OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Drugi lub. Ludwik narzeka na sta e koszty. Przychodzi Agata eby pochwali si e dosta a si na architektur . Magda i Tomek przywo ma Majk do rodziców atmosfer psuje Kuba który zjawia si z kwiatami urodzinowymi dla Natalii. Tomkowi i Magdzie robi si g upio zaczyna si dyskusja która przeradza si w konflikt. Beata Jan Natalia i Ludwik dr temat lubu. Magda z Tomkiem o wiadczaj e powtórz lub. Wszyscy bawi si na spontanicznym weselu. Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Przyjaciele Misia i Margolci
Wizyta kontrolna. Mi jest bardzo zdenerwowany i przestraszony. Przed nim wizyta kontrolna u dentysty. Wszyscy przyjaciele staj na g owie eby znale sposoby na uspokojenie. Margolcia ma pomys na odwrócenie uwagi u u proponuje po yczenie literkowej kuleczki a Talentula z Bzykiem opracowuj specjalny projekt szczoteczki do z bów nap dzanej energi s oneczn . Czy uda si przekona Misia do wizyty A mo e oka e si e kto jeszcze boi si dentysty
01:25

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
winka skarbonka. Margolcia i Mi zbieraj pieni dze do wspólnej skarbonki. Zastanawiaj si co za nie kupi . Z kolei bohater opowiedzianej w tym odcinku bajki zbiera pieni dze do swojej skarbonki na now hulajnog . Razem z mam idzie do sklepu gdzie okazuje si e pomimo du ej ilo ci monet nie jest to wystarczaj ca kwota. Co w takim razie kupi ch opczyk Jak w ka dym odcinku w tym równie Margolcia i Mi naucz dzieci piewa piosenk . Tym razem b dzie to piosenka o wince skarbonce
01:45

Alert Covid
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Ojciec Mateusz
Salowy. Wojtek wraca po nocnym dy urze do domu. Z kamienicy wychodzi Kobylicka i zaprasza go na kolacj . Natalia dziwnie si zachowuje. Widzi poruszaj ce si przedmioty i zamkni te drzwi. Babcia i Emilka artuj e jak zawsze ma zwidy. Natalia z babci postanawiaj poczyta o owcach duchów. Podekscytowana babcia robi dochodzenie i ustala e ze wszystkich sposobów na odstraszenie duchów bia a sza wia jest najskuteczniejsza. Grzybiarze znajduj zw oki m czyzny w lesie. Nie ma przy nim adnych dokumentów. Sekcja dowodzi e zosta uduszony. Po sprawdzeniu okazuje si e nikt nie zg osi zagini cia cz owieka. Policjanci rozpytuj na mie cie o to samo ofiary. Mateusz dostaje MMS em zdj cie NN ale to babcia zerkaj ca mu przez rami rozpoznaje ofiar . Serial kryminalny obyczajowy
03:25

Barwy szcz cia
Odc. 2322Klara akceptuje decyzj Huberta o odej ciu z Ex Ex i proponuje aby wspó pracowa z ni i Winicjuszem w wydawnictwie. Pyrka ma jednak inne plany i w tym celu spotyka si w szpitalu z ordynatorem. abcia ali si Stefanowi e przez Ry ka straci a dach nad g ow a Górka proponuje by kobieta wprowadzi a si do niego do czasu znalezienia nowego lokum. Tymczasem Gawron zamierza zamieszka z partnerk w starej przyczepie kempingowej. Dominika zauwa a na nagraniu monitoringu e to Damian obserwuje ich dom. Gdy Stawicki wychodzido pracy dziewczyna spotyka si z Wójcikiem i ka e mu trzyma si od nich z daleka. Serial obyczajowy
03:55

Zaginiona
Matka. Tokarscy otrzymuj fa szyw informacj e ich córka mo e przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Marta decyduje si na udzia w telewizyjnym programie Ktokolwiek widzia ktokolwiek wie
04:45

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Alert Covid
07:05

Korona krlw
OpisKiejstut zdobywa Wilno Jagie o poprzysi ga zemst . Panowie Polscy otrzymuj w adz od Ludwika. Spytek zostaje mianowany wojewod krakowskim ale wiadomo przychodzi tu po mierci jego ojca Ja ka z Melsztyna. Telenowela historyczna
07:30

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2323Agata odkrywa e Romanowski straci w ko cu prac a jej now szefow zosta a Mika. Z kolei Damian za amany po ostatnim spotkaniu Dominik znów zaczyna my le o alkoholu. Tymczasem Stawicki zauwa a e z jego komputera znikn a cz nagra z monitoringu Waleria zaczyna podejrzewa e abcia ma chrapk na Stefana i pod jej nieobecno próbuje seniora uwie . Do opieki nad Górk zg aszaj si kolejne ch tne: Ola Halszka oraz ucja. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Ranczo
Sztuka i w adza. Pierwszy odcinek drugiej serii rozpoczyna si od powyborczego wyrównania rachunków. Wprawdzie wójt pozosta na stanowisku ale odkrywa e Czerepach pracowa dla konkurencji jako podwójny agent i wpada w sza . Zbli enie Kusego i Lucy ko czy si przykr niespodziank . Kusy uwa a e jest niegodny tak wspania ej kobiety. Postanawia ograniczy ich zwi zek do przyja ni. Zapomnienia chce szuka w malarstwie. Wójt pod byle pretekstem wyrzuca Czerepacha z pracy. Zwolniony urz dnik z zemsty wprowadza wirusy w komputerow sie gminn co parali uje funkcjonowanie urz du a wójta stawia w nader k opotliwej sytuacji. Serial obyczajowy 53 min Polska 2007 Re yseria: Wojciech AdamczykScenariusz: Robert Brutter Jerzy NiemczukAktorzy: Ilona Ostrowska Cezary ak Pawe Królikowski Grzegorz Wons Artur Barci Piotr Pr gowski Marta Lipi ska Katarzyna ak Sylwester Maciejewski Bogdan Kalus Marta Chodorowska
13:25

Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
13:45

Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
14:00

Giganci historii
Bitwa Warszawska. Tematem odcinka jest Bitwa Warszawska. Powstrzyma a inwazj bolszewików na Europ a Polsce zagwarantowa a niedawno odzyskan Niepodleg o . Dlaczego Bitwa Warszawska nazywana by a Cudem nad Wis Jak uda o si powstrzyma bolszewików Jak przebiega a bitwa Giganci historii to teleturniej dedykowany mi o nikom historii. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten który zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertów dziennikarzy i konkurentów. Teleturniej w którym liczy si wy cznie wiedza historyczna znajomo realiów epoki niuansów ciekawostek faktów. Dla zawodników to rywalizacja dla widzów pe na emocji lekcja historii. Na zwyci zc teleturnieju czeka tytu Giganta historii i nagroda 20 tys. PLN
14:45

Kasta
Podwójne szcz cie. PODWÓJNE SZCZ CIEre . Jakub Za czakAdam dwa lata temu zosta ojcem niepe nosprawnej dziewczynki. Maja ma pora enie mózgowe jej siostra bli niaczka zmar a podczas porodu. Wed ug Adama winna wszystkiemu jest lekarka która zbyt pó no zadecydowa a o przeprowadzeniu cesarskiego ci cia. Adwokaci odnajduj dokumentacj medyczn która nie budzi adnych podejrze . Przygl daj si równie b yskawicznej karierze lekarki która z praktykantki w przychodami zosta a ordynatorem oddzia u ginekologiczno po o niczego du ego szpitala
15:15

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
15:45

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Anakonda. Wojciech Cejrowski odbywa podró po Wenezueli. W programie: apanie anakondy wielkiego dusiciela polowanie na wenezuelskie krokodyle owienie krwio erczych piranii. Ponadto degustacja mi sa ó wia
16:15

Zaczarowany wiat..
W odcinku: Czym jest witra Jak powstaje Kto stworzy najpi kniejsze polskie witra e Dzi przyjrzymy si ce która zakwit a w ko ciele franciszkanów w Krakowie. Odkryjemy jak pi kne mog by polne kwiaty (bratki nasturcje malwy i dziewanny) uwiecznione na zawsze przez mistrza malarza grafika poet Stanis awa Wyspia skiego
16:30

Nela ma a reporterka
Szukamy torbaczy. Nela wyruszy a na misj ratunkow zwierz t do Australii po po arach australijskiego buszu. Dotar a na Wysp Kangura gdzie rozpocz a poszukiwania zwierz t. Kieruje si w stron czarnej linii na mapie w poszukiwaniu torbaczy i innych zwierz t które mog y ocale
16:50

Na koniec smaku i jeszcze dalej
Augustyn we W oszech.
17:00

Rodzinka.pl
Fa szywiec. Kacper pokazuje swoje zimowe zdj cia Zosi. Kryzys w zwi zku Natalii i Ludwika o którym Natalia opowiada Marii. Maria namawia Natali na terapi ma e sk . Natalia przygotowuje leczo dla ca ej rodziny Ludwik odmawia przychodzi zje w ukryciu w nocy. Boscy coraz bardziej mijaj si we w asnym domu. Kacper pyta rodziców czy si rozwodz . Kuba sma y Pauli p on ce nale niki przy czym ca a kuchnia zape nia si dymem. Marek odwiedza Ludwika. Serial komediowy
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
18:40

Ci cholerni Polacy. Lotnictwo polskie 1939 Gorzki pokj ywa pami
Cykl programów przygotowanych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonan. Cykl programów przygotowanych wspólnie z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie prezentuj cy dokonan
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2323Agata odkrywa e Romanowski straci w ko cu prac a jej now szefow zosta a Mika. Z kolei Damian za amany po ostatnim spotkaniu Dominik znów zaczyna my le o alkoholu. Tymczasem Stawicki zauwa a e z jego komputera znikn a cz nagra z monitoringu Waleria zaczyna podejrzewa e abcia ma chrapk na Stefana i pod jej nieobecno próbuje seniora uwie . Do opieki nad Górk zg aszaj si kolejne ch tne: Ola Halszka oraz ucja. Serial obyczajowy
19:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ranczo
Sztuka i w adza. Pierwszy odcinek drugiej serii rozpoczyna si od powyborczego wyrównania rachunków. Wprawdzie wójt pozosta na stanowisku ale odkrywa e Czerepach pracowa dla konkurencji jako podwójny agent i wpada w sza . Zbli enie Kusego i Lucy ko czy si przykr niespodziank . Kusy uwa a e jest niegodny tak wspania ej kobiety. Postanawia ograniczy ich zwi zek do przyja ni. Zapomnienia chce szuka w malarstwie. Wójt pod byle pretekstem wyrzuca Czerepacha z pracy. Zwolniony urz dnik z zemsty wprowadza wirusy w komputerow sie gminn co parali uje funkcjonowanie urz du a wójta stawia w nader k opotliwej sytuacji. Serial obyczajowy 53 min Polska 2007 Re yseria: Wojciech AdamczykScenariusz: Robert Brutter Jerzy NiemczukAktorzy: Ilona Ostrowska Cezary ak Pawe Królikowski Grzegorz Wons Artur Barci Piotr Pr gowski Marta Lipi ska Katarzyna ak Sylwester Maciejewski Bogdan Kalus Marta Chodorowska
21:45

Zaginiona
Raj. W szkolnej szafce Uli Marek i Jacek znajduj ksi ki na tematbuddyzmu medytacji i sekt. Wzbudza to ich niepokój. Jacek brat Uli dostaje prac w radiu Arena kierowanym przez niejakiego Molskiego przyjaciela ojca. Ch opak ma przygotowa audycj o sektach religijnych. Molski przekonuje Tokarskich e w a nie tam powinni szuka zaginionej Uli. Wyjawia Jackowi e jego syn Mateusz równie przyst pi do sekty. Magda m oda redaktorka pomaga Jackowi w przygotowaniuprogramu na temat sekty Raj. Ch opak postanawia dotrze do jej cz onków licz c e mo e natrafi na lad siostry. Podczas wizyty w klasztorze dominikanów uzyskuje wiele wa nych informacji dotycz cych rekrutacji wewn trznej hierarchii i zasad ycia w sekcie. Wraz z Magd ustala plan odbicia Uli. Na pocz tek musi przenikn w szeregi cz onków Raju nie wzbudzaj c ich podejrze . Serial obyczajowy dramat
22:35

Kasta
Bieg y. Kobieta walczy od odszkodowanie za wypadek drogowy m a w którym ten zosta sparali owany. Przekupiony bieg y wydaje sfa szowan opini o winie sprawcy tragicznego w skutkach zdarzenia. Re yseria: Krzysztof Kalisiak
23:05

Gospodarz. W odzimierz Tetmajer znany i nieznany
Osoba Tetmajera odgrywa a pewn rol w niektórych rozgrywkach politycznych a jego popularne w ród ludu nazwisko ch tnie wci gano na listy cz onków organizacji i w sk ad ich zarz dów by zapewni sobie poparcie szerszego kr gu spo ecze stwa. Ale W odzimierz Tetmajer te ch tnie sam podejmowa si obowi zków szczególnie tych które nak ada o na niego ycie na wsi. Zosta delegatem do Rady Szkolnej i Powiatowej co zaowocowa o za o eniem w Bronowiczach stra y po arnej wyposa onej w mundury i sprz t co wi cej Tetmajer sam wiczy stra aków. A gdy zosta pos em przyje d ali do niego ze swoimi problemami ch opi z ca ego powiatu. Z pocz tkiem wojny w 1915 napisa manifest do Polaków w Ameryce wzywaj c ich do powrotu. W latach wojny Tetmajer zapisa si w pami ci wspó czesnych jako gor cy patriota. Mia zosta pos em do pierwszego sejmu polskiego ale poniewa nie umieszczono go na krakowskiej li cie ludowców tylko na nowotarskiej wycofa si . W ostatnich latach ycia Tetmajer zniech cony do polityki wraca do sztuki. Nie przyj teki ministra kultury i sztuki któr mu ofiarowano pod koniec 1920 roku ale po wi ca du o czasu dzia alno ci kulturalnej zosta bowiem prezesem Rady Sztuki w Krakowie. Kilkuletni rozbrat artysty ze sztuk odbi si jednak na jego twórczo ci a pomys eby po czy anegdot polityczn z malarstwem nie by najlepszy
Activate Live-Chat