OTR
Datum
<
November 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:10
Rodzinka.pl
S ona zupa. Ludwik wybiera si na polowanie Natalia próbuje zatrzyma go w domu. Boska prosi Paul eby mówi a jej na ty . Ludwik robi zakupy za które nie zostaje doceniony tak jak oczekiwa . Kuba dostaje szybk lekcj na temat tego czego nie nale y mówi kobiecie. Ch opcy nieudolnie pomagaj Natalii nakry do sto u. Serial komediowy
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Zwierzaki Czytaki
amig ówka. Program edukacyjny dla najm odszych widzów. Prowadz cy Micha czyta bajki rudej kotce Rysi i szopowi Szymkowi. Zwierzaki dziel si swoimi spostrze eniami i pomys ami. Ich szalone koncepcje s ciekawym urozmaiceniem lektury
01:15
Domisie
Jab ka. W Domisiowej krainie trwa zbieranie jab ek. To wspania e nie tylko pyszne ale i bardzo zdrowe owoce. Amelka t umaczy Domisiakom e trzeba je co najmniej jedno jab ko dziennie opowiada tak e o odmianach jab ek których liczba jest zdumiewaj ca. Strachowyj nie wierzy e warto chrupa surowe jab ka i e z tych popularnych owoców mo na przygotowa wiele pysznych da . Zak ada si z Amelk która twierdzi e zrobi 20 potraw z jab kami. Czy Domisiom uda si wygra zak ad Mali widzowie poznaj wiele da z wykorzystaniem jab ek
01:40
Ol Polnia magazyn z Ameryki Po udniowej
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
O mnie si nie martw
Marcin i Karolina nie maj odwagi na konfrontacj . Dochodzi do konfliktu. Irenka niepokoi si o Jagod która po ostatniej nieprzyjemnej rozmowie znikn a. Niestety odnalezienie dziewczyny nie uspokoi sytuacji. Zaanga owanie Marcina w jej problemy tylko podsyca konflikt Kaszuby z Karolin . Maria jest rozbita po rozmowie z rodzicami. Marek który nie wie jak jej pomóc prosi A k by pomog a mu w skontaktowaniu si z Djamalem. Sylwia mo e odpocz od obowi zków zwi zanych z macierzy stwem. Pawe sp dza dzie w towarzystwie Zosi i Artura
03:15
Barwy szcz cia
Odc. 2285Oliwka mo e ju odebra swoje prawo jazdy a Kajtek spotyka si z rodzicami aby poprosi ich o obiecany prezent osiemnastkowy pieni dze na samochód. Beata i Grze namawiaj Darka aby upiek kolejny tort dla kolegi ch opca bo poprzedni wypiek okaza si strza em w dziesi tk . Justin próbuje namówi Wangela do zainwestowania w biznes Kornela ale prezes telewizji odmawia. Wizyta w biurze Ex Ex jest te pretekstem do rozmowy z dawno niewidzian Mariolk . Wiele wskazuje na to e Justin t skni za by dziewczyn . Kiedy Gawron i abcia rozliczaj si z Hongiem za sprzeda w y do mieszkania przychodzi Tolek niezadowolonyz tego e Wietnamczyk nie pracuje na budowie. Rysiek i Ania broni cudzoziemca a Koszyk robi si coraz bardziej podejrzliwy a w ko cu zagl da do jednego z pude ek. Serial obyczajowy
03:45
Sfora
Wzajemna fascynacja Lipskiego i Niki powoli przeradza si w g bsze uczucie. Cz onkowie sfory obserwuj poczynania przest pców. Pieni dze przeznaczone do wyprania trafiaj do firmy Globo import
04:40
Gala Nagrd Mediw Publicznych
16 listopada zostan wr czone Nagrody Mediów Publicznych. S to wyró nienia pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych przyznawane wybitnym polskim twórcom którzy przyczynili si do popularyzacji polskiej kultury i budowania wspólnoty narodowej. Nagrody zostan przyznane za 2019 rok w trzech kategoriach: s owo muzyka i obraz. O przyznaniu nagród decyduj wybitne osobisto ci ze wiata kultury oraz osoby zwi zane z misj mediów publicznych. Zwyci zca w ka dej z kategorii otrzyma nagrod pieni n i statuetk
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:55
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35
Anna Dymna spotkajmy si
Magdalena Dura i dr Katarzyna Muras Szwedziak. Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
07:00
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25
Zrb to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni dolno l skiej wyrobów regionalnych mody na slow food a wi c ywno wyrabian w tradycyjny sposób. Chcemy tak e zaprezentowa mieszka ców naszego regionu którzy dzi ki w asnej inwencji i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Wraz z up ywaj cym czasem Dolno l zacy zmienili stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si powodem do dumy z sentymentu do rodzinnych korzeni a tak e promocji idei ma ych ojczyzn . Mamy z czego czerpa w tej materiize wzgl du na dzieje naszego regionu. Celem programu jest tak e zach cenie osób trudni cych si produkcj roln do zdobywania licencji na dzia alno w tej bran y oraz jej wspieranie z funduszy unijnych
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2286 Po odbiorze prawa jazdy Oliwka zabiera Kajtka Madzi i Kacpra na przeja d k wypo yczonym samochodem hybrydowym i od razu zalicza st uczk . Poza tym Zbrowska jedzie do domu klientki któr okazuje si Greta. Podczas manicure Domecka oferuje Oliwce i jej kole ankom prac dla adnych dziewczyn . ukasz denerwuje si przed pierwszym oficjalnym spotkaniem z Paulink . Dziewczynka od razu rzuca si Sadowskiemu na szyj i pyta czy mo e zwraca si do niego tato . Zwierza si te e nie polubi a nowego partnera mamy. abcia i Gawron razem z Hongiem nadal szukaj w a uciekiniera kiedy dobiega ich krzyk przera onej Krystyny. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Pod Tatrami
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
O mnie si nie martw
Marcin i Karolina nie maj odwagi na konfrontacj . Dochodzi do konfliktu. Irenka niepokoi si o Jagod która po ostatniej nieprzyjemnej rozmowie znikn a. Niestety odnalezienie dziewczyny nie uspokoi sytuacji. Zaanga owanie Marcina w jej problemy tylko podsyca konflikt Kaszuby z Karolin . Maria jest rozbita po rozmowie z rodzicami. Marek który nie wie jak jej pomóc prosi A k by pomog a mu w skontaktowaniu si z Djamalem. Sylwia mo e odpocz od obowi zków zwi zanych z macierzy stwem. Pawe sp dza dzie w towarzystwie Zosi i Artura
13:20
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
13:40
Gala Nagrd Mediw Publicznych
16 listopada zostan wr czone Nagrody Mediów Publicznych. S to wyró nienia pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych przyznawane wybitnym polskim twórcom którzy przyczynili si do popularyzacji polskiej kultury i budowania wspólnoty narodowej. Nagrody zostan przyznane za 2019 rok w trzech kategoriach: s owo muzyka i obraz. O przyznaniu nagród decyduj wybitne osobisto ci ze wiata kultury oraz osoby zwi zane z misj mediów publicznych. Zwyci zca w ka dej z kategorii otrzyma nagrod pieni n i statuetk
14:45
Uzdrowisko
Przem czenie. Marzena zobaczy a Julka na scenie podczas koncertu po egnalnego i postanowi a si z nim pogodzi . Po wyst pie kobieta chce z porozmawia z muzykiem wsz dzie go szuka. Do Julka przyje d a Gaba zadowolona z tego e przekona a narzeczonego do wyjazdu do Londynu. Marzena dostrzega Julka który trzyma Gab za r k . Odwraca si i wybiega z p aczem
15:15
Zrb to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni dolno l skiej wyrobów regionalnych mody na slow food a wi c ywno wyrabian w tradycyjny sposób. Chcemy tak e zaprezentowa mieszka ców naszego regionu którzy dzi ki w asnej inwencji i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Wraz z up ywaj cym czasem Dolno l zacy zmienili stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si powodem do dumy z sentymentu do rodzinnych korzeni a tak e promocji idei ma ych ojczyzn . Mamy z czego czerpa w tej materiize wzgl du na dzieje naszego regionu. Celem programu jest tak e zach cenie osób trudni cych si produkcj roln do zdobywania licencji na dzia alno w tej bran y oraz jej wspieranie z funduszy unijnych
15:45
Prywatne ycie zwierz t
Z a reputacja. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
16:15
Przyjaciele Misia i Margolci
