OTR
Datum
<
Juli 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Rok 2020
Serial dokumentalny po wi cony pandemii wirusa COVID 19. W odcinku 5 serialu Rok 2020 odwiedzamy z kamer piosenkark Reni Jusis która z powodu pandemii musia a zrezygnowa z koncertów. O swojej pracy i yciu opowie tak e aktorka Jowita Budnik
00:25

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

S oneczna w cznia
Trop. Z sejfu instytutu ginie w tajemniczych okoliczno ciach s oneczna w ócznia. Mateusz prosi syna o pomoc w znalezieniu z odzieja. Dzi ki swym magicznym zdolno ciom Max tworzy przestrzennyhologram z odzieja . Wraz z ojcem i policj pod aj za hologramem który zmierza do domu za miastem. Okazuje si e tajemniczy z odziej ukry si w willi pana Greya dyrektora instytutu
01:25

Stawiam na Tolka Banana
Julek. Tolek przydziela ch opcom zadanie do wykonania. W trakcie akcji zaczepia ich milicja. Tolek Banan na skutek nieopatrznych s ów Julka zostaje aresztowany. Szajka uznaje Julka za zdrajc . Ch opak nie mo e si z tym pogodzi . Tymczasem wieczorem Tolek zjawia si w domu Julka. Potrzebuje pomocy. Musi gdzie bezpiecznie przenocowa . Julek znajduje mu kryjówk . Serial dla m odych widzów 32 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz na podstawie w asnej powie ci: Adam BahdajMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczZdj cia: Jacek KorcelliAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz Sergiusz Lech Filip obodzi ski Jacek Zajdler Teofila Koronkiewicz Lidia Korsakówna Teresa Lipowska Józef Nowak Jadwiga Chojnacka Anna Ciepielewska Bohdan azuka Teresa Szmigielówna Boles awP otnicki Gustaw Lutkiewicz i inni
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:28

Komisja morderstw
Dziedzictwo. Z prywatnej kliniki psychiatrycznej ucieka niebezpieczny pacjent Lajch. Ojciec m czyzny w czasie II wojny wiatowej by poddawany eksperymentom medycznym przeprowadzanym w obozie Gross Rosen
03:10

Barwy szcz cia
Odc. 2225 Kajtek spotyka si z terapeut leczenia uzale nie by skonsultowa przypadek matki. Dowiaduje si eprzede wszystkim ona sama musi chcie wyj z na ogu. W domu Cie lak ostro rozmawia z Sabin próbuj c przekona j do rozpocz cia terapii. Karolina która liczy na awans stara si przypodoba Bo enie a przy okazji dyskredytuje Kasi która ostatniorzadko bywa a w hotelu. Gdy Ksawery wskakuje prosto na jad cego hulajnog Sadowskiego dochodzi do powa nego wypadku. Po zabiegu dentystycznym Miko aj ma problemy z zap aceniem kart wi c opuszcza gabinet w poszukiwaniu bankomatu. Gdy d ugo nie wraca Aneta i Malwina zaczynaj s dzi e to oszust. Serial obyczajowy
03:40

Glina
Gajewski przes uchuje El biet Zar bsk . W walizce zamordowanego Guntera Fuchsa znajduje dowody wspó pracy firmy Sachs Schroeder z Lift Cargo Poland. Gruby szuka dyskietki z kompromituj cymi danymi której nie znalaz w torebce El biety. Zdradzana przez m a El bieta dowiaduje si prawdy. Wychodzi z domu zabieraj c syna. Rozpoczyna si wy cig z czasem. Kto pierwszy znajdzie kobiet Gajewski czy Gruby Serial kryminalny 52 min Polska 2004 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej Maciejewski Zdj cia: Jaros aw Szoda Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Anna Cie lak i inni
04:30

Glina
Podkomisarz Bana wpl tuje si w romans z pracuj c w komendzie starsz od niego psycholog Janowsk . W gangsterskim wiatku dochodzi do próby si
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
TVPOLONIA
06:10

Le niczwka
Na bia oruskiej stacji benzynowej Stary udziela ostatnich instrukcji Krzysztofowi przed spotkaniem z gangsterami. Nie ko czy si ono szcz liwie. Klara wykorzystuj c nieobecno Janusza fotografuje dokumenty które znalaz a w jego gabinecie. Kasia pomaga Magdzie w przeprowadzce do kawalerki. Przy okazji mówi przyjació ce e jej zdaniem Robert jest w niej zakochany bez pami ci. Telenowela
06:35

Kuchnia Jagiellonw
Autorzy programu przedstawiaj czasy dynastii Jagiellonów z perspektywy kulinarnej. Wbrew wyobra eniom spo ywano wtedy nie tylko t uste mi siwa popijane miodem. To kuchnia pe na finezji owoców warzyw zup i wypieków. Jej tajemnice zdradzi widzom ukasz Modelski
07:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

B dzie dobrze kochanie
Artur dzwoni do Justyny. Jest na rodku Morza Koralowego ód ko ysz fale a on zajada krewetki czyli wed ug niego jest fatalnie. Justyna nie mo e ju s ucha narzekania narzeczonego. Chwil pó niejdo Artura dzwoni przysz y te aby go obsztorcowa . Artur zapomnia e mia zamówi obr czki. Musi szybko naprawi swój b d i to bez pytania Justyny o szczegó y
11:40

B dzie dobrze kochanie
Kret buszuje w ogrodzie Waldka. Wszed na jego teren a to oznacza wojn Przygotowuj c si do kolejnej bitwy Waldek (z drobn pomoc Lilki) wreszcie zauwa a e nieustannie stosuje militarnemetafory i wsz dzie dopatruje si wojny. Zamierza z tym sko czy . Pierwszy krok w walce z uzale nieniem to przyznanie e ma si problem. A wszystko wskazuje na to e Waldek jest prawdziwym armioholikiem. Kto wie mo e wygrana z uzale nieniem pomo e mu odzyska on
TVPOLONIA
12:00

Teatr na ten czas
Emilian Kami ski. Teatr na ten czas to cykl w którym aktorzy re yserzy krytycy i ludzie zwi zani ze scen opowiadaj o prze omowych spektaklach kreacja aktorskich pomys ach re yserskich. Go ciem odcinka b dzie Emilian Kami ski aktor i re yser teatralny i filmowy za o yciel Teatru Kamienica
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Za marzenia
Szymon prosi ukochan o r k . Szczepan mówi Zosi e jest jej ojcem. Bartek szuka nowego mieszkania. Daniel da by Ania zap aci a 25 tysi cy z otych kary za zerwanie umowy
13:20

Hydrozagadka
W Warszawie w czasie najwi kszych upa ów znika woda. Nad problemem pracuje profesor Milczarek który anga uje do pomocy legendarnego i nieustraszonego detektywa Asa
14:55

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
15:15

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Nowa Gwinea 1969. W drugiej cz ci programu po wi conego wyprawie Stanis awaSzwarc Bronikowskiego na Now Gwine Wojciech Cejrowski opowieo dalekiej od naszych romantycznych wyobra e monotonii ycia w tropikach. Poznamy codzienne zaj cia Papuasów ich niezwyk e obyczaje tradycje i wi ta kultur i sztuk (m. in. malowid a rze by maski totemy muzyk ). Nie zabraknie interesuj cych poloników zobaczymy m. in. prac polskiego misjonarza
15:45

S oneczna w cznia
Das Duell der Ausserirdischen. ZAC istota z wrogiej cywilizacji pozaziemskiej pragnie za wszelk cen posi moc s onecznej w óczni. Max i Jon s w coraz wi kszym niebezpiecze stwie. Siostra Maxa Monika zabiera Jona na dyskotek . W a nie tu dochodzi do efektownego pojedynku istotpozaziemskich. Serial fantastyczny dla m odych widzów
16:15

Domisie
Hu tawka. Domisiaki bardzo lubi si hu ta na hu tawce. Oczywi cie sprzeczaj si kto ma by pierwszy i kto ile czasu ma si hu ta . Domisie ucz si cierpliwo ci i sprawiedliwo ci. Czasami trzeba posta w kolejce a czasami ust pi miejsca. Nie mo na pcha si przed innymi. Podpowiadaj dzieciom jak zachowa si na placu zabaw
16:30

Wielka podr Bolka i Lolka
Podró na s oniu. Za ch opcami dociera do Indii Jeremiasz i sprawia e Bolek i Lolek otrzymuj do dalszej podró y najpowolniejszego s onia. Rzecz jasna os abia to tempo w drówki co niepomiernie cieszy Jeremiasza
16:40

