OTR
Datum
<
November 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
01
30
 
 
 
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Tylko jeden skecz
Jasnowidz.
00:30
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:15
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45
 
Ba nie i bajki polskie
O niezwyk ej przyja ni. Serial animowany przedstawia najpi kniejsze tradycyjne ba nie i bajki powtarzane przez Polaków od pokole . Tre opowie ci mieszy i bawi ale tak e uczy prezentuj c dzieciom dobre wzorce zachowa
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
 
Blondynka
Ryzykowne gry. Sylwia wysy a m a do stolicy. Marta sk ada wypowiedzenie. Dawid próbuje negocjowa zaprasza kobiet na kolacj . Felczerowa z o y a doniesienie na policji e Jasiunia j okrad a. Cho wszyscy wiedz e to Zofia zabra a pieni dze Jasiunia czuje si odpowiedzialna za t sytuacj . Eleonora za dwa dni wyje d a do Kanady. Jasiunia uk ada ryzykowny plan dzia ania. Augu cikowa nadal nie udzieli a Strusiowi odpowiedzi. Kobieta nie wie czy zdecydowa si na ma e stwo. Augu cik kasuje nagranie na którym zarejestrowa poca unek Sylwii i Jurka
03:20
 
Wichry Ko ymy
Rok 1937. W Rosji od trzech lat trwa wielka czystka. Eugenia Ginzburg ideowa komunistka wstawia si za przyjacielem aresztowanym przez NKWD. W ten sposób sama staje si podejrzana
05:10
 
Studio Kultura niedziela z..
Rejsem. Rozmowa o kultowym filmie Rejs z jego twórcami i aktorami. Jak zrodzi si pomys na Rejs O czym to mia by film i dlaczego akurat akcja na statku Co wówczas w polskim filmie najbardziej mieszy o Czy naturszczycy mieli pe n wiadomo w jakim eksperymencie filmowo formalnym b d brali udzia
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:30
 
Wierni Jezusowi i ojczy nie
06:55
 
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
07:00
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25
 
Okrasa amie przepisy
Je yny na polskim talerzu. W kolejnej wyprawie kulinarnej Karol Okrasa wyrusza na je yny. Te rosn ce najcz ciej dziko kolczaste krzewy wczesn jesieni obsypuj si czarnymi jagodami. Dlaczego warto je je yny jak najcz ciej Bo s bardzo zdrowe. Z leczniczych w a ciwo ci je yn korzystali ju w staro ytni Grecy i Rzymianie. A nasi przodkowie cho nie znali poj cia witaminy minera ów czy antyoksydantów to doskonale wiedzieli e syropy konfitury oraz soki z je yn doskonale pomagaj w leczeniu ró nych schorze . Dzi je yny trafiaj przede wszystkim do soków konfitur deserów. A przecie s odko kwa ny smak tych owoców doskonale mo e pasowa do wielu innych potraw. I to w a nie chce pokaza widzom Karol Okrasa. Przygotuje trzy potrawy z je ynami w roli g ównej: 1 Pol dwica wo owa z aksamitnym sosem je ynowym 2 Marynowane piersi g sie podane pod je ynow glazur 3 Buraki czerwone w orientalnym sosie z je ynami
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2293U Marczaków niespodziewanie zjawia si Kurzajczyk z Emilk by zostawi dziewczynk pod opiek matki na czas zabiegu medycyny estetycznej. Malwina musi i do pracy a gdy wnuczk zajmuj si Ma gorzata i Jerzy dochodzi do wypadku. Krystyna przychodzi ze niadaniem dla nowych najemców. Sandra ma pretensje do Jaworskiej o odwiedziny bez zapowiedzi. Pod nieobecno dziewczyny Justin pokazuje mieszkanie Protowi i Sergiuszowi i zach ca by zostali wspó lokatorami. Oliwka przyjmuje Jowit której zale a o na spotkaniu. Zbrowska nie popiera tego e kole anka za atwia dziewczyny do agencji towarzyskiej Grety. Jezierska nie widzi w tym nic z ego. Dziewczyny rozstaj si w gniewie. Jowita zapisuje si do Fitness Klubu gdzie wpada jej w oko Alan. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Turystyczna jazda
Region Kysuce i Strecno. Wyruszamy na S owacj . Przybli ymy turystyczne ciekawostki Regionu Kysuce. Wybierzemy si na górskie trasy rowerowe i dowiemy jakie ludowe rzemios o dominowa o na terenach granicz cych z Polsk . B dzie te sp yw tratw prze omem rzeki Wag
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
Stulecie Winnych
Brwinów 1950. Rozpoczyna si nowy rok szkolny. Ania nara a si dyrektorce która w rezultacie zarzuca jej e psuje m odzie i nie wychowuje jej zgodnie z lini partii. Mania wci zwodzi Ryszarda. M czyzna poma u traci nadziej e ukochana przestanie czeka na powrót Paw a. Bronia widzi e Ryszard bardzo kocha jej wnuczk radzi Mani eby si d u ej nie zastanawia a. W Brwinowie pojawia si ucja. Wieruszówna wróci a aby odzyska maj tek rodzinny. Jej powrót martwi Winnych jak zareaguje na to Jasiek W Warszawie trwa budowa osiedla MDM na której Micha niegocki jest g ównym in ynierem. Kierownik wypomina mu e nie jest w partii i z tego powodu mo e straci prac . Pewnego dnia na placu budowy pojawia si asystentka architekta jej rude w osy u wiadamiaj Micha owi e wci my li o Ani. niegocki utrzymuje bliski kontakt z Ignacym. Wspomina mu o swojej zagubionej wojennej mi o ci. Ksi dz zaprasza go do Brwinowa
13:20
 
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
13:40
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
14:35
 
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
14:45
 
Uzdrowisko
Medium. Andrzej pakuje swoje rzeczy z gabinetu. O wiadcza personelowi e ju nie ma si y i podpisze umow sprzeda y przedstawion przez Adriann . Spakowane walizki wynosi Remigiusz i W adek. Obserwuje to zdziwiony Chór Ciotek który dopytuje W adka o przyczyny wyprowadzki. W adek prosi kobiety o rad . Mówi im o pewnej sprzeda y o rodka lub o jego zamkni ciu bo nie spe nia wszystkich wymogów ministerstwa. Kobiety przypominaj sobie e Pawe ek Kasi pracuje w ministerstwie W adkowi o to w a nie chodzi o
15:15
 
Okrasa amie przepisy
Je yny na polskim talerzu. W kolejnej wyprawie kulinarnej Karol Okrasa wyrusza na je yny. Te rosn ce najcz ciej dziko kolczaste krzewy wczesn jesieni obsypuj si czarnymi jagodami. Dlaczego warto je je yny jak najcz ciej Bo s bardzo zdrowe. Z leczniczych w a ciwo ci je yn korzystali ju w staro ytni Grecy i Rzymianie. A nasi przodkowie cho nie znali poj cia witaminy minera ów czy antyoksydantów to doskonale wiedzieli e syropy konfitury oraz soki z je yn doskonale pomagaj w leczeniu ró nych schorze . Dzi je yny trafiaj przede wszystkim do soków konfitur deserów. A przecie s odko kwa ny smak tych owoców doskonale mo e pasowa do wielu innych potraw. I to w a nie chce pokaza widzom Karol Okrasa. Przygotuje trzy potrawy z je ynami w roli g ównej: 1 Pol dwica wo owa z aksamitnym sosem je ynowym 2 Marynowane piersi g sie podane pod je ynow glazur 3 Buraki czerwone w orientalnym sosie z je ynami
15:45
 
Zakochaj si w Polsce
Pelplin. Tomasz Bednarek odwiedza najpi kniejsze i najciekawsze miejsca w wielu zak tkach kraju. Tym razem zawita do Pelplina duchowej stolicy Kociewia nad któr góruje jedna z dwóch najwi kszych wi ty w Polsce a zarazem jedno z najlepiej zachowanych opactw cysterskich w Europie. W tym ma ym mie cie znajduje si jedyny w Polsce egzemplarz Biblii Gutenberga. Pelplin reklamowany jest jako miasto z dusz i rzeczywi cie na to miano zas uguje. Pojawia si na kartach historii w 1274 roku kiedy to ksi pomorski M ciwój II daruje t wie cystersom. Pelplin spe nia wymogi zak adania klasztorów przez cystersów usytuowany jest bowiem w dolinie i nad rzek . Dawny zespó klasztorny jest rdzeniem dzisiejszego miasta
16:15
 
Zwierzaki Czytaki
K cik kulinarny. Rysia z Szymkiem z niecierpliwo ci czekaj na przyj cie cioci Krysi. Wszystko jest ju gotowe. Stolik naszykowany naczynia przygotowane. Oboje nie mog doczeka si kolejnych smako yków przyrz dzonych przez cioci . Niestety okazuje si e nic z tego nie b dzie. Micha og asza koniec z zabaw w restauracje kawiarnie i ma gastronomi . Wszyscy musz si zastanowi co zrobi z przyniesionymi przysmakami
16:30
 
Domisie
Wielka paczka. Domisie bawi si w swoje ulubione zabawy. Bazyli i Eryk graj w pi k Amelka rysuje a Pysia uk ada puzzle. Zabawy te nie przebiegaj bez zak óce : pi ka nieszcz liwie upada na krzak ró y i przebija si kredki wci si ami i nie ma czym rysowa okazuje si e w ulubionej uk adance brakuje kilku klocków. Domisie s zmartwione e popsu y si ich ulubione zabawki. Nieoczekiwanie pojawia si Strachowyj z wielk paczk . Dosta j na urodziny od swojego wujka i przyszed si pochwali . Okazuje si e dosta kredki pi k klocki ksi ki oraz ca e mnóstwo nowiutkich zabawek którymi mo na si bawi . Domisie s zachwycone ale Strachowyj nie chce si tym dzieli . Zabiera wszystko do domu bo chce mie wszystko dla siebie. Okazuje si jednak e nawet najpi kniejsze zabawki nie ciesz gdy nie ma si z kim pobawi . Skruszony Strachowyj wraca do Domisiaków dzieli si z nimi prezentami i wszyscy bawi si razem
17:00
 
Rodzinka.pl
Zabawa w chowanego. Ojciec Magdy zleca Ludwikowi pewien projekt. Zosia demonstruje Kacprowi sposób na pozbycie si z o liwego starszego brata. Ogólne poruszenie w domu wywo uje wizyta Pauli. Tomek cieszy si e stosunki Natalii i Magdy si polepszy y. Kacper chce pojecha sam w Bieszczady. Serial komediowy
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Dzie ktry zmieni wszystko
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2293U Marczaków niespodziewanie zjawia si Kurzajczyk z Emilk by zostawi dziewczynk pod opiek matki na czas zabiegu medycyny estetycznej. Malwina musi i do pracy a gdy wnuczk zajmuj si Ma gorzata i Jerzy dochodzi do wypadku. Krystyna przychodzi ze niadaniem dla nowych najemców. Sandra ma pretensje do Jaworskiej o odwiedziny bez zapowiedzi. Pod nieobecno dziewczyny Justin pokazuje mieszkanie Protowi i Sergiuszowi i zach ca by zostali wspó lokatorami. Oliwka przyjmuje Jowit której zale a o na spotkaniu. Zbrowska nie popiera tego e kole anka za atwia dziewczyny do agencji towarzyskiej Grety. Jezierska nie widzi w tym nic z ego. Dziewczyny rozstaj si w gniewie. Jowita zapisuje si do Fitness Klubu gdzie wpada jej w oko Alan. Serial obyczajowy
19:20
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:40
 
Ol Polnia magazyn z Ameryki Po udniowej
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
O mnie si nie martw
W dniu swoich urodzin Helenka wraca ze szkolnego wyjazdu. Nie wie jak niespodziank przygotowa a rodzina i wydaje jej si e wszyscy zapomnieli o jej wi cie. Jedyn osob która sk ada jej yczenia jest Sylwia. Przy okazji prosi j eby przyjecha a do kancelarii i pomog a rozstrzygn w tpliwo ci zwi zane z pewn spraw . W tym samym dniu urodziny obchodzi Karolina. Jagoda która zast puje Irenk w sekretariacie w tajemnicy zamawia kwiaty i tort urodzinowy. Kiedy w kancelarii pojawia si Helenka rusza lawina nieporozumie która doprowadza do kolejnej konfrontacji Marcina z Karolin . Tymczasem do gabinetu Kostka wkracza pobity ratownik Patryk a jego problemy zaskakuj co obchodz mecenasa Molend
21:30
 
Fa szerze. Powrt sfory
W a ciciel kantoru przybywa na spotkanie z Duchem. Ma ze sob obiecane dwadzie cia tysi cy euro. Transakcja zostaje szybko sfinalizowana. Duch zaprasza w a ciciela kantoru do baru
22:25
 
Uzdrowisko
Fina. Andrzej spotyka si z Adriann i Arkiem by sfinalizowa umow . Do gabinetu wchodz : Gra yna pan W adek i chór ciotek . Pensjonariuszki zapewniaj e nie ma potrzeby sprzedawania uzdrowiska. Pawe ek syn Stasia zapewni o rodkowi dodatkowy czas na dostosowanie si do wymogów. Asia Kasia i Basia deklaruj e zap ac za modernizacj uzdrowiska. Zdenerwowana Adrianna rzuca umow i wychodzi. Arek wybiega za ni . Na dziedzi cu widzi Marzen i Julka. Próbuje wyt umaczy si przed dziewczyn ale ona policzkuje go i odchodzi z Julkiem
22:55
 
Napisane ycie. Wis awa Szymborska
Próba przybli enia sylwetki s ynnej poetki i laureatki Nagrody Nobla. Pomys filmu polega na specjalnym u o eniu wierszy czytanych przez autork tak by one w pewnej mierze mówi y za ni . W filmie wyst puj : Tadeusz Nyczek Bronis aw Maj Teresa Walas Joanna Szcz sna Micha Rusinek
23:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Live-Chat aktivieren