OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Rodzinka.pl
Twardziel. Kacper znajduje 100 z w mietniku. Natalia pokazuje Marii nowy pokój Kuby. Natalia upija si z Markiem Ludwikowi si to bardzo nie podoba jest z y na Marka. Kuba chce pomóc bratu w nauce Kacper nie jest zainteresowany. Magda i Tomek odwiedzaj rodziców wszyscy jedz wspólnie obiad sielank przerywa k ótnia m odych rodziców. Natalia Maria i Viola sp dzaj razem mi o wieczór Viola przesadzi a z alkoholem. Kuba rozmawia z Ludwikiem poniewa ma w tpliwo ci co chce robi w yciu. Serial komediowy
00:40
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Zwierzaki Czytaki
Lepszy rydz ni nic. Zwierzaki podekscytowane czekaj na miniteatrzyk który obieca Micha . Niestety nic z tego na razie nie b dzie bo Micha musi zast pi koleg w teatrze. Wpadajednak na pomys aby Zwierzaki wcieli y si w bajkowych bohaterów. I tak na stanowisku pojawia si nieustraszony owca smoków Szymek. Tylko gdzie s te straszne smoki
01:15
 
Domisie
Baloniki. Od rana w domisiowym domku trwa k ótnia bo Eryk chce wyj i pobawi si na podwórku a Pysia z Bazylim marudz i wybrzydzaj bo adna zabawa zaproponowana przez Eryka im nie odpowiada. Na szcz cie Amelka wraca z zakupów. Okazuje si e oprócz produktów spo ywczych kupi a kolorowe baloniki. Jak mo na bawi si balonikami Mo liwo ci jest bez liku balonikowe odbijanki narysuj na baloniku to czego si boisz a potem przek uj balonik nadmuchaj balonik helem i zmie g os. Co jeszcze mo na robi z balonikami Domisie maj mas pomys ów
01:40
 
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Ma a Moskwa
Jura odbiera ze szpitala Wier z córk . Prosi eby ona nigdy nie pokaza a dziecka Micha owi prawdziwemu ojcu dziewczynki. Jura otrzymuje rozkazy. Trwa inwazja na Czechos owacj
03:25
 
Barwy szcz cia
Odc. 2325Zwi zek Iwony z Markiem przechodzi pierwszy kryzys i to wtedy gdy chc kupi razem dom. Tymczasem Agata prosi siostr o rad w sprawie swojej kariery i problemów w Fit Zdrowiu. Darek namawia W adka by przyj ofert pracy w Singapurze i jest gotowy jecha tam razem z nim. Podczas joggingu z Józkiem pi karz zostaje nagle zaatakowany przez agresywnego psa. Tymczasem w domu Grzelaków zjawia si niespodziewanie Jola. Ku przera eniu gospodarzy pojawia si z tragarzami i pianinem dla Zenusia. Serial obyczajowy
03:55
 
Zaginiona
ledztwo. Tokarski udaje si na komend policji ogl da zw oki by ej kochanki Johna van Bordena. Przest pca od dawna jest poszukiwany. Ula jest podejrzana o udzia w morderstwie
04:45
 
Jedyny taki duet na wiecie
Filmowa opowie o jedynym kobiecym duecie dyrygenckim na wiecie. Zawód dyrygenta to przede wszystkim m ska profesja. Istniej duety m skie ojciec syn. Duet matka córka istnieje tylko w Polsce. Dwie wybitne dyrygentki wiatowej s awy: Agnieszka Duczmal i jej córka Anna Duczmal Mróz
05:40
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:50
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
 
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
07:05
 
Anna Dymna spotkajmy si
Izabela Ska ba. Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
07:30
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:40
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2326Informatycy z Fit Zdrowia ustalaj to samo kobiety szkaluj cej firm w Internecie. Agata jest coraz bardziej przera ona e na jaw wyjd jej powi zania z Jeziersk . Darek wpada na pomys jak zagospodarowa opuszczony stadion. Na drodze sportowca staje jednak Maciej Wilk gotów na wszystko by przej teren dla swojej firmy deweloperskiej. Tymczasem Oliwka stara si o prac w hotelu Sta skich ale ukrywa to przed Kajtkiem. A gdy ch opak wyczuwa e jego ukochana ma jak tajemnic od razu zaczyna si niepokoi . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Pod Tatrami
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
Ma a Moskwa
Jura odbiera ze szpitala Wier z córk . Prosi eby ona nigdy nie pokaza a dziecka Micha owi prawdziwemu ojcu dziewczynki. Jura otrzymuje rozkazy. Trwa inwazja na Czechos owacj
13:20
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
13:40
 
Jedyny taki duet na wiecie
Filmowa opowie o jedynym kobiecym duecie dyrygenckim na wiecie. Zawód dyrygenta to przede wszystkim m ska profesja. Istniej duety m skie ojciec syn. Duet matka córka istnieje tylko w Polsce. Dwie wybitne dyrygentki wiatowej s awy: Agnieszka Duczmal i jej córka Anna Duczmal Mróz
14:45
 
Kasta
Plac zabaw. Dziesi cioletni syn Macieja straci zdrowie na le zabezpieczonym placu zabaw. Ojciec i syn nie otrzymali odszkodowania za wypadek a firma developerska odpowiadaj ca za budow felernego placu zabaw oskar y a ich o znies awienie. Serial paradokumentalny Re yseria: Jakub Za czak
15:15
 
Smaki wiata po polsku
Ola Nguyen wyró nia si nieszablonowym podej ciem do polskiej kuchni wzbogacaj c tradycyjne dania znad Wis y orientalnymi smakami. W programie najm odsza zwyci czyni programu MasterChef Polska poznaje kuchni kultur i codzienne ycie mniejszo ci etnicznych i narodowych mieszkaj cych na terenie Polski. Towarzyszy jej Krzysztof Dopiera a m ody podró nik i autor przewodników po pa stwach azjatyckich. Okazuje si e nie trzeba opuszcza granic Polski by skosztowa orientalnych da
15:45
 
Prywatne ycie zwierz t
Dzieci stwo. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
16:15
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Skarb. Atmosfera w domu Przyjació jest bardzo nieciekawa. K ótnia za k ótni . Margolcia nie mo e dogada si z Misiem. Wiktor z u u s na siebie obra eni a win obarczaj Eugeniusza. Nastroje i krzyki zwiastuj jedn wielk afer . Do czasu kiedy Eugeniusz znajduje tajemnicz map z zaznaczonym skarbem. Czy ch odnalezienia skarbu wymagaj ca wspólnej wspó pracy b dzie silniejsza ni te wszystkie ale i z o ci
16:40
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Ba agan i sprz tanie. Kto posprz ta w domku i Margolcia jest bardzo zdziwiona. Kto to zrobi Czy by Mi W tym odcinku b dziemy rozmawia w a nie o sprz taniu. Za piewamy porz dkow piewank a nasze zagadki zdradz jakie przedmioty pomagaj w czyszczeniu mieszkania. Pomówimytak e o ba aganie a bohaterem naszej bajki b dzie Ga gan Ba agan który bardzo rozrabia. Jak zako cz si jego psoty
17:00
 
Rodzinka.pl
Dyskretna Marysia. Ciekawska Viola wypytuje Ludwika o kryzys w ma e stwie. Natalia zwierza si Marii ze swoich trosk obwinia si za to wszystko co dzieje si mi dzy ni a Ludwikiem. Wychodzi na jaw e Maria nie umie dotrzymywa obietnicy. Ludwikowi nie podoba si e Natalia opowiada o ich kryzysie. Filip doradza Kubie eby o siebie zadba . Tomek rozmawia z Natali o sytuacji w domu nie chce aby rodzice si rozstawali. Wizyta Jana i Beaty pozytywnie wp ywa na Boskich którzy po wyj ciu go ci odnajduj w sobie troch nami tno ci. Rano jednak wszystko wraca do normy Natalia przeprasza Ludwika za ostatni noc. Serial komediowy
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
l skie 4 YOU
Andrzej Lampert. Cykl reporta y promuj cych wybitne osobowo ci i uzdolnione muzycznie dzieci i m odzie z województwa l skiego. W poszczególnych odcinkach zostan przedstawione wyj tkowe osi gni cia przedstawicieli wiata nauki kultury sztuki oraz utalentowanej m odzie y mi dzy innymi bior cej udzia w zaj ciach ognisk muzycznych
18:35
 
Godki fest ucieszne
Wojna.
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2326Informatycy z Fit Zdrowia ustalaj to samo kobiety szkaluj cej firm w Internecie. Agata jest coraz bardziej przera ona e na jaw wyjd jej powi zania z Jeziersk . Darek wpada na pomys jak zagospodarowa opuszczony stadion. Na drodze sportowca staje jednak Maciej Wilk gotów na wszystko by przej teren dla swojej firmy deweloperskiej. Tymczasem Oliwka stara si o prac w hotelu Sta skich ale ukrywa to przed Kajtkiem. A gdy ch opak wyczuwa e jego ukochana ma jak tajemnic od razu zaczyna si niepokoi . Serial obyczajowy
19:20
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:40
 
Alert Covid
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Ojciec Mateusz
Polowanie na jelenie. My liwi z ko a owieckiego organizuj ob aw na k usownika. M czyzna ukrywa si na ambonie. Drewniana konstrukcja nie wytrzymuje ci aru. K usownik z uszkodzonym kr gos upem trafia do szpitala
21:40
 
Zaginiona
Konfrontacja. Ula przyje d a z Krakowa do Warszawy. W ambasadzie kanadyjskiej opowiada o bliskiej znajomo ci z Bordenem podaj cym si za oficera kanadyjskiego wywiadu
22:35
 
Kasta
Ukochana córka. UKOCHANA CÓRKAKobieta zostaje skazana za zn canie si nad dzieckiem cho tak naprawd to jej m wojskowy od lat pastwi si nad ca rodzin . Re yseria: Piotr Kolski
23:05
 
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat