OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

S oneczna w cznia
Das Duell der Ausserirdischen. ZAC istota z wrogiej cywilizacji pozaziemskiej pragnie za wszelk cen posi moc s onecznej w óczni. Max i Jon s w coraz wi kszym niebezpiecze stwie. Siostra Maxa Monika zabiera Jona na dyskotek . W a nie tu dochodzi do efektownego pojedynku istotpozaziemskich. Serial fantastyczny dla m odych widzów
01:25

Stawiam na Tolka Banana
Cegie ka. Gang Tolka Banana rozpoczyna akcj poszukiwania skarbu. Ch opcy przekopuj spor po a ziemi zanim uda im si odnale to czego szukali. Cenne znalezisko chowaj na strychu u Cegie ki. CEGIE KASerial przygodowy dla m odzie y 33 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Adam BahdajZdj cia: Jacek KorcelliMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski AndrzejKowalewicz Lidia Korsakówna Teresa Lipowska i inni
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:28

Stra acy
Trwaj uroczysto ci zwi zane z pogrzebem Kazika. Stra acy z OSP spotkykaj si w remizie i wspominaj przyjaciela. Dario rozmawia w studiu z Jakubowskim szefem du ej stacji. Dostaje propozycj pracy w rozg o ni w Warszawie. Wybucha po ar u Madame. Stra acy przyst puj do gaszenia. Podczas akcji szukaj Madame ktr znajduj ukryt w szafie. Filmuj cego po ar Romka dostrzega Witek. Domy la si e to on podpali dom Madame. W pogo za nim rzuca si Adam. Uciekaj cego Romka potr ca samochód który wyprzedza pikapa Magdy. Madame i Romek odje d aj do szpitala w jednej karetce. Nast pny dzie Madame sp dza przed pogorzeliskiem a Romka przes uchuje policjant w szpitalu. Serial obyczajowy
03:15

B dzie dobrze kochanie
Artur dzwoni do Justyny. Jest na rodku Morza Koralowego ód ko ysz fale a on zajada krewetki czyli wed ug niego jest fatalnie. Justyna nie mo e ju s ucha narzekania narzeczonego. Chwil pó niejdo Artura dzwoni przysz y te aby go obsztorcowa . Artur zapomnia e mia zamówi obr czki. Musi szybko naprawi swój b d i to bez pytania Justyny o szczegó y
03:25

B dzie dobrze kochanie
Kret buszuje w ogrodzie Waldka. Wszed na jego teren a to oznacza wojn Przygotowuj c si do kolejnej bitwy Waldek (z drobn pomoc Lilki) wreszcie zauwa a e nieustannie stosuje militarnemetafory i wsz dzie dopatruje si wojny. Zamierza z tym sko czy . Pierwszy krok w walce z uzale nieniem to przyznanie e ma si problem. A wszystko wskazuje na to e Waldek jest prawdziwym armioholikiem. Kto wie mo e wygrana z uzale nieniem pomo e mu odzyska on
03:45

Muzyka na weekend
Marek Sierocki przypomina najwi ksze przeboje wspó czesnej muzyki rozrywkowej. Program zosta zrealizowany z wykorzystaniem archiwalnych materia ów Telewizji Polskiej które dziennikarz uzupe nia komentarzami i anegdotami
04:45

Barwy szcz cia
Odc. 2222 Aleks zasiewa w Aldonie niepokój opowiadaj c e koledzy Witka na miewaj si z niego. Bogdan Krzysiek i Piotrek przychodz do szko y os abieni po narkotykach i tylko Z oty nie le si trzyma. Kolejne popo udnie syn Marka sp dza w kawalerce i b d c pod wp ywem marihuany daje sobie wyci yletk znak przynale no ci do grupy. Kajtek bierze na siebie ci ar pilnowania matki by mia a jak najmniej okazji do napicia si . Wyci ga j z Oliwk i Maj do parku. Niestety Sabina zauwa a spo ywaj cych alkohol m czyzn. Tolek wierz c e Gawron zna angielski proponuje Ry kowi i abci wspó prac przy pozyskiwaniu do firmy budowla ców z Filipin. Do Feel Good wraca pozuj cy na biznesmena Mietek. Okazuje si e m czy nie wpad a w oko Dominika. Serial obyczajowy
05:10

Barwy szcz cia
Odc. 2223 Po narkotykach Witek przesypia ca dob . Wci niczego nie wiadomi Aldona i Aleks martwi si o niego. Z ch opakiem kontaktuje si Bogdan by sprawdzi czy wszystko z nim w porz dku. Marysia odreagowuje nieobecno taty. Agata z Patrykiem nie mog pomóc Klarze w opiece nad córk gdy pracuj nad firmowym raportem Pyrki. Nadal nie wiadomo kiedy Hubert zostanie wybudzony ze pi czki. Mietek niezra ony ponownie odwiedza Feel Good i chc c zaimponowa Dominice przechwala si biznesowymi sukcesami. Niechcianego adoratora przyjació ki odp dza Renata do której z kolei przychodzi z propozycj randki Sebastian. Serial obyczajowy
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Przystanek Ameryka
Ma a Polska w Nowym Jorku. Reporta przedstawia histori Polonii w Nowym Jorku naliczniejszym mie cie USA. Jest to drugie po Chicagonajwi ksze skupisko Polonii w Stanach Zjednoczonych. W filmie przedstawiono histori emigrantów którzy zdecydowali si na zamieszkanie w tym miejscu. Pierwsi emigranci znad Wis y pojawiali si tu w XIX wieku. Przyp ywali statkami na wysp Ellis niedaleko Manhattanu. Przez ponad 30 lat kiedy funkcjonowa tu punkt przyjmowania emigrantów na wysp dop yn o ponad 12 milionów osób. W ród nich by o wielu Polaków. Obecnie na wyspie znajduje si Muzeum Emigracji. Z kolei przed wojn w dzielnicy East Village na Manhattaniefunkcjonowa o centrum polskiej emigracji
TVPOLONIA
06:10

Barwy szcz cia
Odc. 2224 Po zapa ci narkotykowej Witek próbuje wróci do zdrowego trybu ycia. W szkole Z oty ratuje ca klas przed niezapowiedzian kartkówk ze znajomo ci lektury imponuj c przy okazji dziewczynom. Piotrek Krzysiek i Bogdan próbuj sprowadzi go z powrotem na z drog . Sytuacja wkrótce obraca si przeciwko Witkowi. Diana odbiera Marlen i Kasi z pobytu na warsztatach terapeutycznych. Kobiety martwi si czy Czerwi ska b dzie umia a funkcjonowa w normalnej rzeczywisto ci. Okazuje si e podopieczna postanowi a polecie dom a by przeprosi go za zdrad . Ksawcio jest obra ony na mam e zaniedba a go pomagaj c kole ance. Romanowski wstrzymuje realizacj projektu Agaty poniewa Mika wpad a na pomys który zarz d postanowi wdro y w pierwszej kolejno ci. Pyrków odwiedza Miriam z nowymi wie ciami w sprawie operacji Paw a. Serial obyczajowy
06:35

Barwy szcz cia
Odc. 2225 Kajtek spotyka si z terapeut leczenia uzale nie by skonsultowa przypadek matki. Dowiaduje si eprzede wszystkim ona sama musi chcie wyj z na ogu. W domu Cie lak ostro rozmawia z Sabin próbuj c przekona j do rozpocz cia terapii. Karolina która liczy na awans stara si przypodoba Bo enie a przy okazji dyskredytuje Kasi która ostatniorzadko bywa a w hotelu. Gdy Ksawery wskakuje prosto na jad cego hulajnog Sadowskiego dochodzi do powa nego wypadku. Po zabiegu dentystycznym Miko aj ma problemy z zap aceniem kart wi c opuszcza gabinet w poszukiwaniu bankomatu. Gdy d ugo nie wraca Aneta i Malwina zaczynaj s dzi e to oszust. Serial obyczajowy
07:05

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:35

Okrasa amie przepisy
Ekologiczne nowalijki. Karol prezentuje ekologiczne nowalijki uprawiane bez nawozów sztucznych i chemicznych rodków ochrony ro lin. Producenci staraj si by opakowania zdrowych produktów by y w pe ni biodegradowalne
TVPOLONIA
12:05

Muzyka na weekend
Marek Sierocki przypomina najwi ksze przeboje wspó czesnej muzyki rozrywkowej. Program zosta zrealizowany z wykorzystaniem archiwalnych materia ów Telewizji Polskiej które dziennikarz uzupe nia komentarzami i anegdotami
13:00

Ojciec Mateusz
Zdrada. Anna Jawor zwierza si Natalii e jej m ma romans. Kobieta wynaj a detektywa który dostarczy jej zdj cia Roberta w towarzystwie Julii. Wkrótce Robert znika. Nad rzek zostaj znalezione zw oki
13:50

Stra acy
Trwaj uroczysto ci zwi zane z pogrzebem Kazika. Stra acy z OSP spotkykaj si w remizie i wspominaj przyjaciela. Dario rozmawia w studiu z Jakubowskim szefem du ej stacji. Dostaje propozycj pracy w rozg o ni w Warszawie. Wybucha po ar u Madame. Stra acy przyst puj do gaszenia. Podczas akcji szukaj Madame ktr znajduj ukryt w szafie. Filmuj cego po ar Romka dostrzega Witek. Domy la si e to on podpali dom Madame. W pogo za nim rzuca si Adam. Uciekaj cego Romka potr ca samochód który wyprzedza pikapa Magdy. Madame i Romek odje d aj do szpitala w jednej karetce. Nast pny dzie Madame sp dza przed pogorzeliskiem a Romka przes uchuje policjant w szpitalu. Serial obyczajowy
14:40

Paranienormalni Tonight
Zbigniew Wodecki. Go ciem dziesi tego odcinka b dzie Zbigniew Wodecki
15:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Za marzenia
ODCINEK 3 Zosia cierpi na amnezj . Bartek i Anka próbuj jej pomóc i namawiaj przyjació k na skok na bungee. M odzi maj nadziej e dzi ki tej przygodzie dziewczyna wróci wspomnieniami do dnia w którym si poznali. Cztery lata wcze niej Zosia mieszka a w akademiku Anka pracowa a w zak adzie pogrzebowym a Bartek jak zawsze y na kraw dzi i szuka przygód. Serial obyczajowy komediowy 42 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina FrankowskaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz (Zosia Morawiec) Anna Karczmarczyk (Anka Wola ska) Piotr Nerlewski (Bartek Sokó ) Kamil Kula (Szymon Korcz) Maciej Radel (re yser) Jakub Mazurek (Robu ) Daniel Guzdek Pawe Cio kosz (Daniel Jakubczyk) Marcin St pniak (Tomson) Aleksandra Justa (kierowniczka akademika Zuzanna Bernat (Monia) Grzegorz Wons Pamela Adamik Karina Kunkiewicz
18:40

Zawsze gorzej mo e by koncert po wi cony pami ci Jerzego Wasowskiego
34. Przegl d Piosenki Aktorskiej. Koncert który odby si w ramach 34. Przegl du Piosenki Aktorskiej we Wroc awiu. Materia muzyczny wybrany do koncertu po wi conego pami ci Jerzego Wasowskiegoto mniej znane piosenki z Kabaretu Starszych Panów piosenki niekojarzone z osob kompozytora oraz te ca kiem zapomniane. Utwory uk adaj si w melancholijn opowie o wiecznej t sknocie pragnieniu mi o ci o smutku. Zaproszone do udzia u aktorki w ró nymwieku b d odprawia swoiste kobiece dziady przywo uj c z w asnych wspomnie prze y i pragnie obrazy postaci i sytuacje towarzysz ce najsilniejszym emocjom które trwale odcisn y si w ich pami ci. W koncercie bior udzia : Stanis awa Celi ska Iga Cembrzy ska Anna Chodakowska Beata Fudalej Iwona Konieczkowska Maja Kleszcz Barbara Krafftówna Krystyna Tkacz Kinga Preis
19:40

Rodzina Treflikw
Treflik królem. Treflik znajduje w parku koron . Tak bardzo wciela si w rol króla e przestaje by sob . Dopiero kiedy z pomoc rodziny u wiadamia sobie e bycie królem to nie tylko przyjemno ci ale i obowi zki z ulg oddaje koron prawdziwemu królowi
19:45

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
W s usznej sprawie. G o ne czytanie dzieciom wp ywa na ich rozwój umys owy spo eczny i moralny. Wystarczy dwadzie cia minut dziennie. Znani polscy aktorzy i dziennikarze czytaj najm odszym bajki na dobranoc. S to opowie ci które bawi ucz i pomagaj w rozwijaniu dzieci cej wyobra ni. Bajki czytaj mi dzy innymi Jerzy Zelnik Rafa Królikowski Tamara Arciuch Mateusz Dami cki Wojciech Dmochowski Janusz Zadura Andrzej Mastalerz i Karolina Gorczyca
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Warszawiacy piewaj (nie)zakazane piosenki koncert z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawsk
Koncert Warszawiacy piewaj (nie)zakazane piosenki tym razem odb dzie si w Parku Wolno ci na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia w rocznic wybuchu powstania mieszka cyWarszawy wspólnie z Chórem Warszawiaków i Orkiestr Warszawy b d piewa powsta cze pie ni by w ten sposób aktywnie uczci pami Powsta ców. Znów zabrzmi wi c takie utwory jak: Sanitariuszka Ma gorzatka Warszawianka Pa acyk Michla czy Warszawskie dzieci . Tematem przewodnim koncertu b d listy które pisali do siebie Warszawiacy podczas Powstania matki do dzieci m owie do on s siedzi do s siadów. O pracy powsta czej poczty opowiedz te sami uczestnicy tamtych wydarze . Koncert poprowadzi Tomasz Wolny. Chórzystom i solistom towarzyszy b dzie orkiestra pod dyrekcj Jana Stok osy
21:50

1920. Wojna i mi o
Ucieczka. Józef odkrywa e Jadwiga ok ama a go w sprawie mierci rodziców. S u cy Olszy skich dowiaduje si prawdy o Aleksandrze i zawiadamia Maurycego. Aleksander zabija Olszy skiego i ucieka na wschód
22:40

Godzina W
Film przedstawia wydarzenia dnia prze omowego dla dziejów Warszawy 1 sierpnia 1944 roku. Niemcy powoli wycofuj si z miasta. Ca e podziemie czeka na rozkaz rozpocz cia powstania
Live-Chat aktivieren