OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
W kolejce do urologa. Ludwik brudzi si przyrz dzaj c ledzie a nast pnie orientuje si e nie ma wody. Natalia Viola i Maria wyznaj sobie mi o . Tomek i Magda po wspólnej kolacji z rodzicami k óc si . Agata przychodzi do Ludwika i mówi o swoich w tpliwo ciach co do architektury. Filip skar y si Pauli e kobiety s okrutne. Natalia martwi si o zwi zek Tomka i Magdy Ludwik zabiera j do kina i na zakupy. Wracaj w szampa skich nastrojach ale atmosfer psuje Kacper który przyznaje si e mia wypadek. Natalii robi si s abo. Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Zaczarowany wiat..
W odcinku: Czyje oczy ledz nas z ponadstuletnich obrazów Jak nazywa si najs ynniejszy w Królestwie Polskim b azen i dlaczego jego portret tak bardzo przypomina portret autora obrazu wybitnego malarza Jana Matejki Czy to mo liwe e ona malarza nosi a takie same per owe kolczyki jak dama dworu królowej Bony W odcinku poznamy zagadki i tajemnice najs ynniejszych obrazów Jana Matejki i przybli ymy jego posta kochaj cego taty mi o nika zwierz t i uwielbianego przez studentów profesora malarstwa
01:20

Nela ma a reporterka
Wyruszamy na pomoc zwierz tom Australii. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
01:35

Na koniec smaku i jeszcze dalej
Augustyn we Francji. Augustyn je li musi grzecznie siedzi w domu. Nie oznacza to wcale e nie wola by w tym czasie przebywa w innym zak tku wiata. Có musi zda si na wyobra ni Przed wypraw ch opiec chwil szpera w szafie by znale idealny strój nastawia klimatyczn muzyk i wyrusza w podró do kuchni Tam z pomoc wyszukanych smaków i zapachów przenosi si w ró ne miejsca. Te bliskie (jak Ukraina) i te zupe nie dalekie (jak Meksyk czy Egipt). Augustyn zaprasza tam wszystkie dzieci do wspólnego gotowania a przy okazji uczy podstawowych zwrotów w nowym j zyku Czy jeste cie gotowi na zakr con przygod W drog Na koniec smaku i jeszcze dalej
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:33

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:40

Ranczo
Wielkie wybory. Zbli a si koniec kadencji wójta czas na nowe wybory. Wójt ju czuje si zwyci zc jest pewny e znowu b dzie gór . Humor psuje mu jedynie pojawienie si córki
03:30

Barwy szcz cia
Odc. 2319 Kajtek Oliwka Darek i Józek przyje d aj przed dom Grety w momencie gdy trwa akcja policyjna. Domeck w ci kim stanie zabiera pogotowie a Alan zostaje aresztowany. Podczas wizyty u Walerii i Stefana Ksawery kradnie dziadkom klucz do kanciapy. Ch opiec pokazuje kryjówk Paulince. Dziewczynka zdradza e ukasz jest równie jej tat na co Ksawcio reaguje gniewem i w ciek y zamyka siostr w schowku. Dylska umawia si ze Stawickim aby wyja ni mu e Wianuszko podszy si pod niego na Swaterze. Dominika jest zazdrosna o kontakty ukochanego z dentystk . Serial obyczajowy
03:55

Mrok
Temida. Komisarz Grosz prowadzi ledztwo w sprawie zabójstwa ma e stwa Morsztynów. W ich rodzinie od pokole wszyscy byli prawnikami. Grosz uwa a e w tym przypadku dosz o do egzekucji
04:45

Kana Augustowski. Dzie o ycia Ignacego Pr dzy skiego
Osi scenariuszow tego filmu jest dychotomia: cz owiek i jego dzie o. Cz owiek to Ignacy Pr dzy ski genera in ynier fortyfikator genialny strateg i budowniczy. Dzie o to Kana Augustowski jeden z polskich cudów techniki dzia aj cy od blisko dwustu lat zabytek od lat przygotowywany do wpisu na List wiatowego dziedzictwa UNESCO. I cz owiek i jego dzie o s wprawdzie obecne w wiadomo ci historycznej Polaków nawet rozpoznawalne ale Ignacy Pr dzy skikojarzony jest g ównie z Powstaniem Listopadowym sytuowany gdzie pomi dzy Ch opickim Skrzyneckim i Bemem za Kana Augustowski znany g ównie jako wakacyjna atrakcja turystyczna cz sto lokowany bywa gdzie na Mazurach. Jak zwykle wi c wiedza o rzeczach wa nych jest powierzchowna i stereotypowa
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:05

Korona krlw
Rok 1381. Zapisy testamentu królowej El biety jednych ciesz drugich smuc . Ludwik wyznaje Bo niaczce e chce spe ni równie ostatni pro b matki i wys a Jadwig do Polski. Margit opowiada Spytkowi tajemnice dotycz ce mierci jej brata. Jagie o nie chce zerwa uk adu pokojowego z Krzy akami i nie pomaga stryjowi. Kiejstut szykuje zemst . Telenowela historyczna
07:30

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2320Po pracy ukasz przychodzi po dzieci do Stefana ale zastaje tylko syna. Ksawery udaje niewinnego i nie zamierza przyznawa si e zamkn Paulink w kanciapie. Sadowski zarz dza szukanie córki. Darka odwiedza Szubert z zuchwa pro b w sprawie W adka. Podczas spaceru Janicki spotyka Niedzielsk okazuje si e dobrze si znaj . Marysia kolejny raz uniemo liwia Hubertowi i Klarze zbli enie. Pyrka zabiera córeczk na imprez urodzinow jej kole anki z przedszkola. Na imprezie jest te Grze syn Beaty. Kiedy nagle ch opiec krztusi si i przestaje oddycha Hubert jako jedyny wie jak si zachowa . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Dzie a arcydzie a
Cejlon w Fototece Lanckoro skich. Odkrywamy arcydzie a to projekt którego g ównym celem jest wydobycie z ukrycia wybitnych arcydzie zbiorów Polskiej Akademii Umiej tno ci oraz Archiwum PAN i PAU. W zasobach fototeki Lanckoro skich znajduje si ciekawy zbiór fotografii b d cy zapisem podró y Karola Lanckoro skiego na Cejlon. Znajduj si tu m.in. sygnowane dzie a brytyjskich fotografów prezentuj ce zabytki typy ludowe obiekty architektoniczne
12:15

Reporta
12:30

M jak mi o
Budzy ski oraz Werner coraz bardziej niepokoj si o Piotra i postanawiaj zako czy jego wspó prac z Kamil . Jab o ska wybucha gniewem i kolejny raz atakuje King . A po kilku godzinach prawniczka wyznaje Zdu skiemu mi o ... Ala wi tuje z przyjació mi urodziny i umawia si na randk z Tomaszem urz dnikiem Inspekcji Sanitarnej który przyszed akurat do bistro na kontrol . Pawe odkrywa e Franka znów ma k opoty przez by ego ch opaka który wyszed niedawno z wi zienia i zacz j prze ladowa
13:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40

Kana Augustowski. Dzie o ycia Ignacego Pr dzy skiego
Osi scenariuszow tego filmu jest dychotomia: cz owiek i jego dzie o. Cz owiek to Ignacy Pr dzy ski genera in ynier fortyfikator genialny strateg i budowniczy. Dzie o to Kana Augustowski jeden z polskich cudów techniki dzia aj cy od blisko dwustu lat zabytek od lat przygotowywany do wpisu na List wiatowego dziedzictwa UNESCO. I cz owiek i jego dzie o s wprawdzie obecne w wiadomo ci historycznej Polaków nawet rozpoznawalne ale Ignacy Pr dzy skikojarzony jest g ównie z Powstaniem Listopadowym sytuowany gdzie pomi dzy Ch opickim Skrzyneckim i Bemem za Kana Augustowski znany g ównie jako wakacyjna atrakcja turystyczna cz sto lokowany bywa gdzie na Mazurach. Jak zwykle wi c wiedza o rzeczach wa nych jest powierzchowna i stereotypowa
14:45

Kasta
Spacer. SPACERre . Piotr KolskiM czyzna pod wp ywem narkotyków ci ko pobi na ulicy przypadkow kobiet . Jego rodzina zatrudnia jednego z najdro szych adwokatów w mie cie który doprowadza do uniewinnienia bandyty
15:15

R czka gotuje
l ska klasyka. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45

Mwimy po polsku
Jak dobrze opowiedzie o jedzeniu. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
15:55

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
16:15

Al chemik
Pech Kaliny. Ten dzie w pa acu by wyj tkowo pechowy dla wszystkich. Alchemik naukowo odnosi pecha do pH. Wszyscy razem przeprowadzaj do wiadczenie obrazuj ce skal pH
16:30

Baw si s owami
Polskie legendy. Kasia Ania i Micha bior udzia w teleturnieju prowadzonym przez Smoka Wawelskiego na temat poznanych w programie legend. Zagadnienia jezykowe: powtórka polskich legend wiczenie zadawania pyta i odpowiedzi na pytania
16:40

Baw si s owami
Jak to napisa. Kasia Ania i Micha przypominaj poznane w tej serii zasady ortograficzne. Zagadnienia j zykowe: powtórki ortograficzne rz h ch ó u
16:55

Nauka literek z u u
Literka S. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
17:00

Rodzinka.pl
Zawsze s uchaj przyjació ek. Ludwik mówi Natalii e chce jecha do Bia egostoku na festiwal. Natalia jest zbulwersowana e Agata bierze u nich prysznic. Kategorycznie da od Ludwika zako czenia bezp atnych korepetycji. Viola i Maria namawiaj Natali eby pojecha a do Bia egostoku ledzi Ludwika. Ludwik widzi w altanie Natali z m czyzn . Nieporozumienie ko czy si czu ymi u ciskami. Serial komediowy
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2320Po pracy ukasz przychodzi po dzieci do Stefana ale zastaje tylko syna. Ksawery udaje niewinnego i nie zamierza przyznawa si e zamkn Paulink w kanciapie. Sadowski zarz dza szukanie córki. Darka odwiedza Szubert z zuchwa pro b w sprawie W adka. Podczas spaceru Janicki spotyka Niedzielsk okazuje si e dobrze si znaj . Marysia kolejny raz uniemo liwia Hubertowi i Klarze zbli enie. Pyrka zabiera córeczk na imprez urodzinow jej kole anki z przedszkola. Na imprezie jest te Grze syn Beaty. Kiedy nagle ch opiec krztusi si i przestaje oddycha Hubert jako jedyny wie jak si zachowa . Serial obyczajowy
19:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40

Alert Covid
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Paradoks
Szpion. W sierpniu 2010 r. w wyniku zamachu terrorystycznego zgin cz owiek. Od pocz tku wywiad wojskowy próbowa zatuszowa ca spraw . Kaszkowski za wszelk cen nie chcia do tego dopu ci ale w ko cu da za wygran . Komisarz Majewska wyci ga star spraw która pozosta a wielk niewiadom . Próbuje na w asn r k rozwik a zagadk tajemniczego morderstwa. Jednocze nie toczy si inna sprawa. Chodzi o znikni cie z policyjnego depozytu prawie pó tony kokainy. Serial kryminalnyGo cinnie: ukasz Simlat
21:40

Zaginiona
Odjazd. Marek Tokarski i jego ona Marta s bardzo oddani pracy zawodowej. W czasie ferii zimowych znika ich córka Urszula. Rodzice i brat Jacek zaczynaj jej szuka
22:30

Kasta
Syn bogacza. Klaudia jest córk Edwarda Walczaka który zosta skatowany. Pi rozwiód si z matk Klaudii i zamieszka na ulicy. Nie mieli ze sob od wielu lat kontaktu ale kiedy zapad wyrok s d powiadomi ich o sprawie i poprosi o odebranie cia a z prosektorium. Córka pochowa a ojca. Kiedy dowiedzia a si e sprawca pobicia dosta tylko 3 lata nie mog a pogodzi si z tym wyrokiem. Sprawa by a g o na poniewa sprawc by syn znanego biznesmena Tadeusza Ma ki. Edward by bezdomnym wi c nikt specjalnie nie stan w jego obronie a media nie chcia y nara a si Ma ce. S dzia zas dzi 3 lata uznaj c e by a to przypadkowa niezamierzona mier cho jedna ze stacji TV wyemitowa a drastyczny fragment z nagrania z monitoringu. Re yseria: Krzysztof Kalisiak
23:00

Klub pod baobabem
Historia Polaków którzy wraz z Armi Andersa uciekli ze Zwi zku Radzieckiego i na pewien czas znale lidom w Ugandzie
23:25

Cafe piosenka
Miros aw KOVAL Kowalewski. Go ciem programu jest Miros aw Koval Kowalewski
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat