OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Rodzinka.pl
Zawsze s uchaj przyjació ek. Ludwik mówi Natalii e chce jecha do Bia egostoku na festiwal. Natalia jest zbulwersowana e Agata bierze u nich prysznic. Kategorycznie da od Ludwika zako czenia bezp atnych korepetycji. Viola i Maria namawiaj Natali eby pojecha a do Bia egostoku ledzi Ludwika. Ludwik widzi w altanie Natali z m czyzn . Nieporozumienie ko czy si czu ymi u ciskami. Serial komediowy
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Al chemik
Pech Kaliny. Ten dzie w pa acu by wyj tkowo pechowy dla wszystkich. Alchemik naukowo odnosi pecha do pH. Wszyscy razem przeprowadzaj do wiadczenie obrazuj ce skal pH
01:15
Baw si s owami
Polskie legendy. Kasia Ania i Micha bior udzia w teleturnieju prowadzonym przez Smoka Wawelskiego na temat poznanych w programie legend. Zagadnienia jezykowe: powtórka polskich legend wiczenie zadawania pyta i odpowiedzi na pytania
01:25
Baw si s owami
Jak to napisa. Kasia Ania i Micha przypominaj poznane w tej serii zasady ortograficzne. Zagadnienia j zykowe: powtórki ortograficzne rz h ch ó u
01:40
Nauka literek z u u
Literka S. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
01:45
Alert Covid
02:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:30
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:33
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:40
Paradoks
Szpion. W sierpniu 2010 r. w wyniku zamachu terrorystycznego zgin cz owiek. Od pocz tku wywiad wojskowy próbowa zatuszowa ca spraw . Kaszkowski za wszelk cen nie chcia do tego dopu ci ale w ko cu da za wygran . Komisarz Majewska wyci ga star spraw która pozosta a wielk niewiadom . Próbuje na w asn r k rozwik a zagadk tajemniczego morderstwa. Jednocze nie toczy si inna sprawa. Chodzi o znikni cie z policyjnego depozytu prawie pó tony kokainy. Serial kryminalnyGo cinnie: ukasz Simlat
03:25
Barwy szcz cia
Odc. 2320Po pracy ukasz przychodzi po dzieci do Stefana ale zastaje tylko syna. Ksawery udaje niewinnego i nie zamierza przyznawa si e zamkn Paulink w kanciapie. Sadowski zarz dza szukanie córki. Darka odwiedza Szubert z zuchwa pro b w sprawie W adka. Podczas spaceru Janicki spotyka Niedzielsk okazuje si e dobrze si znaj . Marysia kolejny raz uniemo liwia Hubertowi i Klarze zbli enie. Pyrka zabiera córeczk na imprez urodzinow jej kole anki z przedszkola. Na imprezie jest te Grze syn Beaty. Kiedy nagle ch opiec krztusi si i przestaje oddycha Hubert jako jedyny wie jak si zachowa . Serial obyczajowy
03:55
Zaginiona
Odjazd. Marek Tokarski i jego ona Marta s bardzo oddani pracy zawodowej. W czasie ferii zimowych znika ich córka Urszula. Rodzice i brat Jacek zaczynaj jej szuka
04:45
Klub pod baobabem
Historia Polaków którzy wraz z Armi Andersa uciekli ze Zwi zku Radzieckiego i na pewien czas znale lidom w Ugandzie
05:10
Cafe piosenka
Miros aw KOVAL Kowalewski. Go ciem programu jest Miros aw Koval Kowalewski
05:40
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
Alert Covid
07:05
Le niczwka
Nowacki g owi si dlaczego komendant zamkn ledztwo w sprawie wypadku Daniela i Klary skoro mia niezbite dowody e kto si przyczyni do uszkodzenia samochodu. Janusz Karcz jest w szoku gdy dowiaduje si e Klara pracuje nie tylko dla niego. Pola spotyka w lesie zamaskowanego nieznajomego. Artur nie odst puje Ga kowej na krok co zaczyna j mocno niepokoi . Telenowela
07:30
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Na sygnale
Bez ciebie umieram. Basia przychodzi do pracy razem z Tadziem. Nie podoba si to Kubie. Tymczasem ekipa doktor Góry musi pomóc kobiecie w ci y która nagle zas ab a w domu. Towarzyszy jej tylko kilkuletni syn. Za oga doktora Banacha odpowiada na tajemnicze wezwanie... którego nie by o. Dyspozytorka wys a a ich pod adres z którego kto zadzwoni kilka razy na numer alarmowy ale si nie odezwa . Po dy urze Anna zdradza Wiktorowi e pragnie mie dziecko. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2020 Re yseria: Kamila Fidler Scenariusz: Maura adosz Zdj cia: Wojciech Oleksiejuk Aktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Paulina aba Dorota Puziuk Karol Górski Anna Wicka Anna Bednarczyk
TVPOLONIA
12:00
Zaloguj si w kuchni
Pi trowe kanapki. W tym odcinku nastolatki zaprezentuj dwie propozycje na po ywne niadanie w domu czy przek sk w szkole. B d to zdrowe kanapki z ciemnego chleba z trzema rodzajami past warzywnych i tosty z szynk i serem podsma ane w masie z jajek i mleka. Kuba nie omieszka podzieli si ciekawostkami na temat fasoli pasty tahini bak a ana kminu rzymskiego cebuli ogórków jajek szczypiorku i sa aty. Przedstawi równie histori kanapek a na koniec oczywi cie sprawdzi jak smakuj potrawy przygotowane przez m odzie . Przepisy znajd si na stronie ferie.tvp.pl i zalogujwkuchni.tvp.pl
12:15
Strefa ruchu
Program zach caj cy widzów do wicze poprowadz trzy trenerki: tyczkarka wielokrotna reprezentantka Polski na igrzyskach olimpijskich Monika Pyrek biegaczka Adrianna Palka oraz trenerka fitness Katarzyna Kolada. W krótkich pi tnastominutowych odcinkach prowadz ce program wraz z go mi prezentuj wiczenia aktywizuj ce konkretne partie mi ni szczególnie takie które zapewniaj prawid ow postaw cia a i pomagaj dba o kr gos up
12:30
M jak mi o
Przyja Jacka i Marii od ywa ale oboje wci niepokoj si o stan zdrowia Teresy. Podczas odwiedzin Marysi w szpitalu matka Jacka wyznaje nagle Rogowskiej najwi kszy sekret syna. Maria martwi si równie o Basi bo czuje e córka coraz bardziej si od niej oddala. Sonia cieszy si na kolejne spotkanie z Jankiem. Nie ma poj cia e narzeczony ukrywa przed ni niebezpieczn tajemnic . Tymczasem Lilka znów ma problemy przez ojca. Banach kompletnie pijany przyje d a do domu i da pieni dzy. A gdy bliscy go odrzucaj zapowiada zemst . Kilka godzin pó niej wraca po dom tym razem z kanistrem benzyny. Serial obyczajowy
13:20
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:40
Tego si nie wytnie
Tego si nie wytnie to talk show jakiego nie by o w polskiej telewizji od wielu lat. Go cie z najwy szej pó ki najwa niejsze wydarzenia kulturalne kontrowersyjne tematy i co tydzie wyst py gwiazd. Do tego przegl d aktualnych wydarze . Nie zabraknie muzyki filmu teatru literatury i satyry. Rozrywka na poziomie i ciekawe opinie. Krótko mówi c: pe na kultura Program poprowadzi Mariusz Cie lik a towarzyszy mu b dzie para komentatorów: dr Justyna Melonowska oraz ukasz Adamski
15:00
Kasta
Syn bogacza. Klaudia jest córk Edwarda Walczaka który zosta skatowany. Pi rozwiód si z matk Klaudii i zamieszka na ulicy. Nie mieli ze sob od wielu lat kontaktu ale kiedy zapad wyrok s d powiadomi ich o sprawie i poprosi o odebranie cia a z prosektorium. Córka pochowa a ojca. Kiedy dowiedzia a si e sprawca pobicia dosta tylko 3 lata nie mog a pogodzi si z tym wyrokiem. Sprawa by a g o na poniewa sprawc by syn znanego biznesmena Tadeusza Ma ki. Edward by bezdomnym wi c nikt specjalnie nie stan w jego obronie a media nie chcia y nara a si Ma ce. S dzia zas dzi 3 lata uznaj c e by a to przypadkowa niezamierzona mier cho jedna ze stacji TV wyemitowa a drastyczny fragment z nagrania z monitoringu. Re yseria: Krzysztof Kalisiak
15:30
Kuchnia Jagiellonw
Od Smole ska po Madryt. W tym odcinku przedstawiamy potrawy z dwóch kra ców Europy. Pierwsz potraw jest rosolnik czyli rosyjska odmiana zupy ogórkowej a drug prosta frittata z zio ami
16:00
Mi dzy wierszami
16:25
Bolek i Lolek
Kosmonauci. Zafascynowani lotem Gagarina Bolek i Lolek podejmuj prób kosmicznej podró y. Wszystko ko czy si szcz liwie cho bohaterowie najedz si troch wstydu z powodu swoich braków w wiedzy technicznej
16:35
Bolek i Lolek
Król puszczy. Ksi ka o Tarzanie inspiruje zabaw Bolka Lolka Azorka i wiewiórki
16:45
Reksio
Reksio pocieszyciel. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio usi uje pocieszy swojego rozpaczaj cego koleg psa
17:00
Rodzinka.pl
Jestem grubo inteligentna. Ludwik nerwowo rozpoczyna dzie . Natalia z kole ankami zachwycaj si nowymi butami. Natalia jest zazdrosna o atrakcyjn Agat . Paula ogrywa Boskich i chwali si inteligencj . Natalia odkrywa but w lodówce jest zdezorientowana. Natalia wci ma pretensj e za ma o sp dza czasu z wnuczk . Magda próbuje za agodzi sytuacj przyznaje si e wzi a lub z Tomkiem. Tomek widzi e Natalia i Magda pogodzi y si czuje ulg . Serial komediowy
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
18:35
Mwimy po polsku
Jak dobrze opowiedzie o jedzeniu. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
18:50
Na sygnale
Bez ciebie umieram. Basia przychodzi do pracy razem z Tadziem. Nie podoba si to Kubie. Tymczasem ekipa doktor Góry musi pomóc kobiecie w ci y która nagle zas ab a w domu. Towarzyszy jej tylko kilkuletni syn. Za oga doktora Banacha odpowiada na tajemnicze wezwanie... którego nie by o. Dyspozytorka wys a a ich pod adres z którego kto zadzwoni kilka razy na numer alarmowy ale si nie odezwa . Po dy urze Anna zdradza Wiktorowi e pragnie mie dziecko. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2020 Re yseria: Kamila Fidler Scenariusz: Maura adosz Zdj cia: Wojciech Oleksiejuk Aktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Paulina aba Dorota Puziuk Karol Górski Anna Wicka Anna Bednarczyk
19:20
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
19:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Na dobre i na z e
Za zamkni tymi drzwiami. Matylda po ucieczce z domu ukrywa si u Niny i dowiaduje si e jej kole anka wcale nie jest szcz liwa bo ma agresywnego ojca który w dodatku jest hazardzist i nadu ywa alkoholu. Kasia i Micha zg aszaj w ko cu zagini cie córki na policji. Piel gniarka Beata ma problemy bo s siedzi zabraniaj jej wej cia do bloku obawiaj c si zara enia wirusem. Doktor Fisher trafia na dy urze na wyj tkowo trudny przypadek: ch opaka któremu pi a odci a palce. Tymczasem do Le nej Góry wraca sympatyczny rolnik Robert Maciak. Tym razem ze swoj matk oraz... do wstydliwym problemem. Serial obyczajowy
21:40
The Voice of Poland
Przes uchania w ciemno. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
22:55
The Voice of Poland
Przes uchania w ciemno. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
23:45
Gwiazdozbir TVP Rozrywka
23:55
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat