OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Lepsza po owa
Aleks zamierza poprosi Weronik o r k . Przeprowadza prób generaln o wiadczyn i utwierdza si w przekonaniu e to dobry pomys . Borys zamierza wyzna Zosi e nie jest biedakiem
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Zagadki zwierzogromadki
Bociany czarne. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
01:15
Nela ma a reporterka
Lawa jest ciekawa. Tym razem Nela wybra a si na Islandi czyli wysp na której znajduje si ponad 200 czynnych wulkanów. Wraz z ma reporterk udamy si na spacer po polach lawowych
01:30
Podwodne ABC
wiat o i kolor. W tym odcinku wyja nimy dlaczego niektóre ryby s bajecznie kolorowe a inne zlewaj si z otoczeniem. Kolory i wzory w podwodnym wiecie s u do komunikacji. Po czenie kolorów czarnego i ó tego cz sto oznacza e zwierz jest jadowite truj ce czy po prostu niesmaczne na przyk ad gorzkie. Odpowiemy te na pytanie dlaczego woda cho teoretycznie przezroczysta w niektórych miejscach jest niebieska a w innych zielona. Mo e to zale e mi dzy innymi od padaj cego na ni wiat a
01:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
Echo serca
Lilka i jej przyjació ka Weronika bior udzia w imprezie botoxparty podczas której uczestniczki poddaj si grupowemu ostrzykiwaniu botoksem. Wieczorem tego samego dnia kto podrzuca nieprzytomn Lilk pod szpital. Lekarze stwierdzaj wstrz s anafilaktyczny nie wiedz jednak co go wywo a o. Dopiero informacja e we krwi dziewczyny stwierdzono obecno DMS rzuca odrobin wiat a na stan jej zdrowia. Monika zaczyna prac w szpitalu co nie podoba si Magdzie. Nadmiar obowi zków i zmiany osobowo ciowe Magdy które sama u siebie zaczyna dostrzega sprawiaj e w przypadku jednego z pacjentów poradni pope ni b d który b dzie mia tragiczne skutki. Tymczasem Agnieszka za namow Kazi próbuje szcz cia na portalu randkowym. Serial obyczajowy
03:15
Barwy szcz cia
Odc. 2252 Zuzia podbiera jedzenie z kuchni a Ró a i Zdzisio z zadowoleniem stwierdzaj e dziewczynie dopisuje apetyt. Tymczasem w domu Cie laków pojawia si Lisicki w poszukiwaniu syna który znikn ze szkolnego internatu. Kasia i Karolina s zdegustowane tym e Bo ena pod wp ywem Agnes zgadza si na darmowy pobyt w hotelu projektantów mody Mario i Dario. Recepcjonistka podlicza wszystkie rachunki go ci. Okazuje si e Sta scy ponosz bardzo wysokie koszty wspó pracy z influencerk . Regina czuje si na tyle dobrze e odwiedza fitnessklub i decyduje si na trening z Alanem by lepiej pozna nowego pracownika. Podczas wysi ku Czapla prawie traci przytomno a Franek jest w ciek y na trenera e doprowadzi jego partnerk do takiego stanu. Serial obyczajowy
03:45
Oficer
Odwet. Policja aresztuje Topora i jego g ównego pomocnika Cyp by ego olimpijczyka. Trwa poszukiwanie sprawców strzelaniny w restauracji gangstera. Kruszon i Ry aresztuj Jubego
04:45
Polskie 100 lat
Polacy na emigracji 1945 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od p. Polacy na emigracji 1945 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od p
05:10
Polskie 100 lat
Polityka pa stwa wobec Ko cio a w latach 1944 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w. Polityka pa stwa wobec Ko cio a w latach 1944 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w
05:40
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35
Korona krlw
Odc. 226Borkowic przybywa na Wawel. Jest zaskoczony e w Krakowie wiedz o wydarzeniach w Wielkopolsce. Kazimierz odst pi od kary w zamian za przysi g wierno ci. Pomi dzy Borkowicem a Guncelem dochodzi do przepychanek. Maciej pos dza szwagra o zdrad . Miko aj stara si ich uspokoi przez co zostaje ugodzony no em. Anna rodzi córk a Karol nie kryje rozczarowania. Telenowela historyczna
07:00
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Jerzy Cercwadze Wardisiani. Bohater odcinka: Jerzy Cercwadze Wardisiani
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2253Ró a i Zdzisio domy laj si e Zuzia ukrywa Filipa. Podopieczna przyznaje si do wszystkiego lecz teraz sama nie wie gdzie jest ch opak poniewa znikn z jej pokoju. Cie lakowie decyduj si zawiadomi Lisickiego. W r ce Bruna trafia przygotowane przez Karolin zestawienie kosztów które ponosi hotel przyjmuj c go ci Agnes. Sta ski zamierza porozmawia z Bo en o jej kosztownej wspó pracy z influencerk . Józek i pozostali zawodnicy Spartan zamiast treningu maj wzi udzia w sesji zdj ciowej reklamuj cej Guten Luft. Z tego powodu mi dzy Sa atk i Szubertem dochodzi do powa nego konfliktu. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Zaginione skarby
Zaginiony r kopis Mazurka D browskiego. Cykl programów po wi conych kradzie om dzie sztukiZaginiony r kopis Mazurka D browskiego. Jakie by y wojenne losy r kopisu Pie ni Legionów sporz dzonego d oni Józefa Wybickiego Dwie historyczne wersje które weryfikuj powojenne poszukiwania Jana Nowaka Jeziora skiego i Radia Wolna Europa
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:20
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40
Polskie 100 lat
Polacy na emigracji 1945 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od p. Polacy na emigracji 1945 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od p
14:10
Polskie 100 lat
Polityka pa stwa wobec Ko cio a w latach 1944 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w. Polityka pa stwa wobec Ko cio a w latach 1944 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w
14:45
Uzdrowisko
M na diecie. Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
15:15
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45
Mwimy po polsku
15:55
Reporta
16:15
Al chemik
Spalanie. W tym odcinku Al wyja nia czym s reakcje spalania. A tak e t umaczy jak wa n rol odgrywa w nich tlen. Prezentuje ponadto widowiskowe do wiadczenie: ogniste tornado
16:30
Baw si s owami
Bazyliszek. W odcinku: Dzieci poznaj legend o warszawskim bazyliszku. Poznaj te opis rycerzaoraz czym jest zbroja rycerska. Ponadto utrwalaj wszystkie koniugacje w czasie przesz ym
16:40
Baw si s owami
Rz jak rzeka. W odcinku: Dzieci przypominaj legend o bazyliszku. Nali widzowie poznaj stopniowanie przymiotników (ci ki ci szy najci szy). Uczymy si te wymowy wyrazów z rz oraz weso ych zasad ortograficznych z rz
16:55
E szko a. Domowe przedszkole
Nauka literek z u u.
17:00
Lepsza po owa
Julia dowiaduje si e Aleks i Weronika staraj si o dziecko. Dziewczyna ma pretensje do matki która nie powiedzia a jej o swoich planach. Weronika wyci ga pochopne wnioski
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2253Ró a i Zdzisio domy laj si e Zuzia ukrywa Filipa. Podopieczna przyznaje si do wszystkiego lecz teraz sama nie wie gdzie jest ch opak poniewa znikn z jej pokoju. Cie lakowie decyduj si zawiadomi Lisickiego. W r ce Bruna trafia przygotowane przez Karolin zestawienie kosztów które ponosi hotel przyjmuj c go ci Agnes. Sta ski zamierza porozmawia z Bo en o jej kosztownej wspó pracy z influencerk . Józek i pozostali zawodnicy Spartan zamiast treningu maj wzi udzia w sesji zdj ciowej reklamuj cej Guten Luft. Z tego powodu mi dzy Sa atk i Szubertem dochodzi do powa nego konfliktu. Serial obyczajowy
19:20
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
Zapiski oficera Armii Czerwonej
21:45
Oficer
Maszeruj albo gi. Ry i Kruszon przes uchuj Jubego ale ten milczy. Ma kiewicz zastraszony przez Granda stra nik wi zienny umo liwia Toporowi i Cypie zamordowanie Jubego. Grand rozprawia si równie z Ma kiewiczem
22:45
Uzdrowisko
Tancerze. Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
23:15
Beacon Hill ameryka ska Cz stochowa
Zakonnik ze zgromadzenia paulinów ojciec Micha Zembrzuski jest za o ycielem Narodowego Sanktuarium Matki Bo ej Cz stochowskie miejsca kultu maryjnego Polonii w Doylestown w Pensylwanii
23:40
Mwimy po polsku
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren