OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:20
 
Zakochaj si w Polsce
Ostróda. Ostróda jest czwartym co do wielko ci miastem Warmii i Mazur. Mo na do niej atwo dojecha i dop yn . Wkomponowana jest w krajobrazowy majstersztyk matki natury. W jej granicach znajduje si pi jezior w okolicy kilkana cie a wokó wida pi kne lasy. redniowieczna lokacja miasta zwi zana by a z dogodnym po o eniem za o ono je na piaszczystej wyspie przy uj ciu rzeki do rozlewiska. Liczne jeziora okalaj ce miasto stanowi y naturaln zapor obronn . W pó niejszym okresie tutejsze akweny przyczyni y si do szybkiego rozwoju gospodarczego miasta. Dzi Jezioro Drw ckie jest najwi ksz naturaln atrakcj Ostródy. Zwiedzanie warto zacz od Zamku Krzy ackiego który od miasta oddziela a fosa zasilana przez odnog rzeki Drw cy. Budowl wzniesiono na planie zbli onym do kwadratu. Zamkowy dziedziniec otoczony by trzykondygnacyjnymi skrzyd ami o szeroko ci 14 metrów. Na przestrzeni wieków zamek kilkakrotnie p on a podj ta w 1977 roku odbudowa zosta a zako czona w 1992 roku
01:45
 
Rodzina Treflikw
Oj boli. Beztroska zabawa Treflików ko czy si w momencie gdy Mamusia zauwa a zadrapanie na kolanie Treflika. Ch opiec do tej pory poch oni ty haracami stwierdza e zadrapanie bardzo boli i nie daje naklei sobie plastra. Treflinka z Wujciem posuwaj si do podst pu
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:33
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Ludzie i bogowie
Kuzyn diab a. Józef Onyks i Dager informuj Kurk i Waleta e konsekwencj zdrady jest mier . Oskar eni twierdz e nigdy nie zdradziliby Polski. Okazuje si e pu kownik u ywaj cy pseudonimu Kuzyn pracuje dla Niemców. Dager uczestniczy w strzelaninie w restauracji Akwarium . Ginie wspó pracownik Kuzyna Bia y. Genera Grot nakazuje wstrzyma si z egzekucj pu kownika dopóki z Londynu nie nadejdzie potwierdzenie wyroku. Gdy okazuje si e rz d na uchod stwie nie ma nic wspólnego z operacj Klosz genera Grot podpisuje wyrok
03:30
 
Mj Nikifor
Krynica rok 1960. Pewnego dnia do pracowni Mariana W osi skiego wchodzi miejscowy ebrak i rozpakowuje warsztat malarski. Od tej pory ycie plastyka nie b dzie ju takie jak dawniej
05:25
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:00
 
Barwy szcz cia
Odc. 2323Agata odkrywa e Romanowski straci w ko cu prac a jej now szefow zosta a Mika. Z kolei Damian za amany po ostatnim spotkaniu Dominik znów zaczyna my le o alkoholu. Tymczasem Stawicki zauwa a e z jego komputera znikn a cz nagra z monitoringu Waleria zaczyna podejrzewa e abcia ma chrapk na Stefana i pod jej nieobecno próbuje seniora uwie . Do opieki nad Górk zg aszaj si kolejne ch tne: Ola Halszka oraz ucja. Serial obyczajowy
07:25
 
Barwy szcz cia
Odc. 2324Patryk próbuje przekona matk by przesta a w ko cu oczernia w Internecie firm Fit Zdrowie. Agata planuje za to zmieni prac i przenie si do fundacji któr ju kiedy odwiedzi a. Mika nagle proponuje dziewczynie awans i robi wszystko by zatrzyma Pyrk w firmie. Z kolei Regina wyznaje Aldonie jak bardzo t skni za Frankiem. A W adek opowiada Darkowi o zaskakuj cej propozycji któr otrzyma w czasie szkolenia w Singapurze. Serial obyczajowy
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
08:50
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:10
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
11:25
 
Ziarno
O spowiedzi. Co to jest spowied A kto to by ks. Jan Bosko I co on ma wspólnego ze spowiedzi Czy trzeba spe ni jakie warunki by Pan Bóg przebaczy nam nasze grzechy O tym trudnym temacie porozmawiaj dzieci w kolejnym odcinku Ziarna . Dzieci poznaj tak e 5 drogowskazów dobrej spowiedzi. A ca a opowie o spowiedzi zaczyna si od historii o pewnym wi tym który mia dziwny sen
11:55
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
 
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45
 
Rwanda 2020
Misje na wzgórzach. Walka o ycie ka dego dnia. Malaria jest chorob przenoszon przez komary. Ryzyko zachorowania w Rwandzie jest wysokie i wyst puje przez ca y rok na obszarze ca ego kraju. Chorzy zazwyczaj maj wysok gor czk do wiadczaj bólu ca ego cia a dreszczy nudno ci czasami cierpi na odwodnienie lub majaczenie. A niedo ywienie i s aby uk ad odporno ciowy utrudniaj przetrwanie w rodowisku gdzie panuje malaria. Z kamer odwiedzamy o rodek zdrowia prowadzony przez Siostry od Anio ów
13:00
 
Transmisja mszy wi tej
14:15
 
Ch opi
Wesele. Boryna eni si z Jagn w Lipcach odbywa si huczne i d ugie wesele. W ród go ci brakuje tylko Antka i Hanki którzy mieszkaj teraz w n dznej cha upie jej ojca. Józka siostra Antka przynosi im co do jedzenia. Antek wyrzuca j nie chce nic z ojcowskiego sto u. Tymczasem w stodole dogorywa postrzelony Kuba. Próbuj c odci sobiesiekier nog prze art gangren traci resztki si i umiera. Serial obyczajowy
15:15
 
Fajna Polska
Bia ka Tatrza ska Guba ówka i okolice. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
16:10
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:30
 
Le niczwka
Konrad oskar a Kasi o romans z Wojtkiem. Nowacki Kowalski i Wigrowski spotykaj si w Borowiku . Komendant powo uje zespó do zbadania sprawy zabójstwa Janiuka
16:55
 
Le niczwka
Wczesnym rankiem Jacek przygotowuje niadanie dla siebie i Magdy. Tadeusz dzwoni do Mondrasiuka z pro b o pomoc. Janusz odwiedza ojca. Piel gniarka informuje Karcza e pacjent odsypia pi czk
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:45
 
Hity kabaretu
Ma y kac i inne hity Kabaretu K2. Program monta owy prezentuj cy w pigu ce najciekawsze i najzabawniejsze skecze popularnych polskich kabaretów. W tym odcinku najlepsze skecze kabaretu K2
19:40
 
Ba nie i bajki polskie
O psach i kotach. Opowie o tym e amanie prawa dla w asnych korzy ci zawsze prowadzi do chaosu i g bokich podzia ów oraz e stare porzekad o yj jak pies z kotem nie wzi o si znik d. Dawno dawno temu a mo e nie tak dawno za górami za lasami a mo e gdzie niedaleko w znanym mie cieKrakowie psy koty myszy a nawet ludzie yj ze sob w wielkiej przyja ni. A pewnego razu za spraw psa Opryszka i kotki Gryzeldy dochodzi do z amania niepisanego prawa co si komu nale y je eli spadnie ze straganuna ziemi . I tak zostaje spisany kodeks który ma obowi zywa wszystkich. Jednak wkrótce ka dy interpretuje zapisy kodeksu na swoj korzy a w ko cu wszyscy k óc si ze wszystkimi
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Arty ci
Wbrew zapewnieniom Marcina portier rozstaje niespodziewanie zwolniony przez dyrektora finansowego. Tymczasem pomimo k opotów finansowych nowy dyrektor decyduje si zrealizowa pierwsz premier
21:40
 
11 minut
Bohaterami s ludzie których ycie i pasje przeplataj si ze sob . Nieoczekiwany a cuch zdarze czy losy wielu z nich w ci gu zaledwie jedenastu minut
23:05
 
Studio Kultura niedziela z..
twórczo ci Andrzeja Zauchy. W jego krwi p yn swing. Okre lany jako najlepszy polski czarny g os wszechstronny wokalista saksofonista perkusista a tak e aktor. Jako samouk zadziwia swoimi mo liwo ciami wokalnymi i szerokim repertuarem. Oprócz wielkiego talentu by tak e wspania ym cz owiekiem uwielbianym w rodowisku artystycznym yczliwym ciep ym skromnym dowcipnym zawsze z u miechem którym zara a wszystkich. Kolejny odcinek programu Niedziela z... po wi cony jest twórczo ci Andrzeja Zauchy
Activate Live-Chat