OTR
Datum
<
Oktober 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
30
31
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Korona krlw. s04e390
Sirputis d y do pojednania z synem. Jagie o nie zgadza si by stara Tatarka wróci a na teren Bia ej Ordy. Kobieta umiera w Krakowie wcze niej przeklinaj c króla. Szczekna uk ada dla królowej horoskop. Helena prosi Hank by ta wyprawi a jej wesele. Grabarz nie ma mia o ci by si o wiadczy
00:40
Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to show w którym klasyczne amig ówki prezentowane s w nowoczesnej formie. Twórcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy ówka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspó czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagród. We wspóln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ów. Krzy ówka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czwórka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ów. Krzy ówka jest Radek Brzózka
01:00
Al chemik: Kwas
Chemik Al trafia do tajemniczego zamku królowej Kaliny. Poznaje tam zabawnych stra ników Mirmi a i Bart omieja oraz innych mieszka ców królestwa Czarownic Wand Henryka Z otego Gagatka i Króla Mateusza. Za pomoc swoich licznych eksperymentów zmienia dworsk codzienno w nieko cz ce si pasmo dobrej zabawy
01:15
Baw si s owami: Toru skie katarzynki
Dzieci wraz ze Smokiem Wawelskim bawi si w kalambury odgaduj nazwy miast. Smok opowiada legend o toru skich katarzynkach. Mali widzowie naucz si tworzy pytania szczegó owe i powtórz nazwy kszta tów
01:25
Baw si s owami: Torunianin i torunianka
Kasia przypomina widzom legend o toru skich katarzynkach. Dzieci ucz si nazw mieszka ców miast
01:35
Nauka literek z u u: Literka G
Program przeznaczony dla maluchów. u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomaga najm odszym w nauce alfabetu
01:40
Alarm
W programie pojawiaj si dziennikarskie interwencje ledztwa i opowie ci o realnych problemach Polski i jej mieszka ców. Reporterzy pokazuj to w sposób nowatorski i dynamiczny. Zagl daj cz sto tam gdzie inni boj si nie chc lub nie mog nag a niaj c wa ne sprawy
02:00
Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
02:20
Pogoda
Prezenterzy programu informacyjnego Pogoda w przyst pny sposób wyja niaj jakie warunki atmosferyczne b d mia y miejsce w Polsce i Europie w kolejnym dniu. Przedstawiaj tak e prognozy na nast pne dni. Przedstawione w programie Pogoda informacje s oparte na danych meteorologicznych. Pozyskuj je specjali ci pracuj cy na co dzie w profesjonalnych o rodkach zajmuj cych si przetwarzaniem i analiz danych pogodowych. G ównym celem tych o rodków jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych prognoz jakie warunki atmosferyczne b d nam towarzyszy y w najbli szym czasie lub w dalszej perspektywie na danym obszarze. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog lepiej zaplanowa swój kolejny dzie . S tak e w stanie dostosowa swoje dalsze plany takie jak np. czas urlopu do warunków pogodowych przewidywanych w prognozach d ugookresowych
02:24
Sport
Przegl d najwa niejszych aktualnych wydarze sportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem osi gni polskich zawodników
02:30
Archiwista