Wielka podr Bolka i Lolka
Tajemnicza wi tynia. Bolek i Lolek w druj przez indyjsk d ungl . W obawie przed drapie nym tygrysem chroni si w tajemniczej wi tyni. Emocje wra enia wodne ogniki tak odurzaj podró ników e ci zapadaj w g boki sen.
16:55

Stawiam na Tolka Banana
Cegie ka. Gang Tolka Banana rozpoczyna akcj poszukiwania skarbu. Ch opcy przekopuj spor po a ziemi zanim uda im si odnale to czego szukali. Cenne znalezisko chowaj na strychu u Cegie ki. CEGIE KASerial przygodowy dla m odzie y 33 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Adam BahdajZdj cia: Jacek KorcelliMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski AndrzejKowalewicz Lidia Korsakówna Teresa Lipowska i inni
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Rok 2020
Serial dokumentalny po wi cony pandemii wirusa COVID 19. W odcinku 5 serialu Rok 2020 odwiedzamy z kamer piosenkark Reni Jusis która z powodu pandemii musia a zrezygnowa z koncertów. O swojej pracy i yciu opowie tak e aktorka Jowita Budnik
18:50

Wszystko przed nami
Odc. 82 Na wie o k opotach z Zuz Anna przerywa pobyt za granic i wraca do Polski. Matka i córka s wzruszone przepraszaj si za to e nawzajem postawi y si w trudnej sytuacji. Stefan idzie po rad do ksi dza i b aga on by wybaczy a mu zdrad . Na pro b Marianny która szuka sponsorów dla zagro onej zamkni ciem fundacji Ola zwraca si o wsparciedla placówki do Klaudiusza. Ten ustala ze wspólnikiem e przeka fundacji darowizn by odwróci od kancelarii Watersona podejrzenia o szkodzenie Szawarskiemu. Relacje w rodzinie Lisowskich poprawiaj si z dnia na dzie . Marcin coraz lepiej dogaduje si z ojcem który zaczyna mu okazywa szacunek. Ch opcu udaje si te zbli y do siebie rodziców sprytnie aran uj c im romantyczn randk . Serial obyczajowy
19:20

Przystanek Ameryka
Ma a Polska w Nowym Jorku. Reporta przedstawia histori Polonii w Nowym Jorku naliczniejszym mie cie USA. Jest to drugie po Chicagonajwi ksze skupisko Polonii w Stanach Zjednoczonych. W filmie przedstawiono histori emigrantów którzy zdecydowali si na zamieszkanie w tym miejscu. Pierwsi emigranci znad Wis y pojawiali si tu w XIX wieku. Przyp ywali statkami na wysp Ellis niedaleko Manhattanu. Przez ponad 30 lat kiedy funkcjonowa tu punkt przyjmowania emigrantów na wysp dop yn o ponad 12 milionów osób. W ród nich by o wielu Polaków. Obecnie na wyspie znajduje si Muzeum Emigracji. Z kolei przed wojn w dzielnicy East Village na Manhattaniefunkcjonowa o centrum polskiej emigracji
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Stra acy
Trwaj uroczysto ci zwi zane z pogrzebem Kazika. Stra acy z OSP spotkykaj si w remizie i wspominaj przyjaciela. Dario rozmawia w studiu z Jakubowskim szefem du ej stacji. Dostaje propozycj pracy w rozg o ni w Warszawie. Wybucha po ar u Madame. Stra acy przyst puj do gaszenia. Podczas akcji szukaj Madame ktr znajduj ukryt w szafie. Filmuj cego po ar Romka dostrzega Witek. Domy la si e to on podpali dom Madame. W pogo za nim rzuca si Adam. Uciekaj cego Romka potr ca samochód który wyprzedza pikapa Magdy. Madame i Romek odje d aj do szpitala w jednej karetce. Nast pny dzie Madame sp dza przed pogorzeliskiem a Romka przes uchuje policjant w szpitalu. Serial obyczajowy
21:30

Hydrozagadka
W Warszawie w czasie najwi kszych upa ów znika woda. Nad problemem pracuje profesor Milczarek który anga uje do pomocy legendarnego i nieustraszonego detektywa Asa
22:45

Paranienormalni Tonight
Zbigniew Wodecki. Go ciem dziesi tego odcinka b dzie Zbigniew Wodecki
23:35

Muzyka na dobry wieczr
Krzysztof Cugowski. Cykl koncertów live w których us yszymy polskich artystów
Live-Chat aktivieren