OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

S oneczna w cznia
Matylda. Max nie chodzi do szko y ju w ogóle przesta wychodzi z domu. Zabronili mu tego rodzice pe ni obaw o los syna. Matylda postanawia odwiedzi przyjaciela. Nie zastaje go jednak poniewa Max wraz z Jonem potajemnie wyszli z domu. Jon swoim wygl dem wzbudzasensacj w ród mieszka cow Tardy. Artur próbuje dociec przyczyny tajemniczych wydarze wokó Maksa. Podst pnie wyci ga od Matyldy tajemnic Maksa. Serial dla dzieci przygodowy
01:25

Stawiam na Tolka Banana
Karioka. W bandzie Karioki nast puje roz am. Pojawia si tajemniczy Tolek Banan za którym idzie s awa uciekiniera z poprawczaka. Ch opcy z paczki ulegaj mitowi twardego faceta . W pierwszej rozgrywce o to kto b dzie szefem gangu opowiadaj si po stronie Tolka. Karioka jest dotkni ta i rozgoryczona. Dowiaduje si przypadkiem e realizatorzy poszukuj kandydatki do roliw filmie. Razem z kole ank zg aszaj si do wytwórni. Serial dla m odzie y 36 min 7 odc. Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz na podstawie w asnej powie ci: Adam BahdajMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczZdj cia: Jacek KorcelliAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz Sergiusz Lech Filip obodzi ski Jacek Zajdler Teofila Koronkiewicz Lidia Korsakówna Teresa Lipowska Józef Nowak Jadwiga Chojnacka Anna Ciepielewska Bohdan azuka Teresa Szmigielówna Boles awP otnicki Gustaw Lutkiewicz i inni
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:25

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:30

Echo serca
Pi tnastoletnia Majka wraca do domu z przeja d ki rowerowej. Jest poobijana i zakrwawiona ma podarte ubranie. Dziewczyna trafia pod opiek Ady. Magda wraca do Polski po nieudanej operacji
03:15

Barwy szcz cia
Odc. 2224 Po zapa ci narkotykowej Witek próbuje wróci do zdrowego trybu ycia. W szkole Z oty ratuje ca klas przed niezapowiedzian kartkówk ze znajomo ci lektury imponuj c przy okazji dziewczynom. Piotrek Krzysiek i Bogdan próbuj sprowadzi go z powrotem na z drog . Sytuacja wkrótce obraca si przeciwko Witkowi. Diana odbiera Marlen i Kasi z pobytu na warsztatach terapeutycznych. Kobiety martwi si czy Czerwi ska b dzie umia a funkcjonowa w normalnej rzeczywisto ci. Okazuje si e podopieczna postanowi a polecie dom a by przeprosi go za zdrad . Ksawcio jest obra ony na mam e zaniedba a go pomagaj c kole ance. Romanowski wstrzymuje realizacj projektu Agaty poniewa Mika wpad a na pomys który zarz d postanowi wdro y w pierwszej kolejno ci. Pyrków odwiedza Miriam z nowymi wie ciami w sprawie operacji Paw a. Serial obyczajowy
03:40

Glina
Policja identyfikuje zw oki kobiety. Znaleziona przez Andrzeja w piwnicy ofiara zabójstwa to Nana Petru córka Kazimierza Grabka. Komisarz studiuje akta ledztwa w sprawie porwania syna Czeka skiego. Zwraca uwag na niepokoj ce fakty. Niebawem odkrywa e jest ledzony przez tajemniczych m czyzn. Serial kryminalny 54 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Anna Cie lak i inni
04:35

Glina
Prokurator zwalnia Pulpeta z aresztu. Andrzej i Artur wracaj do ledztwa w sprawie morderstwa w hotelowym pokoju. Po raz kolejny obserwuj Grubego który regularnie spotyka si z To kiem. Okazuje si e kierowc To ka jest poszukiwany listem go czym Kajtek prawa r ka Karbowiaka. Komisarz aresztuje go. Zastraszony m czyzna zaczyna sypa . Serial kryminalny 50 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Anna Cie lak i inni
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Poland in Undiscovered
Zator. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
TVPOLONIA
06:00

A to polski w a nie..
J zyczek u wagi. A to polski w a nie... jest zbiorem krótkich telewizyjnych felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odego widza i ma za zadanie: wyja nienie znaczenia s ów pokazanie najcz stszych b dów j zykowych przybli enie polskiej tradycji i kultury. W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów odwo uj c si do wierszyków przys ów i piosenek wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tej roli nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego i autorka strony Trudny j zyk polski
06:10

Korona krlw
Odc 212 Adelajda ociera si o szale stwo. Po dwóch latach Kazimierz chce powiedzie jej o rozwodzie. Królowa jest oburzona. Kazimierz nakazuje jej wyjazd do arnowca. Za amana kobieta chce pope ni samobójstwo. W ostatniej chwili ratuje j dwórka. Benesz czeski szpieg zaprasza Kazimierza na rozmowy w Pradze. Intuicja podpowiada Guncelowi e Helena jednak yje. Telenowela historyczna
06:35

R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2225 Kajtek spotyka si z terapeut leczenia uzale nie by skonsultowa przypadek matki. Dowiaduje si eprzede wszystkim ona sama musi chcie wyj z na ogu. W domu Cie lak ostro rozmawia z Sabin próbuj c przekona j do rozpocz cia terapii. Karolina która liczy na awans stara si przypodoba Bo enie a przy okazji dyskredytuje Kasi która ostatniorzadko bywa a w hotelu. Gdy Ksawery wskakuje prosto na jad cego hulajnog Sadowskiego dochodzi do powa nego wypadku. Po zabiegu dentystycznym Miko aj ma problemy z zap aceniem kart wi c opuszcza gabinet w poszukiwaniu bankomatu. Gdy d ugo nie wraca Aneta i Malwina zaczynaj s dzi e to oszust. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Informacje kulturalne
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinków). Kontynuacja losów bohaterów 1 sezonuODCINEK 1Szymon zaprasza Zosi Ank i Bartka na swoj ód na romantyczny weekend na wodzie. Podczas rejsu m odzi spotykaj jednak Telm (Magdalena Lamparska) i Luisa par z Kanady która prosi ich o pomoc. Przez nowych znajomych czwórka przyjació znów wpada w k opoty. Ewa i Szczepan wspólnie próbuj uratowa Niu ka który musi przej natychmiastow operacj . Inga i Agata walcz z potopem w ich nowej knajpie przera one na my l e Wegenacja zostanie zniszczona. Serial obyczajowy komediowy 42 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina FrankowskaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Miko aj Cie lak Magdalena Karel Magdalena Lamparska Martin Budny Dominika Gwit Dunaszewska
13:20

Wojna domowa
Monolog zewn trzny. Pawe który kategorycznie odmówi odwiedzenia cioci za kar zostaje w domu i ma podczas nieobecno ci rodziców przemy le swoje post powanie i charakter
13:55

Wojna domowa
M ode talenty. Serial komediowy 46 min Polska 1965Re yseria: Jerzy GruzaScenariusz: Maria Zientarowa Jerzy GruzaZdj cia: Antoni WójtowiczMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Irena Kwiatkowska Kazimierz Rudzki Krzysztof Musia AlinaJanowska Andrzej Szczepkowski Jarema St powski Jan Ciecierski Ma gorzata Lorentowicz El bieta WieczorkowskaZespó muzyczno wokalny w którym wyst puje Pawe bierze udzia w festiwalu m odych talentów. M odzie gra i piewa a rywalizacja przenosi si na widowni i za kulisy. Rodzice a zw aszcza mamusie oczekuj zwyci stwa i uznania dla swoich pociech w nadziei e sukces otworzy im drog do kariery. Zespó Paw a nie zdobywa pierwszego miejsca ale wyst p bardzosi wszystkim podoba
14:55

Poland in Undiscovered
Zator. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
15:15

Polska Molskiej
Podlasie. Ide programu Polska Molskiej jest propagowanie turystyki kulinarnej i aktywnego ale niezwykle smacznego sp dzania czasu. Dla prowadz cej szczególnie istotna b dzie ekologiczna ywno zaprezentuje potrawy przygotowane z naturalnych pochodz cych z ma ych gospodarstw sk adników w przeciwie stwie do masowych produktów dost pnych w hipermarketach
15:45

S oneczna w cznia
Trop. Z sejfu instytutu ginie w tajemniczych okoliczno ciach s oneczna w ócznia. Mateusz prosi syna o pomoc w znalezieniu z odzieja. Dzi ki swym magicznym zdolno ciom Max tworzy przestrzennyhologram z odzieja . Wraz z ojcem i policj pod aj za hologramem który zmierza do domu za miastem. Okazuje si e tajemniczy z odziej ukry si w willi pana Greya dyrektora instytutu
16:15

Al chemik
Ci nienie. W tym odcinku Al wyja nia czym jest ci nienie. Ponadto przeprowadza bardzo efektowne do wiadczenie: p kaj ce balony
16:30

Baw si s owami
Zawody. W tym odcinku: Zagadnienia j zykowe nazwy zawodów (tylko w mianowniku) nazwy miejsc pracy (tylko w mianowniku) czasownik pracowa w 3 os. l. poj
16:40

Baw si s owami
Kim chcesz by. W tym odcinku: Zagadnienia j zykowe czasowniki by zosta konstrukcja z narz dnikiem koniugacja esz: czasownik pracowa miejscownik w nazwach miejsc pracy
16:50

Stawiam na Tolka Banana
Julek. Tolek przydziela ch opcom zadanie do wykonania. W trakcie akcji zaczepia ich milicja. Tolek Banan na skutek nieopatrznych s ów Julka zostaje aresztowany. Szajka uznaje Julka za zdrajc . Ch opak nie mo e si z tym pogodzi . Tymczasem wieczorem Tolek zjawia si w domu Julka. Potrzebuje pomocy. Musi gdzie bezpiecznie przenocowa . Julek znajduje mu kryjówk . Serial dla m odych widzów 32 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz na podstawie w asnej powie ci: Adam BahdajMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczZdj cia: Jacek KorcelliAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz Sergiusz Lech Filip obodzi ski Jacek Zajdler Teofila Koronkiewicz Lidia Korsakówna Teresa Lipowska Józef Nowak Jadwiga Chojnacka Anna Ciepielewska Bohdan azuka Teresa Szmigielówna Boles awP otnicki Gustaw Lutkiewicz i inni
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2225 Kajtek spotyka si z terapeut leczenia uzale nie by skonsultowa przypadek matki. Dowiaduje si eprzede wszystkim ona sama musi chcie wyj z na ogu. W domu Cie lak ostro rozmawia z Sabin próbuj c przekona j do rozpocz cia terapii. Karolina która liczy na awans stara si przypodoba Bo enie a przy okazji dyskredytuje Kasi która ostatniorzadko bywa a w hotelu. Gdy Ksawery wskakuje prosto na jad cego hulajnog Sadowskiego dochodzi do powa nego wypadku. Po zabiegu dentystycznym Miko aj ma problemy z zap aceniem kart wi c opuszcza gabinet w poszukiwaniu bankomatu. Gdy d ugo nie wraca Aneta i Malwina zaczynaj s dzi e to oszust. Serial obyczajowy
19:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Komisja morderstw
Dziedzictwo. Z prywatnej kliniki psychiatrycznej ucieka niebezpieczny pacjent Lajch. Ojciec m czyzny w czasie II wojny wiatowej by poddawany eksperymentom medycznym przeprowadzanym w obozie Gross Rosen
21:30

Glina
Gajewski przes uchuje El biet Zar bsk . W walizce zamordowanego Guntera Fuchsa znajduje dowody wspó pracy firmy Sachs Schroeder z Lift Cargo Poland. Gruby szuka dyskietki z kompromituj cymi danymi której nie znalaz w torebce El biety. Zdradzana przez m a El bieta dowiaduje si prawdy. Wychodzi z domu zabieraj c syna. Rozpoczyna si wy cig z czasem. Kto pierwszy znajdzie kobiet Gajewski czy Gruby Serial kryminalny 52 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Anna Cie lak i inni
22:25

Glina
Podkomisarz Bana wpl tuje si w romans z pracuj c w komendzie starsz od niego psycholog Janowsk . W gangsterskim wiatku dochodzi do próby si
23:35

Halimony
Po 15 latach ycia w Londynie Dana i Jacek zamieszkali na Podlasiu we wsi Dawidowicze. Dana uczy wiejskie kobiety jogi a Jacek daje drugie ycie starym meblom których pozbywaj si s siedzi
Live-Chat aktivieren