OTR
Datum
<
Dezember 2020
>
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
Sender

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Rodzinka.pl
Kubek z syrenk. OpisKuba t umaczy bratu dlaczego kobiety s przystosowane do wyjmowania rzeczy ze zmywarki. Natalia wraca do domu zachwycona trenerem Kacpra. Agata wci odwiedza Ludwika w ramachkorepetycji z architektury. Kuba i Paula wmawiaj sobie nawzajem e nic mi dzy nimi ju nie ma. Beata wpada do Boskich bez zapowiedzi w niekoniecznie odpowiednim momencie. Serial komediowy
00:40
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Bo ja tak chc. Margolcia z samego rana k óci si z Bzykiem o pierwsze stwo skorzystania z azienki. Zaraz potem przerywa zabaw Misia i u u dyktuj c swoje zasady. Podczas zaplanowanego meczu w pi k koszykow niespodziewanie decyduje o zamianie i upiera si eby zagra w siatkówk . Rozgrywki ko cz si wielk k ótni . Na koniec Margolcia postanawiajeszcze zdenerwowa Talentul sugeruj c jej co i jak ma namalowa . Nikt nie mo e wytrzyma z Margolci a wszystko dlatego bo ona tak chce. Czy przyjacio om uda si jako dogada
01:25
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Gwiazdki. W tym odcinku Margolci i Misiowi przy wieca b d gwiazdy gwiazdeczki i gwiazdki. Margolcia b dzie marzy a o tym by dosta z ot gwiazdk z nieba a Mi b dzie stara si jej wyt umaczy e jest to niemo liwe. Us yszymy bajk o Kubusiu który w nocy podró owa na swoim zaczarowanym koniku. Ulepimy literk N jak niebo oczywi cie pe ne b yszcz cych gwiazdek. Nauczymy si te kilku nowych s ów zaczynaj cych si na t liter . B dziemy te wspólnie piewa piosenk o gwiazdkach i odgadywa zagadki
01:45
 
Alert Covid
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30
 
Ojciec Mateusz
Wokali ci. Morus informuje Mo ejk e policjanci z Sandomierza musz wzi udzia w Konkursie Piosenki Policyjnej Komend Powiatowych organizowanym pod egid Komendy G ównej w Warszawie
03:15
 
Barwy szcz cia
Odc. 2294 Po wst pnym opatrzeniu Emilki Marczakowie chc zabra dziewczynk do szpitala. Wtedy przychodzi Kurzajczyk a gdy dowiaduje si o poparzeniu dzwoni do Przemka i grozi e powiadomi te kuratora rodzinnego aby Malwina straci a prawa do opieki nad córk . Prot i Sergiusz szybko zaczynaj si czu w mieszkaniu jak u siebie i ju planuj z Justinem urz dzenie parapetówki. Nie mog c z nimi wytrzyma Sandra idzie zanocowa w Feel Good gdzie zastaje Radka. Morawski pociesza zap akan kelnerk . Przed planowanym wylotem do W och Bo ena egna si z Tomaszem i Ameli . Wi niewska wzywa Brunona by przyjecha odwie on od tego pomys u. Serial obyczajowy
03:45
 
Fa szerze. Powrt sfory
W tajemnicy przed agentami ABW Olbrycht odwozi Nik na lotnisko do Poznania sk d dziewczyna ma odlecie do USA. Na lotnisku wr cza jej dokumenty i pieni dze a klucz Franka zawiesza jej na szyi
04:35
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:25
 
Godki fest ucieszne
05:40
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35
 
Korona krlw
Rok 1377. Ludwik Andegawe ski przyjmuje w Budzie Leopolda Habsburga. W adcy planuj ma e stwo 4 letniej królewny Jadwigi i niewiele starszego Wilhelma Habsburga
07:00
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25
 
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
 
Barwy szcz cia
2295 Po nocy sp dzonej z Radkiem Sandra zrywa z Justinem. Z kolei Morawski wprost wyznaje Lidce e zakocha si w kelnerce. Emilka chcia aby zosta z mam ale Kurzajczyk wr czaj c dziewczynce prezent przekonuje j do powrotu do Zakrzewia. Przemek grozi Malwinie e po wypadku z wrz tkiem nie dopu ci do jej kontaktów z córk . Patryk zwierza si Paw owii Miriam e jego zdaniem wyjazd Agaty na Kanary z Mik i Romanowskim jest podejrzany i martwi si e narzeczona mo e mie romans z szefem. Prezes zabiera Pyrk na lotnisko. W samochodzie w podzi ce za dyskrecj daje jej a cuszek. Gdy zak ada pracownicy ozdob na szyj kto robi im zdj cia z ukrycia. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
Ranczo
Podwójny agent. Polonista Witebski redaguje Wie Gminn i Wie Parafialn . Pierwsza podlega cenzurze wójta druga ksi dza który okazuje si surowszy ni brat. Krewni ró nie postrzegaj te same sprawy
13:25
 
Poland in Undiscovered
Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
13:40
 
Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
14:00
 
Giganci historii
Genera W adys aw Anders i 2. Korpus Polski. Wielkie bitwy: o Monte Cassino Boloni Ancon i czytana przez polskie dzieci ma a Kronika. Rewiowe wyst py Ordonki i wielka polityka. W tym odcinku teleturnieju Giganci Historii trudna i ciekawa batalia bo te stworzony przez genera a Andersa II Korpus by wi cej ni armi by ma Polsk na obczy nie
14:45
 
Rezydencja
Basia Kochanowska jest reporterk gazety Nasze Sprawy . Pewnego dnia zamy lona dziewczyna wchodzi na ulic na czerwonym wietle. O ma o nie ginie pod ko ami samochodu Marka Podhoreckiego
15:15
 
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
15:45
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Szafir. W tym odcinku razem z Wojciechem Cejrowskim odwiedzamy kopalni szafirów na Madagaskarze. Zagl damy w g b sztolni i poznajemy etapy wst pnej obróbki tych szlachetnych kamieni
16:15
 
Przygody Dordo
Ulianka z Matyld ogl daj w katalogu sukienki. Starsza z sióstr szykuje si na bal. W podziwianiu kreacji bierzeudzia Dordo. Tymczasem Mati mimo e powinien si uczy zalicza kolejne etapy gry komputerowej ciesz c si sukcesami swojego wirtualnego batalionu. Bacznie przygl da si temu równie jego kosmiczny przyjaciel. W mi dzyczasie okazuje si e kole anka Ulianki przygotowuje na bal tak sam sukienk jak ona. Budzi to sprzeciw dziewczynki i w ostateczno ci odmawia ona pój cia na zabaw . W ca ym domu panuje nerwowa atmosfera. Tata porównuje nawet córk do samca bataliona. I nie chodzi tu o wojskowy zast p ale o ptaka o którym b dzieciemogli si nieco dowiedzie w kolejnym odcinku Przygody Dordo . W programie zobaczymy równie osia i dowiemy si wielu ciekawostek na temat tego pot nego ssaka
16:30
 
Nela ma a reporterka
Spotkanie z wodnymi krowami. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
16:50
 
ubr Pompik
Dziki dzik. Polinka lubi straszy mrówki udaj c wielkiego dzikiego stwora. Niebawem czeka j spotkanie z prawdziwym dzikim stworem
17:00
 
Rodzinka.pl
Francuski z winobrania. Natalia zaprasza Magd na wino. Magda w odró nieniu od Natalii bardzo cierpi po wspólnym wieczorze. Ludwik zmotywowany obecno ci m odej s siadki z naprzeciwka postanawiawypucowa meble ogrodowe. Kacper przychodzi do brata doda mu otuchy po rozstaniu. Ludwik nie wie czy jecha z Oleksiakiem na ryby. Viola zaskakuje Natali znajomo ci francuskiego. Serial komediowy
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
18:40
 
Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939 Nie tylko 303
Cykl programów przygotowanych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonan. Cykl programów przygotowanych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonan
18:50
 
Barwy szcz cia
2295 Po nocy sp dzonej z Radkiem Sandra zrywa z Justinem. Z kolei Morawski wprost wyznaje Lidce e zakocha si w kelnerce. Emilka chcia aby zosta z mam ale Kurzajczyk wr czaj c dziewczynce prezent przekonuje j do powrotu do Zakrzewia. Przemek grozi Malwinie e po wypadku z wrz tkiem nie dopu ci do jej kontaktów z córk . Patryk zwierza si Paw owii Miriam e jego zdaniem wyjazd Agaty na Kanary z Mik i Romanowskim jest podejrzany i martwi si e narzeczona mo e mie romans z szefem. Prezes zabiera Pyrk na lotnisko. W samochodzie w podzi ce za dyskrecj daje jej a cuszek. Gdy zak ada pracownicy ozdob na szyj kto robi im zdj cia z ukrycia. Serial obyczajowy
19:20
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:25
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35
 
Ranczo
Podwójny agent. Polonista Witebski redaguje Wie Gminn i Wie Parafialn . Pierwsza podlega cenzurze wójta druga ksi dza który okazuje si surowszy ni brat. Krewni ró nie postrzegaj te same sprawy
21:30
 
Fa szerze. Powrt sfory
Po wyl dowaniu w Chicago Nika dzwoni do Olbrychta. Potem telefonuje do Maria cznika Franka. On ma j skontaktowa z Donem który przechowuje kaset z kompromituj cym nagraniem
22:25
 
Rezydencja
Marysia dzwoni próbuj c si dowiedzie dlaczego brat spó nia si na przyj cie urodzinowe. Marek odwozi Kochanowsk do domu. Ukrywa przed ni swoj to samo i przedstawia si jako Marek Malinowski
22:55
 
Film dokumentalny
23:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Live-Chat aktivieren