OTR
Datum
<
November 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Mo e by tak etem. Filip pokazuje Kubie sztuczk która ko czy si demolk . Paula nadal nie chce rozmawia z by ym ch opakiem. Viola pragnie odkry co my l o niej ludzie. Kuba chce si wprowadzi do mieszkania Tomka. Kacper dostaje kar Ludwika gryz wyrzuty sumienia. Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Przyjaciele Misia i Margolci
Na pomoc. Spokojny spacer Misia po ogrodzie niespodziewanie przerywaj zaaferowane mrówki. S tak zdenerwowane e ci ko je zrozumie . Okazuje si e jednej z nich brakuje. Mi postanawia zorganizowa akcj poszukiwawcz . Wszyscy przyjaciele równie si anga uj . Gdzie podzia a si dziesi ta mróka I czy tylko mrówka b dzie obiektem poszukiwa
01:25

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Kolorowe kredki. Margolcia i Mi b d w tym odcinku walczy z jesienn nud . Aby j rozgoni b d odgadywa zagadki piewa piosenk o kredkach uczy si liczy i lepi z modeliny literk L. B d te opowiada bardzo ciekaw bajk . Zielono niebiesko pomara czowo czarno czerwono br zowo i ó to jak si okazuje nawet w listopadziemo e by bardzo kolorowo
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Ojciec Mateusz
Go w dom. Na plebanii zamieszanie wszyscy czekaj na przyjazd Micha a z ciemnoskór Lucy. Babcia na t okazj nauczy a si nawet kilku s ów po angielsku. Lucy jest przedszkolank i instruktork ta ca. Dzi ki niej Micha nie tylko znalaz sta prac ale zacz studiowa . Domownicy witaj ich z rado ci . Matka Dziubaka jest w Sandomierzu. Poniewa syn nie odbiera idzie na komend i koniecznie chce go widzie . Nocul mówi jej e Dziubak jest chory ma osp . Razem jad do jego mieszkania. Micha i Lucy id na spacer a potem do klubu. Dziewczyna od razu rusza na parkiet zaczepia j pijany Jarek. Micha zamawia piwo i widzi dawn dziewczyn Patrycj z ch opakiem Mirkiem. Lucy nie mo e pozby si Jarka. Micha rusza na pomoc. Serial kryminalny obyczajowy
03:15

Barwy szcz cia
Amelia odwiedza Bruna w hotelu i próbuje odwie go od inwestycji w Galeri Win. Przy okazji zauwa a e recepcjonistka próbuje zbli y si do jej syna. Tymczasem Bo ena oznajmia ojcu e leci do Kasina Sycyli by przemy le ostatnie wydarzenia. Stawicki zaprasza do swojego nowego domu zaprzyja nione ma e stwo lekarzy. Dziewczyna z uwagina swoj przesz o denerwuje si jak przebiegnie spotkanie. Okazuje si e pa stwo Murawa znaj si z Dominik . Carina mówi Falkowskiemu e wycofa a pozew o alimenty za co ojciec Stefanka jest jej wdzi czny. Poza tym Franek i Regina zaczynaj rozmawia o powi kszeniu rodziny. Renata zwierza si Damianowi e ma al do Dominiki która nagle zostawi a j sam w Feel Good. Jego zdaniem kelnerka mog a wcale nie chcie rezygnowa z pracy tylko zmusi j do tego Stawicki. Serial obyczajowy
03:45

Fa szerze. Powrt sfory
Po mierci Waleriana Ducha komisarz Olbrycht pracuje z nowym partnerem komisarzem Romanem Krukiem. Stró e prawa trafiaj na trop afery zwi zanej z drukiem fa szywych pieni dzy
04:35

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:25

Godki fest ucieszne
Auto.
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Korona krlw
Odc 245 Mijaj cztery lata od mierci Kazimierza. Ka ko chce odebra koron Ludwikowi. Knuje równie El bieta która zastanawia si co zrobi eby nowo narodzona córka Ludwika Jadwiga zosta a królow . Tymczasem ma y Jagie o coraz uwa niej s ucha rozmów Olgierda i Kiejstuta. Interesuje si polityk i przyznaje e bardzo mu si podoba. Telenowela historyczna
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz kontynuuje podró po Macedonii. Zauroczony przyrod tego kraju postanawia pozna równie jego histori i architektur . Czekaj na niego tak e kolejne odkrycia kulinarne. Podró nik zaprezentuje widzom pomys na po czenie smaków typowych dla Ba kanów z polskimi przepisami i zaprezentuje Kosztprób Borowicza
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2291Agat i Patryka odwiedzaj Jezierscy. Kornel usi uje nak oni syna do wzi cia kredytu na Galeri Win a S awka zdradza przysz ej synowej e rozpoczyna g odówk . W pracy Mika i Romanowski prosz Pyrk by jako przykrywka polecia a z nimi na wyjazd s u bowy na Kanary. Dominika k óci si ze Stawickim o to e nie stan w jej obronie na spotkaniu ze znajomymi którzy wypomnieli jej przesz o sprz taczki. Tymczasem Renata i Damian niepokoj si e lekarz zamyka ich przyjació k w z otej klatce. Regina i Franek kontynuuj rozmowy o powi kszeniu rodziny. W fitness klubie na Czapl czeka Remek który chcia by stworzy z przyjació k koncertuj cy objazdowo duet fortepianowy. Falkowski nie jest zadowolony z ich spotkania. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Ranczo
Racja gminy. Po ukazaniu si artyku u w Wie ci Gminnej obna aj cego nieudolno lokalnych w adz redaktor naczelny Tomasz Witebski obawia si reakcji wójta. Jest przekonany e teraz straci prac w szkole
13:25

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
13:45

Twarze Solidarno ci
Pawe Glanert Bronis aw Baranowski. Cykliczny program historyczny po wi cony przypadaj cej w tym roku 40. rocznicy powstania wielkiego niemal 10 milionowego ruchu spo ecznego: NSZZ Solidarno . Chcemy przybli y przede wszystkim tematyk strajków lipca sierpnia 1980 roku które doprowadzi y do podpisania umów mi dzy protestuj cymi a komunistyczn w adz . Prócz znanych bohaterów tamtych wydarze takich jak Andrzej Gwiazda czy Andrzej Rozp ochowski przedstawiamyzapomnianych wspó twórców naszej wolno ci tytu owe Twarze Solidarno ci. Pawe Glanert Bronis aw Baranowski strajk na Wydziale K2 Stoczni Gda skiej
14:00

Giganci historii
Polscy geniusze i wynalazcy XIX i XX wieku. Polacy którzy wyprzedzili swoj epok . Genialni matematycy fizycy i chemicy. Pionierzy wspó czesnej medycyny kinematografii i wiatowej elektroniki. Autorzy odkry i wynalazków które zmieni y nasz wiat. Uczestnicy teleturnieju zmierz si z pytaniami kim byli: galicyjski geniusz polski Edison Kolumb kinematografii polski ojciec wiatowej elektroniki. Geniusze i wynalazcy XIX i XX wieku s tematem tego odcinka teleturnieju Giganci historii
14:45

Uzdrowisko
Niez e zió ko. Gra yna i W adek s za amani e Adrianna wkrótce przejmie uzdrowisko. Nie wierz w zapewnienia e wszyscy pracownicy zachowaj posady. Oboje podejrzewaj e o rodek czekaj zmiany które dla nich nie b d dobre. W adek wszczyna prywatne ledztwo. Okazuje si e wcze niej Adrianna przej a podobny o rodek zamieni a go w luksusowe SPA a sprawdzonych pracowników zwolni a. Andrzej ma atak serca
15:15

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz kontynuuje podró po Macedonii. Zauroczony przyrod tego kraju postanawia pozna równie jego histori i architektur . Czekaj na niego tak e kolejne odkrycia kulinarne. Podró nik zaprezentuje widzom pomys na po czenie smaków typowych dla Ba kanów z polskimi przepisami i zaprezentuje Kosztprób Borowicza
15:45

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Recykling. Poznajemy Antananaryw stolic Madagaskaru oraz ycie codzienne jej mieszka ców. Interesuj cym zjawiskiem jest powszechny i oddolny recykling wymuszony przez gospodark niedoborów
16:15

Przygody Dordo
Mati Ulianka Matylda i Mela to czwórka rodze stwa. Razem mieszkaj w starej willi. Wraz z kosmicznym przyjacielem Dordo poznawa b d niezwyk y wiat przyrody ró nych zak tków Polski
16:30

Nela ma a reporterka
Spotkania z morskimi ó wiami. ó wie morskie to bardzo ciekawskie zwierz ta. Cz sto podp ywaj do nurków i nawi zuj niesamowite relacje. Przekona a si o tym Nela która spotka a ó wie w ró nych miejscachna wiecie
16:50

ubr Pompik
Apetyt ryjówki. Polinka nie chce je niadania. Woli bawi si z jej now przyjació k pani ryjówk . Jak si wkrótce przekona nie by o to najlepszym pomys em
17:00

Rodzinka.pl
Marek do domu. Natalia przy apuje Ludwika na korumpowaniu syna. Po k ótni z Marysi Marek postanawia spa u Boskich. Kacper symuluje chorob eby zosta w domu. Filip przychodzi do Natalii licz c na rad od do wiadczonej kobiety. Kuba spotyka si z Paul . Serial komediowy
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
18:40

Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939 Rendez vous z adolfiakami
Cykl programów przygotowanych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonan. Cykl programów przygotowanych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonan
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2291Agat i Patryka odwiedzaj Jezierscy. Kornel usi uje nak oni syna do wzi cia kredytu na Galeri Win a S awka zdradza przysz ej synowej e rozpoczyna g odówk . W pracy Mika i Romanowski prosz Pyrk by jako przykrywka polecia a z nimi na wyjazd s u bowy na Kanary. Dominika k óci si ze Stawickim o to e nie stan w jej obronie na spotkaniu ze znajomymi którzy wypomnieli jej przesz o sprz taczki. Tymczasem Renata i Damian niepokoj si e lekarz zamyka ich przyjació k w z otej klatce. Regina i Franek kontynuuj rozmowy o powi kszeniu rodziny. W fitness klubie na Czapl czeka Remek który chcia by stworzy z przyjació k koncertuj cy objazdowo duet fortepianowy. Falkowski nie jest zadowolony z ich spotkania. Serial obyczajowy
19:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Ranczo
Racja gminy. Po ukazaniu si artyku u w Wie ci Gminnej obna aj cego nieudolno lokalnych w adz redaktor naczelny Tomasz Witebski obawia si reakcji wójta. Jest przekonany e teraz straci prac w szkole
21:30

Fa szerze. Powrt sfory
Po mierci Waleriana Ducha komisarz Olbrycht pracuje z nowym partnerem komisarzem Romanem Krukiem. Stró e prawa trafiaj na trop afery zwi zanej z drukiem fa szywych pieni dzy
22:25

Uzdrowisko
Szko a on. W uzdrowisku panuje chaos. Arek postanawia sprowadzi architektów wn trz i krajobrazu którzy planuj daleko id ce zmiany w o rodku. W adek i Marzena ze zniech ceniem przygl daj si rozwojowi sytuacji. Martwi si o stan zdrowia Andrzeja. Arek uwa a e jest ju wspólnikiem Adrianny i okazuje to pracownikom. Poni a protestuj cego W adka. Pensjonariuszki z chóru ciotek postanawiaj interweniowa . W adek ma pewien pomys
22:55

Polskie 100 lat
Powrót do Europy. Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XIX i XX wieku a do roku 2004 kiedy Polska przyst puje do Unii Europejskiej
23:20

Polskie 100 lat
Opór kultury 1945 Cykl filmów dokumentalnych opowiadaj cych o najwa niejszych wydarzeniach i postac. Opór kultury 1945 Cykl filmów dokumentalnych opowiadaj cych o najwa niejszych wydarzeniach i postac
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren