OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
M jak mi o
Przyja Jacka i Marii od ywa ale oboje wci niepokoj si o stan zdrowia Teresy. A seniorka wyznaje nagle Rogowskiej najwi kszy sekret syna... Poza tym Maria martwi si o Basi bo czuje e córka coraz bardziej si od niej oddala. Sonia cieszy si na kolejne spotkanie z Jankiem nie wiadoma e narzeczony ukrywa przed ni niebezpieczn tajemnic . Tymczasem Lilka znów ma problemy przez ojca. Banach kompletnie pijany przyje d a nagle do domu i da pieni dzy. Gdy bliscy go odrzucaj zapowiada zemst i kilka godzin pó niej wraca tym razem z kanistrem benzyny
01:15
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45
Ba nie i bajki polskie
O w owej wdzi czno ci. Opowie o tym e nawet królewsk pych i poczucie bezkarno ci mo e spotka zas u ona kara je li w ród poddanych s ludzie o czystym sercu. Dawno dawno temu a mo e nie tak dawno za górami za lasami a mo e gdzie niedaleko yje sobie Bartek który opatruje z amane skrzyd o Kaczuszce i tak zawi zuje si mi dzy nimi przyja . Pewnego dnia kiedy wracado domu widzi e chat zaj li obcy ludzie Kaczuszka jest zwi zana a Kucharz zamierza przygotowa z niej g ówne danie dla Króla. Wcze niej Bartek ratuje z opresji W owego Króla który daje magiczn moc fujarce na której Bartek lubi gra . Moc fujarki uwalnia Kaczuszk a ekip Króla spotyka zas u ona kara. W ko cu poddani Króla postanawiaj odda koron Bartkowi a W owy Król zamienia Kaczuszk w Królewn
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:40
Ma a wielka mi o
Ian opacznie rozumie kim Marcel jest dla Joanny. Dzwoni do Stevena i mówi mu e Joanna ma nowego ch opaka. Postanawia wróci do Los Angeles. Steven przekonuje go eby si nie poddawa
03:30
Teatr Telewizji
Trójk t Bermudzki. Spektakl o trojgu ludzi którzy ocaleli z katastrofy samolotu i znale li si na bezludnej wyspie. Miros aw i Radomir maj diametralnie ró ne pogl dy. Obaj rywalizuj o wzgl dy Pi knej Pani
04:40
Studio Kultura niedziela z..
rolami Hanki Bielickiej. Kolejny odcinek cyklicznego programu Niedziela z... po wi cony jest Hance Bielickiej. By a jedn z najbardziej charakterystycznych i barwnych postaci polskiej sceny teatralnej. Nazywana królow estrady i kabaretu oraz mistrzyni monologu . Najwi ksze sukcesy odnios a w warszawskim Teatrze Syrena z którym by a zwi zana przez ponad czterdzie ci lat. Prowadz ca program Katarzyna Sanocka b dzie wspomina a artystk wraz z zaproszonymi do studia go mi
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:05
Bo e Narodzenie nie zna granic
07:25
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
07:30
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2317Iza prosi ukasza by zaopiekowa si Paulink podczas gdy ona przez dwa miesi ce b dzie realizowa a zwyci ski projekt artystyczny w Krakowie. W mieszkaniu Sadowskiego na opijaniu sukcesu malarkizastaje ich Waleria. ukasz wyja nia te ciowej co czy go z Ma ek. Jowita opowiada Alanowi o pracy dla Grety i pogró kach które teraz dostaje. Razem decyduj si doprowadzi do zatrzymania Domeckiej a w swój plan wtajemniczaj Kajtka i Oliwk . Hubertowi doskwiera nadmierna troska któr otaczaj go Ernest i Mariola po wypadku. Jest gotowy odej z pracy w Ex Ex. W przedszkolu Pyrka poznaje Beat matk Grzesia który przyja ni si z Marysi . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
12:15
Reporta
12:30
Ludzie i bogowie
Pierwszy wyrok. Matka Dagera zostaje uwolniona z Pawiaka. Tadeusz wymierza sprawiedliwo na w asn r k . W sklepie tylko dla Niemców zabija szupowca który doprowadzi do uwi zienia jego matki. Pó niej idzie do domu Szama y i zabija szmalcownika. Za samowolne zabijanie Niemców Dager zostaje skazany przez Wydzia Bezpiecze stwa i Kontrwywiadu na kar mierci. Poniewa trwa wojna wykonanie wyroku zostaje zawieszone. Dager ma szans by si zrehabilitowa . Dager i Onyks zostaj przydzieleni do oddzia u którego zadaniem jest likwidowanie agentów i zdrajców
13:20
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
13:40
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
14:35
Rok 1920. Kalendarium
Cykl o dramatycznych wydarzeniach w Polsce w 1920 roku. Niespe na dwa lata po odzyskaniu niepodleg o ci m ode pa stwo borykaj ce si z szeregiem problemów wewn trznych znów znalaz o si w obliczu zagro enia. Narasta y niepokoje na wschodniej granicy która nie zosta a ustalona postanowieniami traktatu wersalskiego. Polacy musieli odeprze napa Rosjan którzy chcieli roznieci rewolucj w Niemczech a na drodze sta a im Rzeczpospolita. Program przedstawia w szczegó ach niespokojny rok 1920 uczestników wojny i sytuacj na linii frontu
15:00
Teatr Telewizji
Trójk t Bermudzki. Spektakl o trojgu ludzi którzy ocaleli z katastrofy samolotu i znale li si na bezludnej wyspie. Miros aw i Radomir maj diametralnie ró ne pogl dy. Obaj rywalizuj o wzgl dy Pi knej Pani
16:15
Zwierzaki Czytaki
Wypadek. Szymek po yczy od Pimpka skrzynk z narz dziami. Namawia Rysi eby zbudowa co . Pytanie co W mi dzyczasie do mieszkania wraca Micha który w asnie wróci od lekarza ze z aman nog . Kto w teatrze wyrzuci skórk od banana i Micha nieszcz liwie si na niej po lizgn . Szymek wpada na pomys . Postanawiastworzy maszyn która pomo e Micha owi w poruszaniu si . Czy taka konstrukcja rzeczywi cie znajdzie swoje zastosowanie i przypadnie Micha owi do gustu
16:30
Domisie
Domisie modnisie. Amelka uwielbia mod do tego stopnia e chcia aby zosta projektantk . Pewnego dnia spe nia swoje marzenie. Od tej pory wszystkie Domisie musz ubiera si wed ug najnowszych trendów modowych wymy lonych przez Mademoiselle AmeliPysia tak e spe nia swoje marzenie i zostaje modelk . Okazuje si e modne rzeczy nie zawsze s wygodne a praca modelki jest bardzo trudna i m cz ca. Ka dy Domi ma swój w asny styl który jest niepowtarzalny. Nikt nie powinien lepo pod a za mod
17:00
Rodzinka.pl
Dyskusja to fundament. OpisLudwik wypytuje Natali dlaczego wzi a dzie wolny w pracy. Jednocze nie poucza synów jak ustrzec si od uzale nienia od internetu i telefonów. Paula ma pretensje do Kuby e sta si ponury i jest o ni zazdrosny. Kuba postanawia za agodzi spraw para zaczyna si rozbiera i ta czy . Serial komediowy
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Klub pod baobabem
Historia Polaków którzy wraz z Armi Andersa uciekli ze Zwi zku Radzieckiego i na pewien czas znale lidom w Ugandzie
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2317Iza prosi ukasza by zaopiekowa si Paulink podczas gdy ona przez dwa miesi ce b dzie realizowa a zwyci ski projekt artystyczny w Krakowie. W mieszkaniu Sadowskiego na opijaniu sukcesu malarkizastaje ich Waleria. ukasz wyja nia te ciowej co czy go z Ma ek. Jowita opowiada Alanowi o pracy dla Grety i pogró kach które teraz dostaje. Razem decyduj si doprowadzi do zatrzymania Domeckiej a w swój plan wtajemniczaj Kajtka i Oliwk . Hubertowi doskwiera nadmierna troska któr otaczaj go Ernest i Mariola po wypadku. Jest gotowy odej z pracy w Ex Ex. W przedszkolu Pyrka poznaje Beat matk Grzesia który przyja ni si z Marysi . Serial obyczajowy
19:20
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:40
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Ma a Moskwa
Córka i Jura wspó cze nie mieszkaj w luksusowym hotelu urz dzonym w poradzieckim Domu Prijoma. Córka urz dza ojcu awantur e nie umia zatrzyma ony przy sobie e nie zauwa y jej romansu i nie przerwa go. Micha wymy li prosty sposób by spotyka si z Wier . Za jego namow zosta a ona wybrana przez w adze Legnicy do reprezentowania miasta na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Micha i Wiera maj wspólnie wybra repertuar i przygotowa jej wyst p. Zaczynaj próby. Zbli aj si do siebie coraz bardziej. Wspólnie chrzcz w polskim ko ciele synka ormia skich s siadów Jury i Wiery. Przed o tarzem wygl daj jak m oda para... Pierwszy raz kochaj si w sali prób pó niej w stoj cym na uboczu domu pana Piwko. Gdy Micha odnosi Jurze jego o niersk czapk ten przyjmuje go z wrogo ci . M Wiery domy la si ju wszystkiego. Córka postanawia odwiedzi mieszkanie Micha a swojego biologicznego ojca. Mimo uporczywego pukania nikt nie otwiera
21:40
Mrok
Doskona y plan. W trakcie wizyty w gabinecie doktora Wirskiego Lipski doznaje ataku serca i wkrótce umiera. Okazuje si e sprawa mo e by zwi zana z prób wy udzenia bardzo wysokiego odszkodowania
22:30
Kasta
Polowanie. My liwy tkwi od roku w areszcie ledczym. Jest oskar ony o zabójstwo nastolatki a jedynym dowodem jego winy jest to e ofiara zosta a postrzelona z takiej samej broni jakiej on u ywa na polowaniach. Serial paradokumentalny
23:00
Jurek
Opowie o s ynnym himalai cie Jerzym Kukuczce. Rozmowy z rodzin i przyjació mi archiwalia zdj cia nagrania fragmenty wywiadów sk adaj si tak e na portret rodowiska himalaistów lat 80
Activate Live-Chat