OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Gwiezdny pirat
Falsches Gold. W po cig za porywaczami Krzesimira ruszaj dwaj jego koledzy Joas i Sebastian. Korzystaj c z opisów zawartych w ksi ce a tak e z map podziemi pokonuj dwie nast pne pu apki Emilio. W ko cu docieraj do Krzesimira któremu uda o si uciec Maksowi i Hirkowi. Krzesimir odnajduje w podziemnym jeziorze tajemniczy przyrz d który jak s dzi wskazuje w a ciw drog . Ch opcy nie maj zamiaru wraca do ywod bu. Ruszaj podziemnymi korytarzami w poszukiwaniu skarbu i docieraj do Pu apki Tchórza . Maks i Hirek tkwi w skalnej pu apce. Serial przygodowy fantasy
01:25
 
Samochodzik i templariusze
Podziemny labirynt. Pan Tomasz i jego mali pomocnicy przeczuwaj e wkrótce wyja ni si tajemnica skarbu templariuszy. Pan Petersen i jego córka Karen równie nie daj za wygran . Dwie konkuruj ce ze sob ekipy zjawiaj si w ma ym miasteczku na Suwalszczy nie gdzie znajduj si ruiny redniowiecznego zamczyska. Pan Samochodzik i harcerze schodz do podziemi pilnie wypatruj c na murach tajnych znaków templariuszy. Ch opcy trafiaj na lad podziemnego labiryntu. Serial dla m odych widzów 34 min Polska 1972Re yseria: Hubert DrapellaAktorzy: Stanis aw Mikulski Gra yna Marzec Ewa Szykulska LechOrdon Danuta Szaflarska Zygmunt Aposto Jan Tesarz Roman Syka a i inni
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:25
 
Ojciec Mateusz
Fryzjerka. Natalia spotyka u fryzjera kuzynk Pluskwy Majk . Zatrudni a j tu Gra yna Krupska w a cicielka salonu. Nocul czeka na Kobylick pod domem. Widzi jak Ewa rozmawia z s siadem Wojtkiem. Wyra nie czy ich ni sympatii. W zak adzie fryzjerskim zjawia si Maciej Parys (Mariusz Zaniewski). Umawiaj si na randk . Majka podekscytowana now prac wpada na plebani na obiad który przygotowuje sam Mateusz. Kobylicka z Noculem zauwa aj potr con kobiet . Okazuje si e to Gra yna. wiadek twierdzi e kierowca najecha na ni z premedytacj . Nieprzytomna Gra yna trafia na stó operacyjny. W szpitalu Ewa i Nocul spotykaj Wojtka. Okazuje si e jest wietnym chirurgiem. Ewa rozmawia z Wojtkiem jest zaskoczona miejscem jego pracy. Kobylicka i Dziubak przes uchuj fryzjerki w zak adzie. Wojtek sk ada Ewie wieczorn wizyt . Mateusz i Pluskwa zaczynaj w asne dochodzenie. ledz Urszul Jaskólsk . Serial kryminalny obyczajowy
03:10
 
Barwy szcz cia
odc. 2231Nieoczekiwanie Romanowski zapowiada rezygnacj z realizacji projektu Miki na rzecz wdro enia pomys u Agaty. Tymczasem Miriam proponuje Pyrce i Patrykowi by polecieli z ni do Izraela i skonsultowali z tamtejszymi lekarzami przypadek Huberta i przy okazji dodali otuchy maj cemu wkrótce postawi pierwsze kroki Paw owi. ukasz unieruchomiony po wypadku na hulajnodze obserwuje przez okno mieszkaj cego naprzeciwko m odego s siada który porusza si na wózku inwalidzkim. Kajtek Oliwka Madzia Kacper i Tymon witaj rok akademicki nad Wis . Po powrocie do mieszkania Cie lak i Zbrowska zastaj pij c Sabin . Serial obyczajowy
03:40
 
Glina
Gajewski dowiaduje si e jego córka Julia zwi za a si z Banasiem. Nadkomisarz nawet nie wyobra a sobie e jego córce mo e przypa w udziale taki kiepski yciowy partner jak gliniarz. Bije Banasia i ka e mu si przenie do innego wydzia u. Pod wp ywem burzliwej rozmowy z córk zmienia jednak zdanie i przeprasza Artura. W lesie policja odnajduje zw oki dziewczyny Karlosa. Tosiek skutecznieprzywraca swoj w adz nad przest pczym wiatem stolicy. Rozprawia si z Miazg i Szerszeniem. Policjanci pod aj ladem Piotra Kurtena domniemanego zabójcy kobiet. Przy okazji aresztuj mi dzynarodowego przest pc ktory ukrywa si w Polsce. Nie udaje im si jednak odnale samego Kurtena. Wkrótce seryjny morderca znowu daje o sobie zna . Tymrazem uderza bezpo rednio w Gajewskiego. Ofiar jest Agata by a partnerka yciowa gliniarza. Serial kryminalny
04:20
 
Glina
Gajewski zbyt mocno anga uje si w ledztwo w sprawie zabójstwa swojej by ej dziewczyny Agaty. Ostro przes uchuje jej by ego kochanka lekarza który j prze ladowa
05:40
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
 
Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tys. Polaków. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji anga uj ce si w dzia alno na rzecz integracji czeskiej Polonii i wzmacniania polskiej to samo ci
TVPOLONIA
06:10
 
Korona krlw
215Kazimierz nie mo e si nacieszy Krystyn . Pierwszy raz w yciu postawi swoje prywatne ycie ponad dobro królestwa. Wszyscy poza nim s w Rzymie. W widnicy trwa bunt. Kiczold i Peter prosz Kazimierza o pomoc. Szafraniec odwiedza Adelajd w arnowcu. Jest zaskoczony na widok radosnej zachwyconej sztuk kobiety. Wida wyra nie e Adelajdai Lig za maj si ku sobie. Telenowela historyczna 23 min Polska 2019Re yseria: Piotr Fiedziukiewicz Jacek So tysiak Jerzy KrysiakScenariusz: Jan Piotr Szafraniec Marcin Marciniak Ma gorzata JurczakZdj cia: Jacek Fabrowicz Pawe Figurski Romuald Lewandowski Krzysztof Pakulski Rafa Paradowski Tomasz WójcikMuzyka: Marcin Przyby owiczAktorzy: Andrzej Hausner Aleksandra Przes aw Martyna Dudek Tomasz Sapryk Piotr Ligienza Karol Biskup Piotr Nowak Karolina Kominek Agata Bykowska Monika Radziwon Dagmara Brodziak Maksymilian Michasiów Zbigniew Walery Jerzy wiat o ukasz W grzynowski
06:35
 
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz wyrusza w podró do tajemniczego hrabstwa Kerry le cego na po udniowym zachodzie Irlandii które znane jest mi dzy innymi z kamiennych kr gów i redniowiecznych budowli. Nie brakuje tu te lokalnych specja ów i potraw które nie ujd uwadze naszego kulinarnego podró nika
07:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2232Kasia przy apuje ukasza na podgl daniu tarasu s siadów przez lornetk . Sadowski wypytuje o nowych lokatorów Darka który jest przewodnicz cym wspólnoty. Janicki idzie sprawdzi czy rzeczywi cie co podejrzanego dzieje si w mieszkaniu Kwiatkowskich... Ordynator zgadza si na propozycj Klary by skonsultowa stan Huberta z lekarzami z Izraela. Pyrka przekazuje dokumentacj medyczn m a Agacie i Patrykowi którzy szykuj si do wylotu. Jerzy i Ma gorzata staraj si uspokoi spanikowanego Kacpra który odebra pismo od firmy odzie owej oskar aj cej jego i Madzi o znies awienie. Zwole ska umawia m odych na spotkanie z mecenas Paszkowsk . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
Echo serca
Czarek policjant z oddzia u policji konnej w Wigili doznaje poparze . M czyzna w stanie krytycznym trafia do szpitala. Jan wychodzi w po owie przedstawienia jase kowego sprawiaj c zawód Poli
13:20
 
Dzieci i ryby
Anna jest kobiet sukcesu w asna firma du e pieni dze ycie osobiste przebiegaj ce bez zgrzytów. Spotkanie dawnej mi o ci stanie si pocz tkiem burzliwych zmian w jej yciu
15:00
 
Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tys. Polaków. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji anga uj ce si w dzia alno na rzecz integracji czeskiej Polonii i wzmacniania polskiej to samo ci
15:15
 
ywy Ba tyk
Kaszuby. W odcinku: Andrzej Kruszewicz przedstawia miejsce s yn ce z oryginalnej kultury Kaszuby. Odnajdziemy tutaj: otwarte morze piaszczyste brzegi wydmy usypane przez wiatr ki zalewane s on wod . Zatrzymamy si na d u ej w rezerwacieMecheli skie ki. Blisko morza i s one ki s przyjazne dla wielu gatunków ptaków. Zatrzymuj si tu aby odpocz w trakcie swoich w drówek zbudowa gniazda wyk pa si zdoby po ywienie
15:45
 
Gwiezdny pirat
Die Marderfalle. Krzesimir Joas i Sebastian pokonuj kolejn pu apk Emilio i natrafiaj na wózek kopalniany. Ch opcy postanawiaj wsi do niego licz c e dowiezie ich do skarbu. Ich d uga nieobecno budzi niepokój innych dzieci. W napi tej sytuacji dochodzi do konfliktu mi dzy grup a samolubnym Robertem. Ch opak rozumie e le post powa i postanawia naprawi swoje b dy. Razem ze Stasiem rusza w podziemia by uratowa kolegów. Poniewa na dworze zrobi a si g sta mg a cz dzieci z g o no graj cym radiem rusza naprzeciw pani Justynie która z listonoszem posz a na ratunek studentowi który z ama nog w górach. Serial przygodowy fantasy
16:15
 
Zagadki zwierzogromadki
Foki. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdobywaj przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
16:30
 
Nela ma a reporterka
Skarby ukryte w ziemi. W tym odcinku Nela podró uje na Sri Lank . Wraz z ni zwiedzimy kopalnie w których wydobywa si kamienie szlachetne. Dodatkowo dzieci poznaj techniki wydobywcze oraz zobacz jak wygl da obróbka drogocennych kamieni
16:50
 
Samochodzik i templariusze
Skarb templariuszy. Pan Tomasz wpada w pu apk . Z tarapatów wydob dzie go Karen. Konkurenci ponownie jednocz si y i postanawiaj razem szuka skarbu
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Reporta
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2232Kasia przy apuje ukasza na podgl daniu tarasu s siadów przez lornetk . Sadowski wypytuje o nowych lokatorów Darka który jest przewodnicz cym wspólnoty. Janicki idzie sprawdzi czy rzeczywi cie co podejrzanego dzieje si w mieszkaniu Kwiatkowskich... Ordynator zgadza si na propozycj Klary by skonsultowa stan Huberta z lekarzami z Izraela. Pyrka przekazuje dokumentacj medyczn m a Agacie i Patrykowi którzy szykuj si do wylotu. Jerzy i Ma gorzata staraj si uspokoi spanikowanego Kacpra który odebra pismo od firmy odzie owej oskar aj cej jego i Madzi o znies awienie. Zwole ska umawia m odych na spotkanie z mecenas Paszkowsk . Serial obyczajowy
19:20
 
Poland in Undiscovered
Biecz. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
Echo serca
Czarek policjant z oddzia u policji konnej w Wigili doznaje poparze . M czyzna w stanie krytycznym trafia do szpitala. Jan wychodzi w po owie przedstawienia jase kowego sprawiaj c zawód Poli
21:30
 
07 zg o si
Major opó nia akcj. Kultowy ju dzi serial o przygodach porucznika S awomira Borewicza i jegokolegów z wydzia u kryminalnego MO. Kolejne odcinki powstawa y w ci gu ponad 10 lat od 1976 do 1987 r. ukazuj c przy okazji prezentowania kolejnych zagadek kryminalnych zmieniaj c si rzeczywisto naszego kraju. Ka dy odcinek stanowi odr bn histori czy je w ca o posta g ównego bohatera i jego kolegów z Komendy Sto ecznej. Gang In yniera prowadzi na wielk skal skup dewiz przemyt z ota i dzie sztuki. Ludzie In yniera przyjmuj nowego cz owieka do ci gania d ugów bicia opornych trzymania w ryzach krn brnych gangsterów z Wybrze a. Nowy który niedawno opu ci wi zienie spisuje si bardzo dobrze. Awansuje poznaje coraz wi cej tajemnic kana ów i ludzi a nast puje totalna wsypa gangu. Sprawc jest w a nie nowy porucznik Borewicz z Komendy Sto ecznej. Serial kryminalny
22:30
 
07 zg o si
Wisior. Podczas napadu na bank zostaje skradziony mi dzy innymi drogocenny wisior z brylantem. Nie przynosi on szcz cia swoim posiadaczom i wkrótce przepada bez ladu. Tymczasem dochodzi do porachunków mi dzy gangsteramiTymoskim i Oleszukiem i jeden z nich ginie. Na krótko w a cicielk wisiora staje si prostytutka o wdzi cznym pseudonimie Markiza . Porucznik Borewicz aresztuje sprawców napadu i morderc ale ci gle nie mo e wpa na lad wiosiora. Serial kryminalny
23:30
 
Fajna Polska
Mi dzyzdroje. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Live-Chat aktivieren