OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station
You need the Premium status to see the TV guide with shows older than 14 days.

TVPOLONIA
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Ludzie i bogowie
Pierwszy wyrok. Matka Dagera zostaje uwolniona z Pawiaka. Tadeusz wymierza sprawiedliwo na w asn r k . W sklepie tylko dla Niemców zabija szupowca który doprowadzi do uwi zienia jego matki. Pó niej idzie do domu Szama y i zabija szmalcownika. Za samowolne zabijanie Niemców Dager zostaje skazany przez Wydzia Bezpiecze stwa i Kontrwywiadu na kar mierci. Poniewa trwa wojna wykonanie wyroku zostaje zawieszone. Dager ma szans by si zrehabilitowa . Dager i Onyks zostaj przydzieleni do oddzia u którego zadaniem jest likwidowanie agentów i zdrajców
21:40
Benek
Benek Kacik rezygnuje z pracy w kopalni. Rodzina odrzuca go za sprzeniewierzenie si wielopokoleniowej tradycji. Pieni dze z odprawy wkrótce si ko cz a znalezienie nowego zaj cia nie jest atwe
23:25
Sylwester Marze z Dwjk
Podczas Sylwestera Marze z Dwójk na zako czenie trudnego roku 2020 arty ci podziel si z widzami rado ci i przeka pozytywn energi . To b dzie wyj tkowa noc z najgor tszymi przebojami umo liwiaj ca widzom bezpieczn zabaw przed telewizorami. Na scenie wyst pi m.in.: Cleo Zenek Martyniuk i Akcent oraz Marcin Miller z zespo em Boys. Telewizja Polska od lat w sylwestrow noc organizuje najwi ksze taneczne show z udzia em gwiazd z Polski i zagranicy. Z powodu pandemii sylwester zostanie zorganizowany z zachowaniem zasad bezpiecze stwa
Activate Live-Chat