OTR
Datum
<
August 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
01
02
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:35
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Gwiezdny pirat
Die Marderfalle. Krzesimir Joas i Sebastian pokonuj kolejn pu apk Emilio i natrafiaj na wózek kopalniany. Ch opcy postanawiaj wsi do niego licz c e dowiezie ich do skarbu. Ich d uga nieobecno budzi niepokój innych dzieci. W napi tej sytuacji dochodzi do konfliktu mi dzy grup a samolubnym Robertem. Ch opak rozumie e le post powa i postanawia naprawi swoje b dy. Razem ze Stasiem rusza w podziemia by uratowa kolegów. Poniewa na dworze zrobi a si g sta mg a cz dzieci z g o no graj cym radiem rusza naprzeciw pani Justynie która z listonoszem posz a na ratunek studentowi który z ama nog w górach. Serial przygodowy fantasy
01:25
 
Samochodzik i templariusze
Skarb templariuszy. Pan Tomasz wpada w pu apk . Z tarapatów wydob dzie go Karen. Konkurenci ponownie jednocz si y i postanawiaj razem szuka skarbu
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:25
 
Echo serca
Czarek policjant z oddzia u policji konnej w Wigili doznaje poparze . M czyzna w stanie krytycznym trafia do szpitala. Jan wychodzi w po owie przedstawienia jase kowego sprawiaj c zawód Poli
03:10
 
Barwy szcz cia
Odc. 2232Kasia przy apuje ukasza na podgl daniu tarasu s siadów przez lornetk . Sadowski wypytuje o nowych lokatorów Darka który jest przewodnicz cym wspólnoty. Janicki idzie sprawdzi czy rzeczywi cie co podejrzanego dzieje si w mieszkaniu Kwiatkowskich... Ordynator zgadza si na propozycj Klary by skonsultowa stan Huberta z lekarzami z Izraela. Pyrka przekazuje dokumentacj medyczn m a Agacie i Patrykowi którzy szykuj si do wylotu. Jerzy i Ma gorzata staraj si uspokoi spanikowanego Kacpra który odebra pismo od firmy odzie owej oskar aj cej jego i Madzi o znies awienie. Zwole ska umawia m odych na spotkanie z mecenas Paszkowsk . Serial obyczajowy
03:40
 
07 zg o si
Major opó nia akcj. Kultowy ju dzi serial o przygodach porucznika S awomira Borewicza i jegokolegów z wydzia u kryminalnego MO. Kolejne odcinki powstawa y w ci gu ponad 10 lat od 1976 do 1987 r. ukazuj c przy okazji prezentowania kolejnych zagadek kryminalnych zmieniaj c si rzeczywisto naszego kraju. Ka dy odcinek stanowi odr bn histori czy je w ca o posta g ównego bohatera i jego kolegów z Komendy Sto ecznej. Gang In yniera prowadzi na wielk skal skup dewiz przemyt z ota i dzie sztuki. Ludzie In yniera przyjmuj nowego cz owieka do ci gania d ugów bicia opornych trzymania w ryzach krn brnych gangsterów z Wybrze a. Nowy który niedawno opu ci wi zienie spisuje si bardzo dobrze. Awansuje poznaje coraz wi cej tajemnic kana ów i ludzi a nast puje totalna wsypa gangu. Sprawc jest w a nie nowy porucznik Borewicz z Komendy Sto ecznej. Serial kryminalny
04:30
 
07 zg o si
Wisior. Podczas napadu na bank zostaje skradziony mi dzy innymi drogocenny wisior z brylantem. Nie przynosi on szcz cia swoim posiadaczom i wkrótce przepada bez ladu. Tymczasem dochodzi do porachunków mi dzy gangsteramiTymoskim i Oleszukiem i jeden z nich ginie. Na krótko w a cicielk wisiora staje si prostytutka o wdzi cznym pseudonimie Markiza . Porucznik Borewicz aresztuje sprawców napadu i morderc ale ci gle nie mo e wpa na lad wiosiora. Serial kryminalny
05:40
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
 
Poland in Undiscovered
Biecz. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
TVPOLONIA
06:00
 
J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
06:10
 
Korona krlw
216Kazimierz wraca z Krystyn na Wawel i bez oporów wprowadza j na dwór. Nakazuje przygotowanie dla niej komnaty królowej. Wszyscy s zszokowani i okazuj niech nowej wybrance króla. Kunegunda czeka na Ludwika który nadal po ni nie przyjecha . Rozpacza. Adelajda na wie o Krystynie która pojawi a si na Wawelu jest w ciek a i planuje zemst . Telenowela historyczna
06:35
 
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:30
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2233 Klara i Marysia egnaj Agat i Patryka przed wylotem do Izraela. Potem Pyrka odwiedza w szpitalu m a. Do cza do niej Iwona która wreszcie wyznaje e Marek jest ojcem jej córeczki. W Tel Awiwie Miriam zabiera przyjació do szpitala do Paw a który stawia pierwsze kroki po operacji i nieoczekiwanie o wiadcza si ukochanej. Pó niej jad do ciany P aczu gdzie zostawiaj karteczk przygotowan przez Marysi w intencji wyzdrowienia Huberta. Mimo z ego samopoczucia Regina daje si wyci gn Frankowi do parku jednak ból powraca i nie pozwala jej chodzi . Pod pretekstem kontroli aparatu ortodontycznego Miko aj przychodzi do gabinetu Dylskiej i zaprasza dentystk na kaw do Feel Good. Wyznaje e si zakocha . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
Za marzenia
Adam chce po yczy Ance pieni dze dzi ki którym dziewczyna b dzie mog a sp aci d ug u Daniela. Bartek jest zazdrosny. Zosia jest zaniepokojona poniewa Szymon sp dzi wieczór z pi kn Dorot
13:20
 
Alternatywy 4
Przydzia. Stanis aw Anio dzia acz miejskiego komitetu PZPR w Pu tusku szykuje si do przeprowadzki do stolicy na eksponowane stanowisko . Ma by gospodarzem domu w jednym z bloków na Ursynowie
14:25
 
Alternatywy 4
Przeprowadzka. Stanis aw Anio zostaje gospodarzem bloku i kieruje ruchempodczas przeprowadzki. Zamieszanie jest spore. Na to samo mieszkanieotrzymuje przydzia Zygmunt Kotek i Zdzis aw Ko ek ostateczniewprowadzaj si obaj z rodzinami i prowizorycznie dziel lokal na pó . Tragarze zamieniaj lokatorom meble ubecy maj za o y pods uch u opozycjonisty prof. D b Rozwadowskiego. Na skutek pomy ki zak adaj pluskw u kogo innego. Wdowa przywozi trumn ze zw okami m a by cho przez chwil poby w nowym mieszkaniu a po ca ym blokugrasuj oszu ci i kombinatorzy. Serial komediowy 52 min Polska 1983Re yseria: Stanis aw BarejaScenariusz: Stanis aw Bareja Janusz P o ski Maciej Rybi skiZdj cia: Wojciech Jastrz bowskiMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Roman Wilhelmi Jerzy Kryszak Kazimierz Kaczor KrystynaTkacz Anna Chitro Bo ena Dykiel Wojciech Pokora GustawLutkiewicz Ryszard Pietruski Wojciech Siemion Mieczys aw Voit WitoldSkaruch Hanna Giza i inni
15:25
 
Poland in Undiscovered
Biecz. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
15:45
 
Gwiezdny pirat
Die Begegnung. Do ywod bu przyje d a pani Kurcewicz. Dzieci opowiedzia y jej o sytuacji w podziemiach kopalni wi c pisarka natychmiast rusza z pomoc Krzesimirowi i jego kolegom
16:15
 
Al chemik
Tajemnica. W tym odcinku w a ciwie ka dy z bohaterów ma jak tajemnic . Najwi ksz z nich jest tajemnica Ala który w ukryciu przed królow Kalin spotyka si z Wand czarownic z Prze czy. Prezentuje jej do wiadczenie w którym powstaje mg a
16:30
 
Baw si s owami
Na czym potrafisz gra. W tym odcinku Zagadnienia j zykowe: koniugacja am asz: czasownik gra konstrukcje: gra na nazwy instrumentów
16:40
 
Baw si s owami
W co lubisz gra. W tym odcinku Zagadnienia j zykowe: koniugacja am asz: czasownik gra konstrukcje: gra w nazwy gier
16:55
 
A to polski w a nie..
Zapo yczenia. Zbiór felietonów po wi conych j zykowi polskiemu. Program skierowany jest do m odych widzów. Zostan m.in. wyja nione znaczenia s ów i pokazane najcz stsze b dy j zykowe. Widzowie poznaj bli ej polskie tradycje i kultur . W ka dym odcinku prowadz ca w przyst pny sposób za pomoc obrazów i rekwizytów wyja nia zawi o ci polszczyzny. W tym celu si ga do wierszyków przys ów i piosenek. Program prowadzi nauczycielka z wieloletnim do wiadczeniem w nauczaniu j zyka polskiego jako obcego autorka strony Trudny j zyk polski
17:00
 
