OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30
M jak mi o
Iza przychodzi do wydawnictwa po swoje rzeczy i odkrywa e firma wci dzia a a jej nowym w a cicielem zosta Micha . Chodakowska próbuje pomóc Amelce przyjació ce Szymka. Po spotkaniu z matk dziewczynki domy la si e w rodzinie dochodzi do przemocy. Ojciec Amelki wybucha agresj posuwa si do gró b pod adresem Izy. Olek wdaje si w konflikt z koleg z pracy Arkiem Karnowskim. Odkrywa e kto znowu szkaluje go w internecie. Aneta wspomina o problemach m a Olewiczowi który obiecuje zaj si spraw
01:15
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45
Ba nie i bajki polskie
Kopciuch. Opowie o tym e ka dy mo e sam kszta towa swój los przez wybory jakich w yciu dokonuje. Polska wersja powszechnie znanej bajki o Kopciuszku która wnosi zupe nie nowe spojrzenie na bohaterów i motywy ich dzia ania. Dawno dawno temu a mo e nie tak dawno za górami za lasami a mo e gdzie niedaleko królewna Anusia sprzeciwia si swatom ojca opuszcza rodzinny zamek i wyrusza w wiat. Przyjmuje prac pomocy kuchennej w s siednim królestwie i tak zostaje nazwana Kopciuchem. Dzi ki swojej dobroci i magii Z otego D bu rozkochuje w sobie butnego Królewicza który wcze niej nie zwraca uwagi na jakiego tam Kopciucha.
02:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:32
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Arty ci
Dyrektor Teatru Popularnego pope nia samobójstwo. Na jego miejsce w adze miasta wybieraj m odego re ysera Marcina Koniecznego. M czyzna do ko ca sezonu chce wystawi cztery premiery
03:30
 
Jeziorak
Ci arna podkomisarz Iza Dere i aspirant Wojciech Marzec prowadz dochodzenie dotycz ce trzech spraw. Odkrywaj e wszystkie s ze sob po czone
05:05
 
Studio Kultura niedziela z..
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:05
 
dzcy ewangelicy
07:25
 
Kalendarium 1981
Program przedstawia wydarzenia roku 1981 gdy nast pi prze om w historii wspó czesnej Polski. Po strajkach do których dosz o latem 1980 roku w adze PRL zgodzi y si na zarejestrowanie niezale nego od re imu zwi zku zawodowego NSZZ Solidarno . Na obszarze ca ej Polski powsta a rozleg a struktura zrzeszaj ca ludzi wywodz cych si z ró nych grup zawodowych i spo ecznych. Rok 1981 nazywany jest cz sto Karnawa em Solidarno ci. Polacy yj cy od 36 lat w kraju komunistycznym nareszcie poczuli si wolni
07:30
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2321 Hubert zabiera Beat i Grzesia na SOR. W szpitalu lekarz u wiadamia Pyrce e chwytem Heimlicha uratowa ch opcu ycie. Po powrocie do domu Hubert odbiera gratulacje bo o jego bohaterskim zachowaniu jest ju g o no w Internecie. Wydarzenie to sk ania Pyrk do podj cia wa nej decyzji. Darek opowiada Józkowi e Niedzielska by a jego dziewczyn w liceum z któr zerwa gdy u wiadomi sobie e jest gejem. Ona jednak nigdy nie pozna a powodu ich rozstania. Dawna para spotyka si w Feel Good. Jowita op aca adwokata dla Alanai prosi Sandr o kontakt do jego matki by powiadomi kobiet co dzieje si z ch opakiem. Kajtek i Oliwka widz e kole anka zadurzy a si w trenerze. Gdy Jezierska przyje d a odebra Alana z aresztu ten jest na ni w ciek y za wmieszanie go w afer z Gret . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Turystyczna jazda
Region Vidzeme. Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
Ludzie i bogowie
Operacja Klosz. Cz ste likwidacje lokali konspiracyjnych wskazuj e grypsy z Pawiaka s przechwytywane przez Niemców. W adze podziemne odkrywaj e na Pawiaku dzia a nieznany im kana dostarczania grypsów. Dager nara a ycie by dosta si na Pawiak i zidentyfikowa sk ad nowej komórki przekazuj cej grypsy. Zbigniew okietko s siad Jadwigi pisze donos. Ujawnia w nim e rodzina Komanów ukrywa ydówk . Na szcz cie donos nie dociera na Szucha poniewa zostaje przechwycony przez braci Korzeniewskich
13:20
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
13:40
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
14:35
 
Kalendarium 1981
Program przedstawia wydarzenia roku 1981 gdy nast pi prze om w historii wspó czesnej Polski. Po strajkach do których dosz o latem 1980 roku w adze PRL zgodzi y si na zarejestrowanie niezale nego od re imu zwi zku zawodowego NSZZ Solidarno . Na obszarze ca ej Polski powsta a rozleg a struktura zrzeszaj ca ludzi wywodz cych si z ró nych grup zawodowych i spo ecznych. Rok 1981 nazywany jest cz sto Karnawa em Solidarno ci. Polacy yj cy od 36 lat w kraju komunistycznym nareszcie poczuli si wolni
14:45
 
Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Ryszard Riedel. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystów. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertów muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspó pracowników bohaterów. W roli ekspertów muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
15:15
 
Okrasa amie przepisy
W garnku piwowara. Karol Okrasa rusza na u awy na spotkanie z piwowarem. W dawnej Polsce na niadanie posilano si zup piwn . Najstarsze polskie przepisy na to danie pochodz z XVI wieku
15:45
 
Zakochaj si w Polsce
Boles awiec. Tym razem go cimy w Boles awcu. Zwiedzanie kolorowego miasta ceramiki rozpoczynamy na rynku gdzie przed wiekami w karczmie Pod Z otym Anio em sto owa si cesarz Ferdynand I. Wci na elewacjibudynku mo na zobaczy rokokow p askorze b anio a. Na strzelistej zielonej kamienicy dos ownie kilkakroków dalej umieszczono trzy wie ce. Jest to pami tka po znajduj cej si tu przed wojn restauracji Pod Trzema Wie cami. Z kolei w gospodzie Pod Czarnym Or em cesarz Francji Napoleon Bonaparte w 1812 roku wypi kaw i zjad niadanie. Boles awiec by mu po drodze a 5 razy
16:15
 
Zwierzaki Czytaki
Fryzuromat. Rysia próbuje uruchomi swój najnowszy wynalazek maszyn do teleportacji. Niestety efekty s mizerne. Inspiracj staje si informacja e Pimpek i Pompek postanawiaj wzi udzia w Mi dzynarodowym KonkursieKotów Rasowych. Zwierzaki postanawiaj stworzy urz dzenie pozwalaj ce na zmian wygl du. Eksperyment zostanie przeprowadzony na Michale
16:30
 
Domisie
Kartonowe cuda. Domisie robi porz dki na strychu i znajduj kartonowe pude ka które chc wyrzuci . Pan Ko atka mówi im e to niezbyt dobry pomys bo przecie karton znakomicie nadaje si do zabawy. Ka dy bierze po jednymkartonowym pude ku i musi z niego co zrobi . Okazuje si e Domisie s bardzo kreatywne. Pysia wpada na pomys eby z pud a stworzy ó eczko dla Pysio ka Strachowyj kartonowy namiot Eryk samolot a Amelka ramk do zdj cia i kuferek na drobiazgi. A co zrobi Bazyli
17:00
 
Rodzinka.pl
G owa rodziny. Paula mówi Natalii e odczuwa niech Ludwika do swojej osoby. Ludwik mówi Agacie e jej przysz e wizyty nie maj sensu. Natalia Ludwik Maria i Marek jedz wspóln kolacj Natalia opowiada o tajemniczym lubie Tomka i Magdy. Natalia mówi o pretensjach do dzieci e nikt nie zosta zaproszony. Atmosfera g stnieje Maria i Marek wychodz . Natalia wci prze ywa lub na który nie zosta a zaproszona w dodatku Kuba przyznaje si e by wiadkiem. Serial komediowy
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Najpi kniejszy widok z okna
Opowie o przyja ni dwóch górali spod Tatr starego i m odego którzy spotkali si na emigracji w Australii. Józef weteran bitwy pod Monte Casino przebywa w australijskim domu opieki samotny i ubezw asnowolniony. Marzy o tym by wróci do Polski. Mateusz ponad 60 lat m odszy od Józefa przyby do Australii po swoj yciow szans . Zafascynowany bohatersk przesz o ci Józefa pragnie mu pomoc zrealizowa marzenie. Nie jest to jednak atwe b dzie musia stoczy walk o Józefa z bezduszn australijsk biurokracj
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2321 Hubert zabiera Beat i Grzesia na SOR. W szpitalu lekarz u wiadamia Pyrce e chwytem Heimlicha uratowa ch opcu ycie. Po powrocie do domu Hubert odbiera gratulacje bo o jego bohaterskim zachowaniu jest ju g o no w Internecie. Wydarzenie to sk ania Pyrk do podj cia wa nej decyzji. Darek opowiada Józkowi e Niedzielska by a jego dziewczyn w liceum z któr zerwa gdy u wiadomi sobie e jest gejem. Ona jednak nigdy nie pozna a powodu ich rozstania. Dawna para spotyka si w Feel Good. Jowita op aca adwokata dla Alanai prosi Sandr o kontakt do jego matki by powiadomi kobiet co dzieje si z ch opakiem. Kajtek i Oliwka widz e kole anka zadurzy a si w trenerze. Gdy Jezierska przyje d a odebra Alana z aresztu ten jest na ni w ciek y za wmieszanie go w afer z Gret . Serial obyczajowy
19:20
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:40
 
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Ma a Moskwa
Próby muzyczne Wiery zostaj niespodziewanie przerwane przez radzieckiego politruka z powodu jej zagro onej ci y. Piosenkarka musi zosta w szpitalu
21:40
 
Zaginiona
Okup. Ula nadal nie daje znaku ycia zrozpaczona Marta odwiedza jasnowidza. Uzyskuje od niego opis miejsca w którym prawdopodobnie przebywa córka. Tokarscy jad do Zakopanego
22:30
 
Kasta
S dzia pod wp ywem. W kancelarii pojawia si para dwudziestolatków Anna i Robert którzy zostali oskar eni o spowodowanie wypadku. Kieruj cym pojazdem który wjecha w budynek poczty by s dzia P aczy ski znany i powa any w mie cie. Stwierdzi e stara si omin przechodz cych nieprawid owo przez ulic . Policjanci którzy byli na miejscu zbadali s dziego i ich alkomatem ale tylko u nich zarejestrowano 0 8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Studenci przyznaj e wracali z imprezy ale szli chodnikiem i nie przechodzili przez jezdni . Wed ug nich s dziawjecha na chodnik i musieli uskoczy eby ich nie potr ci . Nasi prawnicy bior spraw . Okazuje si e zagin materia z monitoringu kamery poczty który w tym wypadku by kluczowy
23:00
 
Zdolne bestie te Kossaki..
Film opowiada o yciu i twórczo ci kilku pokole rodziny Kossaków: od Juliusza Wojciecha i Jerzego s ynnych malarzy batalistów po kobiety literatki znacznie ró ni ce si w swojej twórczo ci Mari Pawlikowsk Jasnorzewsk Magdalen Samozwaniec i Zofi Kossak Szczuck . Narratorem filmu jest przedstawicielka pi tego pokolenia rodziny: Joanna Kossak malarka specjalizuj ca si w portretach koni
23:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat