OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:20

Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohater odcinka: Bogdan Celi ski
00:35

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:20

Zakochaj si w Polsce
Miko ajki. Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki które warto odwiedzi
01:45

Ba nie i bajki polskie
Bursztynowa korona. W pewnej rybackiej wiosce nad Ba tykiem y sobie ch opiec o imieniu Miko aj. Kiedy inni pracowali Miko aj wola sp dza czas albo na psotach albo nad morzem w poszukiwaniu bursztynów. Cz sto podkopywa korzenienadmorskich sosen w przekonaniu e tam w ko cu znajdzie swój wymarzony bursztyn. Pewnego razu zaczajonyna wydmach widzi jak z morza wychodzi Panna Wodna i k adzie na piasku bursztynow koron . Miko aj niewielemy l c postanawia ukra koron . Wtedy Panna Wodna wzywa na pomoc wiatr i morskie fale. Wzburzone morzeodbiera koron Miko ajowi. Zjawia si Król Ba tyku. Postanawia ukara Miko aja i zamieni go w nadmorsk ro lin
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Melduj tobie Polsko. Rotmistrz Pilecki
03:35

Zniewolona
Po wyj ciu z przyj cia Andriej adan szuka Katii. Niestety trop si urywa. Porywacz zawozi Kati do Czerwinki. Cz onkowie sekty zamierzaj z o y dziewczyn w ofierze
04:25

Studio Kultura niedziela z..
Twórczo ci Anny Jantar. Kolejny odcinek cyklicznego programu Niedziela z... po wi cony jest Annie Jantar gwie dzie polskiej estrady jednej z najlepszych i najpopularniejszych piosenkarek lat siedemdziesi tych. Jej b yskotliw karier przerwa tragiczny wypadek 14 marca 1980 roku piosenkarka zgin a w katastrofie lotniczej na Ok ciu wracaj c z trasy koncertowej w Stanach Zjednoczonych. Anna Jantar to fenomen sceny muzycznej mimo up ywu lat rzesza wielbicieli jej talentu wci ro nie. Z go mi programu rozmawia b dziemy m.in. o fenomenie jej talentu. Przypomnimy jej najwa niejsze przeboje nagrody i festiwale. Powiemy o tym jak by a matk przyjació k i wspó pracownic
05:05

Opole na bis
Panna madonna legenda tych lat. Przypomnienie koncertu z okazji 70. urodzin Ewy Demarczyk. Ewa Demarczyk wykonywa a najwi ksze przeboje poezji piewanej i piosenki aktorskiej. Muzyk pisali dla niej znani kompozytorzy takjak Zygmunt Konieczny i Andrzej Zarycki. Artystka jest podziwiana za genialne interpretacje wierszy Juliana Tuwima Krzysztofa Kamila Baczy skiego i Boles awa Le miana. I chocia wycofa a si z ycia publicznego jej niepowtarzalny styl inspiruje dzi wielu artystów którzy zostali zaproszeni do udzia u w opolskim koncercie
TVPOLONIA
06:00

Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohater odcinka: Bogdan Celi ski
06:10

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:30

Rok 2020
W odcinku towarzyszymy Wojciechowi Adamczykowi re yserowi kultowych seriali jak Tata a Marcin powiedzia a przede wszystkim Rancza . Dzieli si swoim refleksjami na temat pracy re yserskiej w serialu i teatrze. Epidemia przerwa a jego prac nad spektaklem dla teatru Ateneum. Kamera towarzyszy równie pogr onej w a obie Ma gorzacie Ostrowskiej Królikowskiej. Troska o dzieci o rodzin i kontynuacja dzia alno ci m a pomaga jej przezwyci a trudny czas
06:55

Rok 1920. Kalendarium
Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Rozgorza a wojna z Rosjanami
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

Okrasa amie przepisy
W podlaskim ogrodzie zio owym. Powrót do historii. Kuchnia polska przez kilka wieków rybami sta a. Rybami i owocami. Czas do tego powróci . Koniec lata to pe nia sezonu na owoce s wtedy najsmaczniejsze. To dobra okazja aby si gn do najstarszych polskich ksi ek kulinarnych aby zaobserwowa pewn prawid owo : bardzo wiele staropolskich przepisów na dania z ryb zawiera w ród swoich sk adników owoce. Nasi przodkowie do ryb dodawali ró ne owoce przez ca yrok w lecie wie e zim suszone. Dlatego Karol poka e jak ciekawie po czy w jednym daniu ryby i owoce
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Wac aw Gluth Nowowiejski. Bohater odcinka: Wac aw Gluth Nowowiejski
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2250 Klara i Winicjusz dostaj zaproszenie do telewizji i mo liwo zdementowania doniesie Kniewskiego w sprawie serii Katarzyny Zimy. S gotowi na konfrontacj z Waldemarem ale okazuje si e pisarz polecia do USA. Tymczasem Sta trafia na trop Szakala. Zuzia wraz Adrianem i Dawidem odwiedzaj Filipa którego ojciecza kar umie ci w wojskowym liceum z internatem. Lisicki zwierza si go ciom e w szkole czuje si fatalnie i jest gotowy st d uciec. Renata proponuje Damianowi wspóln nauk do matury. Tymczasem Dominika idzie na randk ze Stawickim który zapewnia by prostytutk e ma wobec niej powa ne zamiary. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Ko o pira
W ka dym programie Mariusz Cie lik poleca 5 ksi ek wartych przeczytania. Tym razem omawiane ksi ki to: Lekarz wojenny Davida Notta Hejter Jaros awa Jakubowskiego Kot Anny Arno Droga Jaros awa Iwaszkiewicza Alef Jorge Luisa BorgesaOprócz tego w programie rozmowa z poet Tadeuszem D browskim
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

1920. Wojna i mi o
Szwadron. Podczas przeprawy przez rzek oddzia W adka znajduje nieprzytomn Zosi i zabiera j ze sob . W adys aw troszczy si o dziewczyn . Bolszewicy atakuj kompani karn . Aleksander rozpoznaje Bronka
13:20

Polonia Express
13:40

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
14:35

Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
14:45

Uzdrowisko
My liwy. Odc. 5 Alojzy jest zapalonym my liwym. Ma problem z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Jest gaw dziarzem szybko zyskuje wielbicieli szczególnie w ród m skiej cz ci turnusu i zaprasza kolegów na kie bask . Panowie upijaj si po czym Alojzy wpada na pomys aby zapolowa na kuropatwy. Okazuje si e przemyci do sanatorium dwururk . Ju pierwsza próba wystrza u ko czy si tragicznie dla jednegoz kolegów Alojzego. Dostaje sol w po ladek. Muzyk Julek ma dosy regulaminu W adka który wstaje o 4.30 w cza radio otwiera okno i gimnastykuje si a w dodatku chce by Julek robi to samo. Ch opak nie dosypia drzemie przy ka dej okazji na awce czy na kanapie w recepcji. Marzena postanawia mu pomóc na poddaszu jest zagracony pokoik. Telenowela dokumentalna
15:15

Okrasa amie przepisy
W podlaskim ogrodzie zio owym. Powrót do historii. Kuchnia polska przez kilka wieków rybami sta a. Rybami i owocami. Czas do tego powróci . Koniec lata to pe nia sezonu na owoce s wtedy najsmaczniejsze. To dobra okazja aby si gn do najstarszych polskich ksi ek kulinarnych aby zaobserwowa pewn prawid owo : bardzo wiele staropolskich przepisów na dania z ryb zawiera w ród swoich sk adników owoce. Nasi przodkowie do ryb dodawali ró ne owoce przez ca yrok w lecie wie e zim suszone. Dlatego Karol poka e jak ciekawie po czy w jednym daniu ryby i owoce
15:45

Zakochaj si w Polsce
Miko ajki. Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki które warto odwiedzi
16:15

Zwierzaki Czytaki
Umowa. Program edukacyjny dla najm odszych widzów. Prowadz cy Micha czyta bajki rudej kotce Rysi i szopowi Szymkowi. Zwierzaki dziel si swoimi spostrze eniami i pomys ami. Ich szalone koncepcje s ciekawym urozmaiceniem lektury
16:30

Supe kowe ABC
Supe ek i Zr czne R czki zapraszaj do wspólnej zabawy i poznawania polskiego j zyka migowego (PJM). Bohaterk b dzie litera R jak r cznik. Supe ek wybierze si na spacer do lasu i spotka du ego kota. Oka e si e to ry . Co charakteryzuje to zwierz Zr czne R czki z p yty CD zrobi ryb i przeprowadz do wiadczeniez kolorow wod . W teatrzyku Supe ek opowie bajk o raku któremu ci gle gin y skarpetki. Zabaw ze s owami zaczynamy od s owa rak
16:45

Figu Migu
Sto lat to za ma o. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
17:00

Lepsza po owa
Weronika i Aleks maj w tpliwo ci czy powinni stara si o dziecko. Pytaj bliskich o opinie. Kamil t skni za Juli . Teraz gdy móg by z ni by dziewczyna zwi za a si z Filipem
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Beacon Hill ameryka ska Cz stochowa
Zakonnik ze zgromadzenia paulinów ojciec Micha Zembrzuski jest za o ycielem Narodowego Sanktuarium Matki Bo ej Cz stochowskie miejsca kultu maryjnego Polonii w Doylestown w Pensylwanii
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2250 Klara i Winicjusz dostaj zaproszenie do telewizji i mo liwo zdementowania doniesie Kniewskiego w sprawie serii Katarzyny Zimy. S gotowi na konfrontacj z Waldemarem ale okazuje si e pisarz polecia do USA. Tymczasem Sta trafia na trop Szakala. Zuzia wraz Adrianem i Dawidem odwiedzaj Filipa którego ojciecza kar umie ci w wojskowym liceum z internatem. Lisicki zwierza si go ciom e w szkole czuje si fatalnie i jest gotowy st d uciec. Renata proponuje Damianowi wspóln nauk do matury. Tymczasem Dominika idzie na randk ze Stawickim który zapewnia by prostytutk e ma wobec niej powa ne zamiary. Serial obyczajowy
19:20

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Wied min
Jaskier. Wied min Geralt z Rivii ratuje ycie w adczyni Cintry Calanthe i jej córce Pavetcie. Zbieg okoliczno ci sprawia e gdy Pavetta rodzi córk ycie Geralta zostaje nierozerwalnie zwi zane z Ciri
21:30

Oficer
Zakup kontrolowany. Ry i Kruszon prowadz ledztwo w sprawie zabójstwa Dahomeja. W trakcie ogl dzin zw ok ich uwag zwracaj blizna postrza owa i tatua napis MAG na ramieniu ofiary
22:30

Uzdrowisko
Edukatorka. Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
23:00

Uros am kiedy spa a
Dokument opowiada o intymnej osobistej relacji mi dzy bohaterk filmu i jej babci . Karalina Orsik robi doktorat na Akademii Muzycznej w Polsce. Odby a d ug podró z Achanian. Odkryta przez wyk adowców mi skiego konserwatorium w prowincjonalnej szkole muzycznej w Dziat owie potem zosta a zaproszona na studia muzyczne do Polski. Koncertuje w wielu krajach. Sporo podró uje samotna po ród podobnych do niej introwertycznych muzyków cz sto emigrantów. Babcia Karaliny która j wychowa a mieszka w male kiej wiosce Achaniany na Bia orusi. Czasami raz w roku lub raz na dwa lata Karalina jedzie do babci do wioski w której si wychowa a. Ta podró jest te podró w czasie. Z Europy na Wschód. Z du ego miasta do opuszczonej male kiej wioski w lesie. Ze wiata muzyki Karaliny do wiata jej t sknoty
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren