OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Porzucona narzeczona. Natalia mówi Ludwikowi e zapisa a ich na terapi . Kuba robi Ludwikowi arcik. Tomek zwraca uwag Natalii eby mówi a do ma ej Majki normalnym g osem. Ludwikowi wypada fili anka na widok Agaty. Ludwik broni Magdy i Tomka co prowadzi do kolejnej k ótni. Kacper ma poma u do zachowania rodziców. Filip ratuje ycie Pauli. Ludwik urz dza dzie mieciowego arcia. Boscy po terapii znów si k óc . Serial komediowy
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Bolek i Lolek
Robinson. Lektura ksi ki inspiruje do zabawy na bezludnej wyspie. Robinsonem jest Bolek a Pi taszkiem mniejszy z ch opców Lolek
01:10

Bolek i Lolek
Po awiacze skarbów. Bolek i Lolek wyruszaj na poszukiwanie skarbów. Ch opcy p yn ódk z dna rzeki wy awiaj ró ne nikomu niepotrzebne rupiecie które nast pnie znosz do sk adnicyz omu
01:20

Reksio
Reksio piewak. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio usi uje pocieszy swojego rozpaczaj cego koleg psa
01:30

Reksio
Reksio swat. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku zobaczymy Reksia w roli swata kur i kogutów
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Na dobre i na z e
Najdziwniejsza Wielkanoc ever. Micha przywozi do szpitala Matyld i Nin . Dziewczyny trafiaj od razu pod opiek Barta. W Le nej Górze pojawia si W och który przyjecha do Polski szukaj c syna. Zosta brutalnie zaatakowany na ulicy. Z pomoc przychodzi mu aktor który chce zagra wielkanocne przedstawienie dla dzieci i nawet nie zdaje sobie sprawy e jest powa nie chory. Tymczasem Jorge kolejny raz spotyka w szpitalu Tol gdy ta przychodzi na kontrol po operacji. Z kolei Tadka odwiedza jego by a ukochana m oda lekarka Gloria Krasucka. Dziewczyna nosi si z zamiarem rozpocz cia pracy w Le nej Górze. Serial obyczajowy
03:30

Na sygnale
Dobra robota. Ojciec uprzedza Kub e w stacji znów b dzie kontrola. Nowy nadal próbuje pomaga Zosi i postanawiaw ko cu rozsta si z Maryn . Na kolejnym dy urze ratowników dochodzi do tragedii. Zespó doktora Banacha jedzie do starszej pacjentki która panicznie boi si e za oga karetki zarazi j wirusem i nie pozwala si zbada . A Basia z K dziorem odpowiadaj na wezwanie do chorego który ma zaburzenia rytmu serca. Niespodziewaniezostaj brutalnie zaatakowani przez m czyzn z no em. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2020 Re yseria: Kamila FidlerScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Justyna Sieniawska Jan Bielski Natalia Rewie ska Paulina aba Ewa Konstanciak Mateusz Bernardyn
04:00

The Voice of Poland
Przes uchania w ciemno. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
05:55

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
07:00

Barwy szcz cia
Odc. 2321 Hubert zabiera Beat i Grzesia na SOR. W szpitalu lekarz u wiadamia Pyrce e chwytem Heimlicha uratowa ch opcu ycie. Po powrocie do domu Hubert odbiera gratulacje bo o jego bohaterskim zachowaniu jest ju g o no w Internecie. Wydarzenie to sk ania Pyrk do podj cia wa nej decyzji. Darek opowiada Józkowi e Niedzielska by a jego dziewczyn w liceum z któr zerwa gdy u wiadomi sobie e jest gejem. Ona jednak nigdy nie pozna a powodu ich rozstania. Dawna para spotyka si w Feel Good. Jowita op aca adwokata dla Alanai prosi Sandr o kontakt do jego matki by powiadomi kobiet co dzieje si z ch opakiem. Kajtek i Oliwka widz e kole anka zadurzy a si w trenerze. Gdy Jezierska przyje d a odebra Alana z aresztu ten jest na ni w ciek y za wmieszanie go w afer z Gret . Serial obyczajowy
07:25

Barwy szcz cia
Odc. 2322Klara akceptuje decyzj Huberta o odej ciu z Ex Ex i proponuje aby wspó pracowa z ni i Winicjuszem w wydawnictwie. Pyrka ma jednak inne plany i w tym celu spotyka si w szpitalu z ordynatorem. abcia ali si Stefanowi e przez Ry ka straci a dach nad g ow a Górka proponuje by kobieta wprowadzi a si do niego do czasu znalezienia nowego lokum. Tymczasem Gawron zamierza zamieszka z partnerk w starej przyczepie kempingowej. Dominika zauwa a na nagraniu monitoringu e to Damian obserwuje ich dom. Gdy Stawicki wychodzido pracy dziewczyna spotyka si z Wójcikiem i ka e mu trzyma si od nich z daleka. Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:15

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:25

Giganci historii
Bitwa o Angli. Jeszcze nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzi cza o tak du o tak nielicznym. Co mia na my li Winston Churchill mówi c te s owa Tematem rozgrywki Gigantów historii jest tym razem Bitwa o Angli
TVPOLONIA
12:15

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
12:35

Nela ma a reporterka
Spotkanie z koal. Nela wyruszy a na misj ratunkow zwierz t do Australii po po arach australijskiego buszu. Dotar a na Wysp Kangura gdzie rozpocz a poszukiwania zwierz t. Po wizycie w klinice weterynaryjnej oraz pomocy kolczatce jednemu z dwóch gatunków stekowców na wiecie wyrusza na dalsz cz swojej misji. Po chwili dociera do spalonego gospodarstwa tam na drzewie widzi koal . Czy ona równie potrzebuje pomocy
12:50

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
13:00

Ojciec Mateusz
Salowy. Wojtek wraca po nocnym dy urze do domu. Z kamienicy wychodzi Kobylicka i zaprasza go na kolacj . Natalia dziwnie si zachowuje. Widzi poruszaj ce si przedmioty i zamkni te drzwi. Babcia i Emilka artuj e jak zawsze ma zwidy. Natalia z babci postanawiaj poczyta o owcach duchów. Podekscytowana babcia robi dochodzenie i ustala e ze wszystkich sposobów na odstraszenie duchów bia a sza wia jest najskuteczniejsza. Grzybiarze znajduj zw oki m czyzny w lesie. Nie ma przy nim adnych dokumentów. Sekcja dowodzi e zosta uduszony. Po sprawdzeniu okazuje si e nikt nie zg osi zagini cia cz owieka. Policjanci rozpytuj na mie cie o to samo ofiary. Mateusz dostaje MMS em zdj cie NN ale to babcia zerkaj ca mu przez rami rozpoznaje ofiar . Serial kryminalny obyczajowy
13:50
Na dobre i na z e
Najdziwniejsza Wielkanoc ever. Micha przywozi do szpitala Matyld i Nin . Dziewczyny trafiaj od razu pod opiek Barta. W Le nej Górze pojawia si W och który przyjecha do Polski szukaj c syna. Zosta brutalnie zaatakowany na ulicy. Z pomoc przychodzi mu aktor który chce zagra wielkanocne przedstawienie dla dzieci i nawet nie zdaje sobie sprawy e jest powa nie chory. Tymczasem Jorge kolejny raz spotyka w szpitalu Tol gdy ta przychodzi na kontrol po operacji. Z kolei Tadka odwiedza jego by a ukochana m oda lekarka Gloria Krasucka. Dziewczyna nosi si z zamiarem rozpocz cia pracy w Le nej Górze. Serial obyczajowy
14:45
Hity kabaretu
Marian i Hela i inne hity kabaretu Ko Polski. Program monta owy prezentuj cy w pigu ce najciekawsze i najzabawniejsze skecze popularnych polskich kabaretów. W tym odcinku najlepsze skecze Kabaretu Ko Polski
15:40
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
 
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:40
 
Szansa na sukces. Opole 2020
Ich Troje. W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:40
 
Rodzina Treflikw
Oj boli. Beztroska zabawa Treflików ko czy si w momencie gdy Mamusia zauwa a zadrapanie na kolanie Treflika. Ch opiec do tej pory poch oni ty haracami stwierdza e zadrapanie bardzo boli i nie daje naklei sobie plastra. Treflinka z Wujciem posuwaj si do podst pu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Ludzie i bogowie
Kuzyn diab a. Józef Onyks i Dager informuj Kurk i Waleta e konsekwencj zdrady jest mier . Oskar eni twierdz e nigdy nie zdradziliby Polski. Okazuje si e pu kownik u ywaj cy pseudonimu Kuzyn pracuje dla Niemców. Dager uczestniczy w strzelaninie w restauracji Akwarium . Ginie wspó pracownik Kuzyna Bia y. Genera Grot nakazuje wstrzyma si z egzekucj pu kownika dopóki z Londynu nie nadejdzie potwierdzenie wyroku. Gdy okazuje si e rz d na uchod stwie nie ma nic wspólnego z operacj Klosz genera Grot podpisuje wyrok
21:40
 
Mj Nikifor
Krynica rok 1960. Pewnego dnia do pracowni Mariana W osi skiego wchodzi miejscowy ebrak i rozpakowuje warsztat malarski. Od tej pory ycie plastyka nie b dzie ju takie jak dawniej
23:40
 
Fajna Polska
Trójmiasto Gda sk Gdynia Sopot. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Activate Live-Chat