OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:15

Rodzinka.pl
Fa szywiec. Kacper pokazuje swoje zimowe zdj cia Zosi. Kryzys w zwi zku Natalii i Ludwika o którym Natalia opowiada Marii. Maria namawia Natali na terapi ma e sk . Natalia przygotowuje leczo dla ca ej rodziny Ludwik odmawia przychodzi zje w ukryciu w nocy. Boscy coraz bardziej mijaj si we w asnym domu. Kacper pyta rodziców czy si rozwodz . Kuba sma y Pauli p on ce nale niki przy czym ca a kuchnia zape nia si dymem. Marek odwiedza Ludwika. Serial komediowy
00:45

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:10

Zaczarowany wiat..
W odcinku: Czym jest witra Jak powstaje Kto stworzy najpi kniejsze polskie witra e Dzi przyjrzymy si ce która zakwit a w ko ciele franciszkanów w Krakowie. Odkryjemy jak pi kne mog by polne kwiaty (bratki nasturcje malwy i dziewanny) uwiecznione na zawsze przez mistrza malarza grafika poet Stanis awa Wyspia skiego
01:25

Nela ma a reporterka
Szukamy torbaczy. Nela wyruszy a na misj ratunkow zwierz t do Australii po po arach australijskiego buszu. Dotar a na Wysp Kangura gdzie rozpocz a poszukiwania zwierz t. Kieruje si w stron czarnej linii na mapie w poszukiwaniu torbaczy i innych zwierz t które mog y ocale
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Ranczo
Sztuka i w adza. Pierwszy odcinek drugiej serii rozpoczyna si od powyborczego wyrównania rachunków. Wprawdzie wójt pozosta na stanowisku ale odkrywa e Czerepach pracowa dla konkurencji jako podwójny agent i wpada w sza . Zbli enie Kusego i Lucy ko czy si przykr niespodziank . Kusy uwa a e jest niegodny tak wspania ej kobiety. Postanawia ograniczy ich zwi zek do przyja ni. Zapomnienia chce szuka w malarstwie. Wójt pod byle pretekstem wyrzuca Czerepacha z pracy. Zwolniony urz dnik z zemsty wprowadza wirusy w komputerow sie gminn co parali uje funkcjonowanie urz du a wójta stawia w nader k opotliwej sytuacji. Serial obyczajowy 53 min Polska 2007 Re yseria: Wojciech AdamczykScenariusz: Robert Brutter Jerzy NiemczukAktorzy: Ilona Ostrowska Cezary ak Pawe Królikowski Grzegorz Wons Artur Barci Piotr Pr gowski Marta Lipi ska Katarzyna ak Sylwester Maciejewski Bogdan Kalus Marta Chodorowska
03:35

Barwy szcz cia
Odc. 2323Agata odkrywa e Romanowski straci w ko cu prac a jej now szefow zosta a Mika. Z kolei Damian za amany po ostatnim spotkaniu Dominik znów zaczyna my le o alkoholu. Tymczasem Stawicki zauwa a e z jego komputera znikn a cz nagra z monitoringu Waleria zaczyna podejrzewa e abcia ma chrapk na Stefana i pod jej nieobecno próbuje seniora uwie . Do opieki nad Górk zg aszaj si kolejne ch tne: Ola Halszka oraz ucja. Serial obyczajowy
04:00

Zaginiona
Raj. W szkolnej szafce Uli Marek i Jacek znajduj ksi ki na tematbuddyzmu medytacji i sekt. Wzbudza to ich niepokój. Jacek brat Uli dostaje prac w radiu Arena kierowanym przez niejakiego Molskiego przyjaciela ojca. Ch opak ma przygotowa audycj o sektach religijnych. Molski przekonuje Tokarskich e w a nie tam powinni szuka zaginionej Uli. Wyjawia Jackowi e jego syn Mateusz równie przyst pi do sekty. Magda m oda redaktorka pomaga Jackowi w przygotowaniuprogramu na temat sekty Raj. Ch opak postanawia dotrze do jej cz onków licz c e mo e natrafi na lad siostry. Podczas wizyty w klasztorze dominikanów uzyskuje wiele wa nych informacji dotycz cych rekrutacji wewn trznej hierarchii i zasad ycia w sekcie. Wraz z Magd ustala plan odbicia Uli. Na pocz tek musi przenikn w szeregi cz onków Raju nie wzbudzaj c ich podejrze . Serial obyczajowy dramat
04:50

Gospodarz. W odzimierz Tetmajer znany i nieznany
Osoba Tetmajera odgrywa a pewn rol w niektórych rozgrywkach politycznych a jego popularne w ród ludu nazwisko ch tnie wci gano na listy cz onków organizacji i w sk ad ich zarz dów by zapewni sobie poparcie szerszego kr gu spo ecze stwa. Ale W odzimierz Tetmajer te ch tnie sam podejmowa si obowi zków szczególnie tych które nak ada o na niego ycie na wsi. Zosta delegatem do Rady Szkolnej i Powiatowej co zaowocowa o za o eniem w Bronowiczach stra y po arnej wyposa onej w mundury i sprz t co wi cej Tetmajer sam wiczy stra aków. A gdy zosta pos em przyje d ali do niego ze swoimi problemami ch opi z ca ego powiatu. Z pocz tkiem wojny w 1915 napisa manifest do Polaków w Ameryce wzywaj c ich do powrotu. W latach wojny Tetmajer zapisa si w pami ci wspó czesnych jako gor cy patriota. Mia zosta pos em do pierwszego sejmu polskiego ale poniewa nie umieszczono go na krakowskiej li cie ludowców tylko na nowotarskiej wycofa si . W ostatnich latach ycia Tetmajer zniech cony do polityki wraca do sztuki. Nie przyj teki ministra kultury i sztuki któr mu ofiarowano pod koniec 1920 roku ale po wi ca du o czasu dzia alno ci kulturalnej zosta bowiem prezesem Rady Sztuki w Krakowie. Kilkuletni rozbrat artysty ze sztuk odbi si jednak na jego twórczo ci a pomys eby po czy anegdot polityczn z malarstwem nie by najlepszy
05:50

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:05

Korona krlw
Rodzina Olgierdowiczów zosta a wygnana z Wilna ale Jagie o zostaje ci gni ty przez Kiejstuta który chce od niego pos usze stwa. Jagie o poprzysi ga zemst i odzyskanie zamku. Zawisza podgl daj c Helen i Pe k spada z drabiny. Rannemu biskupowi chce pomóc Jan z Kleparza. Ludwik i Jadwiga podejmuj decyzj dotycz c ikony Matki Boskiej. Telenowela historyczna
07:30

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2324Patryk próbuje przekona matk by przesta a w ko cu oczernia w Internecie firm Fit Zdrowie. Agata planuje za to zmieni prac i przenie si do fundacji któr ju kiedy odwiedzi a. Mika nagle proponuje dziewczynie awans i robi wszystko by zatrzyma Pyrk w firmie. Z kolei Regina wyznaje Aldonie jak bardzo t skni za Frankiem. A W adek opowiada Darkowi o zaskakuj cej propozycji któr otrzyma w czasie szkolenia w Singapurze. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Dzie a arcydzie a
Martin Schongauer. Odkrywamy arcydzie a to projekt którego g ównym celem jest wydobycie z ukrycia wybitnych arcydzie zbiorów Polskiej Akademii Umiej tno ci oraz Archiwum PAN i PAU. Martin Schongauer to wiatowej s awy malarz oraz rytownik. Uznawany jest za jednego z pierwszych rytowników w Niemczech. Do dzi zachowa o si 116 sygnowanych rycin charakteryzuj cych si delikatn kresk czystym wyko czeniem oraz zmys em dekoracyjnym. W odcinku przyjrze si mo na dzie om zgromadzonym w Gabinecie Rycin w PAU I PAN w Krakowie. Do zbioru nale s ynny Gryf Bitwa w. Jakuba oraz wiele innych znakomitych prac
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

M jak mi o
Krzysztof ledzi Frank i gdy dziewczyna wybiera si z Paw em na wycieczk na rowerach nagle atakuje. Tymczasem Kamila wci nie chce zostawi w spokoju Piotra a Magda robi wszystko by j powstrzyma i by ratowa ma e stwo Zdu skich zaprasza w ko cu przyjació na romantyczny weekendowy wyjazd. Problemy ma te Kamil który szykuje si do rozstania z Pol . Poza tym do bistro wraca Tomasz Kawecki z Inspekcji Sanitarnej by przeprowadzi kolejn kontrol i zem ci si za odrzucenie na Ali
13:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40

Gospodarz. W odzimierz Tetmajer znany i nieznany
Osoba Tetmajera odgrywa a pewn rol w niektórych rozgrywkach politycznych a jego popularne w ród ludu nazwisko ch tnie wci gano na listy cz onków organizacji i w sk ad ich zarz dów by zapewni sobie poparcie szerszego kr gu spo ecze stwa. Ale W odzimierz Tetmajer te ch tnie sam podejmowa si obowi zków szczególnie tych które nak ada o na niego ycie na wsi. Zosta delegatem do Rady Szkolnej i Powiatowej co zaowocowa o za o eniem w Bronowiczach stra y po arnej wyposa onej w mundury i sprz t co wi cej Tetmajer sam wiczy stra aków. A gdy zosta pos em przyje d ali do niego ze swoimi problemami ch opi z ca ego powiatu. Z pocz tkiem wojny w 1915 napisa manifest do Polaków w Ameryce wzywaj c ich do powrotu. W latach wojny Tetmajer zapisa si w pami ci wspó czesnych jako gor cy patriota. Mia zosta pos em do pierwszego sejmu polskiego ale poniewa nie umieszczono go na krakowskiej li cie ludowców tylko na nowotarskiej wycofa si . W ostatnich latach ycia Tetmajer zniech cony do polityki wraca do sztuki. Nie przyj teki ministra kultury i sztuki któr mu ofiarowano pod koniec 1920 roku ale po wi ca du o czasu dzia alno ci kulturalnej zosta bowiem prezesem Rady Sztuki w Krakowie. Kilkuletni rozbrat artysty ze sztuk odbi si jednak na jego twórczo ci a pomys eby po czy anegdot polityczn z malarstwem nie by najlepszy
14:45

Kasta
Bieg y. Kobieta walczy od odszkodowanie za wypadek drogowy m a w którym ten zosta sparali owany. Przekupiony bieg y wydaje sfa szowan opini o winie sprawcy tragicznego w skutkach zdarzenia. Re yseria: Krzysztof Kalisiak
15:15

R czka gotuje
l ska klasyka. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45

Mwimy po polsku
Jak dobrze zrobi zakupy. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
15:55

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
16:15

Al chemik
K opoty Mirmi a. W tym odcinku Alchemik postanawia wyja ni m odemu widzowi czym jest proces pocenia si przeprowadzaj c do wiadczenie z podgrzewaniem balonów. Kalina przechadzaj c si korytarzami zamku odnajduje studni prawdy
16:30

Baw si s owami
Miko aj Kopernik. W odcinku: Wujek Ignacy pracuj cy w centrum nauki opowiada Ani Kasi i Micha owi o Miko aju Koperniku i jego nowatorskiej teorii budowy Uk adu S onecznego. Dzieci poznaj te nazwy planet i zasad pisania planet wielk liter
16:40

Baw si s owami
On wyjecha oni wyjechali. W odcinku: Smok przypomina dzieciom kim by Miko aj Kopernik. Dzieci ucz si tworzy w a ciwe formy czasowników z biografii Miko aja Kopernika w czasie przesz ym
16:50

Nauka literek z u u
Literka T. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
17:00

Rodzinka.pl
Empatyczny grzechotnik. Natalia i Ludwik k óc si . Ludwik wpuszcza Agat ku jego zdziwieniu dziewczyna przysz a do Kuby. Kuba zajmuje azienk Kacprowi w tym czasie przychodzi Paula Kacper nie wytrzymujei idzie za potrzeb do ogrodu. Natalia proponuje Ludwikowi terapi . Kuba mówi Natalii e o wiadczy si Pauli. Tomek Magda wraz z ma Majk odwiedzaj rodziców. Wzruszona Natalia po pewnym czasie idzie do siebie. Tomek pyta braci czy mi dzy rodzicami wszystko jest dobrze. Serial komediowy
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2324Patryk próbuje przekona matk by przesta a w ko cu oczernia w Internecie firm Fit Zdrowie. Agata planuje za to zmieni prac i przenie si do fundacji któr ju kiedy odwiedzi a. Mika nagle proponuje dziewczynie awans i robi wszystko by zatrzyma Pyrk w firmie. Z kolei Regina wyznaje Aldonie jak bardzo t skni za Frankiem. A W adek opowiada Darkowi o zaskakuj cej propozycji któr otrzyma w czasie szkolenia w Singapurze. Serial obyczajowy
19:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40

Alert Covid
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Paradoks
Wolno. Go cinnie wyst puj : Philip Lenkowsky Wojciech D browski W szpitalu psychiatrycznym zostaje zamordowany jeden z pacjentów. Wszystko wskazuje na to e zabójc jest inny pensjonariusz zak adu pan Kazimierz. Przebywa on w szpitalu na leczeniu po zabójstwie ony i dzieci. Inspektor Kaszowski nie jest przekonany o jego winie. Tym razem do ledztwa w cza si Joanna. Serial kryminalno sensacyjny
21:40

Zaginiona
Areszt. Komisarz Wi ckowski informuje Tokarskich e ich córka przebywa w areszcie ledczym. W telewizji ukazuje si komunikat e Ula dowodzi gangiem w amywaczy. Tokarscy szukaj pomocy u adwokata
22:30

Kasta
W obronie brata. Dwudziestoletni student zosta skazany za zabójstwo pracownika sklepu nocnego. Okazuje si e do prokuratury trafiaj dowody których potem nie ma w adnych aktach. Serial paradokumentalny Re yseria: Jakub Za czak
23:00

Najpi kniejszy widok z okna
Opowie o przyja ni dwóch górali spod Tatr starego i m odego którzy spotkali si na emigracji w Australii. Józef weteran bitwy pod Monte Casino przebywa w australijskim domu opieki samotny i ubezw asnowolniony. Marzy o tym by wróci do Polski. Mateusz ponad 60 lat m odszy od Józefa przyby do Australii po swoj yciow szans . Zafascynowany bohatersk przesz o ci Józefa pragnie mu pomoc zrealizowa marzenie. Nie jest to jednak atwe b dzie musia stoczy walk o Józefa z bezduszn australijsk biurokracj
23:30

Cafe piosenka
Tadeusz Polkowski. Go ciem programu jest Tadeusz Polkowski
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat