OTR
Date
<
November 2020
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Rodzinka.pl
Rodzinna kolacja. Agata chce wzi udzia w rozbieranej sesji co wyra nie nie podoba si Kubie. Dziewczyny plotkuj na temat Magdy oburzone jej zachowaniem w stosunku do Tomka. Kacper przerywa k ótni rodziców. Kuba zagl da pod ó ko brata eby sprawdzi co takiego tam ukrywa. Natalia postanawia pozna rodziców Magdy zaprasza ich na kolacj . Atmosfera jest bardzo specyficzna. Serial komediowy
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Al chemik
Fale akustyczne. W tym odcinku Al wyt umaczy m odemu widzowi czym s fale akustyczne
01:15
Baw si s owami
Janosik. W odcinku: Smok Wawelski opowiada dzieciom legend o Janosiku. Zagadnienia j zykowe: zbójnik i o nierz zestawienie j zykowe i poznawcze powtórka ortograficzna: rz ó u
01:25
Baw si s owami
Ó jak ósemka. W odcinku: Micha przypomina widzom legend o Janosiku. Zagadnienia j zykowe: ó zasady pisowni ko cówka ów ortografia i gramatyka (dope niacz liczby mnogiej)
01:40
Nauka literek z u u
Literka. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
01:43
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
Archiwista
Na komend trafia Jan Mostowski który jest podejrzany o wymuszanie haraczy. Henryk przypomina sobie e m czyzna by przes uchiwany w nierozwi zanej sprawie zabójstwa lekarza psychiatry
03:15
Barwy szcz cia
Odc. 2292 Oliwka zabiera Kajtka na pierwsz wycieczk nowym autem a potem jedzie do Grety zrobi jej manicure. Domecka przypomina Zbrowskiej e szuka dziewczyn do towarzystwa. Wychodz c Oliwka mija si w drzwiach z Jowit . Do Sabiny dzwoni Damian który przygn biony wiadomo ci e nie ma szans u Dominiki jest bliski si gni cia po alkohol. Wspólnie id do domu dziecka odwiedzi Mirka i Luiz . Dzieci Wójcika od razu zaprzyja niaj si z Tomalow . Damian tak e odczuwa coraz wi ksz sympati do kole anki z AA. Jaworski k óci si z Krystyn o przysz o mieszkania. Gdy kobieta dowiaduje si w Feel Good e Justin z Sandr szukaj nowego lokum sk ada im propozycj . Serial obyczajowy
03:45
Fa szerze. Powrt sfory
Duch wyja nia Olbrychtowi dlaczego si ukrywa . Zosta w a cicielem dobrze prosperuj cego klubu nocnego w odzi ch tnie odwiedzanego przez ludzi ze wiata przest pczego
04:35
Wilno. Po drugiej stronie wiata
Wilno to nie tylko stolica Litwy to tak e nazwa ma ej wioski mieszcz cej si w Kanadzie w prowincji Ontario. W kanadyjskim Wilnie pod koniec XIX wieku osiedlili si Polacy pochodz cy z Kaszub. Opu cili oni polskieziemie (b d ce wtedy pod zaborami) i w a nie w Wilnie za o yli pierwsz polsk osad na ziemi kanadyjskiej
04:50
Notacje
Jadwiga Bara ska. Noce i dnie. Aktorka teatralna filmowa i telewizyjna ur. w 1935 r. absolwentka PWST w odzi. W 2013 r. obchodzi a 55 lecie pracy artystycznej. Karier rozpoczyna a na deskach Teatru Klasycznego. Na ekranie zas yn a g ównie z filmów m a Jerzego Antczaka. Rozg os przynios a jej rola Barbary Niechcic w adaptacji powie ci Noce i dnie Marii D browskiej a tak e kreacja tytu owej bohaterki w filmie Hrabina Cosel . Widzowie pami taj Jadwig Bara sk równie z ról w Teatrze Telewizji
05:00
Cafe piosenka
S awek Wierzcholski. Go ciem programu jest S awek Wierzcholski
05:25
Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
05:40
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35
Le niczwka
Bogdan i Klara spotykaj si przed Borowikiem z przedstawicielem wypo yczalni samochodów. M czyzna wr cza zaskoczonej dziewczynie kluczyki do auta. Karcz daje jej adres pod który nast pnego dnia ma si uda po odbiór wa nych dokumentów. Prawnik ali si ksi dzu e nie ma szcz cia do kobiet i wypytuje duchownego o Edyt . Do le niczówki przychodzi Katarzyna. Chce przeprosi Konrada e znowu go wystawi a ale jak zwykle spotkanie ko czy si k ótni . Krzysztof wyra nie czuje e jest ledzony. W domu czeka na niego niebezpieczna niespodzianka. Telenowela
07:00
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25
Kuchnia Jagiellonw
Moskwa Krym i Karaimi. W kolejnym odcinku ukasz Modelski ugotuje potrawy kuchni karaimskiej. Pierwsz potraw b d kybyny rodzaj pierogów z ciasta kruchego faszerowanych mi sem wo owo baranim. Drug potraw b dzie jazma ch odnik bia y na bazie kefiru i mietany
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Na sygnale
Jeste my cali. Po rekonwalescencji Nowy i Piotr wracaj do pracy. Min o prawie dwa miesi ce po wybuchu w stacji. Na dy urze ratownicy musz pomóc ofiarom wypadku samochodowego oraz starszej pacjentce która twierdzi e odwiedza j zmar y niedawno syn. Doktor Góra przechodzi z kolei za amanie i zachowuje si jakby Lidka wci y a. Przyjaciele ca y czas go wspieraj i nie chc by przez swoje problemy straci tak e dziecko. Serial fabularyzowany 22 min Polska 2020Re yseria: Katarzyna ckaScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Marcin Grzymowicz Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Natalia Rewie ska Justyna Sieniawska Ewa Kania Sylwia Kaczmarek
TVPOLONIA
12:00
Ktr dy po sztuk
Wit Stwosz. P askorze ba Chrystus w Ogrodzie Oliwnym w XV wieku by a wmurowana z cian krakowskiego cmentarza. Cho to arcydzie o jest niepodpisane nie ma w tpliwo ci e jego autorem musia by Wit Stwosz. Tylko on móg stworzy tak mistrzowskie przedstawienie jednej z najbardziej tajemniczych scen biblijnych. O skomplikowanej historii zabytku opowie Wojciech Marcinkowski
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:20
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:40
Tego si nie wytnie
Tego si nie wytnie to talk show jakiego nie by o w polskiej telewizji od wielu lat. Go cie z najwy szej pó ki najwa niejsze wydarzenia kulturalne kontrowersyjne tematy i co tydzie wyst py gwiazd. Do tego przegl d aktualnych wydarze . Nie zabraknie muzyki filmu teatru literatury i satyry. Rozrywka na poziomie i ciekawe opinie. Krótko mówi c: pe na kultura Program poprowadzi Mariusz Cie lik a towarzyszy mu b dzie para komentatorów: dr Justyna Melonowska oraz ukasz Adamski
15:00
Uzdrowisko
Tajemnica dziadka. Andrzej zostaje wypisany ze szpitala. Na szcz cie jego stan nie jest tak powa ny jak pierwotnie s dzono. Andrzej dzieli si przemy leniami z Gra yn . Wyznaje e nie ma ju si y by kierowa o rodkiem. Sprzeda uzdrowisko Adriannie i zrobi co w jego mocy by pracownicy zachowali posady. Gra yna próbuje nak oni dyrektora do zmiany decyzji. W przyp ywie szczero ci wyznaje swoje uczucia. Adrianna jest pozornie troskliwa ale postanawia odkry karty. Mówi e o rodek i tak przejdzie w jej r ce. Przedstawia Andrzejowi umow sprzeda y
15:30
Kuchnia Jagiellonw
Moskwa Krym i Karaimi. W kolejnym odcinku ukasz Modelski ugotuje potrawy kuchni karaimskiej. Pierwsz potraw b d kybyny rodzaj pierogów z ciasta kruchego faszerowanych mi sem wo owo baranim. Drug potraw b dzie jazma ch odnik bia y na bazie kefiru i mietany
16:00
Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939 Rendez vous z adolfiakami
Cykl programów przygotowanych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonan. Cykl programów przygotowanych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonan
16:15
Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
Nad Orinoko. W tym odcinku Bolek i Lolek ratuj zwierz ta które zaskoczy a powód .
16:20
Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
Na tropach yeti. W tym odcinku przygody Bolka i Lolka w czasie wyprawy w Himalaje gdzie zetkn li si z tajemniczym cz owiekiem niegu yetim
16:30
Reksio
Reksio rozbitek. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku zobaczymy senne przygody Reksia na bezludnej wyspie
16:40
Reksio
Reksio malarz. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio zafascynowany wystaw obrazów postanawia zosta s ynnym malarzem
17:00
Rodzinka.pl
Kruche szk o. Do Ludwika przychodzi Agata z pro b o przygotowanie do egzaminów na architektur . Boscy nie chc pu ci Kacpra nad Wis . Viola opowiada o wspania ym dzia aniu octujab kowego. Filip podrywa Magd . Natalia zastaje p acz c Paul w pokoju Kuby pociesza j . Serial komediowy
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
18:35

Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
18:50

Wszystko przed nami
odc. 99 ostatni. Podczas przygotowa do remontu w sklepie odzie owym Stefan spotyka Ann która kupuje sukienk na sylwestrow imprez . Ma ek jest zazdrosny dowiaduj c si e ona wybiera si na zabaw z innymm czyzn . Zdobywa zaproszenie na elegancki bal i prosi Ann by zechcia a je przyj . Marianna nie potrafi d u ej utrzyma w tajemnicy wiedzy o manipulacjach Olgierda i decyduje si pokaza Oli p yt z filmem o Nowaku. Prosi jednak córk by pod wp ywem nagranego materia u nie odwróci a si od ojca. Ola jest zszokowana odkryciem prawdy i przeprasza Wojtka za to e zw tpi a w jego uczciwo i odrzuci a jego mi o . W Dobrym Adresie wszyscy s poch oni ci przygotowaniami do imprezy sylwestrowej. Tymczasem Starzak odkrywa e Pawe jest synem cz owieka którego przed laty zamordowa . Boj c si zemsty postanawia dyskretnie opu ci hostel. Mazur orientuje si w zamiarach Antoniego i rzuca si za nim w pogo . Serial obyczajowy
19:20

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:40

Wybrali Polsk
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Na dobre i na z e
To co najwa niejsze. Doktor Konica wspierany przez Blank i Tadka próbuje pomóc France która ma przej amputacj r ki. Pod opiek doktor Fisher trafia nastoletni Filip. Ch opak wypi butelk spirytusu
21:30

Fa szerze. Powrt sfory
Po mierci Waleriana Ducha komisarz Olbrycht pracuje z nowym partnerem komisarzem Romanem Krukiem. Stró e prawa trafiaj na trop afery zwi zanej z drukiem fa szywych pieni dzy
22:30

Uzdrowisko
Medium. Andrzej pakuje swoje rzeczy z gabinetu. O wiadcza personelowi e ju nie ma si y i podpisze umow sprzeda y przedstawion przez Adriann . Spakowane walizki wynosi Remigiusz i W adek. Obserwuje to zdziwiony Chór Ciotek który dopytuje W adka o przyczyny wyprowadzki. W adek prosi kobiety o rad . Mówi im o pewnej sprzeda y o rodka lub o jego zamkni ciu bo nie spe nia wszystkich wymogów ministerstwa. Kobiety przypominaj sobie e Pawe ek Kasi pracuje w ministerstwie W adkowi o to w a nie chodzi o
23:00

XXXII Mi dzynarodowy Festiwal Zespo w Cyga skich Romane Dyvesa. Gorzw Wielkopolski 2020
Romane Dyvesa to najstarszy i najbardziej ceniony festiwal cyga ski w Europie odbywaj cy si nieprzerwanie od ponad 30 lat w Gorzowie Wielkopolskim. Imprezie g ównej prezentacjom scenicznymtowarzysz seminaria naukowe spotkania z poezj cyga sk wystawy artystyczne warsztaty taneczne. Gorzowskie spotkania Romane Dyvesa sta y si wi c miejscem gdzie ogniskuj si wa ne dla Cyganów formy aktywno ci spo ecznej artystycznej twórczej naukowej. Mi dzynarodowe Spotkania Zespo ów Cyga skich Romane Dyvesa (Cyga skie Dni) zwane popularnie Festiwalem Kultury Cyga skiej to najstarsza tego typu impreza na wiecie odbywaj ca si w Gorzowie Wielkopolskim od 1989 roku. Na festiwalu wyst pi arty ci romscy z ca ej Europy
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat