OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Empatyczny grzechotnik. Natalia i Ludwik k óc si . Ludwik wpuszcza Agat ku jego zdziwieniu dziewczyna przysz a do Kuby. Kuba zajmuje azienk Kacprowi w tym czasie przychodzi Paula Kacper nie wytrzymujei idzie za potrzeb do ogrodu. Natalia proponuje Ludwikowi terapi . Kuba mówi Natalii e o wiadczy si Pauli. Tomek Magda wraz z ma Majk odwiedzaj rodziców. Wzruszona Natalia po pewnym czasie idzie do siebie. Tomek pyta braci czy mi dzy rodzicami wszystko jest dobrze. Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Al chemik
K opoty Mirmi a. W tym odcinku Alchemik postanawia wyja ni m odemu widzowi czym jest proces pocenia si przeprowadzaj c do wiadczenie z podgrzewaniem balonów. Kalina przechadzaj c si korytarzami zamku odnajduje studni prawdy
01:15

Baw si s owami
Miko aj Kopernik. W odcinku: Wujek Ignacy pracuj cy w centrum nauki opowiada Ani Kasi i Micha owi o Miko aju Koperniku i jego nowatorskiej teorii budowy Uk adu S onecznego. Dzieci poznaj te nazwy planet i zasad pisania planet wielk liter
01:30

Baw si s owami
On wyjecha oni wyjechali. W odcinku: Smok przypomina dzieciom kim by Miko aj Kopernik. Dzieci ucz si tworzy w a ciwe formy czasowników z biografii Miko aja Kopernika w czasie przesz ym
01:40

Nauka literek z u u
Literka T. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
01:45

Alert Covid
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Paradoks
Wolno. Go cinnie wyst puj : Philip Lenkowsky Wojciech D browski W szpitalu psychiatrycznym zostaje zamordowany jeden z pacjentów. Wszystko wskazuje na to e zabójc jest inny pensjonariusz zak adu pan Kazimierz. Przebywa on w szpitalu na leczeniu po zabójstwie ony i dzieci. Inspektor Kaszowski nie jest przekonany o jego winie. Tym razem do ledztwa w cza si Joanna. Serial kryminalno sensacyjny
03:25

Barwy szcz cia
Odc. 2324Patryk próbuje przekona matk by przesta a w ko cu oczernia w Internecie firm Fit Zdrowie. Agata planuje za to zmieni prac i przenie si do fundacji któr ju kiedy odwiedzi a. Mika nagle proponuje dziewczynie awans i robi wszystko by zatrzyma Pyrk w firmie. Z kolei Regina wyznaje Aldonie jak bardzo t skni za Frankiem. A W adek opowiada Darkowi o zaskakuj cej propozycji któr otrzyma w czasie szkolenia w Singapurze. Serial obyczajowy
03:55

Zaginiona
Areszt. Komisarz Wi ckowski informuje Tokarskich e ich córka przebywa w areszcie ledczym. W telewizji ukazuje si komunikat e Ula dowodzi gangiem w amywaczy. Tokarscy szukaj pomocy u adwokata
04:45

Najpi kniejszy widok z okna
Opowie o przyja ni dwóch górali spod Tatr starego i m odego którzy spotkali si na emigracji w Australii. Józef weteran bitwy pod Monte Casino przebywa w australijskim domu opieki samotny i ubezw asnowolniony. Marzy o tym by wróci do Polski. Mateusz ponad 60 lat m odszy od Józefa przyby do Australii po swoj yciow szans . Zafascynowany bohatersk przesz o ci Józefa pragnie mu pomoc zrealizowa marzenie. Nie jest to jednak atwe b dzie musia stoczy walk o Józefa z bezduszn australijsk biurokracj
05:15

Cafe piosenka
Tadeusz Polkowski. Go ciem programu jest Tadeusz Polkowski
05:40

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Alert Covid
07:05

Le niczwka
Jacek podwozi Magd do przychodni. Lekarka jest bardzo wdzi czna za pomoc. Umawiaj si na wspólne wyj cie do baru po pracy. Gromniak szykuje plan na zainteresowanie alkoholików Programem 12 kroków. Nowacki dowiaduje si od Daniela e Klara by a przekonana i Bogdan ca y czas j sprawdza. Komendant wzywa Nowackiego na dywanik. W lesie Kurek znajduje dziwn ulotk . Rozpisany jest na niej konkurs dzi ki któremu mo na wygra ró ne rodzaje alkoholu. Telenowela
07:30

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Na sygnale
Dobra robota. Ojciec uprzedza Kub e w stacji znów b dzie kontrola. Nowy nadal próbuje pomaga Zosi i postanawiaw ko cu rozsta si z Maryn . Na kolejnym dy urze ratowników dochodzi do tragedii. Zespó doktora Banacha jedzie do starszej pacjentki która panicznie boi si e za oga karetki zarazi j wirusem i nie pozwala si zbada . A Basia z K dziorem odpowiadaj na wezwanie do chorego który ma zaburzenia rytmu serca. Niespodziewaniezostaj brutalnie zaatakowani przez m czyzn z no em. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2020 Re yseria: Kamila FidlerScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Justyna Sieniawska Jan Bielski Natalia Rewie ska Paulina aba Ewa Konstanciak Mateusz Bernardyn
TVPOLONIA
12:00

Ktr dy po sztuk
Katarzyna Kobro. Odcinek o yciu i twórczo ci Katarzyny Kobro (1898 1951) polskiej rze biarki twórczyni koncepcji jednorodno ci przestrzeni cz onkini wielu grup artystycznych m.in. awangardy konstruktywistycznej Praesensu Bloku i a.r. Na jej yciu i cz ciowo drodze twórczej zawa y zwi zek z W adys awem Strzemi skim. Na dorobek artystki sk adaj si kompozycje i rze by przestrzenne oraz rze by abstrakcyjne które zakwestionowa y tradycyjne my lenie o rze bie jako zwartej bryle. Wi kszo dzie Kobro znajduje si w Muzeum Sztuki w odzi
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

M jak mi o
Iza wraca do wydawnictwa po swoje rzeczy i odkrywa e firma wci dzia a a jej nowym w a cicielem zosta Micha . Wcze niej Chodakowska próbuje pomóc Amelce przyjació ce Szymka. Po spotkaniu z matk ma ej domy la si e w rodzinie dochodzi do aktów przemocy. Ojciec dziewczynki wybucha nagle agresj i zaczyna grozi Izie. Tymczasem Olek wchodzi w pracy w konflikt z jednym z kolegów Arkiem Karnowskim. Odkrywa te e kto znowu szkaluje go w Internecie. Gdy Aneta wspomina Olewiczowi o problemach m a ten obiecuje zaj si spraw . Serial obyczajowy
13:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:40

Tego si nie wytnie
Tego si nie wytnie to talk show jakiego nie by o w polskiej telewizji od wielu lat. Go cie z najwy szej pó ki najwa niejsze wydarzenia kulturalne kontrowersyjne tematy i co tydzie wyst py gwiazd. Do tego przegl d aktualnych wydarze . Nie zabraknie muzyki filmu teatru literatury i satyry. Rozrywka na poziomie i ciekawe opinie. Krótko mówi c: pe na kultura Program poprowadzi Mariusz Cie lik a towarzyszy mu b dzie para komentatorów: dr Justyna Melonowska oraz ukasz Adamski
15:00

Kasta
W obronie brata. Dwudziestoletni student zosta skazany za zabójstwo pracownika sklepu nocnego. Okazuje si e do prokuratury trafiaj dowody których potem nie ma w adnych aktach. Serial paradokumentalny Re yseria: Jakub Za czak
15:30

Kuchnia Jagiellonw
Bliskie spotkania kulinarne czyli Turcy za granic. W tym odcinku poznamy przepis na danie zwane mutancana (wym. mutand ana). Danie które stanowiklucz do zrozumienia zwi zków kuchni Jagiellonów z kuchni polsk i kuchni tureck . Drug potraw jest danie znane na ca ych Ba kanach borek czyli inaczej mówi c ciasto z serem
16:00

Mi dzy wierszami
16:25

Bolek i Lolek
Robinson. Lektura ksi ki inspiruje do zabawy na bezludnej wyspie. Robinsonem jest Bolek a Pi taszkiem mniejszy z ch opców Lolek
16:35

Bolek i Lolek
Po awiacze skarbów. Bolek i Lolek wyruszaj na poszukiwanie skarbów. Ch opcy p yn ódk z dna rzeki wy awiaj ró ne nikomu niepotrzebne rupiecie które nast pnie znosz do sk adnicyz omu
16:45

Reksio
Reksio piewak. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio usi uje pocieszy swojego rozpaczaj cego koleg psa
17:00

Rodzinka.pl
Porzucona narzeczona. Natalia mówi Ludwikowi e zapisa a ich na terapi . Kuba robi Ludwikowi arcik. Tomek zwraca uwag Natalii eby mówi a do ma ej Majki normalnym g osem. Ludwikowi wypada fili anka na widok Agaty. Ludwik broni Magdy i Tomka co prowadzi do kolejnej k ótni. Kacper ma poma u do zachowania rodziców. Filip ratuje ycie Pauli. Ludwik urz dza dzie mieciowego arcia. Boscy po terapii znów si k óc . Serial komediowy
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
18:35

Mwimy po polsku
Jak dobrze zrobi zakupy. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
18:50

Na sygnale
Dobra robota. Ojciec uprzedza Kub e w stacji znów b dzie kontrola. Nowy nadal próbuje pomaga Zosi i postanawiaw ko cu rozsta si z Maryn . Na kolejnym dy urze ratowników dochodzi do tragedii. Zespó doktora Banacha jedzie do starszej pacjentki która panicznie boi si e za oga karetki zarazi j wirusem i nie pozwala si zbada . A Basia z K dziorem odpowiadaj na wezwanie do chorego który ma zaburzenia rytmu serca. Niespodziewaniezostaj brutalnie zaatakowani przez m czyzn z no em. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2020 Re yseria: Kamila FidlerScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Justyna Sieniawska Jan Bielski Natalia Rewie ska Paulina aba Ewa Konstanciak Mateusz Bernardyn
19:20

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Na dobre i na z e
Najdziwniejsza Wielkanoc ever. Micha przywozi do szpitala Matyld i Nin . Dziewczyny trafiaj od razu pod opiek Barta. W Le nej Górze pojawia si W och który przyjecha do Polski szukaj c syna. Zosta brutalnie zaatakowany na ulicy. Z pomoc przychodzi mu aktor który chce zagra wielkanocne przedstawienie dla dzieci i nawet nie zdaje sobie sprawy e jest powa nie chory. Tymczasem Jorge kolejny raz spotyka w szpitalu Tol gdy ta przychodzi na kontrol po operacji. Z kolei Tadka odwiedza jego by a ukochana m oda lekarka Gloria Krasucka. Dziewczyna nosi si z zamiarem rozpocz cia pracy w Le nej Górze. Serial obyczajowy
21:40

The Voice of Poland
Przes uchania w ciemno. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
23:40

Muzeum polskiej piosenki
W ka dym odcinku twórcy programu przedstawiaj histori jednego polskiego przeboju sprzed lat. Widzowie dowiedz si w jakich okoliczno ciach powsta a piosenka kto j stworzy i jak potoczy y si losy autora. Prawie ka dy przebój ma swoj histori zwi zane z nim anegdoty i opowie ci. B dzie mowa równie o rozterkach autorów i zabawnych sytuacjach
23:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat