OTR
Date
<
January 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
31
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:15
 
Rodzinka.pl
Moja rada. Viola i Natalia ogl daj stare zdj cia. Okazuje si e mia y tego samego ch opaka. Ludwik chce i na imprez zamiast na terapi . Kacper wypytuje rodziców dlaczego pi osobno. Agata odwiedza Boskich. Idzie do Kuby ma ze sob teczk ze studiów a w niej akty. Ludwik nie mia o zerka. Ludwik mówi Natalii e ma do terapii. Serial komediowy
00:45
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:05
 
Zaczarowany wiat..
Pomara czarka i poszukiwanie zaginionych dzie sztuki. W odcinku: Pomara czarka i zaginione dzie a sztuki. Razem z Blank ledzimy los jednego z najwi kszych dzie Aleksandra Gierymskiego. Kiedy obraz zagin kto i w jakich okoliczno ciach go odnalaz . Dzieci dowiedz si tak e jakie dzie a s na li cie dzie zaginionych
01:25
 
Nela ma a reporterka
Spotkanie z koal. Nela wyruszy a na misj ratunkow zwierz t do Australii po po arach australijskiego buszu. Dotar a na Wysp Kangura gdzie rozpocz a poszukiwania zwierz t. Po wizycie w klinice weterynaryjnej oraz pomocy kolczatce jednemu z dwóch gatunków stekowców na wiecie wyrusza na dalsz cz swojej misji. Po chwili dociera do spalonego gospodarstwa tam na drzewie widzi koal . Czy ona równie potrzebuje pomocy
01:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Ranczo
Gmina to ja. Odc. 15Patrz c na abstrakcyjne obrazy Kusego Lucy nabiera obaw e nie znajd one nabywców. Postanawia kupi je przez podstawione osoby eby ju na pocz tku drogi twórczej Kusy nie odczu kl ski. Pierwszymi klientami staj si ksi dz i Jerry którego Kusy zwabi do Wilkowyj eby pocieszy Lucy. Wójt wpada na nowy pomys . Chce przekszta ci gospod w klub dla miejscowej elity. Pomys wójta wywo uje pop och w ród bywalców gospody którzy do elity zdecydowanie si nie zaliczaj . Serial komediowy obyczajowy 48 min Polska 2007 Re yseria: Wojciech AdamczykScenariusz: Robert Brutter Jerzy NiemczukMuzyka: Krzesimir D bskiZdj cia: W odzimierz G odekAktorzy: Ilona Ostrowska Cezary ak Pawe Królikowski Jeff Butcher Grzegorz Wons Piotr Pr gowski Dorota Chotecka Pazura Leon Niemczyk Violetta Arlak Marta Lipi ska Magdalena Waligórska
03:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2327 ukasz ka d woln chwil po wi ca Paulince a Stefan ostrzega zi cia e jest przez to o krok od rozbicia rodziny i utraty Kasi oraz Ksawcia. Do ycia Izy powraca Adam artysta z którym mia a niedawno gor cy romans i który próbuje namówi malark by znowu si gn a po narkotyki. Aleks zaprzyja nia si w szkole z now kole ank Ew Walawsk . Tymczasem Kajtek ma pretensjedo Oliwki o to e zachowa a si samolubnie odchodz c z zak adu jego matki by pracowa w hotelu Sta skich. Serial obyczajowy
03:55
 
Nowa
Pierwsza sprawa. Absolwentka szko y policyjnej trafia na sta do jednego z najlepszych zespo ów wydzia u kryminalnego sto ecznej policji. 24 letnia kobieta zostaje przydzielona do grupy komisarza Macieja Wolskiego
04:45
 
Dotkni cie anio a
Henryk Schoenker syn ostatniego przewodnicz cego Gminy ydowskiej w O wi cimiu przedstawia histori tragicznej szansy emigracji ydów do Palestyny przez O wi cim w 1939 roku
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
05:55
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:05
 
Korona krlw
Z pomoc Hanula i mieszczan Jagie o odzyskuje Wilno. Maria Olgierdówna rozpacza po mierci m a. W Krakowie rozwija si mi o Heleny i Pe ki. Jan z Kleparza potrzebuje pieni dzy na nauk wraz z Grzymkiem wyrusza wi c do swojej wsi przej pa skie w o ci. Spytek zak ada si z Przedborem z Brzezia o to kto b dzie rz dzi na Litwie. Telenowela historyczna
07:30
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2328 abcia jest o krok od zerwania z Gawronem po tym jak jej ukochany uznaje e powinna k pa si w parku w wodzie z baniaka. Gdy Stefan kolejny raz zgadza si kobiecie pomóc do domu wraca niespodziewanie Waleria. Regina nadal udziela lekcji muzyki Zenusiowi co dla Grzelaków jest istn tortur . Tymczasem ukasz i Bo ena niepokoj si e przez pojawienie si Adama Iza zacz a zaniedbywa Paulink . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Dzie a arcydzie a
Pami tnik Lenartowicza. Polska Akademia Umiej tno ci w Krakowie sprawuj opiek nad prywatnym albumem znakomitego poety Teofila Lenartowicza zatytu owanego Umarli ywi . Zawarto albumu jest niezwykle cenna gdy znajduj si w nim listy poezja pami tki i dzia a samego Lenartowicza oraz jego przyjació np. Kamila Cypriana Norwida lub Adama Mickiewicza
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:20
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40
 
Dotkni cie anio a
Henryk Schoenker syn ostatniego przewodnicz cego Gminy ydowskiej w O wi cimiu przedstawia histori tragicznej szansy emigracji ydów do Palestyny przez O wi cim w 1939 roku
14:45
 
Kasta
Samoobrona. Serial paradokumentalny SAMOOBRONA Do kancelarii zg asza si starsza kobieta której syn broni si przed pijanym napastnikiem i nieumy lnie spowodowa jego mier . S d uzna go winnym. Liczne zeznania wiadków potwierdzaj niewinno ch opaka: uderzy bez zamiaru zabójstwa. Prawnicy bior spraw pod lup . Okazuje si e rodzina napastnika jest powi zana z prezesem s du a s dzina awansowa a po wyroku
15:15
 
R czka gotuje
Stara w dzarnia. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45
 
Mwimy po polsku
Jak dobrze rozmawia o pogodzie. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
15:55
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
16:15
 
Al chemik
Magnes a magnez. W tym odcinku: Kalina ma al do Alchemika i Wandy e nikt jej nie poinformowa o istnieniu Studni Prawdy. Na popraw humoru Al proponuje kawa ek gorzkiej czekolady która zawiera du o magnezu. Al t umaczy ponadto jaka jest ró nica mi dzy magnesem a magnezem
16:30
 
Baw si s owami
Maria Sk odowska Curie. W odcinku: Pan Ignacy opowiada Ani i Kasi o dokonaniach polskiej uczonej Marii Curie Sk odowskiej. Dzieci ucz si nazw przedmiotów szkolnych oraz ich opisu. wiczona jest konstrukcja lubi (matematyk ) ulubiony przedmiot to (matematyka)
16:40
 
Baw si s owami
Ona wyjecha a one wyjecha y. W odcinku: Smok przypomina dzieciom o dokonaniach Marii Curie Sk odowskiej. Dzieci ucz si odmiany czasowników z opowie ci w 3 osobie liczby pojedynczej
16:55
 
Nauka literek z u u
Literka U. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
17:00
 
Rodzinka.pl
Suszone liwki. Kuba i Kacper ciesz si e Ludwik spa z Natali w sypialni. Ludwik i Paula prowadz do sztywn pogaw dk . Ludwik podejrzewa Kacpra e pi alkohol. Natalia rozmawia z wychowawczyni Kacpra. A Kuba na swój sposób pociesza go. Ponadto obwinia Agat o kryzys w zwi zku rodziców. Agata jest z a. Natalia i Maria miej si z nowego wybranka Violi. Magda i Tomek odwiedzaj rodziców. Tomek chwali si awansem Magdy Natalia nie jest zachwycona... Serial komediowy
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2328 abcia jest o krok od zerwania z Gawronem po tym jak jej ukochany uznaje e powinna k pa si w parku w wodzie z baniaka. Gdy Stefan kolejny raz zgadza si kobiecie pomóc do domu wraca niespodziewanie Waleria. Regina nadal udziela lekcji muzyki Zenusiowi co dla Grzelaków jest istn tortur . Tymczasem ukasz i Bo ena niepokoj si e przez pojawienie si Adama Iza zacz a zaniedbywa Paulink . Serial obyczajowy
19:20
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40
 
Alert Covid
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Paradoks
Tajemnica spowiedzi. Na komend przychodzi ksi dz aby porozmawia z Kaszowskim. Wyznaje e wie o strasznych rzeczach ale obowi zuje go tajemnica spowiedzi. Wkrótce Kaszowski dostaje wezwanie. Okazuje si e w zapad ej wsi ów ksi dz pope ni samobójstwo. Miejscowi nie chc rozmawia na ten temat... Serial kryminalny
21:40
 
Nowa
Partnerzy. W centrum miasta w parku zostaje znalezione cia o m czyzny. Okazuje si e zastrzelony cz owiek by cz onkiem mafii z Bia o ki która kontroluje rynek narkotyków w Warszawie. Ad i Wolskiego ten trop naprowadza na Tytusa i Adasia. Dwa lata wcze niej Ryszard Szyma boss mafii zosta zamordowany wraz z rodzin a po jego osobistym ochroniarzu Tytusie lad zagina . Policjanci wiedz e Ada mo e by wiadkiem w porachunkach mafii. Czy uda im si go odnale i ochroni Czy Tytus zdecyduje si zeznawa jako wiadek koronny przeciwko mafii Serial kryminalno obyczajowy 43 min Polska 2010Re yseria: Tomasz Szafra skiScenariusz: Karolina FrankowskaAktorzy: Justyna Kulig Schneider Marcin Bosak Ma gorzata Ko uchowska Szymon Bobrowski Piotr Grabowski Andrzej Nejman Anna Czartoryska
22:30
 
Kasta
Prze o ony. M oda policjantka oskar a swojego komendanta o molestowanie ale przegrywa proces. W trakcie sprawy wychodz na jaw znajomo ci policjanta w prokuraturze a do prawników zg aszaj si kolejne pokrzywdzone kobiety. Serial paradokumentalny
23:00
 
Kazachsta ska odyseja
23:25
 
Cafe piosenka
Agnieszka Wiechnik. Go ciem programu jest Agnieszka Wiechnik
23:55
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
Activate Live-Chat