OTR
Datum
<
September 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Lepsza po owa
Marek otrzymuje SMS od Adama. Jest przekonany e przypomnia sobie o nim znany muzyk który chce zagra wspólny koncert. Jola odkrywa e nadawc wiadomo ci jest inny znajomy równie Adam
00:40
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Nuda. Wszyscy weso o zacz li dzie . Talentula rozk ada kolejne akcesoria w swojej pracowni Wiewiór rozgrzewa si ju do kolejnych wicze i wspólnej gimnastyki Mi planuje kolejn drzemk a Eugeniusz pracuje w ogrodzie. Tylko Margolcia snuje si bez celu. Nie jest zainteresowana wspó prac z nikim Nic jej si nie podoba wszystko j nudzi. Wiele wskazujena to e dopad a j nuda maruda . Przyjaciele s bardzo zaniepokojeni. Ka dy na swój sposób próbuje zainteresowa Margolci . Sytuacja jest kryzysowa. Znudzenie przechodzi w stan nudy paskudy
01:25
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Lato w s oikach. Margolcia jest bardzo smutna. Okazuje si e lato ju si ko czy. Mimo e na dworze jest jeszcze ciep o wed ug kalendarza zaczyna si jesie . Okazuje si e mo na zatrzyma odrobin lata w s oiku. Kukie kiopowiedz o przygotowywaniu przetworów owocowych i warzywnych na zim . Kiedy na zewn trz b dzie ju ch odno na pewno ka dy z przyjemno ci spróbuje np. powid a ze s odkich letnich liwek. Ewa ulepi z modeliny ptaka który odlatuje na zim bociana znanego z alfabetu TVP ABC
01:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:25
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
 
Ojciec Mateusz
Ryzykowna teoria. Mateusz wybiera si na wyk ad profesora Dybczewskiego który opowiada o osobowo ci potencjalnego zabójcy. Studentka Wiki nie zgadza si z wyk adowc . Uwa a e ka dy mo e sta si morderc
03:15
 
Barwy szcz cia
Odc. 2255 Grzelakowie zastanawiaj si nad przyczyn wysypki która nadal utrzymuje si na ciele Aleksa. Przez przypadek zagadk rozwi zuje robi ca zakupy w Zdrówku Ma gorzata. Aldona spotyka si z Kacprem który opowiada jej o nas czonych szkodliwymi substancjami ubraniach i proponuje przy czenie si do pozwu przeciwko firmie Fashion Life. Dzi ki znajomo ci z Agnes o Sta skich pisz plotkarskie media. W przeciwie stwie do Bruna Bo enie odpowiada status celebrytki. Wkrótcew hotelu pojawia si poszukuj cy sponsoringu m ody rajdowiec. Romanowski docenia prac Agatyi Miki daje im wysokie premie i zaprasza na drinka. Kiedy Pyrka wraca do domu Patryk jest z y e narzeczona nie odbiera a od niego telefonów i znowu straci a okazj poznania jego rodziców. Serial obyczajowy
03:45
 
Oficer
Zdrada. Kruszon informuje Granda e uda o mu si zdoby kody dost pu potrzebne do przelania pieni dzy z banku. Wicepremier udziela Tomkowi wskazówek dotycz cych przeprowadzenia skoku
04:40
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:40
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35
 
Korona krlw
Odc. 227 Justycjariusz znajduje Borkowica i doprowadza go przed oblicze Kazimierza. Król jest nieub agany i poleca zamurowa zdrajc ywcem. Stwierdza e nie ma innego sposobu na uporanie si z konfederatami. Ci ko ranny Miko aj powoli dochodzi do zdrowia. Kazimierz stara si przekona Litwinów by nie zawierali sojuszu z Karolem. Proponuje sojusz z Polsk przypiecz towany lubem. Telenowela historyczna
07:00
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25
 
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Podró nik kulinarny Adam Borowicz opuszcza deszczowe Wyspy Brytyjskie. Kolejn wypraw zacznie od Austrii by nast pnie przenie si na Wyspy Kanaryjskie do S owenii Bo ni i Hercegowiny Albanii oraz Macedonii by odkrywa tamtejsz kuchni i poznawa ciekawe miejsca. Nie zabraknie te inspiruj cego czenia l skich smaków i tradycji z lokalnymi produktami oraz s ynnej ju kosztpróby Borowicza w miejscowych restauracjach
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama kraj
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Powstanie Warszawskie dzie po dniu
Bohater odcinka: Apolinary Cynk Borucki
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2256Na moment przed lubem Reni i Helmuta w USC zjawia si nieproszony Ludwik. Sadowski ku przera eniu zebranych go ci bierze urz dniczk na stron by przekaza jej wa n informacj . Podczas wizyty kontrolnej Dylska otwarcie mówi Miko ajowi eby nie robi sobie nadziei. Aneta wyznaje Malwinie e marzy o kim dojrza ym. Rozmow przerywa przyj cie Stawickiego... Doktor Kwapisz dobrze ocenia stan zdrowia Reginy jednak zaleca jej pobyt w sanatorium. Franek popierapomys doktora a Arleta deklaruje e ch tnie b dzie towarzyszy by ej uczennicy. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
Echo serca
Monika krzepnie w pracy w Szpitalu Pó nocnym. Nieoczekiwanie zaczyna mie problemy przez wydarzenia z poprzedniego miejsca zatrudnienia które wysz y na jaw w wyniku knowa zazdrosnej Magdy. Okazuje si e jej przesz o skrywa mroczn tajemnic . Pracownicy szpitala odwracaj si od niej. cz si y by usun j ze szpitala. Po stronie Moniki staj tylko Jan i Agnieszka. Detektywistyczne zaci cie Agnieszki sprawia e zaczyna ma e ledztwo wokó skandalu z przesz o ci Moniki. Czy to co odkryje nie zaszkodzi Monice jeszcze bardziej Do Szpitala Pó nocnego trafia trójka nieobliczalnych ochroniarzy z muzeum którzy nie rozumiej c wspó czesnej sztuki sprzeniewierzyli si zasadom swojego zawodu. Skutki mog by zabójcze. Jan i Andrzej staj w obliczu medycznego przypadku z jakim nigdy jeszcze nie mieli do czynienia. Serial obyczajowy
13:20
 
Poland in Undiscovered
Szyd ów. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
13:40
 
Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
14:00
 
Giganci historii
Narodziny Solidarno ci. Nie by oby wolno ci bez Solidarno ci Nie by oby równie naszego programu bez tak wspania ych tematów. Historia powstawania Zwi zku Zawodowego który sprawi e run y mury nawet te które zdawa y si nie do zburzenia (ruszenia) jest tematem tego odcinka teleturnieju Giganci Historii
14:45
 
Uzdrowisko
Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
15:15
 
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Podró nik kulinarny Adam Borowicz opuszcza deszczowe Wyspy Brytyjskie. Kolejn wypraw zacznie od Austrii by nast pnie przenie si na Wyspy Kanaryjskie do S owenii Bo ni i Hercegowiny Albanii oraz Macedonii by odkrywa tamtejsz kuchni i poznawa ciekawe miejsca. Nie zabraknie te inspiruj cego czenia l skich smaków i tradycji z lokalnymi produktami oraz s ynnej ju kosztpróby Borowicza w miejscowych restauracjach
15:45
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Wyspy szcz liwe. Wojciech Cejrowski podró uje po ma ych wyspach na Oceanie Spokojnym które okre lane s mianem wyspy szcz liwe. ycie tu nie zmusza do codziennej walki o po ywienie. Klimat jak i yzna wulkaniczna gleba sprawiaj e owocei warzywa praktycznie rosn same a czyste rzeki oraz ocean dostarczaj mieszka com mnóstwa ryb. To istny raj na ziemi. Niestety wszystko to sprawia e tubylcy s nad wyraz leniwi
16:15
 
Zagadki zwierzogromadki
Sarny. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
16:30
 
Nela ma a reporterka
Lodowa laguna piewaj cych wielorybów. Nela wyrusza na Grenlandi gdzie podró uj c po morzu trafia do lodowcowej laguny. Tam wypatruje wielorybów. Spotyka humbaki które nuc fantastyczne pie ni
16:50
 
ubr Pompik
Du e i ma e. Gdzie w g binach wielkiej dzikiej zielonej puszczy mieszka ubr Pompik. Jest niewielki do tego nie tak silny szybki i skoczny jak jego rówie nicy. Niezbyt si nadaje do tradycyjnych ubrzych zabaw. Jest za to najbardziej ciekawskim ze zwierz t w puszczy. Interesuje go wszystko co dzieje si dooko a. Nie ma takiej le nej tajemnicy której Pompik by nie rozwi za dzi ki uwa nej obserwacji cierpliwo ci i zadawaniu mnóstwa pyta . Dzielnie sekunduje mu w tym jego m odsza siostra ma a Polinka. Mama uberków Porada cierpliwie odpowiada na ich pytania a kiedy trzeba pociesza. ubr Pomruk czyli tatu Pompika i Polinki najwi kszy ze wszystkich ubrów w puszczy s u y z kolei swoj si kiedy trzeba wyci gn maluchy z tarapatów
17:00
 
Korona krlw
Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywaj cych si w redniowiecznej Polsce po mierci króla W adys awa okietka. W adc Polski zostaje Kazimierz który przez potomnych zostanie nazwany Wielkim. M ody król musi si zmierzy z wieloma wyzwaniami m.in. unormowa stosunki z Czechami i Zakonem Krzy ackim. Na dworze królewskim nie tylko podejmowane s wa ne decyzje polityczne ale rozgrywaj si te yciowe dramaty kwitn romanse zawi zuj si spiski i toczy si walka o wp ywy
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
18:40
 
Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939
Cykl programów przygotowanych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonan. Cykl programów przygotowanych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonan
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2256Na moment przed lubem Reni i Helmuta w USC zjawia si nieproszony Ludwik. Sadowski ku przera eniu zebranych go ci bierze urz dniczk na stron by przekaza jej wa n informacj . Podczas wizyty kontrolnej Dylska otwarcie mówi Miko ajowi eby nie robi sobie nadziei. Aneta wyznaje Malwinie e marzy o kim dojrza ym. Rozmow przerywa przyj cie Stawickiego... Doktor Kwapisz dobrze ocenia stan zdrowia Reginy jednak zaleca jej pobyt w sanatorium. Franek popierapomys doktora a Arleta deklaruje e ch tnie b dzie towarzyszy by ej uczennicy. Serial obyczajowy
19:20
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
Echo serca
Monika krzepnie w pracy w Szpitalu Pó nocnym. Nieoczekiwanie zaczyna mie problemy przez wydarzenia z poprzedniego miejsca zatrudnienia które wysz y na jaw w wyniku knowa zazdrosnej Magdy. Okazuje si e jej przesz o skrywa mroczn tajemnic . Pracownicy szpitala odwracaj si od niej. cz si y by usun j ze szpitala. Po stronie Moniki staj tylko Jan i Agnieszka. Detektywistyczne zaci cie Agnieszki sprawia e zaczyna ma e ledztwo wokó skandalu z przesz o ci Moniki. Czy to co odkryje nie zaszkodzi Monice jeszcze bardziej Do Szpitala Pó nocnego trafia trójka nieobliczalnych ochroniarzy z muzeum którzy nie rozumiej c wspó czesnej sztuki sprzeniewierzyli si zasadom swojego zawodu. Skutki mog by zabójcze. Jan i Andrzej staj w obliczu medycznego przypadku z jakim nigdy jeszcze nie mieli do czynienia. Serial obyczajowy
21:30
 
Oficer
Napad. Aldona i Ry maj pretensje do Kruszona e zdekonspirowa si przed Malwin . W rozmowie z bratem Malwina robi aluzje do gangsterskiej dzia alno ci Topora i Cypy oraz wspomina o Grandzie
22:30
 
Uzdrowisko
Serial przedstawia losy pracowników sanatorium oraz kuracjuszy. Prywatny o rodek uzdrowiskowy boryka si z problemami finansowymi. Dyrektor Andrzej próbuje zaradzi trudnej sytuacji. Wynajmuje cz nale cej do uzdrowiska powierzchni Adriannie która otwiera klinik chirurgii plastycznej
23:00
 
Fajna Polska
Ryn i Mr gowo. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
23:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren