OTR
Date
<
November 2020
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Rodzinka.pl
Marek do domu. Natalia przy apuje Ludwika na korumpowaniu syna. Po k ótni z Marysi Marek postanawia spa u Boskich. Kacper symuluje chorob eby zosta w domu. Filip przychodzi do Natalii licz c na rad od do wiadczonej kobiety. Kuba spotyka si z Paul . Serial komediowy
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Przygody Dordo
Mati Ulianka Matylda i Mela to czwórka rodze stwa. Razem mieszkaj w starej willi. Wraz z kosmicznym przyjacielem Dordo poznawa b d niezwyk y wiat przyrody ró nych zak tków Polski
01:15
Nela ma a reporterka
Spotkania z morskimi ó wiami. ó wie morskie to bardzo ciekawskie zwierz ta. Cz sto podp ywaj do nurków i nawi zuj niesamowite relacje. Przekona a si o tym Nela która spotka a ó wie w ró nych miejscachna wiecie
01:30
ubr Pompik
Apetyt ryjówki. Polinka nie chce je niadania. Woli bawi si z jej now przyjació k pani ryjówk . Jak si wkrótce przekona nie by o to najlepszym pomys em
01:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:22
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
Ranczo
Racja gminy. Po ukazaniu si artyku u w Wie ci Gminnej obna aj cego nieudolno lokalnych w adz redaktor naczelny Tomasz Witebski obawia si reakcji wójta. Jest przekonany e teraz straci prac w szkole
03:20
Barwy szcz cia
Odc. 2291Agat i Patryka odwiedzaj Jezierscy. Kornel usi uje nak oni syna do wzi cia kredytu na Galeri Win a S awka zdradza przysz ej synowej e rozpoczyna g odówk . W pracy Mika i Romanowski prosz Pyrk by jako przykrywka polecia a z nimi na wyjazd s u bowy na Kanary. Dominika k óci si ze Stawickim o to e nie stan w jej obronie na spotkaniu ze znajomymi którzy wypomnieli jej przesz o sprz taczki. Tymczasem Renata i Damian niepokoj si e lekarz zamyka ich przyjació k w z otej klatce. Regina i Franek kontynuuj rozmowy o powi kszeniu rodziny. W fitness klubie na Czapl czeka Remek który chcia by stworzy z przyjació k koncertuj cy objazdowo duet fortepianowy. Falkowski nie jest zadowolony z ich spotkania. Serial obyczajowy
03:50
Fa szerze. Powrt sfory
Po mierci Waleriana Ducha komisarz Olbrycht pracuje z nowym partnerem komisarzem Romanem Krukiem. Stró e prawa trafiaj na trop afery zwi zanej z drukiem fa szywych pieni dzy
04:40
Polskie 100 lat
Powrót do Europy. Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XIX i XX wieku a do roku 2004 kiedy Polska przyst puje do Unii Europejskiej
05:05
Polskie 100 lat
Opór kultury 1945 Cykl filmów dokumentalnych opowiadaj cych o najwa niejszych wydarzeniach i postac. Opór kultury 1945 Cykl filmów dokumentalnych opowiadaj cych o najwa niejszych wydarzeniach i postac
05:40
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35
Korona krlw
Rok 1376. Po koronacji na Króla Polski Ludwik Andegawe ski mianowa regentk swoj matk El biet . Do Krakowa przyjecha o wielu W grów. Z powodu b ahej sprzeczki dochodzi do zamieszek
07:00
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2292 Oliwka zabiera Kajtka na pierwsz wycieczk nowym autem a potem jedzie do Grety zrobi jej manicure. Domecka przypomina Zbrowskiej e szuka dziewczyn do towarzystwa. Wychodz c Oliwka mija si w drzwiach z Jowit . Do Sabiny dzwoni Damian który przygn biony wiadomo ci e nie ma szans u Dominiki jest bliski si gni cia po alkohol. Wspólnie id do domu dziecka odwiedzi Mirka i Luiz . Dzieci Wójcika od razu zaprzyja niaj si z Tomalow . Damian tak e odczuwa coraz wi ksz sympati do kole anki z AA. Jaworski k óci si z Krystyn o przysz o mieszkania. Gdy kobieta dowiaduje si w Feel Good e Justin z Sandr szukaj nowego lokum sk ada im propozycj . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Zaginione skarby
ci cie wi tej Katarzyny Aleksandryjskiej. Cykl programów po wi conych kradzie om dzie sztuki. Odcinek opisuje histori kradzie y obrazu przedstawiaj cego ci cie wi tej Katarzyny Aleksandryjskiej stanowi cego kwater z o tarza w Ko ciele Mariackim w Krakowie. Najprawdopodobniej zosta on ufundowany przez Jana Bonera. Obraz powstawa w latach: 1514 1515
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:20
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40
Polskie 100 lat
Powrót do Europy. Program o najwa niejszych wydarzeniach i postaciach w historii Polski od prze omu XIX i XX wieku a do roku 2004 kiedy Polska przyst puje do Unii Europejskiej
14:10
Polskie 100 lat
Opór kultury 1945 Cykl filmów dokumentalnych opowiadaj cych o najwa niejszych wydarzeniach i postac. Opór kultury 1945 Cykl filmów dokumentalnych opowiadaj cych o najwa niejszych wydarzeniach i postac
14:45
Uzdrowisko
Szko a on. W uzdrowisku panuje chaos. Arek postanawia sprowadzi architektów wn trz i krajobrazu którzy planuj daleko id ce zmiany w o rodku. W adek i Marzena ze zniech ceniem przygl daj si rozwojowi sytuacji. Martwi si o stan zdrowia Andrzeja. Arek uwa a e jest ju wspólnikiem Adrianny i okazuje to pracownikom. Poni a protestuj cego W adka. Pensjonariuszki z chóru ciotek postanawiaj interweniowa . W adek ma pewien pomys
15:15
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45
Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
15:55
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
16:15
Al chemik
Fale akustyczne. W tym odcinku Al wyt umaczy m odemu widzowi czym s fale akustyczne
16:30
Baw si s owami
Janosik. W odcinku: Smok Wawelski opowiada dzieciom legend o Janosiku. Zagadnienia j zykowe: zbójnik i o nierz zestawienie j zykowe i poznawcze powtórka ortograficzna: rz ó u
16:40
Baw si s owami
Ó jak ósemka. W odcinku: Micha przypomina widzom legend o Janosiku. Zagadnienia j zykowe: ó zasady pisowni ko cówka ów ortografia i gramatyka (dope niacz liczby mnogiej)
16:55
Nauka literek z u u
Literka. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
17:00
Rodzinka.pl
Rodzinna kolacja. Agata chce wzi udzia w rozbieranej sesji co wyra nie nie podoba si Kubie. Dziewczyny plotkuj na temat Magdy oburzone jej zachowaniem w stosunku do Tomka. Kacper przerywa k ótni rodziców. Kuba zagl da pod ó ko brata eby sprawdzi co takiego tam ukrywa. Natalia postanawia pozna rodziców Magdy zaprasza ich na kolacj . Atmosfera jest bardzo specyficzna. Serial komediowy
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2292 Oliwka zabiera Kajtka na pierwsz wycieczk nowym autem a potem jedzie do Grety zrobi jej manicure. Domecka przypomina Zbrowskiej e szuka dziewczyn do towarzystwa. Wychodz c Oliwka mija si w drzwiach z Jowit . Do Sabiny dzwoni Damian który przygn biony wiadomo ci e nie ma szans u Dominiki jest bliski si gni cia po alkohol. Wspólnie id do domu dziecka odwiedzi Mirka i Luiz . Dzieci Wójcika od razu zaprzyja niaj si z Tomalow . Damian tak e odczuwa coraz wi ksz sympati do kole anki z AA. Jaworski k óci si z Krystyn o przysz o mieszkania. Gdy kobieta dowiaduje si w Feel Good e Justin z Sandr szukaj nowego lokum sk ada im propozycj . Serial obyczajowy
19:20
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
Archiwista
Na komend trafia Jan Mostowski który jest podejrzany o wymuszanie haraczy. Henryk przypomina sobie e m czyzna by przes uchiwany w nierozwi zanej sprawie zabójstwa lekarza psychiatry
21:30
Fa szerze. Powrt sfory
Duch wyja nia Olbrychtowi dlaczego si ukrywa . Zosta w a cicielem dobrze prosperuj cego klubu nocnego w odzi ch tnie odwiedzanego przez ludzi ze wiata przest pczego
22:25
Uzdrowisko
Tajemnica dziadka. Andrzej zostaje wypisany ze szpitala. Na szcz cie jego stan nie jest tak powa ny jak pierwotnie s dzono. Andrzej dzieli si przemy leniami z Gra yn . Wyznaje e nie ma ju si y by kierowa o rodkiem. Sprzeda uzdrowisko Adriannie i zrobi co w jego mocy by pracownicy zachowali posady. Gra yna próbuje nak oni dyrektora do zmiany decyzji. W przyp ywie szczero ci wyznaje swoje uczucia. Adrianna jest pozornie troskliwa ale postanawia odkry karty. Mówi e o rodek i tak przejdzie w jej r ce. Przedstawia Andrzejowi umow sprzeda y
22:50
Program publicystyczny
23:05
Wilno. Po drugiej stronie wiata
Wilno to nie tylko stolica Litwy to tak e nazwa ma ej wioski mieszcz cej si w Kanadzie w prowincji Ontario. W kanadyjskim Wilnie pod koniec XIX wieku osiedlili si Polacy pochodz cy z Kaszub. Opu cili oni polskieziemie (b d ce wtedy pod zaborami) i w a nie w Wilnie za o yli pierwsz polsk osad na ziemi kanadyjskiej
23:20
Notacje
Jadwiga Bara ska. Noce i dnie. Aktorka teatralna filmowa i telewizyjna ur. w 1935 r. absolwentka PWST w odzi. W 2013 r. obchodzi a 55 lecie pracy artystycznej. Karier rozpoczyna a na deskach Teatru Klasycznego. Na ekranie zas yn a g ównie z filmów m a Jerzego Antczaka. Rozg os przynios a jej rola Barbary Niechcic w adaptacji powie ci Noce i dnie Marii D browskiej a tak e kreacja tytu owej bohaterki w filmie Hrabina Cosel . Widzowie pami taj Jadwig Bara sk równie z ról w Teatrze Telewizji
23:35
Muzyczna scena Halo Polonia
23:55
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat