OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
G owa rodziny. Paula mówi Natalii e odczuwa niech Ludwika do swojej osoby. Ludwik mówi Agacie e jej przysz e wizyty nie maj sensu. Natalia Ludwik Maria i Marek jedz wspóln kolacj Natalia opowiada o tajemniczym lubie Tomka i Magdy. Natalia mówi o pretensjach do dzieci e nikt nie zosta zaproszony. Atmosfera g stnieje Maria i Marek wychodz . Natalia wci prze ywa lub na który nie zosta a zaproszona w dodatku Kuba przyznaje si e by wiadkiem. Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Zwierzaki Czytaki
Fryzuromat. Rysia próbuje uruchomi swój najnowszy wynalazek maszyn do teleportacji. Niestety efekty s mizerne. Inspiracj staje si informacja e Pimpek i Pompek postanawiaj wzi udzia w Mi dzynarodowym KonkursieKotów Rasowych. Zwierzaki postanawiaj stworzy urz dzenie pozwalaj ce na zmian wygl du. Eksperyment zostanie przeprowadzony na Michale
01:15

Domisie
Kartonowe cuda. Domisie robi porz dki na strychu i znajduj kartonowe pude ka które chc wyrzuci . Pan Ko atka mówi im e to niezbyt dobry pomys bo przecie karton znakomicie nadaje si do zabawy. Ka dy bierze po jednymkartonowym pude ku i musi z niego co zrobi . Okazuje si e Domisie s bardzo kreatywne. Pysia wpada na pomys eby z pud a stworzy ó eczko dla Pysio ka Strachowyj kartonowy namiot Eryk samolot a Amelka ramk do zdj cia i kuferek na drobiazgi. A co zrobi Bazyli
01:40

Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Ma a Moskwa
Próby muzyczne Wiery zostaj niespodziewanie przerwane przez radzieckiego politruka z powodu jej zagro onej ci y. Piosenkarka musi zosta w szpitalu
03:25

Barwy szcz cia
Odc. 2321 Hubert zabiera Beat i Grzesia na SOR. W szpitalu lekarz u wiadamia Pyrce e chwytem Heimlicha uratowa ch opcu ycie. Po powrocie do domu Hubert odbiera gratulacje bo o jego bohaterskim zachowaniu jest ju g o no w Internecie. Wydarzenie to sk ania Pyrk do podj cia wa nej decyzji. Darek opowiada Józkowi e Niedzielska by a jego dziewczyn w liceum z któr zerwa gdy u wiadomi sobie e jest gejem. Ona jednak nigdy nie pozna a powodu ich rozstania. Dawna para spotyka si w Feel Good. Jowita op aca adwokata dla Alanai prosi Sandr o kontakt do jego matki by powiadomi kobiet co dzieje si z ch opakiem. Kajtek i Oliwka widz e kole anka zadurzy a si w trenerze. Gdy Jezierska przyje d a odebra Alana z aresztu ten jest na ni w ciek y za wmieszanie go w afer z Gret . Serial obyczajowy
03:55

Zaginiona
Okup. Ula nadal nie daje znaku ycia zrozpaczona Marta odwiedza jasnowidza. Uzyskuje od niego opis miejsca w którym prawdopodobnie przebywa córka. Tokarscy jad do Zakopanego
04:50

Zdolne bestie te Kossaki..
Film opowiada o yciu i twórczo ci kilku pokole rodziny Kossaków: od Juliusza Wojciecha i Jerzego s ynnych malarzy batalistów po kobiety literatki znacznie ró ni ce si w swojej twórczo ci Mari Pawlikowsk Jasnorzewsk Magdalen Samozwaniec i Zofi Kossak Szczuck . Narratorem filmu jest przedstawicielka pi tego pokolenia rodziny: Joanna Kossak malarka specjalizuj ca si w portretach koni
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
07:05

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:30

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2322Klara akceptuje decyzj Huberta o odej ciu z Ex Ex i proponuje aby wspó pracowa z ni i Winicjuszem w wydawnictwie. Pyrka ma jednak inne plany i w tym celu spotyka si w szpitalu z ordynatorem. abcia ali si Stefanowi e przez Ry ka straci a dach nad g ow a Górka proponuje by kobieta wprowadzi a si do niego do czasu znalezienia nowego lokum. Tymczasem Gawron zamierza zamieszka z partnerk w starej przyczepie kempingowej. Dominika zauwa a na nagraniu monitoringu e to Damian obserwuje ich dom. Gdy Stawicki wychodzido pracy dziewczyna spotyka si z Wójcikiem i ka e mu trzyma si od nich z daleka. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Pod Tatrami
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Ma a Moskwa
Próby muzyczne Wiery zostaj niespodziewanie przerwane przez radzieckiego politruka z powodu jej zagro onej ci y. Piosenkarka musi zosta w szpitalu
13:20

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
13:45

Zdolne bestie te Kossaki..
Film opowiada o yciu i twórczo ci kilku pokole rodziny Kossaków: od Juliusza Wojciecha i Jerzego s ynnych malarzy batalistów po kobiety literatki znacznie ró ni ce si w swojej twórczo ci Mari Pawlikowsk Jasnorzewsk Magdalen Samozwaniec i Zofi Kossak Szczuck . Narratorem filmu jest przedstawicielka pi tego pokolenia rodziny: Joanna Kossak malarka specjalizuj ca si w portretach koni
14:45

Kasta
S dzia pod wp ywem. W kancelarii pojawia si para dwudziestolatków Anna i Robert którzy zostali oskar eni o spowodowanie wypadku. Kieruj cym pojazdem który wjecha w budynek poczty by s dzia P aczy ski znany i powa any w mie cie. Stwierdzi e stara si omin przechodz cych nieprawid owo przez ulic . Policjanci którzy byli na miejscu zbadali s dziego i ich alkomatem ale tylko u nich zarejestrowano 0 8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Studenci przyznaj e wracali z imprezy ale szli chodnikiem i nie przechodzili przez jezdni . Wed ug nich s dziawjecha na chodnik i musieli uskoczy eby ich nie potr ci . Nasi prawnicy bior spraw . Okazuje si e zagin materia z monitoringu kamery poczty który w tym wypadku by kluczowy
15:15

Smaki wiata po polsku
Ola Nguyen wyró nia si nieszablonowym podej ciem do polskiej kuchni wzbogacaj c tradycyjne dania znad Wis y orientalnymi smakami. W programie najm odsza zwyci czyni programu MasterChef Polska poznaje kuchni kultur i codzienne ycie mniejszo ci etnicznych i narodowych mieszkaj cych na terenie Polski. Towarzyszy jej Krzysztof Dopiera a m ody podró nik i autor przewodników po pa stwach azjatyckich. Okazuje si e nie trzeba opuszcza granic Polski by skosztowa orientalnych da
15:45

Prywatne ycie zwierz t
W pe nym s o cu. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
16:15

Przyjaciele Misia i Margolci
Wizyta kontrolna. Mi jest bardzo zdenerwowany i przestraszony. Przed nim wizyta kontrolna u dentysty. Wszyscy przyjaciele staj na g owie eby znale sposoby na uspokojenie. Margolcia ma pomys na odwrócenie uwagi u u proponuje po yczenie literkowej kuleczki a Talentula z Bzykiem opracowuj specjalny projekt szczoteczki do z bów nap dzanej energi s oneczn . Czy uda si przekona Misia do wizyty A mo e oka e si e kto jeszcze boi si dentysty
16:40

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
winka skarbonka. Margolcia i Mi zbieraj pieni dze do wspólnej skarbonki. Zastanawiaj si co za nie kupi . Z kolei bohater opowiedzianej w tym odcinku bajki zbiera pieni dze do swojej skarbonki na now hulajnog . Razem z mam idzie do sklepu gdzie okazuje si e pomimo du ej ilo ci monet nie jest to wystarczaj ca kwota. Co w takim razie kupi ch opczyk Jak w ka dym odcinku w tym równie Margolcia i Mi naucz dzieci piewa piosenk . Tym razem b dzie to piosenka o wince skarbonce
17:00

Rodzinka.pl
Drugi lub. Ludwik narzeka na sta e koszty. Przychodzi Agata eby pochwali si e dosta a si na architektur . Magda i Tomek przywo ma Majk do rodziców atmosfer psuje Kuba który zjawia si z kwiatami urodzinowymi dla Natalii. Tomkowi i Magdzie robi si g upio zaczyna si dyskusja która przeradza si w konflikt. Beata Jan Natalia i Ludwik dr temat lubu. Magda z Tomkiem o wiadczaj e powtórz lub. Wszyscy bawi si na spontanicznym weselu. Serial komediowy
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
18:35

Godki fest ucieszne
Powstania.
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2322Klara akceptuje decyzj Huberta o odej ciu z Ex Ex i proponuje aby wspó pracowa z ni i Winicjuszem w wydawnictwie. Pyrka ma jednak inne plany i w tym celu spotyka si w szpitalu z ordynatorem. abcia ali si Stefanowi e przez Ry ka straci a dach nad g ow a Górka proponuje by kobieta wprowadzi a si do niego do czasu znalezienia nowego lokum. Tymczasem Gawron zamierza zamieszka z partnerk w starej przyczepie kempingowej. Dominika zauwa a na nagraniu monitoringu e to Damian obserwuje ich dom. Gdy Stawicki wychodzido pracy dziewczyna spotyka si z Wójcikiem i ka e mu trzyma si od nich z daleka. Serial obyczajowy
19:20

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:40

Alert Covid
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ojciec Mateusz
Salowy. Wojtek wraca po nocnym dy urze do domu. Z kamienicy wychodzi Kobylicka i zaprasza go na kolacj . Natalia dziwnie si zachowuje. Widzi poruszaj ce si przedmioty i zamkni te drzwi. Babcia i Emilka artuj e jak zawsze ma zwidy. Natalia z babci postanawiaj poczyta o owcach duchów. Podekscytowana babcia robi dochodzenie i ustala e ze wszystkich sposobów na odstraszenie duchów bia a sza wia jest najskuteczniejsza. Grzybiarze znajduj zw oki m czyzny w lesie. Nie ma przy nim adnych dokumentów. Sekcja dowodzi e zosta uduszony. Po sprawdzeniu okazuje si e nikt nie zg osi zagini cia cz owieka. Policjanci rozpytuj na mie cie o to samo ofiary. Mateusz dostaje MMS em zdj cie NN ale to babcia zerkaj ca mu przez rami rozpoznaje ofiar . Serial kryminalny obyczajowy
21:40

Zaginiona
Matka. Tokarscy otrzymuj fa szyw informacj e ich córka mo e przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Marta decyduje si na udzia w telewizyjnym programie Ktokolwiek widzia ktokolwiek wie
22:30

Kasta
Podwójne szcz cie. PODWÓJNE SZCZ CIEre . Jakub Za czakAdam dwa lata temu zosta ojcem niepe nosprawnej dziewczynki. Maja ma pora enie mózgowe jej siostra bli niaczka zmar a podczas porodu. Wed ug Adama winna wszystkiemu jest lekarka która zbyt pó no zadecydowa a o przeprowadzeniu cesarskiego ci cia. Adwokaci odnajduj dokumentacj medyczn która nie budzi adnych podejrze . Przygl daj si równie b yskawicznej karierze lekarki która z praktykantki w przychodami zosta a ordynatorem oddzia u ginekologiczno po o niczego du ego szpitala
23:00

Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat