OTR
Datum
<
November 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Rodzinka.pl
Ma e przyjemno ci. Natalia pods uchuje wulgarn rozmow ch opaków. Ludwik przy apuje Kacpra robi cego sobie arty z ludzi za pomoc telefonu postanawia ukara syna. Kacper kryje mam która nie chce rozmawia z Viol . Ch opcy obawiaj si o zdrowie ojca. Paula wybiega z domu po rozmowie z Kub . Natalia podejrzewa e Ludwik j zdradza. Serial komediowy
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Przyjaciele Misia i Margolci
Zguba. Margolcia z Misiem postanawiaj zorganizowa piknik na trawie. Zaprosz wszystkich mieszka ców. Zasada jest taka e ka dy musi co ze sob przynie do jedzenia: ciasteczka owoce i napoje. W mi dzyczasie Wiktor z Bzykiem odkrywaj w ogrodzie podejrzane znalezisko. To fragment papierowego opakowania. Po krótkim ledztwie okazuje si e to pude ko po ciastkach owsianych. Ogród to nie jest miejsce na mieci. Kto móg zostawi ten papier Podejrzenie pada na... Mi ka
01:25
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Pan Listopad. Przynosz deszcze szarugi dzie krótki a wieczór d ugi. Ptaki wysy am za morze i je e usypiam w norze. Drzewom odbieram li cie bo jestem...listopadem oczywi cie I to w a nie Pan Listopad b dzie bohaterem tego odcinka w którym to zrobimy wspólnie mnóstwo fajnych rzeczy. B dziemy piewa odgadywa zagadki pos uchamy bajki a tak e nauczymy si lepi z modeliny literk L. Uwaga uwaga Poka emy tak e dzieciomjak zrobi prawdziwy kalendarz pogodowy
01:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
Ojciec Mateusz
Trudny powrót. 301Policjanci stoj zdruzgotani nad cia em Eryka wszyscy s przekonani e to Mateusz. Dziubak nakrywa zw oki kocem Nocul p acze i mówi e nie chce by ju policjantem. Przy denacie nie znaleziono adnych dokumentów ani telefonu. Tylko koperty z datkami w tym t od Januarego. Mo ejko dzwoni do kurii Nocul musi powiadomi Natali Dziubaknie chce pu ci go samego. Biskup jest wstrz ni ty Jacek fa szywie pochlipuje i mówi e trzeba szybko wys a kogo do parafii. Jego zdaniem ksi dz Tomasz b dzie idealnym nast pc Mateusza. Zrezygnowany biskup ka e mu robi co uwa a za s uszne. Gibalski wpada do sklepu po lekarstwa dla dzieci w tym czasie Marczak wlepia mu mandat za z e parkowanie. Serial kryminalny obyczajowy
03:15
Barwy szcz cia
Odc. 2286 Po odbiorze prawa jazdy Oliwka zabiera Kajtka Madzi i Kacpra na przeja d k wypo yczonym samochodem hybrydowym i od razu zalicza st uczk . Poza tym Zbrowska jedzie do domu klientki któr okazuje si Greta. Podczas manicure Domecka oferuje Oliwce i jej kole ankom prac dla adnych dziewczyn . ukasz denerwuje si przed pierwszym oficjalnym spotkaniem z Paulink . Dziewczynka od razu rzuca si Sadowskiemu na szyj i pyta czy mo e zwraca si do niego tato . Zwierza si te e nie polubi a nowego partnera mamy. abcia i Gawron razem z Hongiem nadal szukaj w a uciekiniera kiedy dobiega ich krzyk przera onej Krystyny. Serial obyczajowy
03:45
Sfora
Nowicki przekazuje szefowi Rady Polityki Pieni nej dowody przest pczej dzia alno ci Globobanku. Duch otrzymuje od Buby informacj o kolejnym transporcie brudnych pieni dzy
04:45

Ocaleni
Pierwsze wino wypi w podstawówce. Wyemigrowa do Anglii by zacz lepsze ycie jednak wraz z wyjazdem zacz y si ci gi alkoholowe. Straci kontakt z rodzin i wyl dowa na ulicy. Dzi nie pije ju od 9 lat. Histori jego ycia mo na wyczyta z wytatuowanego cia a. Ma sta prac i na nowo uk ada sobie ycie. Grzegorz Mi kota opowie Rafa owi Porzezi skiemu w programie Ocaleni o swoim powrocie do ycia z piek a uzale nie
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Korona krlw
243Jadwiga szaleje z rozpaczy po porwaniu córki. Boi si ale Kazimierz zapewnia e wszyscy s bezpieczni. Kilka osób podejrzewa o porwanie Od która jako jedyna jest nieobecna. Agnieszka s yszy jak dwórka przeprasza w modlitwie za to co zrobi a. Ma Kunegund udaje si odnale jednak dochodzi bo walki mi dzy Bolkiem a Lajosem. Ksi e zostaje ci ko ranny. Telenowela historyczna
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz kontynuuje podró po Macedonii. Zauroczony przyrod tego kraju postanawia pozna równie jego histori i architektur . Czekaj na niego tak e kolejne odkrycia kulinarne. Podró nik zaprezentuje widzom pomys na po czenie smaków typowych dla Ba kanów z polskimi przepisami i zaprezentuje Kosztprób Borowicza
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Gawron abcia i Hong szukaj w a na klatce schodowej a ich dziwne zachowanie zwraca uwag podejrzliwego Jaworskiego. Tymczasem Waleria natyka si na pe zaj cego po mieszkaniu gada i wpada w panik . Ze wzgl du na nieporozumienia z Bo en Bruno postanawia nie wraca do domu i sp dzi kolejn noc w hotelu a Karolina próbuje z nim flirtowa . Pó nym wieczorem ukasz odbiera telefon od bliskiej p aczu Paulinki. Dziewczynka jest smutna z powodu nieporozumie z mam która ma nowego partnera. Nast pnego dnia Iza nieoczekiwanie skraca pobyt w Warszawie. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Ranczo
Wie gminna. Polonista Witebski wpada na pomys by za o y niezale n lokaln gazet Wie Gminna . Zg osi ju projekt do gminy i czeka na decyzj w adz które dzia aj wyj tkowo opieszale
13:25

Poland in Undiscovered
Augustów. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
13:40

Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
14:00

Giganci historii
Sarmatyzm. Kultura polskiej szlachty XVI i XVII wieku. Co mia wspólnego polski szlachcic z legendarnym staro ytnym ludem Do czego u ywa nadziaka Sarmatyzm kultura polskiej szlachty XVI i XVII wieku to temat tego odcinka Gigantów Historii
14:45

Uzdrowisko
ona i kochanka. Za namow Gra yny Andrzej postanawia powa nie porozmawia z Adriann . Kobieta chce przej uzdrowisko poniewa dostrzeg a szans na dochodowy biznes. Andrzej musia by odsun si od kierowania placówk i sprzeda wszystkie udzia y. Adrianna przedstawia swój pomys na wyprowadzenie o rodka z kryzysu oraz plan inwestycji w lini kosmetyków wytwarzanych z ro liny która wyst puje na terenie uzdrowiska. Andrzej jest zniech cony sk ania si ku sprzeda y udzia ów. Gra yna zach ca go by walczy o o rodek
15:15

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz kontynuuje podró po Macedonii. Zauroczony przyrod tego kraju postanawia pozna równie jego histori i architektur . Czekaj na niego tak e kolejne odkrycia kulinarne. Podró nik zaprezentuje widzom pomys na po czenie smaków typowych dla Ba kanów z polskimi przepisami i zaprezentuje Kosztprób Borowicza
15:45

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Polacy na Madagaskar. Madagaskar mia dwóch polskich królów by te jednym z miejsc planowanej polskiej kolonizacji. W dwudziestoleciu mi dzywojennym rz d Polski planowa odkupi od Francji cz Madagaskaru i osiedli tam 2 miliony polskich ch opów. Czy Polacy poradziliby sobie na tej tropikalnej wyspie Odpowied na to pytanie poznamy w kolejnym odcinku Boso przez wiat
16:15

Zagadki zwierzogromadki
Popielice. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
16:30

Nela ma a reporterka
Ma py tr by czyli nosacze. Razem z Nel wyruszamy na poszukiwania jednych z naj mieszniejszych zwierz t na wiecie nosaczy To ma py nazywane przez niektórych ma py tr by z uwagi na ich ogromne nosy i mieszne d wi ki jakie wydaj . Wejdziemy z Nel do d ungli i b dziemy nawo ywa te fantastyczne zwierz ta
16:50

ubr Pompik
Barwy ochronne. Pompik próbuje wyja ni Polince e nie ma czego takiego jak niewidzialne zwierz . Jak si wkrótce przekona by mo e jest w b dzie
17:00

Rodzinka.pl
Stymulujemy si intelektualnie. Kacper i Kuba niepokoj si porannym humorem rodziców. Ludwik narzeka na treningi Kacpra jednak powodem wcale nie s same zaj cia. Ludwik miga si od firmowej imprezy Natalii. Magda skrupulatnie stara si powróci do ask rodziny. Kuba robi si coraz bardziej zazdrosny o Agat . Serial komediowy
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
18:40

Krlewskie sekrety
18:50

Barwy szcz cia
Gawron abcia i Hong szukaj w a na klatce schodowej a ich dziwne zachowanie zwraca uwag podejrzliwego Jaworskiego. Tymczasem Waleria natyka si na pe zaj cego po mieszkaniu gada i wpada w panik . Ze wzgl du na nieporozumienia z Bo en Bruno postanawia nie wraca do domu i sp dzi kolejn noc w hotelu a Karolina próbuje z nim flirtowa . Pó nym wieczorem ukasz odbiera telefon od bliskiej p aczu Paulinki. Dziewczynka jest smutna z powodu nieporozumie z mam która ma nowego partnera. Nast pnego dnia Iza nieoczekiwanie skraca pobyt w Warszawie. Serial obyczajowy
19:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Ranczo
Wie gminna. Polonista Witebski wpada na pomys by za o y niezale n lokaln gazet Wie Gminna . Zg osi ju projekt do gminy i czeka na decyzj w adz które dzia aj wyj tkowo opieszale
21:30

Fa szerze. Powrt sfory
Komisarze Stanis aw Olbrycht i Roman Kruk jego nowy partner ledz na podwarszawskiej szosie samochód z trzema podejrzanymi m czyznami. W pewnej chwili auto wymyka si pogoni
22:25

Uzdrowisko
Pszczelarz. W sanatorium odbywaj si liczne kontrole. Gra yna pokazuje inspektorom o rodek. Kobieta próbuje zapanowa nad sytuacj ale na jaw wychodz kolejne nieprawid owo ci. Kontrolerzy z sanepidu i inspekcji pracy ustawiaj si w kolejce do gabinetu Andrzeja. Przestraszony dyrektor ucieka przez okno. Sytuacja uzdrowiska jest fatalna. O rodek nie spe nia wymogów
22:55

Polskie 100 lat
Rok 1989 czyli drugi Cud nad Wis. Wraz z obj ciem w adzy w Zwi zku Radzieckim przez Michai a Gorbaczowa w latach 1985 86 zacz y zachodzi g bokie zmiany. G ówny nurt Solidarno ci z Lechem Wa s opowiada si za osi gni ciem porozumienia z w adz PZPR. W 1988 roku w maju i sierpniu Polsk ogarn a fala strajków. G ównym o rodkiem Solidarno ci sta si powo any w grudniu 1988 roku ponadstuosobowy Komitet Obywatelski. Obrady w Magdalence mia y doprowadzi do okr g ego sto u . Dla strony solidarno ciowej zasadnicz warto ci by y wolne wybory. Obrady Okr g ego Sto u toczy y si w Pa acu Namiestnikowskim przez dwa miesi ce. 4 czerwca odby y si wybory które zako czy y si mia d cym zwyci stwem Solidarno ci
23:25

Polskie 100 lat
Emigracja 1957 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XI. Emigracja 1957 Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XI
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren