OTR
Date
<
December 2020
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Francuski z winobrania. Natalia zaprasza Magd na wino. Magda w odró nieniu od Natalii bardzo cierpi po wspólnym wieczorze. Ludwik zmotywowany obecno ci m odej s siadki z naprzeciwka postanawiawypucowa meble ogrodowe. Kacper przychodzi do brata doda mu otuchy po rozstaniu. Ludwik nie wie czy jecha z Oleksiakiem na ryby. Viola zaskakuje Natali znajomo ci francuskiego. Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Przygody Dordo
Ulianka z Matyld ogl daj w katalogu sukienki. Starsza z sióstr szykuje si na bal. W podziwianiu kreacji bierzeudzia Dordo. Tymczasem Mati mimo e powinien si uczy zalicza kolejne etapy gry komputerowej ciesz c si sukcesami swojego wirtualnego batalionu. Bacznie przygl da si temu równie jego kosmiczny przyjaciel. W mi dzyczasie okazuje si e kole anka Ulianki przygotowuje na bal tak sam sukienk jak ona. Budzi to sprzeciw dziewczynki i w ostateczno ci odmawia ona pój cia na zabaw . W ca ym domu panuje nerwowa atmosfera. Tata porównuje nawet córk do samca bataliona. I nie chodzi tu o wojskowy zast p ale o ptaka o którym b dzieciemogli si nieco dowiedzie w kolejnym odcinku Przygody Dordo . W programie zobaczymy równie osia i dowiemy si wielu ciekawostek na temat tego pot nego ssaka
01:15

Nela ma a reporterka
Spotkanie z wodnymi krowami. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
01:30

ubr Pompik
Dziki dzik. Polinka lubi straszy mrówki udaj c wielkiego dzikiego stwora. Niebawem czeka j spotkanie z prawdziwym dzikim stworem
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:24

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:30

Ranczo
Podwójny agent. Polonista Witebski redaguje Wie Gminn i Wie Parafialn . Pierwsza podlega cenzurze wójta druga ksi dza który okazuje si surowszy ni brat. Krewni ró nie postrzegaj te same sprawy
03:20

Barwy szcz cia
2295 Po nocy sp dzonej z Radkiem Sandra zrywa z Justinem. Z kolei Morawski wprost wyznaje Lidce e zakocha si w kelnerce. Emilka chcia aby zosta z mam ale Kurzajczyk wr czaj c dziewczynce prezent przekonuje j do powrotu do Zakrzewia. Przemek grozi Malwinie e po wypadku z wrz tkiem nie dopu ci do jej kontaktów z córk . Patryk zwierza si Paw owii Miriam e jego zdaniem wyjazd Agaty na Kanary z Mik i Romanowskim jest podejrzany i martwi si e narzeczona mo e mie romans z szefem. Prezes zabiera Pyrk na lotnisko. W samochodzie w podzi ce za dyskrecj daje jej a cuszek. Gdy zak ada pracownicy ozdob na szyj kto robi im zdj cia z ukrycia. Serial obyczajowy
03:50

Fa szerze. Powrt sfory
Po wyl dowaniu w Chicago Nika dzwoni do Olbrychta. Potem telefonuje do Maria cznika Franka. On ma j skontaktowa z Donem który przechowuje kaset z kompromituj cym nagraniem
04:35

Film dokumentalny
05:30

J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:35

Korona krlw
4 letnia Jadwiga jest zar czona z 8 letnim Wilhelmem Habsburgiem. El bieta postanawia e pojedzie z Jadwig na dwór Habsburgów. Kiejstut i Witold napadaj na obóz krzy acki
07:00

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:25

R czka gotuje
Bio organic centrum. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2296Lidka mówi Radkowi e go kocha i jest gotowa wybaczy mu zdrad ale zauroczony Sandr Morawskinie chce wróci do ony. Zobaczywszy ca uj cych si w Feel Good kochanków Celina próbuje delikatnie porozmawia z przyjació k . Ludwik umawia si na spotkanie z Waleri i Iren a zazdro ni o swoje partnerki Stefan i Tolek obserwuj ich z ukrycia. Sytuacja wymyka si seniorom spod kontroli. W szpitalu u Chowa skiego Umi ska spotyka El biet z Ewuni . Alicja zauwa a e dziewczynka jest w z ej formie psychicznej. Dziennikarka prosi Sadowskiego by spotka si z córk Marty i spróbowa podnie j na duchu. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Zaginione skarby
Monstrancja ze wi tej Lipki. Cykl programów po wi conych kradzie om dzie sztuki. Odcinek przybli y histori monstrancji ze wi tej Lipki która zosta a skradziona w pa dzierniku 1980 roku. Szczególn uwag zwraca jej kszta t drzewa lipowego oraz materia z którego zosta a wykonana poz acane srebro. Powstanie monstrancji datuje si na XVIII wiek
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

M jak mi o
Piotr bez zapowiedzi wraca na Deszczow . Zastaje King z Paw em który jest niekompletnie ubrany. Kamil poznaje swoj córk Pol . Nie radzi sobie z opiek nad dzieckiem dlatego cz sto prosi Budzy skich o pomoc. Co gorsza prawnik musi szybko opu ci dom który dotychczas wynajmowa . Magda proponuje eby Kamil i Pola zamieszkali na Wietrznej w domu który pod nieobecno Asi jest pusty. Ania postanawia zosta modelk . Nie dzieli si tymi planami z Mart . Prosi ukasza eby podpisa jej zgod na udzia w sesji zdj ciowej
13:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40

Film dokumentalny
14:45

Rezydencja
Marysia dzwoni próbuj c si dowiedzie dlaczego brat spó nia si na przyj cie urodzinowe. Marek odwozi Kochanowsk do domu. Ukrywa przed ni swoj to samo i przedstawia si jako Marek Malinowski
15:15

R czka gotuje
Bio organic centrum. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45

Mwimy po polsku
J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
15:55

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
16:15

Al chemik
W giel. W giel o tym pierwiastku b dziemy si mówi w tym odcinku. Przyk adowo dowiemy si e w giel wchodzi w sk ad w glowodanów czyli cukrów. A ile energii jest w cukrach To poka e Al w do wiadczeniu które przeprowadzi
16:30

Baw si s owami
Lisia nora. Kasia Ania i Micha odrabiaj prac domow o najciekawszych muzeach w Polsce. Przychodzi Smok Wawelski i opowiada dzieciom o jego ulubionym Muzeum Przemys u i Techniki w Wa brzychu. Zagadnienia j zykowe: czasownik zobaczy w czasie przesz ym sk adnia liczebników glównych utrwalenie ów w dope niaczu i bierniku liczby mnogiej rzeczowników
16:45

Baw si s owami
Cz jak czarny. Kasia przypomina widzom legend o Lisiej kopalni. Zagadnienia j zykowe: spó g oski dzi s owe versus z bowei rodkowoj zykowe (mi kkie) wymowa i pisownia c cz
16:55

Nauka literek z u u
Literka M. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
17:00

Rodzinka.pl
Kobita mi zwariowa a. Magda w po piechu plami koszul . Postanawia bez pytania za o y bluzk Natalii. Kacper ogl da noc horror. Przychodzi przestraszony do rodziców jednak szybko a uje tej decyzji. Paula odwiedza Kub przychodzi po po yczone pieni dze. Kuba z pocz tku wymiguje si od sp aty d ugu jednak Kacper szybko rozwi zuje problem. Magda pociesza Kub a za bardzo. Serial komediowy
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2296Lidka mówi Radkowi e go kocha i jest gotowa wybaczy mu zdrad ale zauroczony Sandr Morawskinie chce wróci do ony. Zobaczywszy ca uj cych si w Feel Good kochanków Celina próbuje delikatnie porozmawia z przyjació k . Ludwik umawia si na spotkanie z Waleri i Iren a zazdro ni o swoje partnerki Stefan i Tolek obserwuj ich z ukrycia. Sytuacja wymyka si seniorom spod kontroli. W szpitalu u Chowa skiego Umi ska spotyka El biet z Ewuni . Alicja zauwa a e dziewczynka jest w z ej formie psychicznej. Dziennikarka prosi Sadowskiego by spotka si z córk Marty i spróbowa podnie j na duchu. Serial obyczajowy
19:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40

Alert Covid
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:20

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:35

Archiwista
Zuza o wiadcza Henrykowi e komendant chce poprawi statystyki wykrywalno ci przest pstw i w zwi zku z tym kaza jej zaj si nierozwi zanymi sprawami z ostatnich trzech miesi cy. W ród nich jest dochodzenie w sprawie otrucia psa. Mikospostanawia pomóc kole ance i jedzie do wsi Wiskitki w której mieszka Karol Lenartowicz w a ciciel zabitego czworonoga. Od niego dowiaduje si e wiele wskazuje i bestialskiego czynu dopu ci si jego s siad Janusz Szostak. Serial kryminalny
21:30

Fa szerze. Powrt sfory
Prokurator generalny namawia szefa ABW do odej cia z pracy. Frank wypytuje Olbrychta czy ma wiadomo ci ze Stanów Zjednoczonych. Olbrycht dzwoni do Niki i dowiaduje si e dziewczyna ma ju kaset
22:25

Rezydencja
Ineza szefowa Basi jest zadowolona z artyku u jaki Basia napisa a o ogródku jordanowskim. Basia w artykule opisa a histori ogródka od czasów jego powstania nie atakuj c Podhoreckich. W rezydencji Marysia rozmawia ze swoimi rodzicami Urszul i Janem. Czuje si upokorzona wymiarem kary jaki dosta a po swoim wybryku w dniu urodzin. Prosi ojca aby ten przekona Marka by ten zwleka z pokazaniem jej urodzinowego prezentu którym jest ko eksczempion Fred. Po wspólnym obiedzie ca ego klanu Podhoreckich Marek zabiera Marysi do stadniny. Siostra czuje si ura ona e w prezencie dosta a konia na rencie . Basia dostaje od Marka nowy rower. Dziewczyna jest szcz liwa a jeszcze bradziej ciesz si jej matka i babcia. Serial obyczajowy
22:55

Dzie ktry zmieni wszystko
23:25

Cafe piosenka
Maciej Lipina. Go ciem programu jest Maciej Lipina
23:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat