OTR
Datum
<
November 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35
 
M jak mi o
Piotr bez zapowiedzi wraca na Deszczow . Zastaje King z Paw em który jest niekompletnie ubrany. Kamil poznaje swoj córk Pol . Nie radzi sobie z opiek nad dzieckiem dlatego cz sto prosi Budzy skich o pomoc. Co gorsza prawnik musi szybko opu ci dom który dotychczas wynajmowa . Magda proponuje eby Kamil i Pola zamieszkali na Wietrznej w domu który pod nieobecno Asi jest pusty. Ania postanawia zosta modelk . Nie dzieli si tymi planami z Mart . Prosi ukasza eby podpisa jej zgod na udzia w sesji zdj ciowej
01:20
 
Zakochaj si w Polsce
Pelplin. Tomasz Bednarek odwiedza najpi kniejsze i najciekawsze miejsca w wielu zak tkach kraju. Tym razem zawita do Pelplina duchowej stolicy Kociewia nad któr góruje jedna z dwóch najwi kszych wi ty w Polsce a zarazem jedno z najlepiej zachowanych opactw cysterskich w Europie. W tym ma ym mie cie znajduje si jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga. Pelplin reklamowany jest jako miasto z dusz i rzeczywi cie na to miano zas uguje. Pojawia si na kartach historii w 1274 roku kiedy to ksi pomorski M ciwój II daruje t wie cystersom. Pelplin spe nia wymogi zak adania klasztorów przez cystersów usytuowany jest bowiem w dolinie i nad rzek . Dawny zespó klasztorny jest rdzeniem dzisiejszego miasta
01:45
 
Rodzina Treflikw
Przepis na ciasto. Mama Treflików ma imieniny dzieci chc samodzielnie przygotowa dla niej ciasto. Niespodzianka si dzieciom nie udaje. Okazuje si jednak e mimo niepowodzenia ich planu mamusia oraz ca a rodzina sp dz radosne chwile przy stole pe nym imieninowych pyszno ci
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
 
Stulecie Winnych
Brwinów 1950. Rozpoczyna si nowy rok szkolny. Ania nara a si dyrektorce która w rezultacie zarzuca jej e psuje m odzie i nie wychowuje jej zgodnie z lini partii. Mania wci zwodzi Ryszarda. M czyzna poma u traci nadziej e ukochana przestanie czeka na powrót Paw a. Bronia widzi e Ryszard bardzo kocha jej wnuczk radzi Mani eby si d u ej nie zastanawia a. W Brwinowie pojawia si ucja. Wieruszówna wróci a aby odzyska maj tek rodzinny. Jej powrót martwi Winnych jak zareaguje na to Jasiek W Warszawie trwa budowa osiedla MDM na której Micha niegocki jest g ównym in ynierem. Kierownik wypomina mu e nie jest w partii i z tego powodu mo e straci prac . Pewnego dnia na placu budowy pojawia si asystentka architekta jej rude w osy u wiadamiaj Micha owi e wci my li o Ani. niegocki utrzymuje bliski kontakt z Ignacym. Wspomina mu o swojej zagubionej wojennej mi o ci. Ksi dz zaprasza go do Brwinowa
03:20
 
Kocham Dwjk . Z oty jubileusz
Kultowe programy seriale wpadki oraz przeboje zwi zane z TVP 2. Program rozrywkowy cz cy pe en emocji teleturniej z rozmowami o najwa niejszych momentach w 50 letniej historii telewizyjnej Dwójki
04:30
 
Szansa na sukces. Opole 2021
Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego programu muzycznego typu talent show Szansa na sukces . Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj piosenki a go ocenia ich umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
05:25
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:50
 
Janosik
Wo zwei sich uebertoelpeln lacht der Dritte. Pobór do armii austriackiej obejmuje wprawdzie synów wszystkichch opów ale w praktyce trafiaj tam tylko ci z biednych rodzin. Bogaci góralemog bowiem dzi ki apówkom uchroni swych synów od s u by w cesarskichszeregach. Ale i na t niesprawiedliwo Janosik znajduje sposób: porywapacho ków szlacheckich i wymienia ich za biedaków powo anych do wojska. Serial przygodowy 44 min Polska 1973Re yseria: Jerzy PassendorferScenariusz: Tadeusz KwiatkowskiZdj cia: Stefan PindelskiMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczWyst puj : Marek Perepeczko Ewa Lema ska Witold Pyrkosz Bogusz Bilewskii inni
07:40
 
Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
10:55
 
Tamte lata tamte dni
Jan Jakub Kolski. Marta Perchu Burzy ska rozmawia z wybitnymi artystami o dzieci stwie domu rodzinnym i najwa niejszych do wiadczeniach które w istotny sposób wp yn y na ich ycie i drog twórcz . Rozmowy realizowane s w miejscach które dla bohaterów programu maj najwi ksze znaczenie sentymentalne. Re yser Jan Jakub Kolski wspomina swoje dzieci stwo w domu w Popielawach gdzie wychowywali go dziadkowie
11:25
 
Ziarno
wi te witaminy. Rozpoczyna si Adwent radosny czas oczekiwania na narodziny Pana Jezusa. Ziarnowe dzieciaki postanowi y dowiedzie si jakie s adwentowe zwyczaje. Czy mo na zrobi adwentow pizz A jak robi si lampiony Co to s roraty By znale odpowiedzi na te pytania pojecha y do Lublina. Przy okazji zwiedzi y to pi kne miasto. W K ciku artystycznym Ciocia Ewelina poka e dzieciom jak zrobi adwentowy wieniec a w K ciku biblijnym ks. Adam wyja ni kolejny fragment z Pisma wi tego
11:55
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
 
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45
 
Rwanda 2020
Misje na wzgórzach. Marianie w Ruhengeri. Z kamer towarzyszymy polskim misjonarzom pos uguj cym na pó nocy Rwandy w diecezji Ruhengeri. Dwaj misjonarze z Polski dbaj o przygotowanie a tak e adaptacj duchownych z Afryki do pos ugi kap a skiej. W o rodku ksi y marianów kandydaci do wst pienia do zakonu otrzymuj niezb dn formacj duchow . Pokazujemy tak e jak o rodek Marianów wpisuje si w ycie lokalnej parafii
13:00
 
Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. Podwy szenia Krzy a wi tego przy KWK Wujek w Katowicach
14:25
 
Janosik
Huehner die zu laut gackern legen Windeier. Dwóch zbójników zostaje schwytanych przez hajduków. Na plac gdzie ma si odby egzekucja wje d a oddzia wojska. Nagle wybucha po ar. Cesarski oficer zrzuca mundur. Dopiero wtedy nieszcz ni skaza cy rozpoznaj Janosika. Serial przygodowy 43 min Polska 1973Re yseria: Jerzy PassendorferScenariusz: Tadeusz KwiatkowskiZdj cia: Stefan PindelskiMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Marek Perepeczko Ewa Lema ska Witold Pyrkosz Mieczys aw Czechowicz Bogusz Bilewski Jerzy Cnota Janusz K osi ski Janusz Bukowski Lech Ordon Cezary Julski i inni
15:15
 
Program rozrywkowy
16:10
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:30
 
Le niczwka
Ku niezadowoleniu Beaty Aneta zyskuje coraz wi ksze zaufanie Konrada. Mi dzy kobietami dochodzi do scysji. Do domu Antoniego przychodzi Lidia która chce si skontaktowa z Maryn
17:00
 
18. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci Polska 2020
18. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odb dzie si w Warszawie. O zwyci stwo zawalcz reprezentacje dwunastu pa stw: Bia orusi Francji Gruzji Hiszpanii Holandii Kazachstanu Malty Niemiec Polski Rosji Serbii i Ukrainy. Zwyci zca zostanie wy oniony na podstawie ocen jury oraz g osowania przeprowadzonego w ród telewidzów i internautów. Has em przewodnim konkursu jest Move the World . Polsk reprezentuje Ala Tracz. Koncert fina owy poprowadz : Ida Nowakowska Ma gorzata Tomaszewska i Rafa Brzozowski
19:05
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
Blondynka
Ryzykowne gry. Sylwia wysy a m a do stolicy. Marta sk ada wypowiedzenie. Dawid próbuje negocjowa zaprasza kobiet na kolacj . Felczerowa z o y a doniesienie na policji e Jasiunia j okrad a. Cho wszyscy wiedz e to Zofia zabra a pieni dze Jasiunia czuje si odpowiedzialna za t sytuacj . Eleonora za dwa dni wyje d a do Kanady. Jasiunia uk ada ryzykowny plan dzia ania. Augu cikowa nadal nie udzieli a Strusiowi odpowiedzi. Kobieta nie wie czy zdecydowa si na ma e stwo. Augu cik kasuje nagranie na którym zarejestrowa poca unek Sylwii i Jurka
21:30
 
Wichry Ko ymy
Rok 1937. W Rosji od trzech lat trwa wielka czystka. Eugenia Ginzburg ideowa komunistka wstawia si za przyjacielem aresztowanym przez NKWD. W ten sposób sama staje si podejrzana
23:30
 
Studio Kultura niedziela z..
Rejsem. Rozmowa o kultowym filmie Rejs z jego twórcami i aktorami. Jak zrodzi si pomys na Rejs O czym to mia by film i dlaczego akurat akcja na statku Co wówczas w polskim filmie najbardziej mieszy o Czy naturszczycy mieli pe n wiadomo w jakim eksperymencie filmowo formalnym b d brali udzia
Live-Chat aktivieren