OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
S oneczna w cznia
Das wichtigste Match. Rodzina Maxa niepokoi si o los ch opca. W Andach nast puje bliskie spotkanie trzeciego stopnia z istotami pozaziemskimi. Maxowi zostaje odebrana magiczna moc a Jon powraca w swój wymiar kosmiczny. Tymczasem w Tardzie trwaj przygotowania do jubileuszu 250 lecia miasta. Przed Maxem stoi wielkie cho ca kowicie ziemskie zadanie pokonanie przeciwników w meczu koszykówki. Artur wraz z kolegami powierzaj mu funkcj kapitana dru yny. Serial przygodowy fantastyczny
01:25
 
Stawiam na Tolka Banana
Filipek. Potr cony przez samochód Cygan trafia do szpitala. Tolek Banan ze swoim gangiem rozpoczyna mudne poszukiwania kierowcy niebieskiego volkswagena który spowodowa wypadek. Kilka tropów prowadzi ch opców na manowce. Przypadkiem dowiaduj si o kradzie y samochodu tej marki spod domu lekarza dentysty. Serial przygodowy dla m odzie y 30 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz: Adam BahdajMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczZdj cia: Jacek KorcelliAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz SergiuszLech Lidia Korsakówna Teresa Lipowska i inni
02:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23
 
Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
02:25
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:28
 
Ojciec Mateusz
Mamusia. Na komendzie zjawia si matka Dziubaka Anna. Informuje syna e musi porozmawia z prze o onym o jego problemach. W komisie meblowym trwa impreza urodzinowa Stefana Kasperka. Jubilat decyduje si przespa w sklepie a jego syn Tomasz wraca do domu. W komisie zjawia si m odszy syn Stefana Pawe . Dochodzi do spi cia. Rano Tomasz i pracownik komisu Jurek znajduj cia o Stefana. Gibalski odwiedza rodzin Jareckich od której zosta y zabrane meble do komisu. Eliza i Rysiek opowiadaj legend o skarbie który ukry ich dziadek. Dziubak niech tnie wraca do domu. Okazuje si e jego matka Anna ma alergi wi c odda a jego ukochanego kota s siadce na przechowanie. Tomek i pracownik komisu Mirek dostarczaj do Dziubaka toaletk któr kupi a jego matka. Podczas próby monta u kobieta znajduje w skrytce z ote monety i klucze. Serial kryminalny obyczajowy
03:10
 
Barwy szcz cia
Odc. 2227 Aldona i Borys kojarz w ko cu fakty i odkrywaj e Witek jest pod wp ywem narkotyku. Czuwaj przy ch opaku i bezskutecznie próbuj skontaktowa si z jego ojcem. Po przebudzeniu nastolatek wpada w sza . Tymczasem Marek jest zaj ty opiek nad Iwon która ma skurcze i trafia do szpitala. W wyniku cesarskiego ci cia na wiat przychodzi córka Z otego. Klara podczas kolejnych odwiedzin u Huberta dowiaduje si e lekarze przygotowuj go do wybudzenia ze pi czki. Serial obyczajowy
03:40
 
Glina
Artur Bana prowadzi prywatne ledztwo w sprawie zaginionych Cyganów. Udaje si do Baranicy miasteczka kontrolowanego przez senatora Jarosza oraz jego syna zwi zanego z faszyzuj c organizacj
04:25
 
Glina
W dramatycznych okoliczno ciach Bana wyja nia tajemnic zagini cia trójki Romów. Okazuje si te e w tle zabójstwa handluj cego narkotykami gangstera Kosmy pojawia si sprawa korupcji na znaczn skal w szeregach samej policji. Serial kryminalny 44 min Polska 2008Re yseria: W adys aw PasikowskiScenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Magdalena GórkaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Maciej Stuhr Jacek Braciak Maciej Robakiewicz Anna Cie lak Agnieszka Pilaszewska Urszula Grabowska Wojciech S upi ski Aldona Orman
05:40
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
 
Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
TVPOLONIA
06:10
 
Korona krlw
Odc 213 Oda i Lig za towarzysz Adelajdzie w podró y do arnowca. Wci nie dociera do niej e nie jest ju królow . Kazimierz przyje d a do Pragi ale podejrzewa e Karol ma jaki inny cel poza problemami Mazowsza i l ska. Prosi Suchywilka o pomoc w rozgryzieniu sprawy. Jura dostaje od króla zadanie znalezienia Krystyny. Suchywilk podejrzewa e Krystyna mo e by szpiegiem Karola. Telenowela historyczna
06:35
 
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
07:05
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
07:30
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2228 Witek odzyskuje przytomno w szpitalu i staje si agresywny. Marek Jaworscy i Grzelakowie czekaj na korytarzu wstrz ni ci jego stanem i tym e za ywa narkotyki. Z oty ma pretensje do Aldony i Borysa e nie dopilnowali jego syna. Iwona prosi Agat aby nikomu nie mówi a e Marek jest ojcem jej córeczki. Do sióstr dociera wiadomo o wybudzeniu Huberta ze pi czki. Agata odwiedza brata i jest zaszokowana jego stanem... Miko aj oddaje Dylskiej kolejn rat i wyja nia e nie zap aci za leczenie z bów poniewa jego szef zwleka z przelaniem mu pensji. Przej ta k opotami pacjenta dentystka postanawia interweniowa u jego pracodawcy podaj c si za prawniczk . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
Echo serca
Sukces Po wielu wielu latach po wielu wielu próbach Irenie udaje si w ko cu zda egzamin na prawo jazdy. Pani dyrektor odbiera dokument niemal e dr cymi r kami nadal nie mog c uwierzy w swoje szcz cie. Podczas jednych z pierwszych samodzielnych jazd po mie cie jest wiadkiem jak jeden z kierowców przeje d a na pasach przechodz c w a nie kaczk z ma ymi. Irena uruchamia akcj poszukiwania kierowcy. Magda mówi Janowi e podj a decyzj o wyje dzie do Stanów Zjednoczonych. Nie chce by d u ej ci aremdla przyjació . Dlatego decyduje si przyj oferowan przez rodziców pomoc. Jan i Agnieszka s wiadkami awantury na jednej z ulic Warszawy. Dochodzi do bójki mi dzy kierowc Bogdanem a przechodz c przez jezdni Weronik . Dla Bogdana ta sprzeczka ko czy si tragicznie. Magda organizuje po egnalne spotkanie z przyjació mi ze Szpitala Pó nocnego. Do Andrzeja niespodziewanie dzwoni rozhisteryzowana Natasza rozpaczliwie b agaj c go o pomoc. Serial obyczajowy
13:20
 
Ma a Moskwa
Rok 1967. Jura pilot wojskowy zostaje przeniesiony do Legnicy najwi kszego garnizonu wojsk radzieckich w Europie Wschodniej. Wraz z nim do Polski przyje d a jego ona Wiera
15:15
 
ywy Ba tyk
Oceania. W odcinku: Cho morza i oceany stanowi wi kszo powierzchni naszej planety s jednocze nie jej najmniej poznanym elementem. Ba tyk równie skrywa swoje tajemnice w m tnych i trudno dost pnych wodach. Andrzej Kruszewicz wyruszy w rejs na pok adzie wyj tkowego statku Oceanii p ywaj cego laboratorium
15:45
 
Gwiezdny pirat
Die Ferienfahrt. Robert laedt die Klassenkameraden seines kleinen Bruders Max zu einem Ferienaufenthalt bei seiner Tante in den Bergen ein. Niemand ahnt dass eine andere Kindergruppe diese Reise antreten sollte. Spannende Lausbuben Geschichten aus Polen
16:15
 
Zagadki zwierzogromadki
Konie huculskie. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdobywaj przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
16:30
 
Nela ma a reporterka
Nurkowanie w g binach. W tym odcinku Nela zabierze widzów do podwodnego wiata Wraz z ma reporterk zwiedzicie wrak zatopionego statku i dowiecie si o wielu ciekawych stworzeniach yj cych w morskich g binach
16:45
 
Stawiam na Tolka Banana
Tolek. Ch opcy z gangu Tolka Banana wybieraj si z wizyt do stomatologa by sprawdzi na miejscu czy niebieski volkswagen zaparkowany przed domem dentysty potr ci ich koleg Cygana. Nowe poszlaki utwierdzaj ich w przekonaniu e tym razem trafili na w a ciwy lad. Serial przygodowy dla m odzie y 39 min Polska 1973Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz wed ug w asnej powie ci: Adam BahdajAktorzy: Agata Sieci ska Henryk Go biewski Andrzej Kowalewicz Sergiusz Lach Filip obodzi ski Krzysztof Kowalewski Gustaw Lutkiewicz Lidia Korsakówna Teresa Lipowska i inni
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Wilno. Po drugiej stronie wiata
Wilno to nie tylko stolica Litwy to tak e nazwa ma ej wioski mieszcz cej si w Kanadzie w prowincji Ontario. W kanadyjskim Wilnie pod koniec XIX wieku osiedlili si Polacy pochodz cy z Kaszub. Opu cili oni polskieziemie (b d ce wtedy pod zaborami) i w a nie w Wilnie za o yli pierwsz polsk osad na ziemi kanadyjskiej
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2228 Witek odzyskuje przytomno w szpitalu i staje si agresywny. Marek Jaworscy i Grzelakowie czekaj na korytarzu wstrz ni ci jego stanem i tym e za ywa narkotyki. Z oty ma pretensje do Aldony i Borysa e nie dopilnowali jego syna. Iwona prosi Agat aby nikomu nie mówi a e Marek jest ojcem jej córeczki. Do sióstr dociera wiadomo o wybudzeniu Huberta ze pi czki. Agata odwiedza brata i jest zaszokowana jego stanem... Miko aj oddaje Dylskiej kolejn rat i wyja nia e nie zap aci za leczenie z bów poniewa jego szef zwleka z przelaniem mu pensji. Przej ta k opotami pacjenta dentystka postanawia interweniowa u jego pracodawcy podaj c si za prawniczk . Serial obyczajowy
19:20
 
Poland in Undiscovered
Gorlice. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25
 
Tour de Pologne
Kronika. Tour de Pologne to wieloetapowy szosowy wy cig kolarski organizowany co roku w Polsce. Pierwsza edycja wy cigu odby a si w 1928 roku. W 1993 roku Tour de Pologne uzyska status wy cigu zawodowego. Trasa biegnie z pó nocy na po udnie Polski zwykle liczy oko o 1200 kilometrów
20:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
Echo serca
Sukces Po wielu wielu latach po wielu wielu próbach Irenie udaje si w ko cu zda egzamin na prawo jazdy. Pani dyrektor odbiera dokument niemal e dr cymi r kami nadal nie mog c uwierzy w swoje szcz cie. Podczas jednych z pierwszych samodzielnych jazd po mie cie jest wiadkiem jak jeden z kierowców przeje d a na pasach przechodz c w a nie kaczk z ma ymi. Irena uruchamia akcj poszukiwania kierowcy. Magda mówi Janowi e podj a decyzj o wyje dzie do Stanów Zjednoczonych. Nie chce by d u ej ci aremdla przyjació . Dlatego decyduje si przyj oferowan przez rodziców pomoc. Jan i Agnieszka s wiadkami awantury na jednej z ulic Warszawy. Dochodzi do bójki mi dzy kierowc Bogdanem a przechodz c przez jezdni Weronik . Dla Bogdana ta sprzeczka ko czy si tragicznie. Magda organizuje po egnalne spotkanie z przyjació mi ze Szpitala Pó nocnego. Do Andrzeja niespodziewanie dzwoni rozhisteryzowana Natasza rozpaczliwie b agaj c go o pomoc. Serial obyczajowy
21:30
 
Glina
W przeno nej toalecie na Powi lu zostaj znalezione zw oki m odej kobiety. Kwit z zak adu fotograficznego w jej torebce nie daje Gajewskiemu spokoju. Dlaczego zabójca go nie zabra umo liwiaj c identyfikacj Ale jeszcze bardziej intryguje go fakt e ofiara by a utrzymank bogatego onatego przedsi biorcy. Serial kryminalny 45 min Polska 2008Re yseria: W adys aw PasikowskiScenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Magdalena GórkaMuzyka: Micha LorencAktorzy: Jerzy Radziwi owicz Maciej Stuhr Jacek Braciak Agnieszka Pilaszewska Anna Cie lak Urszula Grabowska Jan Jurewicz Tomasz Sobczak Jerzy wiat o Jakub Mazurek El bieta Romanowska Miros aw Pisarek
22:20
 
Glina
Zg asza si wiadek zabójstwa dziewczyny na Powi lu. Nieoczekiwanie rozwi zanie tej sprawy ka e Gajewskiemu si zastanowi e nie zawsze kat jest jednoznacznie katem a ofiara ofiar . Bana który do przypadkowo zwi za si ze starsz od siebie psycholog z Komendy Sto ecznej jednoznacznie zrywa ten zwi zek. Znacznie bardziej zale ymu na córce Gajewskiego. Serial kryminalny 45 min Polska 2008 Re yseria: W adys aw Pasikowski Scenariusz: Maciej MaciejewskiZdj cia: Magdalena Górka Muzyka: Micha Lorenc Aktorzy: Jerzy Radziwi owicz Maciej Stuhr Agnieszka Pilaszewska Jacek Braciak Anna Cie lak Urszula Grabowska Jerzy wiat o Aldona Orman Agnieszka Mandat Agnieszka Futera J drzejewska
23:30
 
Fajna Polska
Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Live-Chat aktivieren