Henryk natrafia w archiwum na teczk ze spraw morderstwa prokuratora Dariusza Zwoli skiego. Z jego mieszkania pe nego bi uterii i antyków zgin jedynie klaser ze starymi monetami. Dzi ki pomocy brata Zuza trafia na ich lad w darknecie miejscu pó legalnego handlu i umawia si z jednym z jego u ytkowników Wojtkiem. Na spotkanie do dyskoteki wysy a jednak Mikosa. Archiwista zdobywa odciski palców handlarza. Okazuje si e takie same znaleziono na miejscu zbrodni. Ch opak zostaje aresztowany. Podczas przes uchania przyznaje si do kradzie y jednak zaprzecza by by winny zabójstwa Zwoli skiego. Zuza postanawia wi c zaj si osob córki zamordowanego Marty. ledztwo ujawnia e kobieta jest szanta ystk . Mikos dociera do akt pasera Barona którego spraw zajmowa si prokurator. W czasie rozmowy przest pca wyjawia Henrykowi i Wasiluk e kilka dni po mierci Zwoli skiego pewien ch opak zaproponowa mu kupno starych monet. Przymuszony przez funkcjonariuszy m czyzna daje im kontakt do niego
03:15
Barwy szcz cia
Kuczma który do tej pory nie otrzyma zaliczki od Kujawiak ma pretensje do Borysa. Grzelak zjawia si w szkole by porozmawia z dyrektork . W jej gabinecie zastaje Mietka. M czyzna przywióz pierwsz dostaw butów z Azji w które zainwestowa a Dorota. Tymczasem Aldona odbiera tajemnicz przesy k od firmy Fashion Life. Sandra przygotowuje nowy projekt graficzny menu Feel Good. Efekt jej pracy przypada do gustu Radkowi ale nie podoba si wyra nie zazdrosnej o kelnerk Lidce. Tymczasem do lokalu przychodzi szcz liwy Justin. Ch opak w a nie sko czy kurs doradcy finansowego. Na Sandrze nie robi to jednak wra enia
03:45
Oficerowie ost.: Oddany chleb
Grand znika bez ladu. Rita inkasuje za niego milion euro. Kruszon uwa a jednak e Grand nadal yje. Kali ski potr cony przez samochód Monda trafia do szpitala. Ala nie potrafi wybaczy Kosmie Damianowi nie chce z nim w ogóle rozmawia . Z Indii wraca siostra zakonna która przywozi depozyt z o ony przez Bogdanowicza. Na p ycie DVD zarejestrowana jest narada Trojana Koryta Monda i Bogdanowicza którzy ustalaj e Kruszon Aldona i Ry musz zgin . Na likwidacj policjantów dostaj zgod od tajemniczego zwierzchnika. Oficerowie próbuj ustali kim jest ta osoba. Ala wpada na pomys e poszukiwanym cz owiekiem mo e by Czes aw Pieczur te jej ojca
04:30
Polonia wybierze
04:45
Polsko rumu ska Bukowina
05:10
Muzeum Polskiej Piosenki: Koncert jesienny na dwa wierszcze i wiatr w kominie Magda Umer
Muzeum Polskiej Piosenki jest programem rozrywkowym Telewizji Polskiej po wi conym muzyce rozrywkowej. W ka dym wydaniu magazynu widzowie poznaj histori jednego polskiego hitu sprzed lat który dot d mo na us ysze w radiu czy telewizji. Dowiedz si kiedy powsta oraz kim s jego autorzy. W kolejnych wydaniach programu Muzeum Polskiej Piosenki omawiane s takie przeboje jak Szklana pogoda Kwiaty we w osach czy Wind do nieba . O piosenkach tworz cych kanon polskiej muzyki rozrywkowej opowiedz m.in.: Wojciech Mann Artur Andrus Artur Orzech Max Cegielski W odzimierz Korcz LUC i Ma gorzata Ostrowska. W programie wykorzystywane s materia y archiwalne TVP
05:25
Mwimy po polsku: Jak dobrze opisa swoj rodzin
W ka dym odcinku Grzegorz i Ma gosia nauczyciele j zyka polskiego pomog rozwi za problem j zykowy swojego ucznia mieszkaj cego za granic Polaka. Podczas kursu zostanie wyja nione np. jak si przywita lub jak dokona zamówienia w restauracji. Teoretyczne lekcje przeplatane s fabularyzowanymi scenkami
05:40
Focus on Poland
Codzienny program informacyjny w j zyku angielskim skierowany do Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju i cudzoziemców poszukuj cych ciekawych i rzetelnych wiadomo ci o Polsce. Ma pomóc zagranicznym widzom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek kraju na wiecie. Prowadz cy przeka najwa niejsze wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu
05:50
Wilnoteka
Emitowany na antenie TVP Polonia magazyn informacyjno publicystyczny Wilnoteka po wi cony jest aktualnym wydarzeniom z ycia spo ecznego kulturalnego politycznego i gospodarczego wa nym z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych na Litwie. Jednocze nie twórcy programu staraj si tak e mówi o istotnych dla naszych rodaków miejscach zabytkach i pami tkach polskiej kultury. W centrum zainteresowa autorów programu Wilnoteka znajduj si zwykle Wilno i Wile szczyzna ze wzgl du na du liczb yj cych tam Polaków. W magazynie nie brakuje jednak tak e relacji z polsko litewskiego pogranicza i innych terenów interesuj cych ze wzgl du na ró nego rodzaju zwi zki z polsk kultur .Program Wilnoteka realizowany przez Walentego Wojni i Edyt Maksymowicz mo na ogl da na antenie TVP Polonia w ka d rod
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
06:35
Le niczwka
Krzysztof zaczyna szasta pieni dzmi z walizki. Kurek podrywa dziewczyny metod na psa. Zainspirowany jego dzia aniem Artur odkupuje czworonoga od kolegi. Janusz postanawia dowiedzie si komu zdradzi a Klara informacje o jego interesach. Brajan udaje si na spotkanie ze Smierszem. Pokazuje swemu zleceniodawcy e zdoby klucze do willi Majewskich
07:00
Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to show w którym klasyczne amig ówki prezentowane s w nowoczesnej formie. Twórcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy ówka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspó czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagród. We wspóln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ów. Krzy ówka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czwórka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ów. Krzy ówka jest Radek Brzózka
07:25
Czytanie puszczy
Twórcy kultury naukowcy filozofowie dziennikarze i przyrodnicy oprowadzaj widzów po terenie Puszczy Bia owieskiej podczas czterech pór roku
07:55
Pytanie na niadanie
Pytanie na niadanie to poranny program skierowany do wszystkich tych którzy chc by na bie co z najwa niejszymi wydarzeniami. To równie porcja pozytywnej energii na ca y dzie . Telewizja niadaniowa go ci na antenie TVP2 sze razy w tygodniu w dni powszednie startuje o godzinie 8:00 a w soboty o 7:30. W ka dym wydaniu znajduj si najciekawsze i najbardziej aktualne informacje z ró nych dziedzin: od sportu i kultury przez nowinki ze wiata show biznesu a po doniesienia naukowe. Widzowie Pytania na niadanie zapoznaj si ze szczegó ami najwa niejszych festiwali premier i konkursów obejmuj cych bran muzyczn filmow wydawnicz i telewizyjn odkryj kulisy akcji charytatywnych i nowatorskich projektów. Maj mo liwo obejrzenia wywiadów z uczestnikami i laureatami omawianych zdarze . Zaproszenia do studia Pytania na niadanie otrzymuj m.in. celebryci badacze arty ci sportowcy o uznanej pozycji a tak e utalentowani debiutanci wszyscy którzy maj na swoim koncie wa ne dokonania którymi mog si podzieli . Pytanie na niadanie promuje pozytywne warto ci rozbudza ciekawo wiata bawi c uczy a przez informacje z dziedziny sportu i gar porad z dziedziny ywienia i diety zach ca do aktywnego i zdrowego stylu ycia. Szeroki dobór tematów sprawia e program zainteresuje odbiorców w ró nym wieku
11:30
Na sygnale: Zosta ze mn
Artur wci ukrywa przed Lidk znikni cie Roberta. Mo e liczy przy tym na wsparcie Martyny. Zosia nadal jest poch oni ta przygotowaniami do lubu. Nowy proponuje jej swoj pomoc. Ukrywa e wci jest w niej zakochany. Na dy urze doktor Góra trafia do pacjenta który wydaje si ca kowicie zdrowy. Nie pami ta jednak e kilka minut wcze niej zadzwoni na numer alarmowy. Wiktor jedzie z ekip do wypadku samochodowego. Pomaga nieprzytomnej kobiecie. Pacjentka cho nie dozna a powa nego urazu musi walczy o ycie. Potocki odkrywa e Anna zar czy a si z Wiktorem. Postanawia porozmawia z by on
TVPOLONIA
12:00
Ktr dy po sztuk
Widzowie poznaj dzie a z Muzeum Narodowego w Warszawie. Historycy zapraszaj do sal prezentuj cych sztuk XIX wieku. Nie zabraknie p ócien tak s ynnych jak Dziwny ogród Józefa Mehoffera czy Hamlet polski Jacka Malczewskiego. Pojawi si tak e europejscy mistrzowie Sandro Botticelli i Jacopo Tintoretto. Eksperci nie tylko przeanalizuj warstw artystyczn dzie lecz równie opowiedz o polskiej historii. Porusz zagadnienia zwi zane z ukrywaniem eksponatów w czasie wojny oraz ich odzyskiwaniem
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie jest porannym programem informacyjnym TVP 3. W ka dym jego wydaniu widzowie maj okazj zapozna si z najwa niejszymi aktualnymi wiadomo ciami ze wszystkich regionów kraju a tak e dowiedzie si jakie wydarzenia czekaj nas w ci gu dnia. W programie prezentowane s zarówno materia y reporterskie jak i prowadzone na ywo rozmowy z dziennikarzami z regionalnych o rodków TVP. Do studia programu Co niesie dzie prowadz cy zapraszaj tak e go ci bohaterów wiadków oraz komentatorów prezentowanych wydarze czy zapowiadanych materia ów interwencyjnych. Dziennikarze przygotowuj cy magazyn przeprowadzaj dodatkowo przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych a tak e najciekawszych artyku ów z polskich mediów. Co niesie dzie emitowany jest od poniedzia ku do pi tku w godzinach: 8.00 10.00 i 12.45
12:30
M jak mi o
Aneta wspiera Olka cho sama z trudem panuje nad emocjami. W dniu fina owej rozprawy w s dzie zjawia si rodzina Chodakowskich. Budzy ski wyg asza pe n pasji mow ko cow zapewniaj c e jego klient dzia a w obronie koniecznej i ze szlachetnych pobudek. Ku zaskoczeniu wszystkich tu przed og oszeniem wyroku lekarz prosi o g os. Opowiada co wydarzy o si feralnej nocy nad jeziorem. Staszek który wda si w bójk z Banachem odchodzi z pracy. Szefem komisariatu zostaje Janek. Barbara znów odwiedza Modrego. Ola wyprasza j z domu. Potem informuje swojego wspólnika e Mostowiakowa mo e pokrzy owa ich plany. Ala wdaje si w pubie w bójk z Lilk . Gdy na miejscu zjawia si policja podrzuca do jej plecaka narkotyki. Sonia i Rafa zabieraj nastolatki na komisariat
13:20
Wilnoteka
Emitowany na antenie TVP Polonia magazyn informacyjno publicystyczny Wilnoteka po wi cony jest aktualnym wydarzeniom z ycia spo ecznego kulturalnego politycznego i gospodarczego wa nym z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych na Litwie. Jednocze nie twórcy programu staraj si tak e mówi o istotnych dla naszych rodaków miejscach zabytkach i pami tkach polskiej kultury. W centrum zainteresowa autorów programu Wilnoteka znajduj si zwykle Wilno i Wile szczyzna ze wzgl du na du liczb yj cych tam Polaków. W magazynie nie brakuje jednak tak e relacji z polsko litewskiego pogranicza i innych terenów interesuj cych ze wzgl du na ró nego rodzaju zwi zki z polsk kultur .Program Wilnoteka realizowany przez Walentego Wojni i Edyt Maksymowicz mo na ogl da na antenie TVP Polonia w ka d rod
13:40
Tego si nie wytnie
Arty ci opowiadaj o swojej pracy twórczej ksi kach filmach rolach spektaklach albumach muzycznych i wydarzeniach kulturalnych. Gospodarz programu Mariusz Cie lik porusza równie zagadnienia spo eczne i wiatopogl dowe. Widzowie mog liczy na powa ne tematy przedstawione w lekkiej formie i dyskusj o kulturze na wysokim poziomie merytorycznym. Na koniec ka dego odcinka wyst pi zespó muzyczny
15:00
Uzdrowisko: Niezdara
Po odej ciu Gra yny Marzena ma pe ne r ce roboty. Julek postanawia jej pomóc. Oboje coraz bardziej zbli aj si do siebie. W recepcji melduj si szczup y i wysoki Dariusz by y wojskowy oraz niski i korpulentny Henryk emerytowany ksi gowy. Zostaj s siadami i dziel stolik w sto ówce. Dariusz jednak obserwuje e jego znajomy zaczyna dziwnie si zachowywa . Wkrótce okazuje si e to efekt objawów choroby Parkinsona. Dariusz wspiera nowego koleg
15:30
Ostoja
Program przyrodniczy który prezentuje ogromny wp yw natury na nasz kultur . Ostoja prezentuje polsk tradycj i zwyczaje zwi zane z dawn obyczajowo ci ziemia sk oraz szeroko poj tym tematem owieckim
16:00
Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939 : W go cinie u Anglikw
Cykl prezentuje losy polskich o nierzy lotników walcz cych w Bitwie o Angli . Widzowie dowiedz si wi cej o ich bohaterskich czynach i roli w zwyci stwie nad Niemcami
16:15
Bolek i Lolek wyruszaj w wiat: Z ote miasto Inkw
Bolek i Lolek podró uj po Andach. Stary Indianin ratuje ich ze szponów kondora. Na wybawiciela ch opców napada gro ny bandyta i kradnie mu plan z otego miasta Inków. Bolek i Lolek ruszaj w po cig za z odziejem i w ko cu udaje im si odebra mu map
16:25
Bolek i Lolek wyruszaj w wiat: Wy cig do bieguna
Na krze Bolek p ynie do bieguna pó nocnego. Kiedy dociera wreszcie na miejsce lodowa bry a p ka. Z jej wn trza wy ania si wie a okr tu podwodnego. Okazuje si e w jego wn trzu jest Lolek. Zaprasza on Bolka do rodka
16:35
Reksio: Reksio dobroczy ca
Reksio przygarnia zab kanego i g odnego psa. Postanawia go nauczy opieki nad niewidomymi lud mi. Dzi ki temu kolega Reksia znajduje nowego pana i zostaje jego przewodnikiem
16:45
Reksio: Reksio domator
Reksio staje do rywalizacji o wzgl dy niezwykle atrakcyjnej suczki
17:00
Korona krlw taka historia...: Bliskie spotkania z mistrzem ma odobrym
Opowie o wszystkim co najstraszniejsze w redniowieczu: makabrze torturach porwaniach egzekucjach cierpieniu w chorobie. Widzowie dowiedz si jak w tamtym czasie pozbywano si wrogów i konkurencji wydobywano informacje jakie kary grozi y za kradzie a jakie za niechodzenie do ko cio a
17:30
Dziennik regionw
Dziennik regionów jest g ównym programem informacyjnym TVP3. Nadawany jest codziennie o godzinie 22.00. Prowadz cy podsumowuj w nim najwa niejsze wydarzenia mijaj cego dnia z poszczególnych regionów kraju a tak e zapowiadaj tematy które z pewno ci podejmowane b d w dniu nast pnym.Prowadz cymi Dziennik regionów s do wiadczeni dziennikarze od dawna wspó pracuj cy z telewizj publiczn : Urszula Boruch Konrad Dudek S awomir Mokrzycki i Artur Kalicki. Przekazuj oni zawsze naj wie sze informacje dzi ki wspó pracy z o rodkami regionalnymi i ich reporterami gotowymi w ka dej chwili dotrze do ka dego zak tka Polski w którym dzieje si co wa nego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Gra s ów. Krzy ówka to show w którym klasyczne amig ówki prezentowane s w nowoczesnej formie. Twórcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy ówka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspó czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagród. We wspóln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ów. Krzy ówka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czwórka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ów. Krzy ówka jest Radek Brzózka
18:20
Stacja innowacja
Rados aw Brzózka zabierze widzów w podró po innowacyjnej Polsce. W tym celu przedstawi sylwetki polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Wszystkie te osoby czy to e uda o im si odnie sukces a tak e podbi zagraniczny rynek
18:35
Mwimy po polsku: Jak dobrze opisa swoj rodzin
W ka dym odcinku Grzegorz i Ma gosia nauczyciele j zyka polskiego pomog rozwi za problem j zykowy swojego ucznia mieszkaj cego za granic Polaka. Podczas kursu zostanie wyja nione np. jak si przywita lub jak dokona zamówienia w restauracji. Teoretyczne lekcje przeplatane s fabularyzowanymi scenkami
18:50
Wszystko przed nami
Wojtek jest za amany po zerwaniu zar czyn przez Ol . Przyjaciela próbuje pocieszy Marco który w a nie wróci z wesela córki. Waldek nieoczekiwanie ujawnia swój talent muzyczny. Szawarska nie chce dopu ci by firma ojca przesta a dzia a i przejmuje jego obowi zki. Olgierd udziela jej pe nomocnictw ale nie wierzy e córka uratuje przedsi biorstwo. Wkrótce w prasie pojawiaj si informacje o aresztowaniu Szawarskiego pod zarzutem usi owania zabójstwa a policja rekwiruje sprz t i dokumenty z jego biura. Ró a próbuje pomóc synowi i odwiedza Mariann . Ma nadziej e szczera rozmowa matek pozwoli uratowa szcz cie ich dzieci. Okazuje si jednak e porozumieniu obu rodzin nie jest mo liwe
19:20
Przystanek Ameryka
Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych. Interesuj ich te ciekawostki i aktualne tematy zwi zane z tymi krajami
19:40
Alarm
W programie pojawiaj si dziennikarskie interwencje ledztwa i opowie ci o realnych problemach Polski i jej mieszka ców. Reporterzy pokazuj to w sposób nowatorski i dynamiczny. Zagl daj cz sto tam gdzie inni boj si nie chc lub nie mog nag a niaj c wa ne sprawy
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Polonia 24 to magazyn informacyjno publicystyczny adresowany do Polaków mieszkaj cych zarówno w kraju jak i za granic . W ka dym wydaniu dziennikarze prezentuje najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne zwi zane z tematyk polonijn i przybli aj problemy rodaków osiad ych w ró nych zak tkach wiata. Program Polonia 24 mo na ogl da od poniedzia ku do pi tku o godzinie 21.45. Pojawiaj ce si w ka dym jego wydaniu aktualne informacje dotycz ce Polonii mieszkaj cej na ca ym wiecie przygotowuje profesjonalny zespó dziennikarsko redaktorski. Wydarzenia przedstawiaj za na zmian znane prezenterki
20:20
Pogoda
Prezenterzy programu informacyjnego Pogoda w przyst pny sposób wyja niaj jakie warunki atmosferyczne b d mia y miejsce w Polsce i Europie w kolejnym dniu. Przedstawiaj tak e prognozy na nast pne dni. Przedstawione w programie Pogoda informacje s oparte na danych meteorologicznych. Pozyskuj je specjali ci pracuj cy na co dzie w profesjonalnych o rodkach zajmuj cych si przetwarzaniem i analiz danych pogodowych. G ównym celem tych o rodków jest dostarczanie rzetelnych i aktualnych prognoz jakie warunki atmosferyczne b d nam towarzyszy y w najbli szym czasie lub w dalszej perspektywie na danym obszarze. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog lepiej zaplanowa swój kolejny dzie . S tak e w stanie dostosowa swoje dalsze plany takie jak np. czas urlopu do warunków pogodowych przewidywanych w prognozach d ugookresowych
20:30
Sport
Przegl d najwa niejszych aktualnych wydarze sportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem osi gni polskich zawodników
20:35
Stra acy : Ojciec i syn. s02e19
Adam spotyka Kamil . Dowiaduje si e razem z Natanem ma urodzinowy koncert dla jednego z trenerów. Wychodzi na jaw e oboje maj wyjecha na kontrakt do Szwecji. Ratownicy zabezpieczaj mecz na Stadionie Narodowym. Kibole wywo uj chaos w mie cie podpalaj opony i osiedlowy mietnik. Pewien m czyzna wspomina Wojnarowi e zaczepiali jego s siadk której od tego czasu nie widzia . Postanawiaj sprawdzi czy wszystko z ni w porz dku. Jad do jej mieszkania ale nikt im nie otwiera. Adam zawiadamia policj . Staszek wchodzi przez okno. W kuchni znajduje zw oki w a cicielki lokum a w pokoju niepe nosprawnego m odego m czyzn w ci kim stanie. Pó niej Wojnar odwiedza Wojtka. W jego domu panuje ba agan wsz dzie le butelki po wódce. Rozmowa z przyjacielem nie przynosi adnych efektów
21:30
Trzeci oficer: Dezerter
Nicea wiosna 2007 roku. Arab Daoud przekazuje oficerom polskiego wywiadu informacje o polskiej bombie atomowej któr fizyk polskiego pochodzenia Wiktor Chenoir chce sprzeda organizacji terrorystycznej. Udost pnia te agentom zdj cie Chenoira. Po wyj ciu ze spotkania zostaje zamordowany przez m czyzn o imieniu Kaj. Miesi c pó niej w Warszawie z r k tego samego cz owieka ginie genera Franciszek Konecki emerytowany zast pca komendanta g ównego policji. ledztwo w tej sprawie prowadzi Specjalna Grupa Po cigowa CB Marka Sznajdera. Kruszon podejrzewa e mier Koneckiego mo e mie zwi zek ze znacznym maj tkiem jaki genera zgromadzi na emeryturze. Micha Matejewski szef polskiego wywiadu musi zapobiec przekazaniu bomby zamachowcom. Wykonanie tego zadania chce powierzy Tomaszowi Kruszy skiemu
22:25
Uzdrowisko: Prywatny detektyw
W uzdrowisku pojawia si Bogdan prywatny detektyw który robi zdj cia wiaro omnym m om. Sprzedaje je potem zdradzanym czekaj cym w domu st sknionym ma onkom. Sam jest odporny na wdzi ki innych pa dopóki nie zaczyna podrywa go atrakcyjna Izabela. Niebawem do o rodka przyje d a jego ona Mariola. Okazuje si e uknu a intryg wraz z kuracjuszem Mirkiem który mia do obecno ci dociekliwego detektywa. Adrianna i Andrzej próbuj wype ni luk powsta po odej ciu Gra yny i Eugeniusza ponosz jednak pora k . Uparta menad erka nie zamierza jednak przyznawa si do b du
22:55
Testimonium Veritatis. 7 cnt wed ug Papie a i Prymasa
Twórcy widowiska opowiedz o przyja ni papie a Jana Paw a II i prymasa Stefana Wyszy skiego. Filmowe inscenizacje przybli widzom chrze cija sk filozofi miejsca i idee bliskie tym dwóm wielkim Polakom. Ca o dope ni wspó czesne przeboje w wykonaniu gwiazd muzyki pop: Anny Wyszkoni Beaty Kozidrak Krzysztofa Cugowskiego Piotra Kupichy Mezo Stanis awa Karpiela Bu ecki Anny Rusowicz Igora Herbuta i Bartosza Szymoniaka
23:55
Focus on Poland
Codzienny program informacyjny w j zyku angielskim skierowany do Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju i cudzoziemców poszukuj cych ciekawych i rzetelnych wiadomo ci o Polsce. Ma pomóc zagranicznym widzom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek kraju na wiecie. Prowadz cy przeka najwa niejsze wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu
Live-Chat aktivieren