Zguba. Margolcia z Misiem postanawiaj zorganizowa piknik na trawie. Zaprosz wszystkich mieszka ców. Zasada jest taka e ka dy musi co ze sob przynie do jedzenia: ciasteczka owoce i napoje. W mi dzyczasie Wiktor z Bzykiem odkrywaj w ogrodzie podejrzane znalezisko. To fragment papierowego opakowania. Po krótkim ledztwie okazuje si e to pude ko po ciastkach owsianych. Ogród to nie jest miejsce na mieci. Kto móg zostawi ten papier Podejrzenie pada na... Mi ka
16:40
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Pan Listopad. Przynosz deszcze szarugi dzie krótki a wieczór d ugi. Ptaki wysy am za morze i je e usypiam w norze. Drzewom odbieram li cie bo jestem...listopadem oczywi cie I to w a nie Pan Listopad b dzie bohaterem tego odcinka w którym to zrobimy wspólnie mnóstwo fajnych rzeczy. B dziemy piewa odgadywa zagadki pos uchamy bajki a tak e nauczymy si lepi z modeliny literk L. Uwaga uwaga Poka emy tak e dzieciomjak zrobi prawdziwy kalendarz pogodowy
17:00
Rodzinka.pl
Ma e przyjemno ci. Natalia pods uchuje wulgarn rozmow ch opaków. Ludwik przy apuje Kacpra robi cego sobie arty z ludzi za pomoc telefonu postanawia ukara syna. Kacper kryje mam która nie chce rozmawia z Viol . Ch opcy obawiaj si o zdrowie ojca. Paula wybiega z domu po rozmowie z Kub . Natalia podejrzewa e Ludwik j zdradza. Serial komediowy
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
l skie 4 YOU
Katarzyna Soba ska Marcel S awi ski. Cykl reporta y promuj cych wybitne osobowo ci i uzdolnione muzycznie dzieci i m odzie z województwa l skiego. W poszczególnych odcinkach zostan przedstawione wyj tkowe osi gni cia przedstawicieli wiata nauki kultury sztuki oraz utalentowanej m odzie y mi dzy innymi bior cej udzia w zaj ciach ognisk muzycznych
18:35
Godki fest ucieszne
Zakupy.
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2286 Po odbiorze prawa jazdy Oliwka zabiera Kajtka Madzi i Kacpra na przeja d k wypo yczonym samochodem hybrydowym i od razu zalicza st uczk . Poza tym Zbrowska jedzie do domu klientki któr okazuje si Greta. Podczas manicure Domecka oferuje Oliwce i jej kole ankom prac dla adnych dziewczyn . ukasz denerwuje si przed pierwszym oficjalnym spotkaniem z Paulink . Dziewczynka od razu rzuca si Sadowskiemu na szyj i pyta czy mo e zwraca si do niego tato . Zwierza si te e nie polubi a nowego partnera mamy. abcia i Gawron razem z Hongiem nadal szukaj w a uciekiniera kiedy dobiega ich krzyk przera onej Krystyny. Serial obyczajowy
19:20
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
Ojciec Mateusz
Trudny powrót. 301Policjanci stoj zdruzgotani nad cia em Eryka wszyscy s przekonani e to Mateusz. Dziubak nakrywa zw oki kocem Nocul p acze i mówi e nie chce by ju policjantem. Przy denacie nie znaleziono adnych dokumentów ani telefonu. Tylko koperty z datkami w tym t od Januarego. Mo ejko dzwoni do kurii Nocul musi powiadomi Natali Dziubaknie chce pu ci go samego. Biskup jest wstrz ni ty Jacek fa szywie pochlipuje i mówi e trzeba szybko wys a kogo do parafii. Jego zdaniem ksi dz Tomasz b dzie idealnym nast pc Mateusza. Zrezygnowany biskup ka e mu robi co uwa a za s uszne. Gibalski wpada do sklepu po lekarstwa dla dzieci w tym czasie Marczak wlepia mu mandat za z e parkowanie. Serial kryminalny obyczajowy
21:30
Sfora
Nowicki przekazuje szefowi Rady Polityki Pieni nej dowody przest pczej dzia alno ci Globobanku. Duch otrzymuje od Buby informacj o kolejnym transporcie brudnych pieni dzy
22:30
Uzdrowisko
ona i kochanka. Za namow Gra yny Andrzej postanawia powa nie porozmawia z Adriann . Kobieta chce przej uzdrowisko poniewa dostrzeg a szans na dochodowy biznes. Andrzej musia by odsun si od kierowania placówk i sprzeda wszystkie udzia y. Adrianna przedstawia swój pomys na wyprowadzenie o rodka z kryzysu oraz plan inwestycji w lini kosmetyków wytwarzanych z ro liny która wyst puje na terenie uzdrowiska. Andrzej jest zniech cony sk ania si ku sprzeda y udzia ów. Gra yna zach ca go by walczy o o rodek
23:00
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:55
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren