OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Gwiezdny pirat
Emilios Fallen. Kilkoro dzieci rusza ladem Krzesimira i Joasa. Wszyscy chc odnale skarb pirata. Po drodze wpadaj w nast pn pu apk Emilia ale dzi ki doskona ej znajomo ci ksi ki sprytnym dzieciakom udajesi pokona przeszkody. Po wyj ciu z kopalni okazuje si jednak ewybra y z drog . W ywod bie pojawiaj si dwaj znajomi pisarki którzy przybyli w niezbyt uczciwych zamiarach. Chc si szybko wzbogaci porywaj wi c Krzesimira licz c e ch opiec zna drog do skarbu. Serial przygodowy fantasy 25 min Polska 1998Scenariusz i re yseria: Jerzy ukaszewiczZdj cia: Zbigniew Ha atekMuzyka: Krzesimir D bskiWykonawcy: Grzegorz Drojewski Krzysztof Skórzewski Piotr Uszy ski Emilia W sowska Jacek WolszczakAktorzy: Ma gorzata Foremniak Piotr Szwedes Sebastian wi der Piotr Deszkiewicz Piotr Baczy ski Sebastian Konrad Cezary ak Joanna Aleksandrowicz Jan Prosi ski Jakub Jandu a Norbert Jonak Krzysztof Japa Janczak Magda Skajewska Anna Tatarska Marek Buli ski
01:25
 
Samochodzik i templariusze
Tajemnica Bahometa. W drówka po Pojezierzu Suwalskim nie przynosi spodziewanych rezultatów. Pan Samochodzik i harcerze nie zdo ali trafi na aden lad który przybli y by ich do skarbu templariuszy. Postanawiaj jecha do Malborka. Maj nadziej e na miejscu uda im si rozszyfrowa sens s ów Tam skarb twój gdzie serce twoje przecie Krzy acy nazywali swoj stolic Serce Twoje . Gdy pan Tomasz w towarzystwie ch opców i przygodnych wycieczkowiczów zwiedza zamek kto przekazuje mu wiadomo podpisan imieniem poga skiego bo ka. Tajemniczy Bahomet ostrzega e je li Pan Samochodzik natychmiast si st d nie wyniesie b dzie z nim le. Serial dla m odych widzów 33 min Polska 1971Re yseria: Hubert DrapellaScenariusz: Zbigniew NienackiAktorzy: Stanis aw Mikulski Danuta Szaflarska Ewa Szykulska Gra yna Marzec Zygmunt Aposto Lech Ordon Roman Syka a i inni
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:25
 
Wied min
Calanthe. Geralt zostaje zaproszony na dwór cintryjski. Monarchini zleca mu usuni cie niebezpiecznego konkurenta do r ki ksi niczki. Wied min postanawia sprawdzi kim jest tajemnicze monstrum
03:15
 
Barwy szcz cia
Odc. 2230 Iwona i Marek zdaj sobie spraw z lawiny problemów któr uruchomili poprzez romans i narodziny córki. Postanawiaj na razie mieszka osobno eby Z oty móg skupi si na uzale nionym synu. Witek b d c na g odzie kradnie ojcu telefon eby zamówi narkotyki u kolegi. Do Marka dzwoni Nina która jest w drodzedo Warszawy. Darek ukrywa przed W adkiem e Szubert za da od niego apówki za zakup hiszpa skiego zawodnika. Biznesmen grozi Janickiemu e je li nie dostanie pieni dzy to odetnie finansowanie uczelni Cie laka. Ostatecznie Alvaro Dorato oficjalnie do cza do klubu Spartan. Do hotelu Sta skich przyje d a Marlena by powiedzie Kasi e rozstaje si z Czarkiem i podejmie terapi . Karolinie nie podoba si e Górka zajmuje si w pracy prywatnymi sprawami. Tymczasem ukasza odwiedza Umi ska i zdradza mu e ju nie jest z Chowa skim poniewa nie mog a znie werbalnej agresji z jego strony. Serial obyczajowy
03:45
 
Glina
Gajewski kontynuuje ledztwo w sprawie tajemniczej mierci aktorki. Rozmawia z by ymi kolegami Joanny Sobczy skiej z podziemnej Solidarno ci i dawnymi esbekami którzy prze ladowali kobiet
04:30
 
Glina
Kolejn swoj ofiar seryjny morderca pozna w internecie. Z niejak satysfakcj wiadomie pozostawia za sob lady ale skutecznie wymyka si policji. Nad zwi zkiem Banasia i Julii wisi cie Gajewskiego który nawet sobie nie wyobra a aby jego córce przypad w udziale taki kiepski yciowy partner jakim jest prawdziwy gliniarz. Do miasta wraca Tosiek kontroluj cy niegdy ca e podziemie. Za spraw Gajewskiegozosta jednak zmuszony do znikni cia. Teraz zamierza upomnie si o swoje prawa. Serial kryminalny
05:40
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
06:35
 
Zrb to ze smakiem
Program promuj cy kuchni dolno l sk wyroby regionalne a tak e slow food ywno produkowan w tradycyjny sposób. Zaprezentowani zostan mieszka cy Dolnego l ska którzy dzi ki pomys owo ci i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Autorzy programu próbuj zach ci osoby zajmuj ce si produkcj roln do podj cia stara o zdobycie licencji na dzia alno w bran y
07:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
 
Barwy szcz cia
odc. 2231Nieoczekiwanie Romanowski zapowiada rezygnacj z realizacji projektu Miki na rzecz wdro enia pomys u Agaty. Tymczasem Miriam proponuje Pyrce i Patrykowi by polecieli z ni do Izraela i skonsultowali z tamtejszymi lekarzami przypadek Huberta i przy okazji dodali otuchy maj cemu wkrótce postawi pierwsze kroki Paw owi. ukasz unieruchomiony po wypadku na hulajnodze obserwuje przez okno mieszkaj cego naprzeciwko m odego s siada który porusza si na wózku inwalidzkim. Kajtek Oliwka Madzia Kacper i Tymon witaj rok akademicki nad Wis . Po powrocie do mieszkania Cie lak i Zbrowska zastaj pij c Sabin . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
Wied min
Calanthe. Wied min Geralt z Rivii ratuje ycie w adczyni Cintry Calanthe i jej córce Pavetcie. Zbieg okoliczno ci sprawia e gdy Pavetta rodzi córk ycie Geralta zostaje nierozerwalnie zwi zane z Ciri
13:25
 
Blondynka
Narzeczona samobójcy. Serial obyczajowy 45 min Polska 2010Re yseria: Miros aw GronowskiScenariusz: Andrzej MularczykZdj cia: Tomasz Madejski Marcin KukielskiMuzyka: Mateusz PospieszalskiAktorzy: Julia Pietrucha Maria Klejdysz B k Marta cis owicz Magdalena Schejbal Micha Lesie Pawe Del g Piotr G sowski Jacek Lenartowicz i inni Sylwia od pocz tku jest obiektem westchnie Micha a Augu cika miejscowego le niczego. Augu cik dwa razy wybawia Sylwi z opresji i w nagrod zabiera j na rykowisko. Wycieczkaokazuje si niewypa em ale Augu cik nie daje za wygran . Razem ze swoj matk knuje intryg og aszaj c publicznie e Sylwia jest jego narzeczon . Gdy dziewczyna dowiaduje si o tym robimu karczemn awantur tym samym rozwiewaj c wszelkie nadzieje le niczego. Augu cik z alu i wstydu postanawia si trachn . Próba samobójstwa ko czy si fiaskiem
14:15
 
Blondynka
Po egnanie snów. Augu cikowa przyje d a do lecznicy. Prosi Sylwi o zeznania w sprawie syna. Goraj i jego ona si k óc . Tamara chce rozwodu. Sylwia poznaje histori celnika i jego rodziny
15:15
 
Przyrodnik na tropie
Zwierz ta synantropijne. ukasz Bo ycki m ody biolog i uznany w wiecie fotograf przyrody podpatruje z kamer w naturalnym rodowisku wybrane gatunki rodzimej fauny i swoje spostrze enia oprawia lekkim i przyst pnym komentarzem. Projekt znakomicie propaguje wiedz o polskiej przyrodzie uzupe niaj c j o nieznane cz stozaskakuj ce w tki relacji mi dzy zwierz tami. Sie powi za w przyrodzie mo emy odnale dos ownie wsz dzie. W tym odcinku ukasz Bo ycki b dzie tropi wszystkie te zwierz ta które postanowi y y w naszych domach i mieszkaniach. Cz z nich wywo uje u nas okrzyki obrzydzenia. Inne z kolei nauczy y si y w sposób zupe nie przez nasniezauwa ony. Zwierz ta synantropijne yj ce razem z cz owiekiem ukradkiem korzystaj z naszych w osów ubra ksi ek ro lin domowych produktów spo ywczych owoców a tak e materacy
15:45
 
Gwiezdny pirat
Falsches Gold. W po cig za porywaczami Krzesimira ruszaj dwaj jego koledzy Joas i Sebastian. Korzystaj c z opisów zawartych w ksi ce a tak e z map podziemi pokonuj dwie nast pne pu apki Emilio. W ko cu docieraj do Krzesimira któremu uda o si uciec Maksowi i Hirkowi. Krzesimir odnajduje w podziemnym jeziorze tajemniczy przyrz d który jak s dzi wskazuje w a ciw drog . Ch opcy nie maj zamiaru wraca do ywod bu. Ruszaj podziemnymi korytarzami w poszukiwaniu skarbu i docieraj do Pu apki Tchórza . Maks i Hirek tkwi w skalnej pu apce. Serial przygodowy fantasy
16:15
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Przyjaciel. W domku roznosi si s odki zapach wypieków. To Eugeniusz przygotowuje dla swoich pluszowych przyjació placki z owocami. Pierwszy na niadanie melduje si Mi . Misia nigdy nie trzeba specjalnie zaprasza na posi ek. W tym samym czasie Margolciai u u wymy laj now zabaw literkow kulk . Dzi wspólnie b d poszukiwa wyrazów na liter p. W ten pi kny i ciep y dzie Wiewiór postanawia przygotowa piknik na który chce zaprosi wszystkich. Pojawia si jednak powa ny problem. Z zapasów znikn y orzechy. Wiewiór postanawia przeprowadzi ledztwo które szybko doprowadza go do jednego ze swoich przyjació . Sytuacja ko czy si wielk k ótni smutkiem i alem. Czy zabawkom uda si za agodzi konflikt a przyjaciele si pogodz
16:40
 
Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
16:50
 
Samochodzik i templariusze
Podziemny labirynt. Pan Tomasz i jego mali pomocnicy przeczuwaj e wkrótce wyja ni si tajemnica skarbu templariuszy. Pan Petersen i jego córka Karen równie nie daj za wygran . Dwie konkuruj ce ze sob ekipy zjawiaj si w ma ym miasteczku na Suwalszczy nie gdzie znajduj si ruiny redniowiecznego zamczyska. Pan Samochodzik i harcerze schodz do podziemi pilnie wypatruj c na murach tajnych znaków templariuszy. Ch opcy trafiaj na lad podziemnego labiryntu. Serial dla m odych widzów 34 min Polska 1972Re yseria: Hubert DrapellaAktorzy: Stanis aw Mikulski Gra yna Marzec Ewa Szykulska LechOrdon Danuta Szaflarska Zygmunt Aposto Jan Tesarz Roman Syka a i inni
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojów naszych czasów. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W ród go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skype a
18:50
 
Barwy szcz cia
odc. 2231Nieoczekiwanie Romanowski zapowiada rezygnacj z realizacji projektu Miki na rzecz wdro enia pomys u Agaty. Tymczasem Miriam proponuje Pyrce i Patrykowi by polecieli z ni do Izraela i skonsultowali z tamtejszymi lekarzami przypadek Huberta i przy okazji dodali otuchy maj cemu wkrótce postawi pierwsze kroki Paw owi. ukasz unieruchomiony po wypadku na hulajnodze obserwuje przez okno mieszkaj cego naprzeciwko m odego s siada który porusza si na wózku inwalidzkim. Kajtek Oliwka Madzia Kacper i Tymon witaj rok akademicki nad Wis . Po powrocie do mieszkania Cie lak i Zbrowska zastaj pij c Sabin . Serial obyczajowy
19:20
 
Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tys. Polaków. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji anga uj ce si w dzia alno na rzecz integracji czeskiej Polonii i wzmacniania polskiej to samo ci
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
Ojciec Mateusz
Fryzjerka. Natalia spotyka u fryzjera kuzynk Pluskwy Majk . Zatrudni a j tu Gra yna Krupska w a cicielka salonu. Nocul czeka na Kobylick pod domem. Widzi jak Ewa rozmawia z s siadem Wojtkiem. Wyra nie czy ich ni sympatii. W zak adzie fryzjerskim zjawia si Maciej Parys (Mariusz Zaniewski). Umawiaj si na randk . Majka podekscytowana now prac wpada na plebani na obiad który przygotowuje sam Mateusz. Kobylicka z Noculem zauwa aj potr con kobiet . Okazuje si e to Gra yna. wiadek twierdzi e kierowca najecha na ni z premedytacj . Nieprzytomna Gra yna trafia na stó operacyjny. W szpitalu Ewa i Nocul spotykaj Wojtka. Okazuje si e jest wietnym chirurgiem. Ewa rozmawia z Wojtkiem jest zaskoczona miejscem jego pracy. Kobylicka i Dziubak przes uchuj fryzjerki w zak adzie. Wojtek sk ada Ewie wieczorn wizyt . Mateusz i Pluskwa zaczynaj w asne dochodzenie. ledz Urszul Jaskólsk . Serial kryminalny obyczajowy
21:30
 
Glina
Gajewski dowiaduje si e jego córka Julia zwi za a si z Banasiem. Nadkomisarz nawet nie wyobra a sobie e jego córce mo e przypa w udziale taki kiepski yciowy partner jak gliniarz. Bije Banasia i ka e mu si przenie do innego wydzia u. Pod wp ywem burzliwej rozmowy z córk zmienia jednak zdanie i przeprasza Artura. W lesie policja odnajduje zw oki dziewczyny Karlosa. Tosiek skutecznieprzywraca swoj w adz nad przest pczym wiatem stolicy. Rozprawia si z Miazg i Szerszeniem. Policjanci pod aj ladem Piotra Kurtena domniemanego zabójcy kobiet. Przy okazji aresztuj mi dzynarodowego przest pc ktory ukrywa si w Polsce. Nie udaje im si jednak odnale samego Kurtena. Wkrótce seryjny morderca znowu daje o sobie zna . Tymrazem uderza bezpo rednio w Gajewskiego. Ofiar jest Agata by a partnerka yciowa gliniarza. Serial kryminalny
22:15
 
Glina
Gajewski zbyt mocno anga uje si w ledztwo w sprawie zabójstwa swojej by ej dziewczyny Agaty. Ostro przes uchuje jej by ego kochanka lekarza który j prze ladowa
23:30
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
Live-Chat aktivieren