Ucieczka wycieczka
Dobrze mie babci. Dorota Pawe i Grze korzystaj c z nieobecno ci rodziców postanawiaj samodzielnie wybra si na wakacyjn wypraw . Przygotowany w tajemnicy plan krzy uje babcia która pragnie uczestniczy w ich w drówce. Dzieci s rozczarowane ale wkrótce przekonuj si e obecno babci ma równie dobre strony. DOBRZE MIE BABCI Serial dla m odych widzów 26 min 5 odc. Polska 1973 Re yseria: Jadwiga K dzierzawska Scenariusz: S awomir Grabski Wyst puj : Piotr Sot Marcin Piechowski Waldemar Górski Dorota K dzierzawska Krystyna Karkowska Barbara Rachwalska Aleksander Sewruk Zbigniew Józefowicz Antoni ukowski
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2233 Klara i Marysia egnaj Agat i Patryka przed wylotem do Izraela. Potem Pyrka odwiedza w szpitalu m a. Do cza do niej Iwona która wreszcie wyznaje e Marek jest ojcem jej córeczki. W Tel Awiwie Miriam zabiera przyjació do szpitala do Paw a który stawia pierwsze kroki po operacji i nieoczekiwanie o wiadcza si ukochanej. Pó niej jad do ciany P aczu gdzie zostawiaj karteczk przygotowan przez Marysi w intencji wyzdrowienia Huberta. Mimo z ego samopoczucia Regina daje si wyci gn Frankowi do parku jednak ból powraca i nie pozwala jej chodzi . Pod pretekstem kontroli aparatu ortodontycznego Miko aj przychodzi do gabinetu Dylskiej i zaprasza dentystk na kaw do Feel Good. Wyznaje e si zakocha . Serial obyczajowy
19:20
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
Komisja morderstw
Tajemnica szepni ta do ucha. Policja odnajduje zw oki m odej kobiety na ciele której zosta y wyci te znaki runiczne. Komisja morderstw zwraca si o pomoc do ksi dza z O rodka Przeciwdzia ania Sektom który rozszyfrowuje napis na ciele ofiary. Wszystko wskazuje na to e morderstwa mog a dokona sekta dzia aj ca we Wroc awiu w latach 90. Analiza run naprowadza komisj na mitologi germa sk do której odwo ywali si nazi ci z oddzia ów SS. Wyznawcy kultu praktykowali krwawe rytua y po czone ze sk adaniem ludzi w ofierze. Ich aktywno by a ci le zwi zana z kalendarzem ksi ycowym. Je li wspó cze ni na ladowcy czarnych mszy b d chcieli wiernie je odtworzy mo na spodziewa si kolejnych ofiar z o onych w ofierze tajemniczemu bóstwu. Serial kryminalny
21:30
 
07 zg o si
Dziwny wypadek. Porucznicy Borewicz i Zubek otrzymuj zg oszenie wypadku samochodowego spowodowanego przez docenta Wered . W wyniku kraksy zgin a m oda dziewczyna Jolka Holszty ska. W zeznaniach Weredy nic si nie zgadza. Id c tropem Jolki Borewicz odkrywa jej powi zania z gangiem z odziei samochodów. Okazuje si e kryminalista Dudziak pos uguj cy si dowodem na nazwisko Wolniak ma warsztat w którym przerabia skradzione wozy. Wspó pracuje z dziadkiem Jolki. Dziewczyna zosta a przez nich zamordowana gdy odkry a ten proceder. Jej zw oki podrzucono na jezdni by upozorowa wypadek. Wereda mia natomiast zupe nie inny powód by pl ta si w zeznaniach
22:20
 
07 zg o si
300 tysi cy w nowych banknotach. Szanta ysta da od re ysera Sucheckiego 300 tys. z grozi e w przeciwnym wypadku ujawni kompromituj ce go materia y. Zdesperowany Suchecki zg asza si na milicj . Porucznik Borewicz typuje kr g podejrzanych: kochanka Sucheckiego jego córka syn kasjerka PKO i jej ch opak oraz dawny narzeczony kochanki Sucheckiego. Niespodziewanie re yser zostaje zamordowany. Milicja organizuje zasadzk pieni dze podejmuje jednak wyszkolony owczarek. Borewicz zaczyna wi c szuka sprawcy w ród treserów psów. Serial kryminalny 49 min Polska 1976Scenariusz i re yseria: Krzysztof SzmagierZdj cia: Wies aw RutowiczMuzyka: W odzimierz KorczAktorzy: Bronis aw Cie lak Zdzis aw Kozie Piotr Fronczewski Zdzis aw Tobiasz Laura cz Tomasz Grochoczy ski Dorota Kami ska Liliana G bczy ska Andrzej Tomecki Wojciech Machnicki Gra yna Szapo owska
23:30
 
Reporta
Live-Chat aktivieren