OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Lepsza po owa
Julia sp dza weekend u ojca. Jest zazdrosna o Zosi . Borys ma nadziej e dziewczyna zmieni zdanie gdy sp dzi z jego now partnerk troch czasu. Tymczasem Kamil my li o wyje dzie do Norwegii
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Domisie
Dzie w kratk. Czasem wieci s o ce za chwil pada deszcz. Nie da si bawi w ogródku bo co chwil si chmurzy. Amelka po raz pi ty rozwiesza pranie i za chwil je zdejmuje bo mo e pada . Pomaga jej Bazyli który jest ju z y ma do wywieszania i zdejmowania ubra ze sznurka. Taka pogoda w kratk nikomu si nie podoba. Domisiaki maj te humor w kratk . Trudno z nimi wytrzyma . Wszyscy mrucz na siebie. Wreszcie Poduszka i Czajnik wpadaj na pomys by urz dzi dzie w kratk . Kratka to wzorek wi c zaczynaj si zabawy w szukanie w swoim otoczeniu ró nych wzorów. Domisie urz dzaj konkurs na najsmaczniejsz kanapk w kratk i szukaj wzorzystych zwierz t. Niektóre s w paski inne w aty lub c tki. Amelka czyta bajk Dlaczego s onie s szare
01:25

Bolek i Lolek w Europie
W Hiszpanii. Ch opcy odbywaj podró do Hiszpanii. Uczestnicz w przygotowaniach do corridy po czym odgrywaj w niej g ówn rol .
01:35

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Stra acy
Krok przed met. odc. 5 Anna i Bogu spodziewaj si dziecka. Anna jedzie autobusem do Warszawy na USG. Nagle samochód gwa towanie hamuje. Anna traci przytomno . Kiedy otwiera oczy wokó s yszy g osy rannych. Kierowca jest w szoku. Anna zawiadamia Bogusia o wypadku. Witek Dario Ba ka Jacek i Magda jad na miejsce zdarzenia. Bogu schodzi ze s u by. Chce jak najszybciej pojecha do Anny. W tej samej chwili stra acy dostaj wezwanie do z amanego masztu radiowego. Adam zatrzymuje Bogusia. Tymczasem Anna traci przytomno . Magda decyduje si przewie j do szpitala. Przera ony Bogu jedzie tam natychmiast. Anna ma operacj . Magda dzwoni do Adama. Chce by razem powiedzieli Krzysiowi e Adam jest jego ojcem. Serial obyczajowy sensacyjny 42 min Polska 2016Re yseria: Maciej DejczerScenariusz: Monika Zi baZdj cia: Adam BajerskiAktorzy: Maciej Zako cielny Jakub Weso owski Maciej Miko ajczyk Weronika Rosati Marta cis owicz Jacek Lenartowicz Dawid Zawadzki
03:15

Na sygnale
Pozory myl. Lidka zostaje przyj ta do szpitala. Góra obiecuje ukochanej e pod jej nieobecno zaopiekuje si Robertem. Na dy urze lekarz próbuje z kolei pomóc starszej zagubionej kobiecie znalezionej w parku. Ekipa doktora Banacha jedzie na wezwanie do nastolatka z zaburzeniami wiadomo ci. Tymczasem Piotr zaczyna dodatkow prac w firmie ojca Martyny. Podczas dy uru ca y czas odbiera telefony od klientów. Nowy zostaje celebryt . Jako ch opak prawdziwej gwiazdy Maryny trafia na ok adki gazet. Serial fabularyzowany 22 min Polska 2020Re yseria: Katarzyna ckaScenariusz: Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Anna Haba Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Ma gorzata Boraty ska Monika Mazur Hanna Kocha ska Justyna Sieniawska Karolina Brzezi ska Pawe Kami ski Jakub Chabowski
03:45

Oficer
Towarzysze broni. Stale obserwowany przez kolegów z policji Kruszon rozpoczyna ycie w nowym wcieleniu doktora ekonomii który robi b yskotliw karier i obraca si w kr gach w adzy
04:45

Gwiazdozbir TVP Rozrywka
W odzimierz Korcz. W tym odcinku Gwiazdozbioru TVP pojawi si wybitny kompozytor W odzimierz Korcz Go programu opowie o swojej muzycznej karierze wype nionej dowcipem i mnóstwem spotka z najzdolniejszymi artystami w Polsce. Dowiemy si m.in. o jego pracy na etacie w teatrze pierwszym spotkaniu z El biet Starosteck jego pó niejsz on oraz wspó pracy z niezapomnianymi: Danut Rinn Zbigniewem Wodeckim Andrzejem Zauch Alicj Majewsk Edyt Gepperti wieloma innymi A wszystko wzbogacone niezwyk ymi archiwaliami muzycznymi
05:10

Barwy szcz cia
Odc. 2250 Klara i Winicjusz dostaj zaproszenie do telewizji i mo liwo zdementowania doniesie Kniewskiego w sprawie serii Katarzyny Zimy. S gotowi na konfrontacj z Waldemarem ale okazuje si e pisarz polecia do USA. Tymczasem Sta trafia na trop Szakala. Zuzia wraz Adrianem i Dawidem odwiedzaj Filipa którego ojciecza kar umie ci w wojskowym liceum z internatem. Lisicki zwierza si go ciom e w szkole czuje si fatalnie i jest gotowy st d uciec. Renata proponuje Damianowi wspóln nauk do matury. Tymczasem Dominika idzie na randk ze Stawickim który zapewnia by prostytutk e ma wobec niej powa ne zamiary. Serial obyczajowy
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Barwy szcz cia
Odc. 2251Renata zamartwia si o Dominik która po randce ze Stawickim nie wróci a na noc do mieszkania. Zaalarmowany przez kelnerk Damian grozi lekarzowi przez telefon s dz c e móg on skrzywdzi by prostytutk . Kiedy Dominika w dobrym nastroju ca a i zdrowa zjawia si w Feel Good mi dzy przyjació kami dochodzi do k ótni. Podczas treningu Sta traci panowanie nad sob i nie s ucha Alana który ka e mu przesta boksowa . Po wyj ciu z fitness klubu ch opak idzie prosto przed dom Sygity. Wkrótce dochodzi do konfrontacji m odego Pyrki z Szakalem. Sabina nie pojawia si na rodzinnym obiedzie u Cie laków. Wszyscy martwi si e mo e znowu zacz pi wi c spotkanie nie jest zbyt udane. Zuzia niepostrze enie pakuje do pojemnika pozosta o ci po posi ku. Serial obyczajowy
07:00

Barwy szcz cia
Odc. 2252 Zuzia podbiera jedzenie z kuchni a Ró a i Zdzisio z zadowoleniem stwierdzaj e dziewczynie dopisuje apetyt. Tymczasem w domu Cie laków pojawia si Lisicki w poszukiwaniu syna który znikn ze szkolnego internatu. Kasia i Karolina s zdegustowane tym e Bo ena pod wp ywem Agnes zgadza si na darmowy pobyt w hotelu projektantów mody Mario i Dario. Recepcjonistka podlicza wszystkie rachunki go ci. Okazuje si e Sta scy ponosz bardzo wysokie koszty wspó pracy z influencerk . Regina czuje si na tyle dobrze e odwiedza fitnessklub i decyduje si na trening z Alanem by lepiej pozna nowego pracownika. Podczas wysi ku Czapla prawie traci przytomno a Franek jest w ciek y na trenera e doprowadzi jego partnerk do takiego stanu. Serial obyczajowy
07:25

Barwy szcz cia
Odc. 2253Ró a i Zdzisio domy laj si e Zuzia ukrywa Filipa. Podopieczna przyznaje si do wszystkiego lecz teraz sama nie wie gdzie jest ch opak poniewa znikn z jej pokoju. Cie lakowie decyduj si zawiadomi Lisickiego. W r ce Bruna trafia przygotowane przez Karolin zestawienie kosztów które ponosi hotel przyjmuj c go ci Agnes. Sta ski zamierza porozmawia z Bo en o jej kosztownej wspó pracy z influencerk . Józek i pozostali zawodnicy Spartan zamiast treningu maj wzi udzia w sesji zdj ciowej reklamuj cej Guten Luft. Z tego powodu mi dzy Sa atk i Szubertem dochodzi do powa nego konfliktu. Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohaterka odcinka: Zuzanna Stromenger
11:20

Giganci historii
Narodziny Solidarno ci. Nie by oby wolno ci bez Solidarno ci Nie by oby równie naszego programu bez tak wspania ych tematów. Historia powstawania Zwi zku Zawodowego który sprawi e run y mury nawet te które zdawa y si nie do zburzenia (ruszenia) jest tematem tego odcinka teleturnieju Giganci Historii
TVPOLONIA
12:05

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
12:30

Nela ma a reporterka
Lodowa laguna piewaj cych wielorybów. Nela wyrusza na Grenlandi gdzie podró uj c po morzu trafia do lodowcowej laguny. Tam wypatruje wielorybów. Spotyka humbaki które nuc fantastyczne pie ni
12:50

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
13:00

Ojciec Mateusz
Ciemny van. U ojca Mateusza goszcz Marzena i Krzysztof Pióreccy. Przeprowadzili si do Sandomierza i chc by ksi dz przygotowa ich syna Franka do Pierwszej Komunii wi tej. W trakcie rozmowy dostaj telefon e syn znikn . Dzwoni na policj a potem jad do swojego mieszkania. Gosposia wyja nia im e posz a do szko y po ch opca ale nie mog a go znale . Mo ejko j przes uchuje pani Krystyna opowiada o ciemnym vanie który widzia a przed szko . Na komend wpadaj Lipscy i mówi o zagini ciu ich syna Daniela. Natalia i babcia spaceruj po rynku s ysz rozmowy o porwaniach. Policjanci przeszukuj okolic . Natalia ni e z apa a porywacza i zaatakowa a go dyni . Postanawia wzi sprawyw swoje r ce. Serial kryminalny obyczajowy
13:50

Stra acy
Krok przed met. odc. 5 Anna i Bogu spodziewaj si dziecka. Anna jedzie autobusem do Warszawy na USG. Nagle samochód gwa towanie hamuje. Anna traci przytomno . Kiedy otwiera oczy wokó s yszy g osy rannych. Kierowca jest w szoku. Anna zawiadamia Bogusia o wypadku. Witek Dario Ba ka Jacek i Magda jad na miejsce zdarzenia. Bogu schodzi ze s u by. Chce jak najszybciej pojecha do Anny. W tej samej chwili stra acy dostaj wezwanie do z amanego masztu radiowego. Adam zatrzymuje Bogusia. Tymczasem Anna traci przytomno . Magda decyduje si przewie j do szpitala. Przera ony Bogu jedzie tam natychmiast. Anna ma operacj . Magda dzwoni do Adama. Chce by razem powiedzieli Krzysiowi e Adam jest jego ojcem. Serial obyczajowy sensacyjny 42 min Polska 2016Re yseria: Maciej DejczerScenariusz: Monika Zi baZdj cia: Adam BajerskiAktorzy: Maciej Zako cielny Jakub Weso owski Maciej Miko ajczyk Weronika Rosati Marta cis owicz Jacek Lenartowicz Dawid Zawadzki
14:40

Paranienormalni Tonight
Andrzej Piaseczny. Go ciem tego odcinka cyklu Paranienormalni Tonight b dzie Andrzej Piaseczny. Kryspin udowodni e pisze najlepsze teksty piosenek w Polsce ale czy Piasek go zatrudni Ponadto w programie zawody sumo oraz gra w karty a pokonany poczuje gorzki smak. Czego Kolejny odcinek W przychodni prze ycia stworzony we wspó pracy z kabaretem Nowaki oraz seriaLudzie pytaj . A Mariolka jeszcze raz poka e e jest najlepsz polsk dziennikark . Show prowadz Igor Kwiatkowski i Robert Motyka. O opraw muzyczn zadba zespó Torres Brothers
15:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:40

Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2020
W ka dym z trzech odcinków programu zmierzy si siedmioro m odych wokalistów. Trzej zwyci zcy wyst pi w finale emitowanym na ywo. Widzowie w g osowaniu SMS owym zdecyduj kto z trzech finalistów b dzie reprezentowa Polsk podczas konkursu Eurowizja Junior 2020 który odb dzie si w Warszawie. W pierwszym odcinku uczestnicy za piewaj piosenki z kategorii wiatowe hity których s uchacie . W drugim odcinku pojawi si Mi dzypokoleniowe hity . Tematem ostatniego odcinka b d Piosenki z bajek . Program poprowadzi Artur Orzech
19:45

Rodzina Treflikw
Kura. Pod dach rodziny Treflików trafia zab kana Kura. Ma w koszyczku tajemnicze zawini tko. Jest troch wystraszona powoli nabiera zaufania do prawie wszystkich cz onków rodziny. Prawie wszystkich z wyj tkiem Kota Rudolfa ale ich relacje zmieniaj si pod wp ywem Ma ego Wujcia. Ca a rodzinaustala nowe wi to na cze Kury i jeden bezmi sny dzie
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

1920. Wojna i mi o
Prze om. Bolszewicy zdobywaj Radzymin. Miecio wraz z ochotnikami przygotowuje si we wsi Osowo do ataku na bolszewickie pozycje. W g stej mgle nie wida przeciwnika. Mietek idzie w tyralierze. Atak okazuje si zwyci ski ale s du e straty. W punkcie koncentracji Zosia wiczy strzelanie i walk wr cz. Zostaje pe noprawnym o nierzem szwadronu. Szala zwyci stwa przechyla si na polsk stron . Radzymin zostaje odbity z r k bolszewickich Aleksander ucieka. Dzi ki pomocy oficera z carskich czasów Bronek organizuje ucieczk z obozu jenieckiego. Józef przyst puje do szwadronu W adka razem ruszaj jako szpica kontruderzenia wojsk polskich. W zdobytym miasteczku spotykaj Bronka. Serial wojenny
21:30

Ameryka da si lubi
Good Morning America. Nowa ods ona kultowego programu Europa da si lubi . Tym razem odkrywamy Ameryk . W 8 odcinkowym cyklu poznamy ró ne aspekty ycia w Ameryce anegdoty i ciekawostki troch historii i wspó czesnego oblicza kraju. Gospodyni programu Ida Nowakowska wiele latmieszkaj ca w Ameryce zaprasza do ka dego odcinka czterech Amerykanów yjacych w Polsce i mówiacych po polsku a tak e dwóch trzech polskich celebrytów maj cych jakie zwi zki z Ameryk . Go mi odcinków b d m.in.: Edyta Górniak Marcin Gortat Andrzej Piaseczny Tomasz Karolak Urszula Dudziak Marek Piekarczyk Maryla Rodowicz Anna Mucha Joanna Jedrzejczyk. W rozrywkowym show autorstwa Leszka Kuma skiego nie zabraknie ciekawych rozmów kabaretowych skeczy fascynuj cych konkurencji i dobrej muzyki. Wystapia m.in.: Dawid Kwiatkowski Beata Kozidrak Golec uOrkestra zespól Piersi S awek Uniatowski Red Lips Rafal Brzozowski
22:50

Anatomia z a
P atny zabójca Lulek warunkowo wychodzi z wi zienia. Prokurator który przed laty prowadzi jego spraw sk ada mu propozycj Lulek ma zabi komendanta Centralnego Biura ledczego
Live-Chat aktivieren