OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Rodzinka.pl
Dyskretna Marysia. Ciekawska Viola wypytuje Ludwika o kryzys w ma e stwie. Natalia zwierza si Marii ze swoich trosk obwinia si za to wszystko co dzieje si mi dzy ni a Ludwikiem. Wychodzi na jaw e Maria nie umie dotrzymywa obietnicy. Ludwikowi nie podoba si e Natalia opowiada o ich kryzysie. Filip doradza Kubie eby o siebie zadba . Tomek rozmawia z Natali o sytuacji w domu nie chce aby rodzice si rozstawali. Wizyta Jana i Beaty pozytywnie wp ywa na Boskich którzy po wyj ciu go ci odnajduj w sobie troch nami tno ci. Rano jednak wszystko wraca do normy Natalia przeprasza Ludwika za ostatni noc. Serial komediowy
00:40
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Skarb. Atmosfera w domu Przyjació jest bardzo nieciekawa. K ótnia za k ótni . Margolcia nie mo e dogada si z Misiem. Wiktor z u u s na siebie obra eni a win obarczaj Eugeniusza. Nastroje i krzyki zwiastuj jedn wielk afer . Do czasu kiedy Eugeniusz znajduje tajemnicz map z zaznaczonym skarbem. Czy ch odnalezienia skarbu wymagaj ca wspólnej wspó pracy b dzie silniejsza ni te wszystkie ale i z o ci
01:25
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Ba agan i sprz tanie. Kto posprz ta w domku i Margolcia jest bardzo zdziwiona. Kto to zrobi Czy by Mi W tym odcinku b dziemy rozmawia w a nie o sprz taniu. Za piewamy porz dkow piewank a nasze zagadki zdradz jakie przedmioty pomagaj w czyszczeniu mieszkania. Pomówimytak e o ba aganie a bohaterem naszej bajki b dzie Ga gan Ba agan który bardzo rozrabia. Jak zako cz si jego psoty
01:45
 
Alert Covid
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Ojciec Mateusz
Polowanie na jelenie. My liwi z ko a owieckiego organizuj ob aw na k usownika. M czyzna ukrywa si na ambonie. Drewniana konstrukcja nie wytrzymuje ci aru. K usownik z uszkodzonym kr gos upem trafia do szpitala
03:25
 
Barwy szcz cia
Odc. 2326Informatycy z Fit Zdrowia ustalaj to samo kobiety szkaluj cej firm w Internecie. Agata jest coraz bardziej przera ona e na jaw wyjd jej powi zania z Jeziersk . Darek wpada na pomys jak zagospodarowa opuszczony stadion. Na drodze sportowca staje jednak Maciej Wilk gotów na wszystko by przej teren dla swojej firmy deweloperskiej. Tymczasem Oliwka stara si o prac w hotelu Sta skich ale ukrywa to przed Kajtkiem. A gdy ch opak wyczuwa e jego ukochana ma jak tajemnic od razu zaczyna si niepokoi . Serial obyczajowy
03:55
 
Zaginiona
Konfrontacja. Ula przyje d a z Krakowa do Warszawy. W ambasadzie kanadyjskiej opowiada o bliskiej znajomo ci z Bordenem podaj cym si za oficera kanadyjskiego wywiadu
04:50
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:40
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:55
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
 
Alert Covid
07:05
 
Korona krlw
Kiejstut porywa i torturuje Wojdy . Na zamek w Krewie dostaje si Hanul który proponuje Jagielle pomoc w odbiciu Wilna. Jan z Kleparza diagnozuje Zawisz i dostaje szans nauki u Miko aja z Alwernii. Dobies aw otrzymuje urz d od króla Ludwika ale zaszczyty przestaj go cieszy w obliczu osobistej tragedii. Telenowela historyczna
07:30
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2327 ukasz ka d woln chwil po wi ca Paulince a Stefan ostrzega zi cia e jest przez to o krok od rozbicia rodziny i utraty Kasi oraz Ksawcia. Do ycia Izy powraca Adam artysta z którym mia a niedawno gor cy romans i który próbuje namówi malark by znowu si gn a po narkotyki. Aleks zaprzyja nia si w szkole z now kole ank Ew Walawsk . Tymczasem Kajtek ma pretensjedo Oliwki o to e zachowa a si samolubnie odchodz c z zak adu jego matki by pracowa w hotelu Sta skich. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
Ranczo
Gmina to ja. Odc. 15Patrz c na abstrakcyjne obrazy Kusego Lucy nabiera obaw e nie znajd one nabywców. Postanawia kupi je przez podstawione osoby eby ju na pocz tku drogi twórczej Kusy nie odczu kl ski. Pierwszymi klientami staj si ksi dz i Jerry którego Kusy zwabi do Wilkowyj eby pocieszy Lucy. Wójt wpada na nowy pomys . Chce przekszta ci gospod w klub dla miejscowej elity. Pomys wójta wywo uje pop och w ród bywalców gospody którzy do elity zdecydowanie si nie zaliczaj . Serial komediowy obyczajowy 48 min Polska 2007 Re yseria: Wojciech AdamczykScenariusz: Robert Brutter Jerzy NiemczukMuzyka: Krzesimir D bskiZdj cia: W odzimierz G odekAktorzy: Ilona Ostrowska Cezary ak Pawe Królikowski Jeff Butcher Grzegorz Wons Piotr Pr gowski Dorota Chotecka Pazura Leon Niemczyk Violetta Arlak Marta Lipi ska Magdalena Waligórska
13:20
 
Poland in Undiscovered
Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
13:40
 
Twarze Solidarno ci
Marian Król Jan Le niak Urszula Radek. Cykliczny program historyczny po wi cony przypadaj cej w tym roku 40. rocznicy powstania wielkiego niemal 10 milionowego ruchu spo ecznego: NSZZ Solidarno . Chcemy przybli y przede wszystkim tematyk strajków lipca sierpnia 1980 roku które doprowadzi y do podpisania umów mi dzy protestuj cymi a komunistyczn w adz . Prócz znanych bohaterów tamtych wydarze takich jak Andrzej Gwiazda czy Andrzej Rozp ochowski przedstawiamy zapomnianych wspó twórców naszej wolno ci tytu owe Twarze Solidarno ci. widnik strajk 8 12 lipca zak ady WSK
14:00
 
Giganci historii
Bitwa o Angli. Jeszcze nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzi cza o tak du o tak nielicznym. Co mia na my li Winston Churchill mówi c te s owa Tematem rozgrywki Gigantów historii jest tym razem Bitwa o Angli
14:50
 
Kasta
Ukochana córka. UKOCHANA CÓRKAKobieta zostaje skazana za zn canie si nad dzieckiem cho tak naprawd to jej m wojskowy od lat pastwi si nad ca rodzin . Re yseria: Piotr Kolski
15:15
 
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
15:45
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Wenezuelscy kowboje. Tym razem obrazki z ycia wenezuelskich kowbojów: ycie codzienne na wenezuelskim rancho. Widzowie dowiedz si czym ilaneros czyli w a nie wenezuelscy kowboje ró ni si od ameryka skiego pierwowzoru. Poznamy ich stroje zwyczaje i mentalno . Zobaczymy jak wygl da opieka nad byd em i znakowanie stada. Przyjrzymy si krajobrazowi illanosów wenezuelskiej sawanny Wojciech Cejrowski opowie o jej klimaciei porach roku
16:15
 
Zaczarowany wiat..
Pomara czarka i poszukiwanie zaginionych dzie sztuki. W odcinku: Pomara czarka i zaginione dzie a sztuki. Razem z Blank ledzimy los jednego z najwi kszych dzie Aleksandra Gierymskiego. Kiedy obraz zagin kto i w jakich okoliczno ciach go odnalaz . Dzieci dowiedz si tak e jakie dzie a s na li cie dzie zaginionych
16:35
 
Nela ma a reporterka
Spotkanie z koal. Nela wyruszy a na misj ratunkow zwierz t do Australii po po arach australijskiego buszu. Dotar a na Wysp Kangura gdzie rozpocz a poszukiwania zwierz t. Po wizycie w klinice weterynaryjnej oraz pomocy kolczatce jednemu z dwóch gatunków stekowców na wiecie wyrusza na dalsz cz swojej misji. Po chwili dociera do spalonego gospodarstwa tam na drzewie widzi koal . Czy ona równie potrzebuje pomocy
16:50
 
Na koniec smaku i jeszcze dalej
Augustyn w Egipcie.
17:00
 
Rodzinka.pl
Moja rada. Viola i Natalia ogl daj stare zdj cia. Okazuje si e mia y tego samego ch opaka. Ludwik chce i na imprez zamiast na terapi . Kacper wypytuje rodziców dlaczego pi osobno. Agata odwiedza Boskich. Idzie do Kuby ma ze sob teczk ze studiów a w niej akty. Ludwik nie mia o zerka. Ludwik mówi Natalii e ma do terapii. Serial komediowy
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
18:40
 
Reporta
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2327 ukasz ka d woln chwil po wi ca Paulince a Stefan ostrzega zi cia e jest przez to o krok od rozbicia rodziny i utraty Kasi oraz Ksawcia. Do ycia Izy powraca Adam artysta z którym mia a niedawno gor cy romans i który próbuje namówi malark by znowu si gn a po narkotyki. Aleks zaprzyja nia si w szkole z now kole ank Ew Walawsk . Tymczasem Kajtek ma pretensjedo Oliwki o to e zachowa a si samolubnie odchodz c z zak adu jego matki by pracowa w hotelu Sta skich. Serial obyczajowy
19:20
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Ranczo
Gmina to ja. Odc. 15Patrz c na abstrakcyjne obrazy Kusego Lucy nabiera obaw e nie znajd one nabywców. Postanawia kupi je przez podstawione osoby eby ju na pocz tku drogi twórczej Kusy nie odczu kl ski. Pierwszymi klientami staj si ksi dz i Jerry którego Kusy zwabi do Wilkowyj eby pocieszy Lucy. Wójt wpada na nowy pomys . Chce przekszta ci gospod w klub dla miejscowej elity. Pomys wójta wywo uje pop och w ród bywalców gospody którzy do elity zdecydowanie si nie zaliczaj . Serial komediowy obyczajowy 48 min Polska 2007 Re yseria: Wojciech AdamczykScenariusz: Robert Brutter Jerzy NiemczukMuzyka: Krzesimir D bskiZdj cia: W odzimierz G odekAktorzy: Ilona Ostrowska Cezary ak Pawe Królikowski Jeff Butcher Grzegorz Wons Piotr Pr gowski Dorota Chotecka Pazura Leon Niemczyk Violetta Arlak Marta Lipi ska Magdalena Waligórska
21:40
 
Nowa
Pierwsza sprawa. Absolwentka szko y policyjnej trafia na sta do jednego z najlepszych zespo ów wydzia u kryminalnego sto ecznej policji. 24 letnia kobieta zostaje przydzielona do grupy komisarza Macieja Wolskiego
22:30
 
Kasta
Samoobrona. Serial paradokumentalny SAMOOBRONA Do kancelarii zg asza si starsza kobieta której syn broni si przed pijanym napastnikiem i nieumy lnie spowodowa jego mier . S d uzna go winnym. Liczne zeznania wiadków potwierdzaj niewinno ch opaka: uderzy bez zamiaru zabójstwa. Prawnicy bior spraw pod lup . Okazuje si e rodzina napastnika jest powi zana z prezesem s du a s dzina awansowa a po wyroku
23:00
 
Dotkni cie anio a
Henryk Schoenker syn ostatniego przewodnicz cego Gminy ydowskiej w O wi cimiu przedstawia histori tragicznej szansy emigracji ydów do Palestyny przez O wi cim w 1939 roku
Activate Live-Chat