OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Lepsza po owa
Aleks coraz cz ciej nocuje u Weroniki. Ona narzuca mu coraz wi cej ogranicze i obowi zków. Filip zaprasza Juli na randk . Kamil jest zazdrosny dochodzi do gwa townej k ótni
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Zagadki zwierzogromadki
Wiewiórka. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
01:15

Nela ma a reporterka
Zapomniany Bagan. W tym odcinku Nela wybierze si do Birmy a konkretnie do staro ytnego miasta Bagan w którym wraz z ma reporterk dzieci zwiedz wi tynie sprzed tysi ca lat
01:30

Podwodne ABC
Jak rozmna aj si podwodne stworzenia. W podwodnym wiecie ycie przyjmuje wiele fascynuj cych form. Ró ne organizmy maj rozmaite sposobyrozmna ania. Niektóre na przyk ad ryby podobnie jak ludzie do rozmna ania potrzebuj dwóch p ci. Inne osobniki jak wiele bezkr gowców s obojnakami. To znaczy e posiadaj cechy m skie i e skiei w zale no ci od sytuacji mog przyjmowa rol samca lub samicy. W tym odcinku opowiemy o rozmna aniu mieszka ców podwodnej krainy
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Echo serca
Do Szpitala Pó nocnego trafia 30 letni kulturysta Pawe . Zosta skierowany na oddzia chirurgii ze wskazaniem do obustronnej mastektomii. Pawe ma zdiagnozowany nowotwór z o liwy piersi. M czyzna nie chce podda si zabiegowi. Nie mo e pogodzi si z tym e ma kobiec dolegliwo . W tym czasie na chirurgi zg asza si Beata. Ona równie ma zdiagnozowanego raka piersi. Wykry a go przypadkiem podczas zaj z kamer termowizyjn . Beata nie ma rodków na przeprowadzenie chemioterapii celowanej dlatego domaga si eby przeprowadzono u niej mastektomi na yczenie. Woli straci pier ni ycie. Podej cie Beaty wykorzystuje Agnieszka próbuj c przekona Paw a do zgody na operacj . Andrzej przechodzi kryzys. Ma poczucie e jego ycie straci o sens. Wci nie pozbiera si po mierci Ewy. Agnieszka nie ma w tpliwo ci e Andrzej przechodzi w a nie kryzys. Niespodziewanie z pomoc przychodzi Natasza. Serial obyczajowy
03:15

Barwy szcz cia
Odc. 2248 Klara przekonana przez ordynatora i doktora Ludwiczaka zgadza si aby Hubertowi wszczepi specjaln elektrod dzi ki której wróci on do sprawno ci. W zebraniu pieni dzy na ten kosztowny zabieg pomagaj rodzinie Pyrków przyjaciele organizuj c charytatywny koncert. Wanda nieoczekiwanie odwiedza Malwin . Wr cza jej prezent i dzi kuje za uratowaniema e stwa. W trakcie rozmowy córka Marczaka zwierza si Jab o skiej e by y m utrudnia jej kontakt z córk . Tymczasem Miko aj zaprasza Dylsk na imprez firmow . Tolek z pomoc abci t umaczy Filipi czykom jak segregowa mieci. Jaworski nadal za mieca klatk schodow i próbuje namówi Stefana do podpisania petycji w sprawie wyrzucenia z mieszkania budowla ców. Serial obyczajowy
03:45

Oficer
Zar czyny. G ówny bohater to 26 letni komisarz sto ecznej policji Tomasz Kruszy ski zwany przez przyjació Kruszonem. Jego specjalno ci jest przenikanie do grup przest pczych i rozpracowywanie ich od rodka
04:40

Polskie 100 lat
Stalinizm w Polsce. Stalinizm w Polsce wprowadzano pod nadzorem i pod dyktando sowieckich doradców którzy niejednokrotnie pe nili wysokie funkcje w aparacie rz dowym partyjnym i s dowym. Terror stawa si zjawiskiem nie tylko masowym ale równie powszechnym z czasem adne nawet najwy sze stanowisko w pa stwie czy partii przed nim nie chroni o. Liczba wi niów politycznychosi gn a apogeum w 1948 roku oko o 173 tysi cy osób. W tamtych latach uwi ziony by wi c co 140 mieszkaniec Polski. Liczba orzeczonych wyroków mierci wynios a nie mniej ni 5 tysi cy. Wykonano ponad 2 5 tysi ca. Liczb osób które zmar y lub zgin y w wi zieniach w latach 1945 1956 szacuje si na ponad 20 tysi cy. Stalinizm to nie tylko terror i represje ale równie nachalna propaganda silne skr powanie nauki i kultury w ramach ideologicznej ortodoksji. W adze pragn y dokona w sposób najbardziej forsowny przekszta cenia nie tylko instytucji pa stwa ale równie przebudowy cz owieka
05:05

Polskie 100 lat
Podziemie niepodleg o ciowe 1944 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Pol. Podziemie niepodleg o ciowe 1944 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Pol
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc. 224 Maciek przynosi wie ci e na zamku znaleziono trucizn któr nas czone by y akocie. Na szcz cie z apa zamachowca Benesza. Krystyna jest przera ona obawia si e czeski szpieg j zdradzi. Regina podpuszczona przez Krystyn udaje si do lochui truje Benesza nim zd y cokolwiek powiedzie . Guncel czy fakty i zdaje sobie spraw e Helena jest wi ziona gdzie blisko. Ratuje ukochan w ostatniej chwili. Telenowela historyczna
06:35

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:00

R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:30

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Powstanie Warszawskie dzie po dniu
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2249 Pyrkowie podliczaj zebrane podczas koncertu pieni dze. Niestety kwota jest za ma ana zakup elektrody. Z pomoc przychodzi Sta który zorganizowa internetow zbiórk w ród zawodników sztuk walki. Winicjusz pokazuje Klarze kandydatki na Katarzyn Zim . Pyrka odrzuca wszystkie propozycje. W telewizji trafiaj na program Szatkowskiej w którym Kniewski wyjawia e pisarka nie istnieje a ksi ki tworzy spó dzielnia literacka pod jego przewodnictwem. Aldona i Borys odkrywaj e Aleks jest w szkole wy miewany z powodu tego e mieszka na wsi. By zmieni nastawienie dzieci Kujawiak proponuje organizacj wycieczki do gospodarstwa Grzelaków. Kacper i Madzia s zdecydowani na z o enie pozwu przeciwko firmie Fashion Life która produkuje toksyczne ubrania. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
12:15

Co niesie dzie
12:30

Koniec babiego lata
Józek i jego dziewczyna Misza jak co roku przyje d aj na wakacje do wsi Babie Lato. Spotkania i rozmowy ze znajomymi niespodziewanie zak óca s dziwy Klimek Bania
13:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40

Polskie 100 lat
Stalinizm w Polsce. Stalinizm w Polsce wprowadzano pod nadzorem i pod dyktando sowieckich doradców którzy niejednokrotnie pe nili wysokie funkcje w aparacie rz dowym partyjnym i s dowym. Terror stawa si zjawiskiem nie tylko masowym ale równie powszechnym z czasem adne nawet najwy sze stanowisko w pa stwie czy partii przed nim nie chroni o. Liczba wi niów politycznychosi gn a apogeum w 1948 roku oko o 173 tysi cy osób. W tamtych latach uwi ziony by wi c co 140 mieszkaniec Polski. Liczba orzeczonych wyroków mierci wynios a nie mniej ni 5 tysi cy. Wykonano ponad 2 5 tysi ca. Liczb osób które zmar y lub zgin y w wi zieniach w latach 1945 1956 szacuje si na ponad 20 tysi cy. Stalinizm to nie tylko terror i represje ale równie nachalna propaganda silne skr powanie nauki i kultury w ramach ideologicznej ortodoksji. W adze pragn y dokona w sposób najbardziej forsowny przekszta cenia nie tylko instytucji pa stwa ale równie przebudowy cz owieka
14:10

Polskie 100 lat
Podziemie niepodleg o ciowe 1944 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Pol. Podziemie niepodleg o ciowe 1944 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Pol
14:45

Uzdrowisko
Spa ny l zak. Do uzdrowiska na kuracj odchudzaj c przyje d a m czyzna ze l ska Marcin. Towarzyszy mu ona Karolina która chce nauczy si lepiej od ywia i planowa posi ki. Marcin wymyka si do miasta. Kupuje s odycze oraz ciasto które zjada w parku. Zostaje przy apany na gor cym uczynku przez dietetyczk Dorot . Adrianna sprawdza post py prac przed otwarciem kliniki medycyny estetycznej. Jest niezadowolona z przygotowa zarz dza wiele zmian. Jej zachowanie denerwuje Gra yn . Andrzej toleruje wszystkie kaprysy Adrianny
15:15

R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45

Mwimy po polsku
16:15

Al chemik
Hel. W tym odcinku Al wyja nia co to hel. Ponadto przeprowadza ciekawe do wiadczenie zwi zane z helem heksafluorkiem siarki i balonami. Jak si okazuje wdychaj c hel mówimy wy szym tonem ni szym za gdy nawdychamy si heksafluorku siarki
16:30

Baw si s owami
D b Bartek. W odcinku: Dzieci odwiedzaj Smoka który opowiada im legend o d bie Bartku. Za pomoc czarów Smoka mali widzowie przenosz sie do miejsca gdzie dzi ro nie d b Bartek. W gramatyce dzieci przed telewizorami utrwalaj wszystkie koniugacje w czasie tera niejszym oraz ucz sie rozumienia ze s uchu
16:40

Baw si s owami
jak o d. W odcinku: Ania przypomina dzieciom legend o d bie Bartku. Dzieci ucz si stopniowaniaprzymiotników: (wysoki niski ma y du y stary m ody). Bohaterk odcinka jest literka która pojawia si w piosence. Dzieci ucz si zasadach pisowni
16:55

E szko a. Domowe przedszkole
Nauka literek z u u.
17:00

Lepsza po owa
Borys mieszka u Marka i Joli. Domownicy s zirytowani kolejkami do azienki. Marek i Jola zastanawiaj si jak si pozby uci liwego go cia by nie sprawi mu przykro ci
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:45

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:15

Barwy szcz cia
Odc. 2249 Pyrkowie podliczaj zebrane podczas koncertu pieni dze. Niestety kwota jest za ma ana zakup elektrody. Z pomoc przychodzi Sta który zorganizowa internetow zbiórk w ród zawodników sztuk walki. Winicjusz pokazuje Klarze kandydatki na Katarzyn Zim . Pyrka odrzuca wszystkie propozycje. W telewizji trafiaj na program Szatkowskiej w którym Kniewski wyjawia e pisarka nie istnieje a ksi ki tworzy spó dzielnia literacka pod jego przewodnictwem. Aldona i Borys odkrywaj e Aleks jest w szkole wy miewany z powodu tego e mieszka na wsi. By zmieni nastawienie dzieci Kujawiak proponuje organizacj wycieczki do gospodarstwa Grzelaków. Kacper i Madzia s zdecydowani na z o enie pozwu przeciwko firmie Fashion Life która produkuje toksyczne ubrania. Serial obyczajowy
18:40

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:00

Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy smole skiej
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy rz dowego Tu 154 do której dosz o 10 kwietnia 2010 roku w pobli u Smole ska. Zgin li wszyscy obecni na pok adzie 96 osób w ród nich: prezydent Lech Kaczy ski i jego ona Maria ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski wicemarsza kowie Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystów dowódcy Si Zbrojnych RP pracownicy Kancelarii Prezydenta szefowie instytucji pa stwowych duchowni przedstawiciele ministerstw organizacji kombatanckich i spo ecznych oraz osoby towarzysz ce i za oga samolotu
TVPOLONIA
20:15

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:35

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:45

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:50

Komisja morderstw
Natura z a. G ównym przeciwnikiem Komisji jest dr Frejncz. Jego klinika prowadzi przest pcz dzia alno . Handluj nielegalnie organami mi dzynarodowej sieci. Wej cie policji do kliniki w Kliczkowie potwierdza rozmiary zbrodni ale samemu Frejnczowi udaje si umkn . Uprowadza Pol Nowak i wraz z ni zapada si pod ziemi . Aby ustali miejsce jego kryjówki trzeba teraz zrekonstruowa ca e jego ycie które w ca o ci zosta o wymy lone. Serial kryminalny
21:45

Oficer
Ludzie z miasta. Tomasz Kruszy ski nazywany przez przyjació Kruszonem jest podkomisarzem w policji w Warszawie. Zajmuje si przenikaniem do grup przest pczych i rozpracowywaniem ich od rodka
22:45

Uzdrowisko
Spa ny l zak. Do uzdrowiska na kuracj odchudzaj c przyje d a m czyzna ze l ska Marcin. Towarzyszy mu ona Karolina która chce nauczy si lepiej od ywia i planowa posi ki. Marcin wymyka si do miasta. Kupuje s odycze oraz ciasto które zjada w parku. Zostaje przy apany na gor cym uczynku przez dietetyczk Dorot . Adrianna sprawdza post py prac przed otwarciem kliniki medycyny estetycznej. Jest niezadowolona z przygotowa zarz dza wiele zmian. Jej zachowanie denerwuje Gra yn . Andrzej toleruje wszystkie kaprysy Adrianny
23:15

Reporta
23:40

Program rozrywkowy
23:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Live-Chat aktivieren