OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35
M jak mi o
Budzy ski oraz Werner coraz bardziej niepokoj si o Piotra i postanawiaj zako czy jego wspó prac z Kamil . Jab o ska wybucha gniewem i kolejny raz atakuje King . A po kilku godzinach prawniczka wyznaje Zdu skiemu mi o ... Ala wi tuje z przyjació mi urodziny i umawia si na randk z Tomaszem urz dnikiem Inspekcji Sanitarnej który przyszed akurat do bistro na kontrol . Pawe odkrywa e Franka znów ma k opoty przez by ego ch opaka który wyszed niedawno z wi zienia i zacz j prze ladowa
01:20
Zakochaj si w Polsce
azienki Królewskie. Pod koniec XVII wieku u podnó a Zamku Ujazdowskiego wybudowano Ermita i a ni . Oba budynki zaprojektowane przez Tylmana z Gameren powsta y na zlecenie ksi cia Stanis awa Lubomirskiego
01:45
Rodzina Treflikw
mieci. Pozostawione w parku mieci o ywaj i przejmuj go we w adanie. Dowodzi nimi Plastikowa Torba. Dzieci wo aj na pomoc Wujcia ale jego czary nie dzia aj na mieci. Bezradna jest tak e Ciocia. Problem rozwi zuje dopiero skorzystanie z rady Mamusi by zamiast czarowa razem posprz ta
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:33
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:40
Ludzie i bogowie
Pierwszy wyrok. Matka Dagera zostaje uwolniona z Pawiaka. Tadeusz wymierza sprawiedliwo na w asn r k . W sklepie tylko dla Niemców zabija szupowca który doprowadzi do uwi zienia jego matki. Pó niej idzie do domu Szama y i zabija szmalcownika. Za samowolne zabijanie Niemców Dager zostaje skazany przez Wydzia Bezpiecze stwa i Kontrwywiadu na kar mierci. Poniewa trwa wojna wykonanie wyroku zostaje zawieszone. Dager ma szans by si zrehabilitowa . Dager i Onyks zostaj przydzieleni do oddzia u którego zadaniem jest likwidowanie agentów i zdrajców
03:30
Benek
Benek Kacik rezygnuje z pracy w kopalni. Rodzina odrzuca go za sprzeniewierzenie si wielopokoleniowej tradycji. Pieni dze z odprawy wkrótce si ko cz a znalezienie nowego zaj cia nie jest atwe
05:25
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:00
Barwy szcz cia
Odc. 2315Po incydencie w Fitness Klubie S awka le y w szpitalu przekonana e do jej zas abni cia przyczyni y si produkty Fit Zdrowia. Jezierska zaczyna szuka w sieci innych osób niezadowolonych z suplementów tej firmy. Stawicki p oszy nieznajomego obserwuj cego jego dom. Pod nieobecno partnera Dominika przyjmuje kuriera który nie zamyka za sob drzwi. Wychodz cego m czyzn zauwa a Bo ena i idzie do domu Stawickiego by upewni si czy wszystko jest w porz dku... Waleria dowiaduje si e ci a narzeczonej Bartka jest zagro ona i postanawia lecie do Norwegii. S ysz c o tym e Stefan zostanie sam wspó lokatorki Ludwika entuzjastycznie zapowiadaj e zatroszcz si o Górk . Serial obyczajowy
07:25
Barwy szcz cia
Odc. 2316Przed wylotem do Norwegii do syna Waleria prosi abci eby pilnowa a Stefana przed wspó lokatorkami Ludwika. Martwi si e kobiety b d próbowa y uwie jej m a. Bruno namawia Bo en i rodziców na wspólny rejs. Tymczasem do hotelu przychodzi Stawicki i oskar a Bo en o stalking. Alan jest wiadkiem jak dwóch nas anych przez Gret zakapiorów próbuje si wepchn Jowit do samochodu. Trener zaczyna si z nimi szarpa . Jerzy zapomnia imienia majstra i nie kupi produktów o które prosi a go Ma gorzata. W tej sytuacji Zwole ska namawia m a na zrobienie testu pami ci. Serial obyczajowy
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
Rwanda 2020
Misje na wzgórzach. Zaradny i oddany Maryi.
11:25
Ziarno
Chrzest wi ty. Program katolicki adresowany do najm odszych widzów i ich rodziców. Uczy otwarto ci na wiat i szacunku do innych ludzi oraz wpaja warto ci chrze cija skie. Prezentowane piosenki teledyski filmy animowane i informacje dotycz nie tylko religii. Prowadz cy rozmawiaj tak e o sprawach które pomagaj uwra liwi m odych widzów na ró norodne problemy otaczaj cego wiata
11:55
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45
Fredek uszcz liwia wiat
Komedia 83 min Polska 1936Re yseria: Zbigniew Ziembi skiScenariusz: Julian KaufmanZdj cia: Jakub Joni owicz Bernard Marwi skiMuzyka: Wiktor Krupi ski Wanda Vorbond Mieczys aw Weinberg Iwo WesbyAktorzy: Karolina ubie ska Loda Halama Alina Zieli ska Zbigniew Rakowiecki Jerzy Czapli ski Józef Kondrat Tadeusz Weso owski Antoni Fertner Józef Orwid Fredek in ynier wynalazca konstruuje telefonowizor. Niestety to wydawa oby si rewelacyjne urz dzenie przysparza mu samych k opotów i wprowadza zam t w spokojne ycie stolicy. Dzi ki telefonowizorowi Fredek ogl da swoj narzeczon w czu ej pozie z innym m czyzn ona fabrykanta odkrywa e m j zdradza wynalazek zainstalowany w restauracji demaskuje same k amstwa i niecne uczynki. Zabawne perypetie intrygi ust puj jednak miejsca po ytecznemu wykorzystaniu osi gni techniki i m odo ci. Wynalazek zostaje upowszechniony sk óceni podaj sobie r ce wyja niaj si wszelkie nieporozumienia
14:15
Ch opi
Jarmark. Wrze niowa niedziela na wsi. Od wi tnie przystrojeni gospodarze. Kobiety i dzieci wolno i uroczy cie pod aj do ko cio a. Drugim miejscem spotka mieszka ców wsi jest karczma. Tutajchodzi si na ta ce pijatyk i dysputy polityczne. Tymczasem w domu Borynów dochodzi do ostrej sprzeczki mi dzy ojcem a synem. Antek nie mo e ju wytrzyma sta ego wypominania e yje na asce ojca. Serial obyczajowy 49 min Polska 1972Re yseria: Jan RybkowskiScenariusz: Jan Rybkowski Ryszard Kosie skiAktorzy: W adys aw Ha cza Ignacy Gogolewski Emilia Krakowska Jadwiga Chojnacka Tadeusz Fijewski Tadeusz Janczar KazimierzWichniarz Krystyna Królówna Franciszek Pieczka Irena Karel LechOrdon Halina Kossobudzka Bronis aw Pawlik August Kowalczyk Wanda uczycka Stanis aw Milski Mieczys aw Czechowicz BarbaraLudwi anka i inni
15:15
Koncert Jubileuszowy 10. Europejskiego Stadionu Kultury Moje najwa niejsze
Krzysztof Cugowski lublinianin z urodzenia i wyboru wybitny reprezentant polskiej sceny rockowej zdobywca muzycznych szczytów nagród i wyró nie . Wspó za o yciel zespo u Budka Suflera z którym wielokrotnie królowa na listach przebojów. Jego p yty w wi kszo ci pokry y si z otem i platyn . Od Snu o dolinie Cienia wielkiej góry poprzez Cisz Ratujmy co si da a do Takiego tanga (1. miejsce na li cie przebojów Programu 3 Polskiego Radia) i Balu wszystkich wi tych (4. miejsce na li cie przebojów programu 3 Polskiego Radia) jego droga muzyczna by a i nadal jest naznaczona rockowymi evergreenami. Wyst powa na najwi kszych polskich festiwalach mi dzy innymi wielokrotnie na Festiwalu w Sopocie czy na Festiwalu Woodstock. Jednym z wielu sukcesów Krzysztofa Cygowskiego jest p yta wydana z Budk Suflera Nic nie boli tak jak ycie zawieraj ca przebojowy singiel Takie tango której sprzeda przekroczy a milion egzemplarzy. Dzi ki sukcesom odniesionym w kraju zespó w 1999 roku wyst pi w sali Carnegie Hall w Nowym Jorku. W 2014 roku artysta zosta odznaczony Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym za wybitne zas ugi dla polskiej kultury i za osi gni cia w pracy artystycznej i twórczej. Sze lat pó niej odebra Z oty Medal Zas u ony Kulturze Gloria Artis. W 2015 roku wyda swoj czwart solow Przebudzenie rozpocz równie koncertowanie ze swoimi synami Piotrem i Wojciechem w ramach projektu Cugowscy. W 2016 roku rodzinna wspó praca zaowocowa a przebojowym kr kiem Zakl ty kr g który zdoby status z otej p yty. Dwa lata pó niej trio podsumowa o wspóln drog dwup ytowym albumem livept. Ostatni raz . W swojej karierze wielokrotnie spotka si na scenie z zagranicznymi gwiazdami. piewa z Garou Gary Brookerem i Rayem Wilsonem. W Nowym Jorku w s ynnym Village Studio nagrywa z Marcusem Millerem Stevem Lukatherem i Sheil E. W 2018 roku Krzysztof Cugowski stan na scenie z nowym sk adem. W towarzysz cym mu od tamtej pory Zespole Mistrzówznale li si wybitni muzycy: Jacek Królik (gitara) Cezary Konrad (perkusja) Robert Kubiszyn (gitara basowa) Tomasz Ka wak (instrumenty klawiszowe). Efektem wspó pracy niezwyk ych muzyków z legendarnym wokalist jest ju kilkadziesi t koncertów w kraju i za granic oraz dwup ytowy jubileuszowy album 50 70 Moje Najwa niejsze . Wydawnictwo ukaza o si w maju 2020 w roku wyj tkowym dla Krzysztofa Cugowskiego w którym wi tuje 50 lecie pracy artystycznej i 70. urodziny. W tej wyj tkowej jubileuszowej edycji koncertu Europejski Stadion Kultury Krzysztof Cugowski wyst pi z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie oraz Zespo em Mistrzów
16:10
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:30
Le niczwka
Jacek si zorientowa e Czes awa i Tadeusz pok ócili si z jego powodu. Chce zrezygnowa z bycia wiadkiem na ich lubie. Dzieli si w tpliwo ciami z Magd . Konrad martwi si o Beat
16:55
Le niczwka
Czes awa przygotowuje si do lubu. Konrad przypomina Anecie o konkursie wiedzy. Naciska by wzi a w nim udzia . Zdenerwowana kobieta dzwoni do so tysa i da by natychmiast zjawi si w le niczówce
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
M jak mi o
Przyja Jacka i Marii od ywa ale oboje wci niepokoj si o stan zdrowia Teresy. A seniorka wyznaje nagle Rogowskiej najwi kszy sekret syna... Poza tym Maria martwi si o Basi bo czuje e córka coraz bardziej si od niej oddala. Sonia cieszy si na kolejne spotkanie z Jankiem nie wiadoma e narzeczony ukrywa przed ni niebezpieczn tajemnic . Tymczasem Lilka znów ma problemy przez ojca. Banach kompletnie pijany przyje d a nagle do domu i da pieni dzy. Gdy bliscy go odrzucaj zapowiada zemst i kilka godzin pó niej wraca tym razem z kanistrem benzyny
18:45
Ba nie i bajki polskie
O w owej wdzi czno ci. Opowie o tym e nawet królewsk pych i poczucie bezkarno ci mo e spotka zas u ona kara je li w ród poddanych s ludzie o czystym sercu. Dawno dawno temu a mo e nie tak dawno za górami za lasami a mo e gdzie niedaleko yje sobie Bartek który opatruje z amane skrzyd o Kaczuszce i tak zawi zuje si mi dzy nimi przyja . Pewnego dnia kiedy wracado domu widzi e chat zaj li obcy ludzie Kaczuszka jest zwi zana a Kucharz zamierza przygotowa z niej g ówne danie dla Króla. Wcze niej Bartek ratuje z opresji W owego Króla który daje magiczn moc fujarce na której Bartek lubi gra . Moc fujarki uwalnia Kaczuszk a ekip Króla spotyka zas u ona kara. W ko cu poddani Króla postanawiaj odda koron Bartkowi a W owy Król zamienia Kaczuszk w Królewn
19:00
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy smole skiej
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy rz dowego Tu 154 do której dosz o 10 kwietnia 2010 roku w pobli u Smole ska. Zgin li wszyscy obecni na pok adzie 96 osób w ród nich: prezydent Lech Kaczy ski i jego ona Maria ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski wicemarsza kowie Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystów dowódcy Si Zbrojnych RP pracownicy Kancelarii Prezydenta szefowie instytucji pa stwowych duchowni przedstawiciele ministerstw organizacji kombatanckich i spo ecznych oraz osoby towarzysz ce i za oga samolotu
TVPOLONIA
20:15
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:45
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:55
Ma a wielka mi o
Ian opacznie rozumie kim Marcel jest dla Joanny. Dzwoni do Stevena i mówi mu e Joanna ma nowego ch opaka. Postanawia wróci do Los Angeles. Steven przekonuje go eby si nie poddawa
21:50
Teatr Telewizji
Trójk t Bermudzki. Spektakl o trojgu ludzi którzy ocaleli z katastrofy samolotu i znale li si na bezludnej wyspie. Miros aw i Radomir maj diametralnie ró ne pogl dy. Obaj rywalizuj o wzgl dy Pi knej Pani
23:45
Studio Kultura niedziela z..
rolami Hanki Bielickiej. Kolejny odcinek cyklicznego programu Niedziela z... po wi cony jest Hance Bielickiej. By a jedn z najbardziej charakterystycznych i barwnych postaci polskiej sceny teatralnej. Nazywana królow estrady i kabaretu oraz mistrzyni monologu . Najwi ksze sukcesy odnios a w warszawskim Teatrze Syrena z którym by a zwi zana przez ponad czterdzie ci lat. Prowadz ca program Katarzyna Sanocka b dzie wspomina a artystk wraz z zaproszonymi do studia go mi
Activate Live-Chat