OTR
Datum
<
November 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Dwa w jednym. Marek postanawia kupi poloneza panowie wyruszaj na wypraw . Natalia korzystaj c z chwili dla siebie niefortunnie zatrzaskuje si naga w ogródku. W nocy okazuje si e Marek zagin . Ch opcy zatrzymuj si w Energylandii. Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
Grobowiec Faraona. Opowie o niezwyk ych przygodach Bolka i Lolka. W tym odcinku Bolek i Lolek przyczyniaj si do uj cia rabusia grasuj cego w grobowcu faraona
01:10

Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
owcy bizonów. Opowie o niezwyk ych przygodach Bolka i Lolka. W tym odcinku przygoda Bolka i Lolka z Indianami
01:20

Reksio
Reksio piel gniarz. Dalsze przygody ma ego aciatego pieska który mieszka na wiejskim podwórku. W tym odcinku Reksio leczy i piel gnuje chore psy
01:30

Reksio
Reksio racjonalizator. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio dzi ki swoim pomys om racjonalizatorskim u atwia sobie i innym ycie.
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:23

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:30

Na dobre i na z e
Kto tchórzem kto bohaterem. Matylda trafia po wypadku na badania. Ma tylko kilka siniaków. ycie ratuje jej Robert Maciak sympatyczny rolnik chory na nadci nienie. Pechowy kierowca któremu dziewczyna wesz a pod ko a rozbija auto i zostaje ci ko ranny. O jego ycie walczy doktor Fisher. Podczas wspólnej operacji Alina wchodzi w konflikt z doktorem Begerem. Tymczasem Kazia próbuje pomóc Aleksowi pacjentowi który cierpi na cukrzyc ale nie chce si leczy . Tadek zdaje sobie w ko cu spraw jak bardzo mu na kole ance zale y. Serial obyczajowy 48 min Polska 2020Re yseria: Grzegorz LewandowskiScenariusz: Monika PurzyckaZdj cia: Marcin KukielskiAktorzy: Piotr Garlicki Ilona Ostrowska Smuda Joanna Pach bikowska Piotr Pluci ski S awomir Wierzbicki El bieta Jaroszek Amelia Czaja Justyna Diadik Maryla Morydz Marcin Gawe Wojciech S upi ski Robert Koszucki Aleksandra Hamka o Mateusz Janicki Anna Samusionek
03:20

Na sygnale
Zaraz wszystko wyleci w powietrze. Sonia Kuba oraz Potocki nadal walcz o ycie Lidki oraz dziecka. W stacji Nowy z Piotrem próbuj za to uratowa Roberta i unikn wybuchu bomby. Doktor Reiter wbrew zaleceniom policji wbiega do budynku by im pomóc. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2020Re yseria: Katarzyna ckaScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Anna Haba Krzysztof Mateusiak Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Katarzyna Joda Justyna Sieniawska
03:50

Fa szerze. Powrt sfory
ledz c Marka komisarz Kruk dociera pod hotel. Tam z ukrycia fotografuje spotkanie z Fot i Bolem. Wkrótce Bolo od cza si od pozosta ych Kruk rusza za nim
04:40

Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Andrzej Zaucha.
05:10

Barwy szcz cia
Odc. 2285Oliwka mo e ju odebra swoje prawo jazdy a Kajtek spotyka si z rodzicami aby poprosi ich o obiecany prezent osiemnastkowy pieni dze na samochód. Beata i Grze namawiaj Darka aby upiek kolejny tort dla kolegi ch opca bo poprzedni wypiek okaza si strza em w dziesi tk . Justin próbuje namówi Wangela do zainwestowania w biznes Kornela ale prezes telewizji odmawia. Wizyta w biurze Ex Ex jest te pretekstem do rozmowy z dawno niewidzian Mariolk . Wiele wskazuje na to e Justin t skni za by dziewczyn . Kiedy Gawron i abcia rozliczaj si z Hongiem za sprzeda w y do mieszkania przychodzi Tolek niezadowolonyz tego e Wietnamczyk nie pracuje na budowie. Rysiek i Ania broni cudzoziemca a Koszyk robi si coraz bardziej podejrzliwy a w ko cu zagl da do jednego z pude ek. Serial obyczajowy
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Barwy szcz cia
Odc. 2286 Po odbiorze prawa jazdy Oliwka zabiera Kajtka Madzi i Kacpra na przeja d k wypo yczonym samochodem hybrydowym i od razu zalicza st uczk . Poza tym Zbrowska jedzie do domu klientki któr okazuje si Greta. Podczas manicure Domecka oferuje Oliwce i jej kole ankom prac dla adnych dziewczyn . ukasz denerwuje si przed pierwszym oficjalnym spotkaniem z Paulink . Dziewczynka od razu rzuca si Sadowskiemu na szyj i pyta czy mo e zwraca si do niego tato . Zwierza si te e nie polubi a nowego partnera mamy. abcia i Gawron razem z Hongiem nadal szukaj w a uciekiniera kiedy dobiega ich krzyk przera onej Krystyny. Serial obyczajowy
07:00

Barwy szcz cia
Gawron abcia i Hong szukaj w a na klatce schodowej a ich dziwne zachowanie zwraca uwag podejrzliwego Jaworskiego. Tymczasem Waleria natyka si na pe zaj cego po mieszkaniu gada i wpada w panik . Ze wzgl du na nieporozumienia z Bo en Bruno postanawia nie wraca do domu i sp dzi kolejn noc w hotelu a Karolina próbuje z nim flirtowa . Pó nym wieczorem ukasz odbiera telefon od bliskiej p aczu Paulinki. Dziewczynka jest smutna z powodu nieporozumie z mam która ma nowego partnera. Nast pnego dnia Iza nieoczekiwanie skraca pobyt w Warszawie. Serial obyczajowy
07:25

Barwy szcz cia
Odc. 2288Agata przy apuje Romanowskiego i Mik w intymnej sytuacji. Para przyznaje si do romansui prosi o dyskrecj ze wzgl du na to e prezes Fit Zdrowia jest onaty. Pó niej Pyrka spotyka si ze S awk która domaga si potwierdzenia e dieta dzia a i wida jej efekty. Justin podpisuje pierwsz umow jako doradca finansowy. Ma po redniczy w szukaniu wspólnika dla winiarskiego biznesu Kornela. M czy ni od razu jad do hotelu Sta skich mimo e Bruno odwo a spotkanie z Kanadyjczykiem. Po kolejnym weekendzie z córk Malwina jest za amana tym e nie mo e dogada si z Emilk . Dzi ki Ma gorzacie kobieta nabiera si do walki o dziecko z Przemkiem i Kurzajczyk. Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Giganci historii
Polscy geniusze i wynalazcy XIX i XX wieku. Polacy którzy wyprzedzili swoj epok . Genialni matematycy fizycy i chemicy. Pionierzy wspó czesnej medycyny kinematografii i wiatowej elektroniki. Autorzy odkry i wynalazków które zmieni y nasz wiat. Uczestnicy teleturnieju zmierz si z pytaniami kim byli: galicyjski geniusz polski Edison Kolumb kinematografii polski ojciec wiatowej elektroniki. Geniusze i wynalazcy XIX i XX wieku s tematem tego odcinka teleturnieju Giganci historii
TVPOLONIA
12:15

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
12:35

Nela ma a reporterka
Spotkania z morskimi ó wiami. ó wie morskie to bardzo ciekawskie zwierz ta. Cz sto podp ywaj do nurków i nawi zuj niesamowite relacje. Przekona a si o tym Nela która spotka a ó wie w ró nych miejscachna wiecie
12:50

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
13:00

Ojciec Mateusz
Trudny powrót. 301Policjanci stoj zdruzgotani nad cia em Eryka wszyscy s przekonani e to Mateusz. Dziubak nakrywa zw oki kocem Nocul p acze i mówi e nie chce by ju policjantem. Przy denacie nie znaleziono adnych dokumentów ani telefonu. Tylko koperty z datkami w tym t od Januarego. Mo ejko dzwoni do kurii Nocul musi powiadomi Natali Dziubaknie chce pu ci go samego. Biskup jest wstrz ni ty Jacek fa szywie pochlipuje i mówi e trzeba szybko wys a kogo do parafii. Jego zdaniem ksi dz Tomasz b dzie idealnym nast pc Mateusza. Zrezygnowany biskup ka e mu robi co uwa a za s uszne. Gibalski wpada do sklepu po lekarstwa dla dzieci w tym czasie Marczak wlepia mu mandat za z e parkowanie. Serial kryminalny obyczajowy
13:50

Na dobre i na z e
Kto tchórzem kto bohaterem. Matylda trafia po wypadku na badania. Ma tylko kilka siniaków. ycie ratuje jej Robert Maciak sympatyczny rolnik chory na nadci nienie. Pechowy kierowca któremu dziewczyna wesz a pod ko a rozbija auto i zostaje ci ko ranny. O jego ycie walczy doktor Fisher. Podczas wspólnej operacji Alina wchodzi w konflikt z doktorem Begerem. Tymczasem Kazia próbuje pomóc Aleksowi pacjentowi który cierpi na cukrzyc ale nie chce si leczy . Tadek zdaje sobie w ko cu spraw jak bardzo mu na kole ance zale y. Serial obyczajowy 48 min Polska 2020Re yseria: Grzegorz LewandowskiScenariusz: Monika PurzyckaZdj cia: Marcin KukielskiAktorzy: Piotr Garlicki Ilona Ostrowska Smuda Joanna Pach bikowska Piotr Pluci ski S awomir Wierzbicki El bieta Jaroszek Amelia Czaja Justyna Diadik Maryla Morydz Marcin Gawe Wojciech S upi ski Robert Koszucki Aleksandra Hamka o Mateusz Janicki Anna Samusionek
14:45

Hity kabaretu
The Sejm. Program monta owy prezentuj cy w pigu ce najciekawsze i najzabawniejsze skecze popularnych polskich kabaretów. W tym odcinku najlepsze skecze kabaretu Neo Nówka
15:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:40

Szansa na sukces. Opole 2021
Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego programu muzycznego typu talent show Szansa na sukces . Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj piosenki a go ocenia ich umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:40

Rodzina Treflikw
Sami w domu. Mamusia Treflików wyje d a na obóz sportowy. Tatu w tej niecodziennej sytuacji stara si dzieciom umili czas proponuj c wiele atrakcji ale one maj inne pomys y na sp dzenie czasu. Zanim zaczn zabaw na ca ego tata prosi o uprz tniecie sztangi. Zadanie okazuje si ponad si y nie tylko Treflików. Ca e towarzystwo wyci ga wnioski na temat regularnego uprawiania sportów
19:45

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Weso y Ryjek. Bajk Weso y Ryjek Zakupy czyta Wojciech Malajkat
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Stulecie Winnych
Ania szukaj c informacji o ukochanym przyje d a do Warszawy. Nie wie jeszcze e Micha otrzyma list z Czerwonego Krzy a z którego dowiedzia si e jego ona prze y a wojn
21:30

Kocham Dwjk . Z oty jubileusz
Kultowe programy seriale wpadki oraz przeboje zwi zane z TVP 2. Program rozrywkowy cz cy pe en emocji teleturniej z rozmowami o najwa niejszych momentach w 50 letniej historii telewizyjnej Dwójki
22:35

Chce si y
Mateusz cierpi cy na pora enie mózgowe zostaje umieszczony w specjalistycznym o rodku. Zwraca uwag lekarki która pracuje nad eksperymentalnymi metodami leczenia
Live-Chat aktivieren