OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Lepsza po owa
W a ciciel budowy zwleka z p atno ciami. Firmie Zibiego grozi bankructwo. Borys umawia si z Zosi na randk . Chce by kobieta polubi a go za to jaki jest wi c postanawia ukry e jest milionerem
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Przyjaciele Misia i Margolci
Wielkie szukanie. Mi z Margolci bawi si w tropienie zapachów. Celem staj si owsiane ciasteczka z rodzynkami które dziwnym trafem szybko znikaj . W mi dzyczasie Wiktor z Eugeniuszem organizuj zabaw w chowanego. Wariantów na kryjówk jest ca e mnóstwo. Mo na schowa si za domkiem w beczce lub pod krzaczkiem. Do zabawy ch tnie przyst puj wszyscy przyjaciele. Niestety w trakcie jej trwania u u gubi swoj literkow kuleczk
01:25

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Tydzie. Pani s siadka we wtorek ma przynie now gr dla Misia i Margolci. Tylko kiedy b dzie ten wtorek jaki dzie go poprzedza i jaki jest nast pny Razem z kukie kami za piewamy tygodniow piosenk która pomo e zapozna dzieci z poszczególnymi dniami tygodnia. Ewa z modeliny ulepi jedno ze zwierzaków znanych z alfabetu TVP ABC. Pierwszym z nich b dzie Anakonda
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Ojciec Mateusz
Ciemny van. U ojca Mateusza goszcz Marzena i Krzysztof Pióreccy. Przeprowadzili si do Sandomierza i chc by ksi dz przygotowa ich syna Franka do Pierwszej Komunii wi tej. W trakcie rozmowy dostaj telefon e syn znikn . Dzwoni na policj a potem jad do swojego mieszkania. Gosposia wyja nia im e posz a do szko y po ch opca ale nie mog a go znale . Mo ejko j przes uchuje pani Krystyna opowiada o ciemnym vanie który widzia a przed szko . Na komend wpadaj Lipscy i mówi o zagini ciu ich syna Daniela. Natalia i babcia spaceruj po rynku s ysz rozmowy o porwaniach. Policjanci przeszukuj okolic . Natalia ni e z apa a porywacza i zaatakowa a go dyni . Postanawia wzi sprawyw swoje r ce. Serial kryminalny obyczajowy
03:15

Barwy szcz cia
Odc. 2251Renata zamartwia si o Dominik która po randce ze Stawickim nie wróci a na noc do mieszkania. Zaalarmowany przez kelnerk Damian grozi lekarzowi przez telefon s dz c e móg on skrzywdzi by prostytutk . Kiedy Dominika w dobrym nastroju ca a i zdrowa zjawia si w Feel Good mi dzy przyjació kami dochodzi do k ótni. Podczas treningu Sta traci panowanie nad sob i nie s ucha Alana który ka e mu przesta boksowa . Po wyj ciu z fitness klubu ch opak idzie prosto przed dom Sygity. Wkrótce dochodzi do konfrontacji m odego Pyrki z Szakalem. Sabina nie pojawia si na rodzinnym obiedzie u Cie laków. Wszyscy martwi si e mo e znowu zacz pi wi c spotkanie nie jest zbyt udane. Zuzia niepostrze enie pakuje do pojemnika pozosta o ci po posi ku. Serial obyczajowy
03:45

Oficer
Dowódca. W strzelaninie w lokalu Topora gin m.in. dwaj policjanci. Ranni Patryk i Junior trafiaj do szpitala. Nast puje zmiana na stanowisku dowódcy grupy specjalnej. Miejsce Kondei zajmuje Aldona Ginko
04:40

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Korona krlw
Odc. 225 Kazimierz martwi si e nigdy nie dowie si kto chcia zabi Krystyn . Jasiek analizuje czy to nie by a cz wi kszego planu. Micha z Czacza donosi Kazimierzowi na Macieja Borkowica który zach ca ludzi do buntu. Król nakazuje schwytanie Macieja i doprowadzenie go przed jego oblicze. Do Kazimierza dociera tragiczna wiadomo jego córka Kunegunda nie yje. Uwa a e jej mier to kara za lub z Krystyn . Telenowela historyczna
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohater odcinka: Henryk Stefan Kawecki
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2252 Zuzia podbiera jedzenie z kuchni a Ró a i Zdzisio z zadowoleniem stwierdzaj e dziewczynie dopisuje apetyt. Tymczasem w domu Cie laków pojawia si Lisicki w poszukiwaniu syna który znikn ze szkolnego internatu. Kasia i Karolina s zdegustowane tym e Bo ena pod wp ywem Agnes zgadza si na darmowy pobyt w hotelu projektantów mody Mario i Dario. Recepcjonistka podlicza wszystkie rachunki go ci. Okazuje si e Sta scy ponosz bardzo wysokie koszty wspó pracy z influencerk . Regina czuje si na tyle dobrze e odwiedza fitnessklub i decyduje si na trening z Alanem by lepiej pozna nowego pracownika. Podczas wysi ku Czapla prawie traci przytomno a Franek jest w ciek y na trenera e doprowadzi jego partnerk do takiego stanu. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Echo serca
Lilka i jej przyjació ka Weronika bior udzia w imprezie botoxparty podczas której uczestniczki poddaj si grupowemu ostrzykiwaniu botoksem. Wieczorem tego samego dnia kto podrzuca nieprzytomn Lilk pod szpital. Lekarze stwierdzaj wstrz s anafilaktyczny nie wiedz jednak co go wywo a o. Dopiero informacja e we krwi dziewczyny stwierdzono obecno DMS rzuca odrobin wiat a na stan jej zdrowia. Monika zaczyna prac w szpitalu co nie podoba si Magdzie. Nadmiar obowi zków i zmiany osobowo ciowe Magdy które sama u siebie zaczyna dostrzega sprawiaj e w przypadku jednego z pacjentów poradni pope ni b d który b dzie mia tragiczne skutki. Tymczasem Agnieszka za namow Kazi próbuje szcz cia na portalu randkowym. Serial obyczajowy
13:20

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
13:40

Twarze Solidarno ci
Andrzej Osipów. Cykliczny program historyczny po wi cony przypadaj cej w tym roku 40. rocznicy powstania wielkiego niemal 10 milionowego ruchu spo ecznego: NSZZ Solidarno . Chcemy przybli y przede wszystkim tematyk strajków lipca sierpnia 1980 roku które doprowadzi y do podpisania umów mi dzy protestuj cymi a komunistyczn w adz . Prócz znanych bohaterów tamtych wydarze takich jak Andrzej Gwiazda czy Andrzej Rozp ochowski przedstawiamy zapomnianych wspó twórców naszej wolno ci tytu owe Twarze Solidarno ci. Andrzej Osipów Przedsi biorstwo Robót Kolejowych nr 12 w Oliwie
14:00

Giganci historii
Bitwa o Angli. Jeszcze nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzi cza o tak du o tak nielicznym. Co mia na my li Winston Churchill mówi c te s owa Tematem rozgrywki Gigantów historii jest tym razem Bitwa o Angli
14:45

Uzdrowisko
Rolnik z Podlasia. Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
15:15

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
15:45

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Ludo ercy. Tym razem odwiedza dwa plemiona zamieszkuj ce wysp Malekula w archipelagu Vanuatu. W jej g bi na niedost pnych górzystych terenach yje plemi Big Numbas którego cz onkowie jeszcze 80 lat temu uchodzili za najbardziej krwawych ludo erców. Z kolei Small Numbas yj nad brzegiem oceanu i uchodz za najwspanialszych r kodzielników i artystów spo ród plemion zamieszkuj cych wyspy Pacyfiku. Ogl daj c program widzowie dowiedz si m. in. co to s tutki
16:15

Zagadki zwierzogromadki
Bociany czarne. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
16:30

Nela ma a reporterka
Lawa jest ciekawa. Tym razem Nela wybra a si na Islandi czyli wysp na której znajduje si ponad 200 czynnych wulkanów. Wraz z ma reporterk udamy si na spacer po polach lawowych
16:50

Podwodne ABC
wiat o i kolor. W tym odcinku wyja nimy dlaczego niektóre ryby s bajecznie kolorowe a inne zlewaj si z otoczeniem. Kolory i wzory w podwodnym wiecie s u do komunikacji. Po czenie kolorów czarnego i ó tego cz sto oznacza e zwierz jest jadowite truj ce czy po prostu niesmaczne na przyk ad gorzkie. Odpowiemy te na pytanie dlaczego woda cho teoretycznie przezroczysta w niektórych miejscach jest niebieska a w innych zielona. Mo e to zale e mi dzy innymi od padaj cego na ni wiat a
17:00

Lepsza po owa
Aleks zamierza poprosi Weronik o r k . Przeprowadza prób generaln o wiadczyn i utwierdza si w przekonaniu e to dobry pomys . Borys zamierza wyzna Zosi e nie jest biedakiem
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
18:40

Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939 Pod wrze niowym niebem
Pierwszy odcinek cyklu przypomina histori polskiego lotnictwa od 1 wrze nia 1939 roku do ostatnich . Pierwszy odcinek cyklu przypomina histori polskiego lotnictwa od 1 wrze nia 1939 roku do ostatnich
18:55

Barwy szcz cia
Odc. 2252 Zuzia podbiera jedzenie z kuchni a Ró a i Zdzisio z zadowoleniem stwierdzaj e dziewczynie dopisuje apetyt. Tymczasem w domu Cie laków pojawia si Lisicki w poszukiwaniu syna który znikn ze szkolnego internatu. Kasia i Karolina s zdegustowane tym e Bo ena pod wp ywem Agnes zgadza si na darmowy pobyt w hotelu projektantów mody Mario i Dario. Recepcjonistka podlicza wszystkie rachunki go ci. Okazuje si e Sta scy ponosz bardzo wysokie koszty wspó pracy z influencerk . Regina czuje si na tyle dobrze e odwiedza fitnessklub i decyduje si na trening z Alanem by lepiej pozna nowego pracownika. Podczas wysi ku Czapla prawie traci przytomno a Franek jest w ciek y na trenera e doprowadzi jego partnerk do takiego stanu. Serial obyczajowy
19:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Echo serca
Lilka i jej przyjació ka Weronika bior udzia w imprezie botoxparty podczas której uczestniczki poddaj si grupowemu ostrzykiwaniu botoksem. Wieczorem tego samego dnia kto podrzuca nieprzytomn Lilk pod szpital. Lekarze stwierdzaj wstrz s anafilaktyczny nie wiedz jednak co go wywo a o. Dopiero informacja e we krwi dziewczyny stwierdzono obecno DMS rzuca odrobin wiat a na stan jej zdrowia. Monika zaczyna prac w szpitalu co nie podoba si Magdzie. Nadmiar obowi zków i zmiany osobowo ciowe Magdy które sama u siebie zaczyna dostrzega sprawiaj e w przypadku jednego z pacjentów poradni pope ni b d który b dzie mia tragiczne skutki. Tymczasem Agnieszka za namow Kazi próbuje szcz cia na portalu randkowym. Serial obyczajowy
21:30

Oficer
Odwet. Policja aresztuje Topora i jego g ównego pomocnika Cyp by ego olimpijczyka. Trwa poszukiwanie sprawców strzelaniny w restauracji gangstera. Kruszon i Ry aresztuj Jubego
22:30

Uzdrowisko
M na diecie. Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
23:00

Fajna Polska
Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren