OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Rodzinka.pl
Zabawa w chowanego. Po porannym ukrywaniu si przed Ludwikiem Paula robi wyrzuty Kubie. Zosia i Kacper dogryzaj sobie. Ludwik o wiadcza Kubie e nie podoba mu si jak jest traktowany przez Paul . Rodzinne spotkanie rodziców Magdy i Boskich ko czy si dziwnym rozliczeniem zaleg ych d ugów zaci gni tych na poczet prezentu dla ma ej Majeczki. Serial komediowy
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Przyjaciele Misia i Margolci
Niesympatyczna królewna. Bzyk wpada na pomys eby zorganizowa przedstawienie o smutnych rycerzach. Aktorami b d oczywi cie wszyscy przyjaciele. Bzyk jest re yserem a Talentula odpowiada za uszycie kostiumów. Wszyscy s bardzo zaanga owani tylko Margolcia jest taka niezadowolona. Nic jej si nie podoba na wszystko narzeka. Wszystko wskazuje na to e wystawiany spektakl b dzie nosi tytu ... Niesympatyczna Królewna
01:25
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Idziemy po zakupy. Mi wróci z zakupów z kilkoma dodatkowymi rzeczami. Margolcia doradza mu eby nast pnym razem zrobi list i kupi tylko to co naprawd potrzebne. Postanawiaj stworzy tak list w czym pomagaj imzagadki. Tymczasem nowa piosenka daje praktyczne rady jak robi zakupy. W tym odcinku pos uchamy te bajki a w niej opowie ci o piekarzu M czce który ma a szóstk dzieci. Czy upiecze co wyj tkowego dla ka dego z nich
01:45
Alert Covid
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:33
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
Ojciec Mateusz
Sparring. W klubie bokserskim zostaj znalezione zw oki trenera Zygmunta Bilskiego. Bokser Igor St pie jest g ównym podejrzanym o zabójstwo. Mateusz prowadzi w asne dochodzenie
03:25
Barwy szcz cia
Odc. 2318Kajtek i Oliwka dowiaduj si e Greta jest zwi zana ze rodowiskiem przest pczym i próbuj ostrzec Jowit ale dziewczyna jest ju w willi Domeckiej gdzie ma si spotka z klientem. Wkrótce dochodzi do tragicznejw skutkach szamotaniny mi dzy Alanem a sutenerk . Mika i Romanowski trafiaj na forum na którym internauci szkaluj Fit Zdrowie. Kochankowie s dz e to inicjatywa Agaty. W domu Pyrka zastaje S awk któr Patryk przywióz ze szpitala i zaczyna podejrzewa e to ona rozpocz a wirtualn nagonk na jej pracodawc . Nie zwa aj c na ostrze enia Malwiny Dylska postanawia spotka si ze Zbyszkiem w Feel Good. Do kawiarni ku zdziwieniu dentystki przychodzi Miko aj. Wyznaje e od pocz tku podszywa si pod Stawickiego. Wybucha awantura. Serial obyczajowy
03:55
Mrok
Król ycia. Warszawscy policjanci komisarz Micha Grosz Marta Czapska i Marcin Burhardt zajmuj si mi dzy innymi przypadkami wy udze porwa dla okupu i zabójstw. Dla pracy po wi caj ycie prywatne
04:45
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:40
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
Alert Covid
07:05
Korona krlw
Rok 1380. Jadwiga szcz liwa z powodu wizyty Wilhelma nie zd a po egna si z El biet . Królowa El bieta umiera na zamku trwa a oba. Op akuj c matk Ludwik zamierza spe ni jej ostatni wol i wys a Jadwig do Krakowa. Jagie o wci zwleka z decyzj dotycz c lubu i chrztu w obrz dku wschodnim. Jasiek uczy Pe k i Spytka jak wa na jest rodzina. Telenowela historyczna
07:30
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2319 Kajtek Oliwka Darek i Józek przyje d aj przed dom Grety w momencie gdy trwa akcja policyjna. Domeck w ci kim stanie zabiera pogotowie a Alan zostaje aresztowany. Podczas wizyty u Walerii i Stefana Ksawery kradnie dziadkom klucz do kanciapy. Ch opiec pokazuje kryjówk Paulince. Dziewczynka zdradza e ukasz jest równie jej tat na co Ksawcio reaguje gniewem i w ciek y zamyka siostr w schowku. Dylska umawia si ze Stawickim aby wyja ni mu e Wianuszko podszy si pod niego na Swaterze. Dominika jest zazdrosna o kontakty ukochanego z dentystk . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15
Reporta
12:30
Ranczo
Wielkie wybory. Zbli a si koniec kadencji wójta czas na nowe wybory. Wójt ju czuje si zwyci zc jest pewny e znowu b dzie gór . Humor psuje mu jedynie pojawienie si córki
13:25
Poland in Undiscovered
Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
13:40
Twarze Solidarno ci
Konrad Gajewski Marian Stawicki. Cykliczny program historyczny po wi cony przypadaj cej w tym roku 40. rocznicy powstania wielkiego niemal 10 milionowego ruchu spo ecznego: NSZZ Solidarno . Chcemy przybli y przede wszystkim tematyk strajków lipca sierpnia 1980 roku które doprowadzi y do podpisania umów mi dzy protestuj cymi a komunistyczn w adz . Prócz znanych bohaterów tamtych wydarze takich jak Andrzej Gwiazda czy Andrzej Rozp ochowski przedstawiamy zapomnianych wspó twórców naszej wolno ci tytu owe Twarze Solidarno ci. Tczew strajk 1 lipca Fabryka Przek adni Samochodowych Polmo
14:00
Giganci historii
Wawel królów polskich. Wawel wspania y pomnik historii i dziejów polskiego narodu. By siedzib polskich królów w czasach silnej i dobrze rz dzonej Rzeczypospolitej. W adcy którzy mieszkali na wawelskim wzgórzu zapisali najwspanialsze karty naszej historii. Byli mecenasami sztuki i nauki. Za o yli jeden z pierwszych uniwersytetów w Europie. Blask i wietno Wawelu przyci ga y uczonych i artystów z ca ej Europy. Koronowano tu i grzebano królów a tak e tych królom równych jak okre li Juliusza S owackiego Józef Pi sudski podczas z o enia na Wawelu prochów poety. Wawel królów polskich od Boles awa Szczodrego do Zygmunta III jest tematem tego odcinka teleturnieju Giganci Historii
14:50
Kasta
Dom. Serial paradokumentalny Do kancelarii zg asza si kobieta której podczas rozwodu zosta nies usznie zabrany dom. Sprawa jest niejasna to kobieta zaj a si dzieckiem wi c ona powinna pozosta w domu. Okazuje si e dom zosta sprzedany i mieszka w nim policjant który po procesie kupi go tanio od m a pokrzywdzonej. Policjant jest dobrym znajomym s dziego Kalety z s du rodzinnego który orzeka podzia maj tku Malawskich. Kobieta i prawnicy demaskuj uk ad. Wtedy otrzymuj gro by
15:15
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
15:45
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Wenezuela. Ten odcinek cyklu Boso przez wiat zosta zrealizowany w Wenezueli. Poznajemy kraj i zamieszkuj cych go ludzi. Odwiedzamy llanosy czyli po udniowoameryka sk sawann . Naszymi przewodnikami s llaneros wenezuelscy kowboje. Przygl damy si yciu codziennemu tychtwardych i zahartowanych ludzi
16:15
Zaczarowany wiat..
W odcinku: Czyje oczy ledz nas z ponadstuletnich obrazów Jak nazywa si najs ynniejszy w Królestwie Polskim b azen i dlaczego jego portret tak bardzo przypomina portret autora obrazu wybitnego malarza Jana Matejki Czy to mo liwe e ona malarza nosi a takie same per owe kolczyki jak dama dworu królowej Bony W odcinku poznamy zagadki i tajemnice najs ynniejszych obrazów Jana Matejki i przybli ymy jego posta kochaj cego taty mi o nika zwierz t i uwielbianego przez studentów profesora malarstwa
16:35
Nela ma a reporterka
Wyruszamy na pomoc zwierz tom Australii. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
16:50
Na koniec smaku i jeszcze dalej
Augustyn we Francji. Augustyn je li musi grzecznie siedzi w domu. Nie oznacza to wcale e nie wola by w tym czasie przebywa w innym zak tku wiata. Có musi zda si na wyobra ni Przed wypraw ch opiec chwil szpera w szafie by znale idealny strój nastawia klimatyczn muzyk i wyrusza w podró do kuchni Tam z pomoc wyszukanych smaków i zapachów przenosi si w ró ne miejsca. Te bliskie (jak Ukraina) i te zupe nie dalekie (jak Meksyk czy Egipt). Augustyn zaprasza tam wszystkie dzieci do wspólnego gotowania a przy okazji uczy podstawowych zwrotów w nowym j zyku Czy jeste cie gotowi na zakr con przygod W drog Na koniec smaku i jeszcze dalej
17:00
Rodzinka.pl
W kolejce do urologa. Ludwik brudzi si przyrz dzaj c ledzie a nast pnie orientuje si e nie ma wody. Natalia Viola i Maria wyznaj sobie mi o . Tomek i Magda po wspólnej kolacji z rodzicami k óc si . Agata przychodzi do Ludwika i mówi o swoich w tpliwo ciach co do architektury. Filip skar y si Pauli e kobiety s okrutne. Natalia martwi si o zwi zek Tomka i Magdy Ludwik zabiera j do kina i na zakupy. Wracaj w szampa skich nastrojach ale atmosfer psuje Kacper który przyznaje si e mia wypadek. Natalii robi si s abo. Serial komediowy
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
18:40
Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939
Program prezentuje dokonania polskich lotników w czasie II wojny wiatowej. Historia Polskich Si Pow. Program prezentuje dokonania polskich lotników w czasie II wojny wiatowej. Historia Polskich Si Pow
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2319 Kajtek Oliwka Darek i Józek przyje d aj przed dom Grety w momencie gdy trwa akcja policyjna. Domeck w ci kim stanie zabiera pogotowie a Alan zostaje aresztowany. Podczas wizyty u Walerii i Stefana Ksawery kradnie dziadkom klucz do kanciapy. Ch opiec pokazuje kryjówk Paulince. Dziewczynka zdradza e ukasz jest równie jej tat na co Ksawcio reaguje gniewem i w ciek y zamyka siostr w schowku. Dylska umawia si ze Stawickim aby wyja ni mu e Wianuszko podszy si pod niego na Swaterze. Dominika jest zazdrosna o kontakty ukochanego z dentystk . Serial obyczajowy
19:20
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Ranczo
Wielkie wybory. Zbli a si koniec kadencji wójta czas na nowe wybory. Wójt ju czuje si zwyci zc jest pewny e znowu b dzie gór . Humor psuje mu jedynie pojawienie si córki
21:40
Mrok
Temida. Komisarz Grosz prowadzi ledztwo w sprawie zabójstwa ma e stwa Morsztynów. W ich rodzinie od pokole wszyscy byli prawnikami. Grosz uwa a e w tym przypadku dosz o do egzekucji
22:30
Kasta
Spacer. SPACERre . Piotr KolskiM czyzna pod wp ywem narkotyków ci ko pobi na ulicy przypadkow kobiet . Jego rodzina zatrudnia jednego z najdro szych adwokatów w mie cie który doprowadza do uniewinnienia bandyty
23:00
Kana Augustowski. Dzie o ycia Ignacego Pr dzy skiego
Osi scenariuszow tego filmu jest dychotomia: cz owiek i jego dzie o. Cz owiek to Ignacy Pr dzy ski genera in ynier fortyfikator genialny strateg i budowniczy. Dzie o to Kana Augustowski jeden z polskich cudów techniki dzia aj cy od blisko dwustu lat zabytek od lat przygotowywany do wpisu na List wiatowego dziedzictwa UNESCO. I cz owiek i jego dzie o s wprawdzie obecne w wiadomo ci historycznej Polaków nawet rozpoznawalne ale Ignacy Pr dzy skikojarzony jest g ównie z Powstaniem Listopadowym sytuowany gdzie pomi dzy Ch opickim Skrzyneckim i Bemem za Kana Augustowski znany g ównie jako wakacyjna atrakcja turystyczna cz sto lokowany bywa gdzie na Mazurach. Jak zwykle wi c wiedza o rzeczach wa nych jest powierzchowna i stereotypowa
23:55
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat