OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:45

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:45

Rodzina Treflikw
Kot. Rodze stwo Treflików bawi si z Kotkiem ale zabaw przerywa Mamusia. Jest wa na sprawa do za atwienia. Rodzina czeka na wizyt wa nego go cia przygotowania poch aniaj wszystkich cz onków rodziny. Kot Rudolf jest obra ony czuje e dotkn a go niesprawiedliwo . Wa ny go docenia przygotowania ale wybiera zwyk awk . Do salonu wchodzi Rudolf i s dzi e to co widzi jest przygotowane dla niego. Czuje si doceniony
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

1920. Wojna i mi o
Szwadron. Podczas przeprawy przez rzek oddzia W adka znajduje nieprzytomn Zosi i zabiera j ze sob . W adys aw troszczy si o dziewczyn . Bolszewicy atakuj kompani karn . Aleksander rozpoznaje Bronka
03:15

Program rozrywkowy
04:30

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020
W ka dym z trzech odcinków programu zmierzy si siedmioro m odych wokalistów. Trzej zwyci zcy wyst pi w finale emitowanym na ywo. Widzowie w g osowaniu SMS owym zdecyduj kto z trzech finalistów b dzie reprezentowa Polsk podczas konkursu Eurowizja Junior 2020 który odb dzie si w Warszawie. W pierwszym odcinku uczestnicy za piewaj piosenki z kategorii wiatowe hity których s uchacie a ich wyst py oceni : Micha Wi niewski Gromee i Cleo. Program poprowadzi Artur Orzech
05:25

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:20

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:50

Fajna Polska
Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Wadowickie spotkania ze wi tym Janem Paw em II
Piotr Ziemowski arówa. 100. rocznica urodzin Karola Wojty y stwarza doskona okazj do tego aby przywo a t wyj tkow posta w pami ci tych którzy osobi cie si z nim zetkn li. Wspomnienie Papie a jest wci ywe w sercach Polaków a jego nauki wci aktualne. Cykl rozmów z artystami którzy maj osobiste do wiadczenie spotkania z Papie em w Jego rodzinnym domu w Wadowicach pozwoli upami tni wi tego i poka e e wiele lat po mierci jego charyzmat nadal zmienia cz owieka i jego serce. Jan Pawe II nie umar lecz yje tak d ugo jak d ugo pami o nim b dzie piel gnowana. W kolejnym odcinku swoje spotkania z Ojcem wi tym wspomina Piotr Ziemowski ps. arówa wokalista i gitarzysta zespo u Siewcy Lednicy
11:25

Ziarno
Boisko ywe... diabe martwy. Nie tylko w czasie deszczu dzieci si nudz . A kiedy dzieci si nudz przychodz im do g owy ró ne pomys y nie zawsze dobre. Dlatego dobre pomys y na sp dzanie wolnego czasu s na wag z ota Mo na gra w pi k ale mo na tak e poje dzi kombajnem. Ks. Adam z dzieciakami z Ziarna odwiedza babci i dziadka Helenki razem poznaj prac na roli. Pojad tak e do Parady a gdzie odwiedz stary klasztor. W K ciku kulinarnym dzieciaki naucz si gotowa jajko na mi kko bo jajko na mi kko nie zawsze jest na mi kko Ks. Adam odprawi dla wszystkich msz w. i opowie o podró ach w. Paw a. Ciocia Ewelina w o y strój pi karski i zagra z dzie mi w pi k
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

Z pami ci
Krytyk literacki Andrzej Dobosz by cz onkiem najwa niejszych rodowisk artystycznych w czasach PRL u. Przyja ni si z osobami które ukszta towa y wiat kultury i sztuki. W programie Andrzej Dobosz przybli a sylwetki artystów a tak e specyfik absurdy i zabawne sytuacje z minionej epoki
13:00

Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. NMP Krlowej R a ca wi tego w S upsku
14:15

Fajna Polska
Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
15:10

Przyjaciele na zawsze
Marcin Hakiel. Wielka gwiazda wraca do rodzinnej miejscowo ci. Udaje si jej skrzykn grup najbli szych przyjació i razem jad do studia Telewizji Polskiej by wygra du e pieni dze na wybrany cel. Sama gra to 12 rund g ównych oraz fina . Do wygrania jest a 35 000 z Gwiazda i jej przyjaciele jako jedna dru yna odpowiadaj na pytania z wiedzy szkolnej i na te dotycz ce wydarze mody trendów muzycznych filmu czy m odzie owego lifestyle u z czasów swojego dzieci stwa. Przyjaciele na zawsze to emocjonuj ca rozgrywka o pieni dze to tak e najwi ksze hity znakomita zabawa i momenty wzruszaj ce do ez To program o gwiazdach ich korzeniach miejscach i ludziach którzy je ukszta towali oraz o czasach w których to wszystko si dzia o
16:10

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:30

Le niczwka
Kowalski znajduje obozowisko które Czesiek rozbi w lesie. Wigrowski jedzie do le niczówki jednak ma problem z dotarciem na miejsce poniewa kto po o y w poprzek drogi desk nabit gwo dziami
16:55

Le niczwka
Beata dzwoni do le niczego i o wiadcza e musi zosta w domu. Wieczorem dok adnie sprawdza czy zamkn a wszystkie okna i drzwi. Gdy k adzie si spa Czesiek wchodzi do budynku przez okno
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:50

Giganci historii
Bitwa o Angli. Jeszcze nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzi cza o tak du o tak nielicznym. Co mia na my li Winston Churchill mówi c te s owa Tematem rozgrywki Gigantów historii jest tym razem Bitwa o Angli
19:45

Ba nie i bajki polskie
Bursztynowa korona. W pewnej rybackiej wiosce nad Ba tykiem y sobie ch opiec o imieniu Miko aj. Kiedy inni pracowali Miko aj wola sp dza czas albo na psotach albo nad morzem w poszukiwaniu bursztynów. Cz sto podkopywa korzenienadmorskich sosen w przekonaniu e tam w ko cu znajdzie swój wymarzony bursztyn. Pewnego razu zaczajonyna wydmach widzi jak z morza wychodzi Panna Wodna i k adzie na piasku bursztynow koron . Miko aj niewielemy l c postanawia ukra koron . Wtedy Panna Wodna wzywa na pomoc wiatr i morskie fale. Wzburzone morzeodbiera koron Miko ajowi. Zjawia si Król Ba tyku. Postanawia ukara Miko aja i zamieni go w nadmorsk ro lin
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Melduj tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki
21:45

Zniewolona
Po wyj ciu z przyj cia Andriej adan szuka Katii. Niestety trop si urywa. Porywacz zawozi Kati do Czerwinki. Cz onkowie sekty zamierzaj z o y dziewczyn w ofierze
22:40

Studio Kultura niedziela z..
Twórczo ci Anny Jantar. Kolejny odcinek cyklicznego programu Niedziela z... po wi cony jest Annie Jantar gwie dzie polskiej estrady jednej z najlepszych i najpopularniejszych piosenkarek lat siedemdziesi tych. Jej b yskotliw karier przerwa tragiczny wypadek 14 marca 1980 roku piosenkarka zgin a w katastrofie lotniczej na Ok ciu wracaj c z trasy koncertowej w Stanach Zjednoczonych. Anna Jantar to fenomen sceny muzycznej mimo up ywu lat rzesza wielbicieli jej talentu wci ro nie. Z go mi programu rozmawia b dziemy m.in. o fenomenie jej talentu. Przypomnimy jej najwa niejsze przeboje nagrody i festiwale. Powiemy o tym jak by a matk przyjació k i wspó pracownic
23:25

Opole na bis
Panna madonna legenda tych lat. Przypomnienie koncertu z okazji 70. urodzin Ewy Demarczyk. Ewa Demarczyk wykonywa a najwi ksze przeboje poezji piewanej i piosenki aktorskiej. Muzyk pisali dla niej znani kompozytorzy takjak Zygmunt Konieczny i Andrzej Zarycki. Artystka jest podziwiana za genialne interpretacje wierszy Juliana Tuwima Krzysztofa Kamila Baczy skiego i Boles awa Le miana. I chocia wycofa a si z ycia publicznego jej niepowtarzalny styl inspiruje dzi wielu artystów którzy zostali zaproszeni do udzia u w opolskim koncercie
Live-Chat aktivieren