OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:15

Program rozrywkowy
00:35

M jak mi o
Krzysztof ledzi Frank i gdy dziewczyna wybiera si z Paw em na wycieczk na rowerach nagle atakuje. Tymczasem Kamila wci nie chce zostawi w spokoju Piotra a Magda robi wszystko by j powstrzyma i by ratowa ma e stwo Zdu skich zaprasza w ko cu przyjació na romantyczny weekendowy wyjazd. Problemy ma te Kamil który szykuje si do rozstania z Pol . Poza tym do bistro wraca Tomasz Kawecki z Inspekcji Sanitarnej by przeprowadzi kolejn kontrol i zem ci si za odrzucenie na Ali
01:20

Zakochaj si w Polsce
Boles awiec. Tym razem go cimy w Boles awcu. Zwiedzanie kolorowego miasta ceramiki rozpoczynamy na rynku gdzie przed wiekami w karczmie Pod Z otym Anio em sto owa si cesarz Ferdynand I. Wci na elewacjibudynku mo na zobaczy rokokow p askorze b anio a. Na strzelistej zielonej kamienicy dos ownie kilkakroków dalej umieszczono trzy wie ce. Jest to pami tka po znajduj cej si tu przed wojn restauracji Pod Trzema Wie cami. Z kolei w gospodzie Pod Czarnym Or em cesarz Francji Napoleon Bonaparte w 1812 roku wypi kaw i zjad niadanie. Boles awiec by mu po drodze a 5 razy
01:45

Rodzina Treflikw
Syrenka. Tatu w swojej pracowni buduje po czenie z oceanem. Przyp ywa Wielka Syrenka i zamieszkuje u Treflików a w zamian umila im ycie piewem. Syrenka jednak strasznie fa szuje a jej piew budzi ca okolic . Wezwanemu na pomoc Wujciowi nie udaj si czary i zamiast uciszy Syrenk sprawia e wszyscy mimo woli zaczynaj piewa . Gdy w ko cu udaje mu si naprawi b d okazuje si e piew Syrenki ju nikomu nie przeszkadza
02:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:32

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Ludzie i bogowie
Operacja Klosz. Cz ste likwidacje lokali konspiracyjnych wskazuj e grypsy z Pawiaka s przechwytywane przez Niemców. W adze podziemne odkrywaj e na Pawiaku dzia a nieznany im kana dostarczania grypsów. Dager nara a ycie by dosta si na Pawiak i zidentyfikowa sk ad nowej komórki przekazuj cej grypsy. Zbigniew okietko s siad Jadwigi pisze donos. Ujawnia w nim e rodzina Komanów ukrywa ydówk . Na szcz cie donos nie dociera na Szucha poniewa zostaje przechwycony przez braci Korzeniewskich
03:30

Handlarz cudw
Walcz cy z alkoholizmem Stefan wyje d a na pielgrzymk do Lourdes gdzie spodziewa si wyleczenia. Los stawia na jego drodze pó sieroty pragn ce odnale ojca przebywaj cego we Francji
05:25

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:00

Barwy szcz cia
Odc. 2319 Kajtek Oliwka Darek i Józek przyje d aj przed dom Grety w momencie gdy trwa akcja policyjna. Domeck w ci kim stanie zabiera pogotowie a Alan zostaje aresztowany. Podczas wizyty u Walerii i Stefana Ksawery kradnie dziadkom klucz do kanciapy. Ch opiec pokazuje kryjówk Paulince. Dziewczynka zdradza e ukasz jest równie jej tat na co Ksawcio reaguje gniewem i w ciek y zamyka siostr w schowku. Dylska umawia si ze Stawickim aby wyja ni mu e Wianuszko podszy si pod niego na Swaterze. Dominika jest zazdrosna o kontakty ukochanego z dentystk . Serial obyczajowy
07:25

Barwy szcz cia
Odc. 2320Po pracy ukasz przychodzi po dzieci do Stefana ale zastaje tylko syna. Ksawery udaje niewinnego i nie zamierza przyznawa si e zamkn Paulink w kanciapie. Sadowski zarz dza szukanie córki. Darka odwiedza Szubert z zuchwa pro b w sprawie W adka. Podczas spaceru Janicki spotyka Niedzielsk okazuje si e dobrze si znaj . Marysia kolejny raz uniemo liwia Hubertowi i Klarze zbli enie. Pyrka zabiera córeczk na imprez urodzinow jej kole anki z przedszkola. Na imprezie jest te Grze syn Beaty. Kiedy nagle ch opiec krztusi si i przestaje oddycha Hubert jako jedyny wie jak si zachowa . Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
11:25

Ziarno
Jeden jest Bóg. Odcinek Ziarna wpisuje si w obchody Tygodnia Ekumenicznego w Ko ciele dlatego dzieci poznaj histori ró nych od amów chrze cija stwa: prawos awia protestantyzmu i katolicyzmu. Dowiedz si tak e co znaczy s owo ekumenizm i kiedy go u ywamy. Poznany tak e dzieci które nale do ró nych ko cio ów. W ziarnowym domu towarzyszy nam b dzie go specjalny roz piewany zespó Ma e TGD który zapewni weso atmosfer
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45

Rwanda 2020
Misje na wzgórzach. Odda siebie innym. W Rwandzie yje ponad 12 milionów obywateli i ich liczba stale ro nie. Tutejszy Ko ció potrzebuje nowych powo a . I chocia ch tnych do ycia zakonnego nie brakuje to nie zawsze ich motywacja jest jasna. Rozeznanie powo a a tak e wieloetapowa formacja kandydatów to jedno z g ównych zada polskich misjonarzy w tym kraju
13:00

Transmisja Mszy wi tej
14:15

Ch opi
Zr kowiny. Maciej Boryna stara si o r k pi knej Jagny. Zgodnie ze zwyczajem wysy a swatów do domu Dominikowej. Nie wie e jego przysz a onaspotyka si wieczorami z Antkiem. Tymczasem rodzina Boryny zaniepokojona pojawieniem si dodatkowej osoby do podzia u maj tku zaczyna domaga si swoich praw. Rozw cieczony ojciec wyp dza z domu Antka wraz z on i dzie mi. Serial telewizyjny obyczajowy
15:15

Fajna Polska
Trójmiasto Gda sk Gdynia Sopot. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
16:10

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:30

Le niczwka
Janusz zapewnia Marka e nie ma do niego alu. Miros nie wierzy w dobre intencje Karcza. Grozi Januszowi broni a potem odje d a. Kowalski informuje Nowackiego e Miros uczestniczy w wypadku
16:55

Le niczwka
dzieb owska odbiera telefon z Ja minowego Dworu w którym za kilka godzin ma si odby wesele. Okazuje si e piorun zniszczy instalacj elektryczn i trzeba odwo a uroczysto
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

M jak mi o
Iza przychodzi do wydawnictwa po swoje rzeczy i odkrywa e firma wci dzia a a jej nowym w a cicielem zosta Micha . Chodakowska próbuje pomóc Amelce przyjació ce Szymka. Po spotkaniu z matk dziewczynki domy la si e w rodzinie dochodzi do przemocy. Ojciec Amelki wybucha agresj posuwa si do gró b pod adresem Izy. Olek wdaje si w konflikt z koleg z pracy Arkiem Karnowskim. Odkrywa e kto znowu szkaluje go w internecie. Aneta wspomina o problemach m a Olewiczowi który obiecuje zaj si spraw
18:45

Hity kabaretu
Marian i Hela i inne hity kabaretu Ko Polski. Program monta owy prezentuj cy w pigu ce najciekawsze i najzabawniejsze skecze popularnych polskich kabaretów. W tym odcinku najlepsze skecze Kabaretu Ko Polski
19:40

Ba nie i bajki polskie
Kopciuch. Opowie o tym e ka dy mo e sam kszta towa swój los przez wybory jakich w yciu dokonuje. Polska wersja powszechnie znanej bajki o Kopciuszku która wnosi zupe nie nowe spojrzenie na bohaterów i motywy ich dzia ania. Dawno dawno temu a mo e nie tak dawno za górami za lasami a mo e gdzie niedaleko królewna Anusia sprzeciwia si swatom ojca opuszcza rodzinny zamek i wyrusza w wiat. Przyjmuje prac pomocy kuchennej w s siednim królestwie i tak zostaje nazwana Kopciuchem. Dzi ki swojej dobroci i magii Z otego D bu rozkochuje w sobie butnego Królewicza który wcze niej nie zwraca uwagi na jakiego tam Kopciucha.
19:50

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Jadzia P telka idzie spa. G o ne czytanie dzieciom wp ywa na ich rozwój umys owy spo eczny i moralny. Wystarczy dwadzie cia minut dziennie. Znani polscy aktorzy i dziennikarze czytaj najm odszym bajki na dobranoc. S to opowie ci które bawi ucz i pomagaj w rozwijaniu dzieci cej wyobra ni. Bajki czytaj mi dzy innymi Jerzy Zelnik Rafa Królikowski Tamara Arciuch Mateusz Dami cki Wojciech Dmochowski Janusz Zadura Andrzej Mastalerz i Karolina Gorczyca
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Arty ci
Dyrektor Teatru Popularnego pope nia samobójstwo. Na jego miejsce w adze miasta wybieraj m odego re ysera Marcina Koniecznego. M czyzna do ko ca sezonu chce wystawi cztery premiery
21:40

Jeziorak
Ci arna podkomisarz Iza Dere i aspirant Wojciech Marzec prowadz dochodzenie dotycz ce trzech spraw. Odkrywaj e wszystkie s ze sob po czone
23:20

Studio Kultura niedziela z..
Activate Live-Chat