OTR
Datum
<
Dezember 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Rodzinka.pl
Zabawa w chowanego. Ojciec Magdy zleca Ludwikowi pewien projekt. Zosia demonstruje Kacprowi sposób na pozbycie si z o liwego starszego brata. Ogólne poruszenie w domu wywo uje wizyta Pauli. Tomek cieszy si e stosunki Natalii i Magdy si polepszy y. Kacper chce pojecha sam w Bieszczady. Serial komediowy
00:40
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Zwierzaki Czytaki
K cik kulinarny. Rysia z Szymkiem z niecierpliwo ci czekaj na przyj cie cioci Krysi. Wszystko jest ju gotowe. Stolik naszykowany naczynia przygotowane. Oboje nie mog doczeka si kolejnych smako yków przyrz dzonych przez cioci . Niestety okazuje si e nic z tego nie b dzie. Micha og asza koniec z zabaw w restauracje kawiarnie i ma gastronomi . Wszyscy musz si zastanowi co zrobi z przyniesionymi przysmakami
01:15
 
Domisie
Wielka paczka. Domisie bawi si w swoje ulubione zabawy. Bazyli i Eryk graj w pi k Amelka rysuje a Pysia uk ada puzzle. Zabawy te nie przebiegaj bez zak óce : pi ka nieszcz liwie upada na krzak ró y i przebija si kredki wci si ami i nie ma czym rysowa okazuje si e w ulubionej uk adance brakuje kilku klocków. Domisie s zmartwione e popsu y si ich ulubione zabawki. Nieoczekiwanie pojawia si Strachowyj z wielk paczk . Dosta j na urodziny od swojego wujka i przyszed si pochwali . Okazuje si e dosta kredki pi k klocki ksi ki oraz ca e mnóstwo nowiutkich zabawek którymi mo na si bawi . Domisie s zachwycone ale Strachowyj nie chce si tym dzieli . Zabiera wszystko do domu bo chce mie wszystko dla siebie. Okazuje si jednak e nawet najpi kniejsze zabawki nie ciesz gdy nie ma si z kim pobawi . Skruszony Strachowyj wraca do Domisiaków dzieli si z nimi prezentami i wszyscy bawi si razem
01:40
 
Ol Polnia magazyn z Ameryki Po udniowej
02:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:23
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
 
O mnie si nie martw
W dniu swoich urodzin Helenka wraca ze szkolnego wyjazdu. Nie wie jak niespodziank przygotowa a rodzina i wydaje jej si e wszyscy zapomnieli o jej wi cie. Jedyn osob która sk ada jej yczenia jest Sylwia. Przy okazji prosi j eby przyjecha a do kancelarii i pomog a rozstrzygn w tpliwo ci zwi zane z pewn spraw . W tym samym dniu urodziny obchodzi Karolina. Jagoda która zast puje Irenk w sekretariacie w tajemnicy zamawia kwiaty i tort urodzinowy. Kiedy w kancelarii pojawia si Helenka rusza lawina nieporozumie która doprowadza do kolejnej konfrontacji Marcina z Karolin . Tymczasem do gabinetu Kostka wkracza pobity ratownik Patryk a jego problemy zaskakuj co obchodz mecenasa Molend
03:15
 
Barwy szcz cia
Odc. 2293U Marczaków niespodziewanie zjawia si Kurzajczyk z Emilk by zostawi dziewczynk pod opiek matki na czas zabiegu medycyny estetycznej. Malwina musi i do pracy a gdy wnuczk zajmuj si Ma gorzata i Jerzy dochodzi do wypadku. Krystyna przychodzi ze niadaniem dla nowych najemców. Sandra ma pretensje do Jaworskiej o odwiedziny bez zapowiedzi. Pod nieobecno dziewczyny Justin pokazuje mieszkanie Protowi i Sergiuszowi i zach ca by zostali wspó lokatorami. Oliwka przyjmuje Jowit której zale a o na spotkaniu. Zbrowska nie popiera tego e kole anka za atwia dziewczyny do agencji towarzyskiej Grety. Jezierska nie widzi w tym nic z ego. Dziewczyny rozstaj si w gniewie. Jowita zapisuje si do Fitness Klubu gdzie wpada jej w oko Alan. Serial obyczajowy
03:45
 
Fa szerze. Powrt sfory
W a ciciel kantoru przybywa na spotkanie z Duchem. Ma ze sob obiecane dwadzie cia tysi cy euro. Transakcja zostaje szybko sfinalizowana. Duch zaprasza w a ciciela kantoru do baru
04:35
 
Napisane ycie. Wis awa Szymborska
Próba przybli enia sylwetki s ynnej poetki i laureatki Nagrody Nobla. Pomys filmu polega na specjalnym u o eniu wierszy czytanych przez autork tak by one w pewnej mierze mówi y za ni . W filmie wyst puj : Tadeusz Nyczek Bronis aw Maj Teresa Walas Joanna Szcz sna Micha Rusinek
05:40
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:35
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25
 
Zrb to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni dolno l skiej wyrobów regionalnych mody na slow food a wi c ywno wyrabian w tradycyjny sposób. Chcemy tak e zaprezentowa mieszka ców naszego regionu którzy dzi ki w asnej inwencji i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Wraz z up ywaj cym czasem Dolno l zacy zmienili stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si powodem do dumy z sentymentu do rodzinnych korzeni a tak e promocji idei ma ych ojczyzn . Mamy z czego czerpa w tej materiize wzgl du na dzieje naszego regionu. Celem programu jest tak e zach cenie osób trudni cych si produkcj roln do zdobywania licencji na dzia alno w tej bran y oraz jej wspieranie z funduszy unijnych
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2294 Po wst pnym opatrzeniu Emilki Marczakowie chc zabra dziewczynk do szpitala. Wtedy przychodzi Kurzajczyk a gdy dowiaduje si o poparzeniu dzwoni do Przemka i grozi e powiadomi te kuratora rodzinnego aby Malwina straci a prawa do opieki nad córk . Prot i Sergiusz szybko zaczynaj si czu w mieszkaniu jak u siebie i ju planuj z Justinem urz dzenie parapetówki. Nie mog c z nimi wytrzyma Sandra idzie zanocowa w Feel Good gdzie zastaje Radka. Morawski pociesza zap akan kelnerk . Przed planowanym wylotem do W och Bo ena egna si z Tomaszem i Ameli . Wi niewska wzywa Brunona by przyjecha odwie on od tego pomys u. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Pod Tatrami
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
O mnie si nie martw
W dniu swoich urodzin Helenka wraca ze szkolnego wyjazdu. Nie wie jak niespodziank przygotowa a rodzina i wydaje jej si e wszyscy zapomnieli o jej wi cie. Jedyn osob która sk ada jej yczenia jest Sylwia. Przy okazji prosi j eby przyjecha a do kancelarii i pomog a rozstrzygn w tpliwo ci zwi zane z pewn spraw . W tym samym dniu urodziny obchodzi Karolina. Jagoda która zast puje Irenk w sekretariacie w tajemnicy zamawia kwiaty i tort urodzinowy. Kiedy w kancelarii pojawia si Helenka rusza lawina nieporozumie która doprowadza do kolejnej konfrontacji Marcina z Karolin . Tymczasem do gabinetu Kostka wkracza pobity ratownik Patryk a jego problemy zaskakuj co obchodz mecenasa Molend
13:20
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
13:40
 
Napisane ycie. Wis awa Szymborska
Próba przybli enia sylwetki s ynnej poetki i laureatki Nagrody Nobla. Pomys filmu polega na specjalnym u o eniu wierszy czytanych przez autork tak by one w pewnej mierze mówi y za ni . W filmie wyst puj : Tadeusz Nyczek Bronis aw Maj Teresa Walas Joanna Szcz sna Micha Rusinek
14:45
 
Uzdrowisko
Fina. Andrzej spotyka si z Adriann i Arkiem by sfinalizowa umow . Do gabinetu wchodz : Gra yna pan W adek i chór ciotek . Pensjonariuszki zapewniaj e nie ma potrzeby sprzedawania uzdrowiska. Pawe ek syn Stasia zapewni o rodkowi dodatkowy czas na dostosowanie si do wymogów. Asia Kasia i Basia deklaruj e zap ac za modernizacj uzdrowiska. Zdenerwowana Adrianna rzuca umow i wychodzi. Arek wybiega za ni . Na dziedzi cu widzi Marzen i Julka. Próbuje wyt umaczy si przed dziewczyn ale ona policzkuje go i odchodzi z Julkiem
15:15
 
Zrb to ze smakiem
Celem programu jest promocja kuchni dolno l skiej wyrobów regionalnych mody na slow food a wi c ywno wyrabian w tradycyjny sposób. Chcemy tak e zaprezentowa mieszka ców naszego regionu którzy dzi ki w asnej inwencji i przedsi biorczo ci z produkcji ywno ci uczynili sposób na ycie. Wraz z up ywaj cym czasem Dolno l zacy zmienili stosunek do kulinarnej tradycji. Sta a si powodem do dumy z sentymentu do rodzinnych korzeni a tak e promocji idei ma ych ojczyzn . Mamy z czego czerpa w tej materiize wzgl du na dzieje naszego regionu. Celem programu jest tak e zach cenie osób trudni cych si produkcj roln do zdobywania licencji na dzia alno w tej bran y oraz jej wspieranie z funduszy unijnych
15:45
 
Prywatne ycie zwierz t
Cieplejszy wiat. Program Andrzeja Kruszewicza przybli a ycie i zwyczaje ró nych gatunków zwierz t. Autor jest weterynarzem podró nikiem autorem wielu publikacji z zakresu ornitologii i dyrektorem warszawskiego ZOO
16:15
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Bo ja tak chc. Margolcia z samego rana k óci si z Bzykiem o pierwsze stwo skorzystania z azienki. Zaraz potem przerywa zabaw Misia i u u dyktuj c swoje zasady. Podczas zaplanowanego meczu w pi k koszykow niespodziewanie decyduje o zamianie i upiera si eby zagra w siatkówk . Rozgrywki ko cz si wielk k ótni . Na koniec Margolcia postanawiajeszcze zdenerwowa Talentul sugeruj c jej co i jak ma namalowa . Nikt nie mo e wytrzyma z Margolci a wszystko dlatego bo ona tak chce. Czy przyjacio om uda si jako dogada
16:40
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Gwiazdki. W tym odcinku Margolci i Misiowi przy wieca b d gwiazdy gwiazdeczki i gwiazdki. Margolcia b dzie marzy a o tym by dosta z ot gwiazdk z nieba a Mi b dzie stara si jej wyt umaczy e jest to niemo liwe. Us yszymy bajk o Kubusiu który w nocy podró owa na swoim zaczarowanym koniku. Ulepimy literk N jak niebo oczywi cie pe ne b yszcz cych gwiazdek. Nauczymy si te kilku nowych s ów zaczynaj cych si na t liter . B dziemy te wspólnie piewa piosenk o gwiazdkach i odgadywa zagadki
17:00
 
Rodzinka.pl
Kubek z syrenk. OpisKuba t umaczy bratu dlaczego kobiety s przystosowane do wyjmowania rzeczy ze zmywarki. Natalia wraca do domu zachwycona trenerem Kacpra. Agata wci odwiedza Ludwika w ramachkorepetycji z architektury. Kuba i Paula wmawiaj sobie nawzajem e nic mi dzy nimi ju nie ma. Beata wpada do Boskich bez zapowiedzi w niekoniecznie odpowiednim momencie. Serial komediowy
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
l skie 4 YOU
Justyna wi s. Cykl reporta y promuj cych wybitne osobowo ci i uzdolnione muzycznie dzieci i m odzie z województwa l skiego. W poszczególnych odcinkach zostan przedstawione wyj tkowe osi gni cia przedstawicieli wiata nauki kultury sztuki oraz utalentowanej m odzie y mi dzy innymi bior cej udzia w zaj ciach ognisk muzycznych
18:35
 
Godki fest ucieszne
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2294 Po wst pnym opatrzeniu Emilki Marczakowie chc zabra dziewczynk do szpitala. Wtedy przychodzi Kurzajczyk a gdy dowiaduje si o poparzeniu dzwoni do Przemka i grozi e powiadomi te kuratora rodzinnego aby Malwina straci a prawa do opieki nad córk . Prot i Sergiusz szybko zaczynaj si czu w mieszkaniu jak u siebie i ju planuj z Justinem urz dzenie parapetówki. Nie mog c z nimi wytrzyma Sandra idzie zanocowa w Feel Good gdzie zastaje Radka. Morawski pociesza zap akan kelnerk . Przed planowanym wylotem do W och Bo ena egna si z Tomaszem i Ameli . Wi niewska wzywa Brunona by przyjecha odwie on od tego pomys u. Serial obyczajowy
19:20
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:40
 
Alert Covid
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
Ojciec Mateusz
Wokali ci. Morus informuje Mo ejk e policjanci z Sandomierza musz wzi udzia w Konkursie Piosenki Policyjnej Komend Powiatowych organizowanym pod egid Komendy G ównej w Warszawie
21:30
 
Fa szerze. Powrt sfory
W tajemnicy przed agentami ABW Olbrycht odwozi Nik na lotnisko do Poznania sk d dziewczyna ma odlecie do USA. Na lotnisku wr cza jej dokumenty i pieni dze a klucz Franka zawiesza jej na szyi
22:25
 
Rezydencja
Basia Kochanowska jest reporterk gazety Nasze Sprawy . Pewnego dnia zamy lona dziewczyna wchodzi na ulic na czerwonym wietle. O ma o nie ginie pod ko ami samochodu Marka Podhoreckiego
22:55
 
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Live-Chat aktivieren