OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35

Za marzenia
Sezon 2 (13 odcinków). Kontynuacja losów bohaterów 1 sezonu4Trójka przyjació przenosi si do nowego mieszkania i znów wpada w k opoty. Firma przewozowa myli przesy ki i zostawia m odym pud o które nale y do kogo innego. A jego w a ciciel... porywa Zosi z gabinetu doktor Drawicz. Bartek znów ciera si z Karolem szefem Euforii który zjawia si na otwarciu Wegenacji i chce porozmawia z Natali . Anka wraca na plan filmowy. Tym razem ekipa pracuje nad odcinkiem którym chc po egna si z widzami. Serial obyczajowy komediowy 44 min Polska 2019Re yseria: ukasz Wi niewskiScenariusz: Karolina Frankowska Katarzyna Golenia Anna KrasuskaZdj cia: Kacper Zieli ski Rafa ParadowskiAktorzy: Maja Bohosiewicz Anna Karczmarczyk Piotr Nerlewski Renia Gos awska Paulina Chru ciel Kamil Kula Marcin Perchu Monika Krzywkowska Iza Kuna Rados aw Krzy owski Maria Wieczorek Katarzyna Figura Maciej Radel Jakub Mazurek Daniel Guzdek
01:20

Zakochaj si w Polsce
Szwajcaria Po czy ska. Tomasz Bednarek odwiedza Szwajcari Po czy sk na Pojezierzu Drawskim. W XVII wieku w okolicach Po czyna Zdroju odkryto ród o wód mineralnych. W 1854 r. oddano do u ytku sanatorium Victoria Bad
01:45

Ba nie i bajki polskie
Korale czarownicy. Nad Jeziorem Be da skim tu za ryback wiosk Wejsuny stoi stary od dawna nieu ywany wiatrak. Mieszka cy wioski z obawy przed spotkaniem z jego tajemniczymi lokatorami wol omija to miejsce z daleka. Mieszka tam bowiem Czarownica ze swoimPaziem. Pewnego razu Czarownica rzuca urok na najm odsz córk rybaka Szymona Ann i dziewczyna staje si brzydka. Kiedy Anna jest ju doros pann podst pna Czarownica daje jej korale za spraw którychodzyskuje swoj urod . Dziewczyna nie wie jednak e za dar Czarownicy przyjdzie jej drogo zap aci
02:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:22

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:25

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Gorzów Wielkopolski. Wakacyjna trasa Dwójki to najnowocze niejsza estrada plenerowa najwi ksze gwiazdy polskiej muzyki i zagraniczni arty ci. Odb dzie si 9 koncertów w których wyst pi m.in.: Sylwia Grzeszczak Weekend Anna Wyszkoni Bayer Full Helena Vondrá ková Milano Pi kni i M odzi Cleo Daj To G o niej Ronnie Ferrari Thomas Anders Modern Talking Band Zenek Martyniuk Maryla Rodowicz Defis zy Blue Cafe After Party Roksana W giel Jorrgus Aleksiej Jarowienko i Stachursky. Koncerty odb d si m.in. w Nowym Targu Olsztynie Gdyni i Rzeszowie
03:15

Lato muzyka zabawa wakacyjna trasa Dwjki
Gorzów Wielkopolski. Wakacyjna trasa Dwójki to najnowocze niejsza estrada plenerowa najwi ksze gwiazdy polskiej muzyki i zagraniczni arty ci. Odb dzie si 9 koncertów w których wyst pi m.in.: Sylwia Grzeszczak Weekend Anna Wyszkoni Bayer Full Helena Vondrá ková Milano Pi kni i M odzi Cleo Daj To G o niej Ronnie Ferrari Thomas Anders Modern Talking Band Zenek Martyniuk Maryla Rodowicz Defis zy Blue Cafe After Party Roksana W giel Jorrgus Aleksiej Jarowienko i Stachursky. Koncerty odb d si m.in. w Nowym Targu Olsztynie Gdyni i Rzeszowie
04:10

Zniewolona
Andriej adan obra a Kati i da by dziewczyna natychmiast opu ci a dom Korieniewa. Niko aj znajduje Rieszetnikowa w przytu ku. Kadosznikow zabiera Grigorija na bal u wicegubernatora
05:00

Studio Kultura niedziela z..
Henrykiem Talarem. Bohaterem Niedzieli z... jest Henryk Talar wybitny polski aktor dyrektor naczelny i artystyczny teatrów nauczyciel akademicki. Go mi s osoby zwi zane z jego yciem zawodowym i prywatnym które towarzyszy y jego pracy i karierze. S to: córka Zuzanna Talar Sulowska aktorzy: Joanna Kurowska Emilia Krakowska Joanna Kasperska Jerzy Fedorowicz re yser Feliks Falk krytyk teatralny Jan Bo cza Szab owski pisarz Jerzy ysiak. Go cie wspominaj wspó prac z bohaterem wspólne do wiadczenia dziel si swoimi obserwacjami
TVPOLONIA
06:10

Rok 2020
Serial dokumentalny po wi cony pandemii wirusa COVID 19. W odcinku 5 serialu Rok 2020 odwiedzamy z kamer piosenkark Reni Jusis która z powodu pandemii musia a zrezygnowa z koncertów. O swojej pracy i yciu opowie tak e aktorka Jowita Budnik
06:35

Okrasa amie przepisy
Ekologiczne nowalijki. Karol prezentuje ekologiczne nowalijki uprawiane bez nawozów sztucznych i chemicznych rodków ochrony ro lin. Producenci staraj si by opakowania zdrowych produktów by y w pe ni biodegradowalne
07:00

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
07:15

Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
07:20

Pod Tatrami
07:30

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:30

Barwy szcz cia
ukasz le y w szpitalu ze z aman nog . Karolina przejmuje w hotelu obowi zki Kasi. Recepcjonistka domaga si awansu. Aldona zastaje Aleksa na przeszukiwaniu rzeczy Witka
TVPOLONIA
12:00

Ko o pira
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

1920. Wojna i mi o
Ucieczka. Józef odkrywa e Jadwiga ok ama a go w sprawie mierci rodziców. S u cy Olszy skich dowiaduje si prawdy o Aleksandrze i zawiadamia Maurycego. Aleksander zabija Olszy skiego i ucieka na wschód
13:20

Doktr Murek
Doktor Murek wskutek intryg traci posad w ma omiasteczkowym magistracie. Wyje d a do Warszawy gdzie ima si ró nych zaj by w ko cu nawi za wspó prac z band Czarnego Kazika
14:55

Przystanek Ameryka
Ma a Polska w Nowym Jorku. Reporta przedstawia histori Polonii w Nowym Jorku naliczniejszym mie cie USA. Jest to drugie po Chicagonajwi ksze skupisko Polonii w Stanach Zjednoczonych. W filmie przedstawiono histori emigrantów którzy zdecydowali si na zamieszkanie w tym miejscu. Pierwsi emigranci znad Wis y pojawiali si tu w XIX wieku. Przyp ywali statkami na wysp Ellis niedaleko Manhattanu. Przez ponad 30 lat kiedy funkcjonowa tu punkt przyjmowania emigrantów na wysp dop yn o ponad 12 milionów osób. W ród nich by o wielu Polaków. Obecnie na wyspie znajduje si Muzeum Emigracji. Z kolei przed wojn w dzielnicy East Village na Manhattaniefunkcjonowa o centrum polskiej emigracji
15:15

Zakochaj si w Polsce
Szwajcaria Po czy ska. Tomasz Bednarek odwiedza Szwajcari Po czy sk na Pojezierzu Drawskim. W XVII wieku w okolicach Po czyna Zdroju odkryto ród o wód mineralnych. W 1854 r. oddano do u ytku sanatorium Victoria Bad
15:45

S oneczna w cznia
Rueckkehr zum Sonnentor. Max staje si coraz s abszy. Magiczna moc któr wch on ze s onecznej w óczni z ka d chwil wyczerpuje jego si y yciowe. Uratowa go mo e jedynie kontakt z przyjaznymi istotami pozaziemskimi. Do Ziemi zbli a si w a nie statek kosmiczny z cywilizacji Jona. Aby spotka si z przybyszami z kosmosu Max musi wraz z ojcem polecie w Andy do tajemniczej Bramy S o ca gdzie znaleziono S oneczn W óczni . Serial fantastyczny dla m odych widzów
16:15

Zwierzaki Czytaki
Glutoplazmator. Szymek z infekcj od kilku dni siedzi w domu. Znudzony poszukuje coraz to nowych rozrywek. Micha z Rysi specjalnie dla niego przygotowuj kartonowy samochodzik z propozycj wst pienia do PKS czyli Podwórkowego Klubu Samochodowego. Szymek postanawia jednak przerobi autko na glutoplazmator. Czy tak maszyn udasi uruchomi I jakie b d tego skutki
16:30

Supe kowe ABC
W tym spotkaniu z Supe kiem nasz bohater zaprezentuje liter K jak kolorowe kredki a sam trafi do wiata bez kolorów któremu dopiero trzeba nada barwy. Zr czne r czki wykonaj t cz z papieru i waty oraz t czowe cukierkowe do wiadczenie. W teatrzyku zobaczymy ba o t czy która chcia a wygl da zupe nieinaczej ni jej siostry. A w zabawach s owami zaczynaj c od wyrazu koza stworzymy kolejne s owa zmieniaj c w ka dym tylko jedn liter
16:50

Stawiam na Tolka Banana
Cygan. Tolek Banan zleca ch opcom nast pne zadanie. Maj rozpozna teren wokó i je li si uda wewn trz starego opuszczonego domu. Po wyje dzie w a ciciela zosta a w nim samotna niedo na osoba. Budynek jest zdewastowany ale po przeprowadzeniu generalnych porz dków wietnie nadawa by si na melin gangu. Serial przygodowy dla m odzie y 36 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Adam BahdajZdj cia: Jacek KorcelliMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz Lidia Korsakówna Teresa Lipowska i inni
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Miasto zakochanych
Reporta z Mi dzynarodowego Festiwalu Piosenki Anny German w Taszkiencie stolicy Uzbekistanu
18:50

Barwy szcz cia
ukasz le y w szpitalu ze z aman nog . Karolina przejmuje w hotelu obowi zki Kasi. Recepcjonistka domaga si awansu. Aldona zastaje Aleksa na przeszukiwaniu rzeczy Witka
19:20

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Wied min
Okruch lodu. Geralt i Yennefer zatrzymuj si w mie cie Aed Gynvael. Wied min najmuje si do zabicia potwora grasuj cego na miejskim mietnisku. Yennefer sp dza du o czasu z czarodziejem Istreddem
21:30

Glina
Trwa wojna gangów. Zw oki jednej z jej ofiar zostaj znalezione w spalonym samochodzie w Siekierkach. Warszawska radna jest wpl tana w spraw zamordowania m odego aktora Lenarta
22:15

Glina
Córka Gajewskiego Julia prosi Artura Banasia o pomoc w odnalezieniu trójki zaginionych Romów poniewa oficjalnie policja nie zamierza nic zrobi w tej sprawie. Bana nie za bardzo pali si do tego pomys u ale postawiony pod murem obiecuje pomóc. Nad Wis znalezione zostaj zw oki kolejnego gangstera Kosmy który kontrolowa jedn pi t rynku narkotyków. Dlatego te do wspó pracy z Gajewskim zostaje oddelegowany Antczak oficer z Wydzia u Narkotyków. Serial kryminalny 45 min Polska 2008Re yseria: W adys aw PasikowskiScenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Jaros aw SzodaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Robert Gonera Maciej Stuhr AgnieszkaPilaszewska Jacek Barciak Anna Cie lak i inni
23:05

Scena alternatywna
Mazzoll. Jerzy Mazzoll to jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiej sceny alternatywnej. To muzyk kompozytor improwizator i wirtuoz klarnetu punkowiec zafascynowany free jazzem folkiem muzyk klasyczn i eksperymentaln spiritus movens i uczestnik wielu projektów
23:35

Magik
Jest to filmowa opowie o najm odszym kawalerze orderu Virtuti Militari Jerzym Bartniku pseudonim Magik. Wr czy mu go sam genera Bór Komorowski podczas trwaj cego jeszcze Powstania Warszawskiego. Czternastoletni kapral Jurek zosta nim udekorowany za bohaterski czyn: ryzykuj c yciem pod ostrza em wyskoczy z koleg zza barykady na placu Zamkowym i przeci saperk kabel Goliata ma ego opancerzonego i za adowanego trotylem pojazdu na g sienicach zdalnie sterowanego za pomoc d ugiego kabla
Live-Chat aktivieren