OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Jestem grubo inteligentna. Ludwik nerwowo rozpoczyna dzie . Natalia z kole ankami zachwycaj si nowymi butami. Natalia jest zazdrosna o atrakcyjn Agat . Paula ogrywa Boskich i chwali si inteligencj . Natalia odkrywa but w lodówce jest zdezorientowana. Natalia wci ma pretensj e za ma o sp dza czasu z wnuczk . Magda próbuje za agodzi sytuacj przyznaje si e wzi a lub z Tomkiem. Tomek widzi e Natalia i Magda pogodzi y si czuje ulg . Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Bolek i Lolek
Kosmonauci. Zafascynowani lotem Gagarina Bolek i Lolek podejmuj prób kosmicznej podró y. Wszystko ko czy si szcz liwie cho bohaterowie najedz si troch wstydu z powodu swoich braków w wiedzy technicznej
01:10

Bolek i Lolek
Król puszczy. Ksi ka o Tarzanie inspiruje zabaw Bolka Lolka Azorka i wiewiórki
01:20

Reksio
Reksio pocieszyciel. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio usi uje pocieszy swojego rozpaczaj cego koleg psa
01:30

Reksio
Reksio Robinson. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku zobaczymy Reksia w roli rozbitka na bezludnej wyspie
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:33

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:40

Na dobre i na z e
Za zamkni tymi drzwiami. Matylda po ucieczce z domu ukrywa si u Niny i dowiaduje si e jej kole anka wcale nie jest szcz liwa bo ma agresywnego ojca który w dodatku jest hazardzist i nadu ywa alkoholu. Kasia i Micha zg aszaj w ko cu zagini cie córki na policji. Piel gniarka Beata ma problemy bo s siedzi zabraniaj jej wej cia do bloku obawiaj c si zara enia wirusem. Doktor Fisher trafia na dy urze na wyj tkowo trudny przypadek: ch opaka któremu pi a odci a palce. Tymczasem do Le nej Góry wraca sympatyczny rolnik Robert Maciak. Tym razem ze swoj matk oraz... do wstydliwym problemem. Serial obyczajowy
03:30

Na sygnale
Bez ciebie umieram. Basia przychodzi do pracy razem z Tadziem. Nie podoba si to Kubie. Tymczasem ekipa doktor Góry musi pomóc kobiecie w ci y która nagle zas ab a w domu. Towarzyszy jej tylko kilkuletni syn. Za oga doktora Banacha odpowiada na tajemnicze wezwanie... którego nie by o. Dyspozytorka wys a a ich pod adres z którego kto zadzwoni kilka razy na numer alarmowy ale si nie odezwa . Po dy urze Anna zdradza Wiktorowi e pragnie mie dziecko. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2020 Re yseria: Kamila Fidler Scenariusz: Maura adosz Zdj cia: Wojciech Oleksiejuk Aktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Paulina aba Dorota Puziuk Karol Górski Anna Wicka Anna Bednarczyk
04:00

The Voice of Poland
Przes uchania w ciemno. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
05:15

The Voice of Poland
Przes uchania w ciemno. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
TVPOLONIA
06:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
06:10

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
06:25

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:00

Barwy szcz cia
Odc. 2317Iza prosi ukasza by zaopiekowa si Paulink podczas gdy ona przez dwa miesi ce b dzie realizowa a zwyci ski projekt artystyczny w Krakowie. W mieszkaniu Sadowskiego na opijaniu sukcesu malarkizastaje ich Waleria. ukasz wyja nia te ciowej co czy go z Ma ek. Jowita opowiada Alanowi o pracy dla Grety i pogró kach które teraz dostaje. Razem decyduj si doprowadzi do zatrzymania Domeckiej a w swój plan wtajemniczaj Kajtka i Oliwk . Hubertowi doskwiera nadmierna troska któr otaczaj go Ernest i Mariola po wypadku. Jest gotowy odej z pracy w Ex Ex. W przedszkolu Pyrka poznaje Beat matk Grzesia który przyja ni si z Marysi . Serial obyczajowy
07:25

Barwy szcz cia
Odc. 2318Kajtek i Oliwka dowiaduj si e Greta jest zwi zana ze rodowiskiem przest pczym i próbuj ostrzec Jowit ale dziewczyna jest ju w willi Domeckiej gdzie ma si spotka z klientem. Wkrótce dochodzi do tragicznejw skutkach szamotaniny mi dzy Alanem a sutenerk . Mika i Romanowski trafiaj na forum na którym internauci szkaluj Fit Zdrowie. Kochankowie s dz e to inicjatywa Agaty. W domu Pyrka zastaje S awk któr Patryk przywióz ze szpitala i zaczyna podejrzewa e to ona rozpocz a wirtualn nagonk na jej pracodawc . Nie zwa aj c na ostrze enia Malwiny Dylska postanawia spotka si ze Zbyszkiem w Feel Good. Do kawiarni ku zdziwieniu dentystki przychodzi Miko aj. Wyznaje e od pocz tku podszywa si pod Stawickiego. Wybucha awantura. Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Giganci historii
Bitwa Warszawska. Tematem odcinka jest Bitwa Warszawska. Powstrzyma a inwazj bolszewików na Europ a Polsce zagwarantowa a niedawno odzyskan Niepodleg o . Dlaczego Bitwa Warszawska nazywana by a Cudem nad Wis Jak uda o si powstrzyma bolszewików Jak przebiega a bitwa Giganci historii to teleturniej dedykowany mi o nikom historii. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten który zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertów dziennikarzy i konkurentów. Teleturniej w którym liczy si wy cznie wiedza historyczna znajomo realiów epoki niuansów ciekawostek faktów. Dla zawodników to rywalizacja dla widzów pe na emocji lekcja historii. Na zwyci zc teleturnieju czeka tytu Giganta historii i nagroda 20 tys. PLN
TVPOLONIA
12:15

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
12:35

Nela ma a reporterka
Szukamy torbaczy. Nela wyruszy a na misj ratunkow zwierz t do Australii po po arach australijskiego buszu. Dotar a na Wysp Kangura gdzie rozpocz a poszukiwania zwierz t. Kieruje si w stron czarnej linii na mapie w poszukiwaniu torbaczy i innych zwierz t które mog y ocale
12:50

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
13:00

Ojciec Mateusz
Sparring. W klubie bokserskim zostaj znalezione zw oki trenera Zygmunta Bilskiego. Bokser Igor St pie jest g ównym podejrzanym o zabójstwo. Mateusz prowadzi w asne dochodzenie
13:50

Na dobre i na z e
Za zamkni tymi drzwiami. Matylda po ucieczce z domu ukrywa si u Niny i dowiaduje si e jej kole anka wcale nie jest szcz liwa bo ma agresywnego ojca który w dodatku jest hazardzist i nadu ywa alkoholu. Kasia i Micha zg aszaj w ko cu zagini cie córki na policji. Piel gniarka Beata ma problemy bo s siedzi zabraniaj jej wej cia do bloku obawiaj c si zara enia wirusem. Doktor Fisher trafia na dy urze na wyj tkowo trudny przypadek: ch opaka któremu pi a odci a palce. Tymczasem do Le nej Góry wraca sympatyczny rolnik Robert Maciak. Tym razem ze swoj matk oraz... do wstydliwym problemem. Serial obyczajowy
14:45

Hity kabaretu
Mirek i Lucyna i inne hity Kabaretu Jurki. Program monta owy prezentuj cy w pigu ce najciekawsze i najzabawniejszeskecze popularnych kabaretów. W tym odcinku najlepsze skecze kabaretu Jurki
15:40

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

M jak mi o
Krzysztof ledzi Frank i gdy dziewczyna wybiera si z Paw em na wycieczk na rowerach nagle atakuje. Tymczasem Kamila wci nie chce zostawi w spokoju Piotra a Magda robi wszystko by j powstrzyma i by ratowa ma e stwo Zdu skich zaprasza w ko cu przyjació na romantyczny weekendowy wyjazd. Problemy ma te Kamil który szykuje si do rozstania z Pol . Poza tym do bistro wraca Tomasz Kawecki z Inspekcji Sanitarnej by przeprowadzi kolejn kontrol i zem ci si za odrzucenie na Ali
18:40

Szansa na sukces Opole 2019
Feel. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej. Uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Prowadz cy program Artur Orzech losuje utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas 56. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:40

Rodzina Treflikw
Syrenka. Tatu w swojej pracowni buduje po czenie z oceanem. Przyp ywa Wielka Syrenka i zamieszkuje u Treflików a w zamian umila im ycie piewem. Syrenka jednak strasznie fa szuje a jej piew budzi ca okolic . Wezwanemu na pomoc Wujciowi nie udaj si czary i zamiast uciszy Syrenk sprawia e wszyscy mimo woli zaczynaj piewa . Gdy w ko cu udaje mu si naprawi b d okazuje si e piew Syrenki ju nikomu nie przeszkadza
19:45

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
ubr Pompik. Tropy na niegu. G o ne czytanie dzieciom wp ywa na ich rozwój umys owy spo eczny i moralny. Wystarczy dwadzie cia minut dziennie. Znani polscy aktorzy i dziennikarze czytaj najm odszym bajki na dobranoc. S to opowie ci które bawi ucz i pomagaj w rozwijaniu dzieci cej wyobra ni. Bajki czytaj mi dzy innymi Jerzy Zelnik Rafa Królikowski Tamara Arciuch Mateusz Dami cki Wojciech Dmochowski Janusz Zadura Andrzej Mastalerz i Karolina Gorczyca
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ludzie i bogowie
Operacja Klosz. Cz ste likwidacje lokali konspiracyjnych wskazuj e grypsy z Pawiaka s przechwytywane przez Niemców. W adze podziemne odkrywaj e na Pawiaku dzia a nieznany im kana dostarczania grypsów. Dager nara a ycie by dosta si na Pawiak i zidentyfikowa sk ad nowej komórki przekazuj cej grypsy. Zbigniew okietko s siad Jadwigi pisze donos. Ujawnia w nim e rodzina Komanów ukrywa ydówk . Na szcz cie donos nie dociera na Szucha poniewa zostaje przechwycony przez braci Korzeniewskich
21:40

Handlarz cudw
Walcz cy z alkoholizmem Stefan wyje d a na pielgrzymk do Lourdes gdzie spodziewa si wyleczenia. Los stawia na jego drodze pó sieroty pragn ce odnale ojca przebywaj cego we Francji
23:25

Koncert jubileuszowy 10. Europejskiego Stadionu Kultury 50 70 Moje najwa niejsze
Krzysztof Cugowski lublinianin z urodzenia i wyboru wybitny reprezentant polskiej sceny rockowej zdobywca muzycznych szczytów nagród i wyró nie . Wspó za o yciel zespo u Budka Suflera z którym wielokrotnie królowa na listach przebojów. Jego p yty w wi kszo ci pokry y si z otem i platyn . Od Snu o dolinie Cienia wielkiej góry poprzez Cisz Ratujmy co si da a do Takiego tanga (1. miejsce na li cie przebojów Programu 3 Polskiego Radia) i Balu wszystkich wi tych (4. miejsce na li cie przebojów programu 3 Polskiego Radia) jego droga muzyczna by a i nadal jest naznaczona rockowymi evergreenami. Wyst powa na najwi kszych polskich festiwalach mi dzy innymi wielokrotnie na Festiwalu w Sopocie czy na Festiwalu Woodstock. Jednym z wielu sukcesów Krzysztofa Cygowskiego jest p yta wydana z Budk Suflera Nic nie boli tak jak ycie zawieraj ca przebojowy singiel Takie tango której sprzeda przekroczy a milion egzemplarzy. Dzi ki sukcesom odniesionym w kraju zespó w 1999 roku wyst pi w sali Carnegie Hall w Nowym Jorku. W 2014 roku artysta zosta odznaczony Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym za wybitne zas ugi dla polskiej kultury i za osi gni cia w pracy artystycznej i twórczej. Sze lat pó niej odebra Z oty Medal Zas u ony Kulturze Gloria Artis. W 2015 roku wyda swoj czwart solow Przebudzenie rozpocz równie koncertowanie ze swoimi synami Piotrem i Wojciechem w ramach projektu Cugowscy. W 2016 roku rodzinna wspó praca zaowocowa a przebojowym kr kiem Zakl ty kr g który zdoby status z otej p yty. Dwa lata pó niej trio podsumowa o wspóln drog dwup ytowym albumem livept. Ostatni raz . W swojej karierze wielokrotnie spotka si na scenie z zagranicznymi gwiazdami. piewa z Garou Gary Brookerem i Rayem Wilsonem. W Nowym Jorku w s ynnym Village Studio nagrywa z Marcusem Millerem Stevem Lukatherem i Sheil E. W 2018 roku Krzysztof Cugowski stan na scenie z nowym sk adem. W towarzysz cym mu od tamtej pory Zespole Mistrzówznale li si wybitni muzycy: Jacek Królik (gitara) Cezary Konrad (perkusja) Robert Kubiszyn (gitara basowa) Tomasz Ka wak (instrumenty klawiszowe). Efektem wspó pracy niezwyk ych muzyków z legendarnym wokalist jest ju kilkadziesi t koncertów w kraju i za granic oraz dwup ytowy jubileuszowy album 50 70 Moje Najwa niejsze . Wydawnictwo ukaza o si w maju 2020 w roku wyj tkowym dla Krzysztofa Cugowskiego w którym wi tuje 50 lecie pracy artystycznej i 70. urodziny. W tej wyj tkowej jubileuszowej edycji koncertu Europejski Stadion Kultury Krzysztof Cugowski wyst pi z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie oraz Zespo em Mistrzów
Activate Live-Chat