OTR
Date
<
November 2020
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Kruche szk o. Do Ludwika przychodzi Agata z pro b o przygotowanie do egzaminów na architektur . Boscy nie chc pu ci Kacpra nad Wis . Viola opowiada o wspania ym dzia aniu octujab kowego. Filip podrywa Magd . Natalia zastaje p acz c Paul w pokoju Kuby pociesza j . Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
Nad Orinoko. W tym odcinku Bolek i Lolek ratuj zwierz ta które zaskoczy a powód .
01:10

Bolek i Lolek wyruszaj w wiat
Na tropach yeti. W tym odcinku przygody Bolka i Lolka w czasie wyprawy w Himalaje gdzie zetkn li si z tajemniczym cz owiekiem niegu yetim
01:15

Reksio
Reksio rozbitek. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku zobaczymy senne przygody Reksia na bezludnej wyspie
01:25

Reksio
Reksio malarz. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio zafascynowany wystaw obrazów postanawia zosta s ynnym malarzem
01:40

Wybrali Polsk
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Na dobre i na z e
To co najwa niejsze. Doktor Konica wspierany przez Blank i Tadka próbuje pomóc France która ma przej amputacj r ki. Pod opiek doktor Fisher trafia nastoletni Filip. Ch opak wypi butelk spirytusu
03:20

Na sygnale
Jeste my cali. Po rekonwalescencji Nowy i Piotr wracaj do pracy. Min o prawie dwa miesi ce po wybuchu w stacji. Na dy urze ratownicy musz pomóc ofiarom wypadku samochodowego oraz starszej pacjentce która twierdzi e odwiedza j zmar y niedawno syn. Doktor Góra przechodzi z kolei za amanie i zachowuje si jakby Lidka wci y a. Przyjaciele ca y czas go wspieraj i nie chc by przez swoje problemy straci tak e dziecko. Serial fabularyzowany 22 min Polska 2020Re yseria: Katarzyna ckaScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Marcin Grzymowicz Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Natalia Rewie ska Justyna Sieniawska Ewa Kania Sylwia Kaczmarek
03:50

Fa szerze. Powrt sfory
Po mierci Waleriana Ducha komisarz Olbrycht pracuje z nowym partnerem komisarzem Romanem Krukiem. Stró e prawa trafiaj na trop afery zwi zanej z drukiem fa szywych pieni dzy
04:40

Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Czes aw Niemen. Odcinek po wi cony Czes awowi Niemenowi
05:10

Barwy szcz cia
Odc. 2289Miko aj kolejny raz dostaje kosza od Dylskiej i prosi Malwin o pomoc w zbli eniu si do dentystki. Z kolei Aneta odnajduje na Swaterze Stawickiego i zaczyna wymienia z nim wiadomo ci. Dominika która wi ukrywa przed ukochanym e nadal pracuje w Feel Good jedzie do lokalu pomóc Renacie w rozmowie w sprawie podwy ki czynszu. Tymczasem lekarz w ko cu odkrywa sekret partnerki. Amelia zwabia Bo en i Bruna do domu pod pretekstem z ego samopoczucia Tomasza. Kiedy seniorom wydaje si e m odzi pogodzili si Sta ski mówi onie o inwestycji w winiarski biznes Kornela. Serial obyczajowy
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Barwy szcz cia
Amelia odwiedza Bruna w hotelu i próbuje odwie go od inwestycji w Galeri Win. Przy okazji zauwa a e recepcjonistka próbuje zbli y si do jej syna. Tymczasem Bo ena oznajmia ojcu e leci do Kasina Sycyli by przemy le ostatnie wydarzenia. Stawicki zaprasza do swojego nowego domu zaprzyja nione ma e stwo lekarzy. Dziewczyna z uwagina swoj przesz o denerwuje si jak przebiegnie spotkanie. Okazuje si e pa stwo Murawa znaj si z Dominik . Carina mówi Falkowskiemu e wycofa a pozew o alimenty za co ojciec Stefanka jest jej wdzi czny. Poza tym Franek i Regina zaczynaj rozmawia o powi kszeniu rodziny. Renata zwierza si Damianowi e ma al do Dominiki która nagle zostawi a j sam w Feel Good. Jego zdaniem kelnerka mog a wcale nie chcie rezygnowa z pracy tylko zmusi j do tego Stawicki. Serial obyczajowy
07:00

Barwy szcz cia
Odc. 2291Agat i Patryka odwiedzaj Jezierscy. Kornel usi uje nak oni syna do wzi cia kredytu na Galeri Win a S awka zdradza przysz ej synowej e rozpoczyna g odówk . W pracy Mika i Romanowski prosz Pyrk by jako przykrywka polecia a z nimi na wyjazd s u bowy na Kanary. Dominika k óci si ze Stawickim o to e nie stan w jej obronie na spotkaniu ze znajomymi którzy wypomnieli jej przesz o sprz taczki. Tymczasem Renata i Damian niepokoj si e lekarz zamyka ich przyjació k w z otej klatce. Regina i Franek kontynuuj rozmowy o powi kszeniu rodziny. W fitness klubie na Czapl czeka Remek który chcia by stworzy z przyjació k koncertuj cy objazdowo duet fortepianowy. Falkowski nie jest zadowolony z ich spotkania. Serial obyczajowy
07:25

Barwy szcz cia
Odc. 2292 Oliwka zabiera Kajtka na pierwsz wycieczk nowym autem a potem jedzie do Grety zrobi jej manicure. Domecka przypomina Zbrowskiej e szuka dziewczyn do towarzystwa. Wychodz c Oliwka mija si w drzwiach z Jowit . Do Sabiny dzwoni Damian który przygn biony wiadomo ci e nie ma szans u Dominiki jest bliski si gni cia po alkohol. Wspólnie id do domu dziecka odwiedzi Mirka i Luiz . Dzieci Wójcika od razu zaprzyja niaj si z Tomalow . Damian tak e odczuwa coraz wi ksz sympati do kole anki z AA. Jaworski k óci si z Krystyn o przysz o mieszkania. Gdy kobieta dowiaduje si w Feel Good e Justin z Sandr szukaj nowego lokum sk ada im propozycj . Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Giganci historii
Genera W adys aw Anders i 2. Korpus Polski. Wielkie bitwy: o Monte Cassino Boloni Ancon i czytana przez polskie dzieci ma a Kronika. Rewiowe wyst py Ordonki i wielka polityka. W tym odcinku teleturnieju Giganci Historii trudna i ciekawa batalia bo te stworzony przez genera a Andersa II Korpus by wi cej ni armi by ma Polsk na obczy nie
TVPOLONIA
12:15

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
12:35

Nela ma a reporterka
Spotkanie z wodnymi krowami. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
12:50

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
13:00

Ojciec Mateusz
Go w dom. Na plebanii zamieszanie wszyscy czekaj na przyjazd Micha a z ciemnoskór Lucy. Babcia na t okazj nauczy a si nawet kilku s ów po angielsku. Lucy jest przedszkolank i instruktork ta ca. Dzi ki niej Micha nie tylko znalaz sta prac ale zacz studiowa . Domownicy witaj ich z rado ci . Matka Dziubaka jest w Sandomierzu. Poniewa syn nie odbiera idzie na komend i koniecznie chce go widzie . Nocul mówi jej e Dziubak jest chory ma osp . Razem jad do jego mieszkania. Micha i Lucy id na spacer a potem do klubu. Dziewczyna od razu rusza na parkiet zaczepia j pijany Jarek. Micha zamawia piwo i widzi dawn dziewczyn Patrycj z ch opakiem Mirkiem. Lucy nie mo e pozby si Jarka. Micha rusza na pomoc. Serial kryminalny obyczajowy
13:50

Na dobre i na z e
To co najwa niejsze. Doktor Konica wspierany przez Blank i Tadka próbuje pomóc France która ma przej amputacj r ki. Pod opiek doktor Fisher trafia nastoletni Filip. Ch opak wypi butelk spirytusu
14:45

Hity kabaretu
Kabaret Limo. Program monta owy prezentuj cy w pigu ce najciekawsze i najzabawniejsze skecze popularnych polskich kabaretów. W tym odcinku najlepsze skecze kabaretu Limo
15:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

M jak mi o
Piotr bez zapowiedzi wraca na Deszczow . Zastaje King z Paw em który jest niekompletnie ubrany. Kamil poznaje swoj córk Pol . Nie radzi sobie z opiek nad dzieckiem dlatego cz sto prosi Budzy skich o pomoc. Co gorsza prawnik musi szybko opu ci dom który dotychczas wynajmowa . Magda proponuje eby Kamil i Pola zamieszkali na Wietrznej w domu który pod nieobecno Asi jest pusty. Ania postanawia zosta modelk . Nie dzieli si tymi planami z Mart . Prosi ukasza eby podpisa jej zgod na udzia w sesji zdj ciowej
18:40

Szansa na sukces. Opole 2021
Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego programu muzycznego typu talent show Szansa na sukces . Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj piosenki a go ocenia ich umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:40

Rodzina Treflikw
Przepis na ciasto. Mama Treflików ma imieniny dzieci chc samodzielnie przygotowa dla niej ciasto. Niespodzianka si dzieciom nie udaje. Okazuje si jednak e mimo niepowodzenia ich planu mamusia oraz ca a rodzina sp dz radosne chwile przy stole pe nym imieninowych pyszno ci
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Stulecie Winnych
Brwinów 1950. Rozpoczyna si nowy rok szkolny. Ania nara a si dyrektorce która w rezultacie zarzuca jej e psuje m odzie i nie wychowuje jej zgodnie z lini partii. Mania wci zwodzi Ryszarda. M czyzna poma u traci nadziej e ukochana przestanie czeka na powrót Paw a. Bronia widzi e Ryszard bardzo kocha jej wnuczk radzi Mani eby si d u ej nie zastanawia a. W Brwinowie pojawia si ucja. Wieruszówna wróci a aby odzyska maj tek rodzinny. Jej powrót martwi Winnych jak zareaguje na to Jasiek W Warszawie trwa budowa osiedla MDM na której Micha niegocki jest g ównym in ynierem. Kierownik wypomina mu e nie jest w partii i z tego powodu mo e straci prac . Pewnego dnia na placu budowy pojawia si asystentka architekta jej rude w osy u wiadamiaj Micha owi e wci my li o Ani. niegocki utrzymuje bliski kontakt z Ignacym. Wspomina mu o swojej zagubionej wojennej mi o ci. Ksi dz zaprasza go do Brwinowa
21:30

Kocham Dwjk . Z oty jubileusz
Kultowe programy seriale wpadki oraz przeboje zwi zane z TVP 2. Program rozrywkowy cz cy pe en emocji teleturniej z rozmowami o najwa niejszych momentach w 50 letniej historii telewizyjnej Dwójki
22:35

Skazany na bluesa
l sk lata 70. XX w. Dwudziestokilkuletni Rysiek Riedel poza podstawówk nie uko czy adnej szko y. Jako wokalista bluesowego zespo u D em staje si idolem rzeszy fanów
Activate Live-Chat