OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:20

Zakochaj si w Polsce
Tarnowskie Góry. Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki które warto odwiedzi
01:45

Ba nie i bajki polskie
Szewc Kopytko i kaczor Kwak. U Szymona Dratwy terminowa ma y Szewczyk Kopytko. Nie praca by a mu jednak w g owie tylko p atanie figlów. A to przybi obcasy tam gdzie buty maj nos a to wsadzi komu do kieszeni raka innym razem strzeli z procytak wysoko e wybi z b Ksi ycowi. Zrozpaczony Szymon Dratwa uciek w ko cu przez morze do Ameryki wi cSzewczyk Kopytko wyruszy w wiat. Na rozstaju dróg spotka Kaczora Kwaka takiego samego psotnika jak on sam. Odt d w drowali razem i takie figle p atali e ludzie przed nimi uciekali. A pewnego dnia trafili na Staruszka któremu zabrali buty. Staruszek rozp aka si z rozpaczy i wtedy Kopytko i Kwak po raz pierwszy w zyciu zobaczyli zy. Odt d postanowili w drowa po wiecie i tylko rozwesela ludzi
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Zniewolona
Cz onkowie sekty próbuj wyp dzi z Katii demony. Niko aj Doroszenko zg asza zgromadzeniu szlacheckiemu spraw dezercji kradzie y orderów i zamordowania Aleksieja Kosacza
03:20

Wielki test o polskiej husarii
Dzi ki wybitnym wodzom i przemy lanej taktyce polska husaria pokonywa a przewa aj ce si y wroga. Widzowie poznaj szczegó y sukcesów husarii w bitwach m.in. z Turkami Szwedami i Rosjanami. Przypomniane zostan najwa niejsze wygrane bitwy oraz ciekawostki o yciu husarzy w XVI i XVII wieku. Przedstawieni zostan ludzie których pasj jest odtwarzanie historycznego uzbrojenia i zwyci skich walk husarzy. Popularni arty ci sportowcy i dziennikarze b d odpowiada na pytania w duetach. Program poprowadz Anna Popek i Przemys aw Babiarz
04:35

Studio Kultura niedziela z..
Rolami Jana Kobuszewskiego. Ten odcinek programu jest po wi cony wybitnemu aktorowi teatralnemu i filmowemu oraz arty cie kabaretowemui estradowemu Janowi Kobuszewskiemu. Prowadz ca Agnieszka Szyd owska z zaproszonymi do studia go mi rozmawia m.in. o fenomenie jego aktorstwa o pracy w teatrze i w telewizji oraz przygodzie z kabaretem. Przywo ujemy jego kreacje aktorskie i dowiemy si dlaczego zyska w rodowisku opini kawalarza. Nie zabraknie te wspomnie prywatnycho Janie Kobuszewskim koledze i przyjacielu
05:25

Sendepause
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Rok 2020
W odcinku dwie sylwetki Maryli Rodowicz i Rafa a Mohra. Piosenkarka opowiada o swojej wyj tkowej relacji z Agnieszk Osieck strojach i najwa niejszych momentach kariery muzycznej. Epidemia postawi a w trudnej sytuacji jej wspó pracowników techników d wi kowych przerwa a trasy. Rafa Mohr przypomina najwa niejsze produkcje w których bra udzia m.in. wyprodukowane przez Telewizj Polsk . COVID 19 przerwa prace nad jego debiutem re yserskim
06:55

Rok 1920. Kalendarium
Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Rozgorza a wojna z Rosjanami
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

Okrasa amie przepisy
Lubelskie cebularze. W swojej kolejnej wyprawie kulinarnej Karol Okrasa wyruszy na Lubelszczyzn aby opowiedzie widzom o jednym z najbardziej znanych przysmaków regionalnych. Pierwsze wzmianki na temat cebularzy si gaj XIX stulecia. Jako pierwsi cebularze zacz li wypieka ydzi z lubelskiego Starego Miasta a przed II wojn wiatow by y ju one znanym przysmakiem na ca ej Lubelszczy nie. Dzi jest cebularz wpisany na ministerialn list produktów tradycyjnych. Co wi cej zazdro ni o ten przysmak mieszka cy innych regionów Polski mieszka ców województwa lubelskiego nazywaj cebularzami. Ten prosty placek z m ki pszennej cz sto dro d owy z dodatkiem cebuli i maku zawojowa serca i podniebienia nie tylkomieszka ców regionu. A jak b dzie wygl da taki cebularz wedle z amanych przepisów naszego kucharza B d cebularze pieczone w piecu z cebul makiem i kurkami cebularze gotowane na parze. Ostatni propozycj b d cebularze z serem sma one na oleju
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohater odcinka: Zofia Staliman
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2254Po k ótni z Szubertem w adze klubu chc zawiesi Józka za obraz sponsora. Na pro b Darka Józek przeprasza prezesa Guten Luftu jednak w domu rozgoryczony ca sytuacj mówi Julicie e rozwa a zmian dru yny. Aldona i Borys próbuj pozytywnie nastawi Aleksa do wizyty kolegów z klasy w ich gospodarstwie. Dopiero prezent w postaci modnych spodni i bluzy firmy Fashion Life poprawia mu nastrój. Uczniowie s zachwyceni pobytem na wsi a dyrektor Kujawiak wypytuje Grzelaka czy s w okolicydzia ki na sprzeda . Podczas pracy w Feel Good Sandra zbli a si do Radka. Zazdrosny o dziewczyn Justin chc c jej zaimponowa i zapisuje si na kurs analityka finansowego. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
1920. Wojna i mi o
Prze om. Bolszewicy zdobywaj Radzymin. Miecio wraz z ochotnikami przygotowuje si we wsi Osowo do ataku na bolszewickie pozycje. W g stej mgle nie wida przeciwnika. Mietek idzie w tyralierze. Atak okazuje si zwyci ski ale s du e straty. W punkcie koncentracji Zosia wiczy strzelanie i walk wr cz. Zostaje pe noprawnym o nierzem szwadronu. Szala zwyci stwa przechyla si na polsk stron . Radzymin zostaje odbity z r k bolszewickich Aleksander ucieka. Dzi ki pomocy oficera z carskich czasów Bronek organizuje ucieczk z obozu jenieckiego. Józef przyst puje do szwadronu W adka razem ruszaj jako szpica kontruderzenia wojsk polskich. W zdobytym miasteczku spotykaj Bronka. Serial wojenny
13:20
 
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
13:40
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
14:35
 
Rok 1920. Kalendarium
Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Rozgorza a wojna z Rosjanami
14:45
 
Uzdrowisko
Bogaczka na wczasach. Do Uzdrowiska przyje d a Antonina energiczna siedemdziesi ciolatka. Ma walizk pe n pieni dzy i zamierza dobrze si bawi i by tu najd u ej jak si da mo e i do mierci. Zostaje zakwaterowana z Gabriel religijn ascetyczn samotn kobiet . Na dyskotece Antonina wszystkim stawia ostro gra w pokera na pieni dze. Potem podrywa j rozrywkowy Albert. Niespodziewanie w Uzdrowisku pojawia si Tomek który twierdzi e jest synem Antoniny. Ka e si jej pakowa i wraca do domu. Ta protestuje syn nigdy nie interesowa si jej losem. Robi to dopiero teraz bo matka wygra a du e pieni dze. Tymczasem Gra yna pomaga Andrzejowi w papierologii. Andrzej ukrywa przed ni zakup sauny
15:15
 
Okrasa amie przepisy
Lubelskie cebularze. W swojej kolejnej wyprawie kulinarnej Karol Okrasa wyruszy na Lubelszczyzn aby opowiedzie widzom o jednym z najbardziej znanych przysmaków regionalnych. Pierwsze wzmianki na temat cebularzy si gaj XIX stulecia. Jako pierwsi cebularze zacz li wypieka ydzi z lubelskiego Starego Miasta a przed II wojn wiatow by y ju one znanym przysmakiem na ca ej Lubelszczy nie. Dzi jest cebularz wpisany na ministerialn list produktów tradycyjnych. Co wi cej zazdro ni o ten przysmak mieszka cy innych regionów Polski mieszka ców województwa lubelskiego nazywaj cebularzami. Ten prosty placek z m ki pszennej cz sto dro d owy z dodatkiem cebuli i maku zawojowa serca i podniebienia nie tylkomieszka ców regionu. A jak b dzie wygl da taki cebularz wedle z amanych przepisów naszego kucharza B d cebularze pieczone w piecu z cebul makiem i kurkami cebularze gotowane na parze. Ostatni propozycj b d cebularze z serem sma one na oleju
15:45
 
Zakochaj si w Polsce
Tarnowskie Góry. Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki które warto odwiedzi
16:15
 
Zwierzaki Czytaki
Ahoj przygodo. Rysia z Szymkiem postanawiaj skonstruowa rower wodny i wyruszy nim w podró po Wi le. Jest tylko jeden niewielki problem zdecydowany sprzeciw Micha a. Czy Zwierzaki znajd rozwi zanie aby ta wyprawa mog a si odby
16:30
 
Supe kowe ABC
Supe ek i Zr czne R czki zapraszaj do wspólnej zabawy i poznawania polskiego j zyka migowego (PJM). Bohaterk b dzie litera O jak olej. Supe ek spotyka kota w okularach takich jakie nosi bohater ksi ki Maurizio. Kot w okularach . Zr czne R czki robi kota z papieru i przeprowadzaj do wiadczenie z olejemi kolorow wod . W teatrzyku zobaczymy opowie o zapominalskiej wiewiórce. Z wyrazu olej stworzymy nowe s owa
16:45
 
Figu Migu
Ale kosmos. Program muzyczny i edukacyjny dzi ki któremu dzieci ucz si j zyka migowego na podstawie piosenek. Audycja skierowana jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. Oprócz prowadz cej i dzieci w programie wyst puj dwie animowane postaci. Figu i Migu wprowadzaj element humorystyczny. Program wzbogacony jest przez kolorow nowoczesn grafik
17:00
 
Lepsza po owa
Matka Aleksa Wandzia zadomowi a si u Weroniki. Bezustannie uprzykrza ycie synowi i jego partnerce. Dusia rozsta a si z Damianem. Do restauracji przychodzi hydraulik Genio
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Gruzini kochaj Polakw
Gruzini kochaj Polaków opowie o g bokiej przyja ni mi dzy dwoma narodami. To co Polacy kochaj w tym kraju najbardziej to niew tpliwie pi kna przyroda zabytki ale te serdeczno i go cinno narodu gruzi skiego. Gruzini z kolei szanuj nas za wsparcie w czasie wojny z Rosj za otwarto na przyja prawdziwe i szczere zainteresowanie histori kultur i yciem mieszka ców Gruzji. Gruzini kochaj Polaków z wzajemno ci
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2254Po k ótni z Szubertem w adze klubu chc zawiesi Józka za obraz sponsora. Na pro b Darka Józek przeprasza prezesa Guten Luftu jednak w domu rozgoryczony ca sytuacj mówi Julicie e rozwa a zmian dru yny. Aldona i Borys próbuj pozytywnie nastawi Aleksa do wizyty kolegów z klasy w ich gospodarstwie. Dopiero prezent w postaci modnych spodni i bluzy firmy Fashion Life poprawia mu nastrój. Uczniowie s zachwyceni pobytem na wsi a dyrektor Kujawiak wypytuje Grzelaka czy s w okolicydzia ki na sprzeda . Podczas pracy w Feel Good Sandra zbli a si do Radka. Zazdrosny o dziewczyn Justin chc c jej zaimponowa i zapisuje si na kurs analityka finansowego. Serial obyczajowy
19:20
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
Wied min
Falwick. Wied min Geralt z Rivii ratuje ycie w adczyni Cintry Calanthe i jej córce Pavetcie. Zbieg okoliczno ci sprawia e gdy Pavetta rodzi córk ycie Geralta zostaje nierozerwalnie zwi zane z Ciri
21:30
 
Oficer
Kod dost pu. Grand proponuje Kruszonowi udzia w napadzie. Zdradza szczegó y skoku na jeden z najwi kszych banków w kraju. Jako bankowiec z koneksjami Kruszon ma zdoby kod dost pu do sejfu
22:30
 
Uzdrowisko
Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
23:00
 
Radio SIRIRI
W Republice rodkowoafryka skiej jednym z najubo szych pa stw wiata które od blisko dekady pogr one jest w walkach zbrojnych i konfliktach ponad po owa dzieci jest zmuszana do pracy fizycznej lub wcielana do wojska. Promowanie edukacji w ród najm odszych mieszka ców tego kraju odbywa si g ównie dzi ki pracy i zaanga owaniumisjonarzy którzy staraj si pomaga utalentowanym dzieciom w dost pie do profesjonalnej edukacji i oderwaniu si od trudnej codzienno ci. W filmie odwiedzimy African Music School wyj tkow szko muzyczn za o on przez brata Benedykta P czk . Stworzy on miejsce w którym tutejsze dzieci maj szans odkry i rozwin swoje talenty oraz poczu e ich ycie mog oby wygl da inaczej. Oczami dwójki uczniów Hipolita i Godara zobaczymy przygotowania do koncertu na rzecz Pokoju Siriri orazpoczujemy z czym wi si realia codziennego ycia w tym kraju
23:40
 
Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
23:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren