OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Lepsza po owa
Weronika i Aleks maj w tpliwo ci czy powinni stara si o dziecko. Pytaj bliskich o opinie. Kamil t skni za Juli . Teraz gdy móg by z ni by dziewczyna zwi za a si z Filipem
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Zwierzaki Czytaki
Selfie. Szymek jest mocno zaniepokojony. Okazuje si e Pimpek i Pompek zrobili sobie zdj cie ze s awnym aktorem. Takie zdj cie nazywa si selfie . Szymek postanawia ich przebi i wymy li co bardziej odlotowego. Mo e zdj cie w dmuchanym krabie podczas skoku z szafy b dzie wystarczaj co odjazdowe Tylko czy w tym szale stwie zostan zachowane wszystkie zasady bezpiecze stwa
01:15
Domisie
Wró ka Z buszka. Program edukacyjno wychowawczy w formie widowiska z udzia em aktorów kierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Domisie mieszkaj w magicznej krainie poznaj wiat i wymy laj ró ne zabawy
01:40
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
02:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
Miasto z morza
ucka i Krzysztof daj na zapowiedzi w ko ciele wbrew woli ojca dziewczyny. Ch opak bardzo dobrze zdaje matur . Bernard jest z niego dumny. Prosi brata by zaakceptowa przysz ego zi cia
03:25
Barwy szcz cia
2337Bliscy bior udzia w pogrzebie Walawskiego który w ostatniej woli poprosi by na cmentarzu po egna a go wy cznie rodzina. Iwona i Marek znajduj wymarzony nowy dom ale Z oty wcale si z tego nie cieszy. Z kolei Darek z Józkiem jad do urz du dzielnicy na spotkanie z Soba skim w sprawie rewitalizacji stadionu i odkrywaj e dyrektor pozostaje w komitywie z deweloperem Maciejem Wilkiem. Serial obyczajowy
03:55
Nowa
Nowe ycie. Na budowie wie owca zostaj odkryte zw oki m odego m czyzny. Cia o jest zmasakrowane wskutek upadku z du ej wysoko ci. Ze znalezionych przy ofierze dokumentów wynika e zmar ym jest Rafa Migalski pracownik budowy. Ada i Wolski udaj si do mieszkania w którym Migalski wynajmowa pokój. Zastaj tam jego wspó lokatora który przedstawia si jako Dominik Kulesza. M czyzna jest wstrz ni ty mierci kolegi. Dalsze ledztwo wykazuje e ch opak przed mierci móg si z kim szarpa . Ada i Wolski wracaj na budow . Dowiaduj si e Migalski trenowa boks. Karier przerwa a powa na kontuzja barku. Sekcja zw ok nie wykaza a jednak e denat z budowy mia kiedykolwiek z amany bark. Serial kryminalny obyczajowy 45 min Polska 2010Re yseria: Tomasz Szafra skiScenariusz: Karolina FrankowskaAktorzy: Justyna Kulig Schneider Marcin Bosak Ma gorzata Ko uchowska Szymon Bobrowski Piotr Grabowski Andrzej Nejman Anna Czartoryska
04:45
Ca y Gruza
Film przedstawiaj cy sylwetk Jerzego Gruzy re ysera scenarzysty aktora pisarza jednego z pionierów telewizji który wspó prac z Telewizj Polsk rozpocz w po owie lat 50. XX wieku
05:40
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:45
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
07:05
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:30
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Barwy szcz cia
2338 Natalia spotyka niespodziewanie Macieja Wilka. By y partner Zwole skiej znów próbuje j uwodzi i zaprasza na obiad. Darek wci ma w tpliwo ci czy deweloper jest uczciwy i mówi prawd o swoich planach dotycz cych stadionu. Marek próbuje zdoby pieni dze na kupno nowego domu. Tymczasem Iwona wspiera Karola który rozsta si z dziewczyn . Kornel naciska na Jaworskiego by zdecydowa si na kolejn inwestycj i powierzy mu a milion z otych. Miko aj znów odwiedza gabinet Dylskiej tym razem z atrakcyjn Danusi swoj now ukochan . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Pod Tatrami
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
Miasto z morza
ucka i Krzysztof daj na zapowiedzi w ko ciele wbrew woli ojca dziewczyny. Ch opak bardzo dobrze zdaje matur . Bernard jest z niego dumny. Prosi brata by zaakceptowa przysz ego zi cia
13:20
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
13:40
Ca y Gruza
Film przedstawiaj cy sylwetk Jerzego Gruzy re ysera scenarzysty aktora pisarza jednego z pionierów telewizji który wspó prac z Telewizj Polsk rozpocz w po owie lat 50. XX wieku
14:45
Kasta
Urz dnik. Serial paradokumentalny Re yseria: Marcin Soboci ski Urz dnik zostaje oskar ony o posiadanie tre ci pedofilskich na komputerze. Oskar enie o pedofili pojawi o si tu po tym gdy urz dnik zg osi prze o onemu du y przekr t finansowy na przetargach w urz dzie
15:15
Smaki wiata po polsku
Ola Nguyen wyró nia si nieszablonowym podej ciem do polskiej kuchni wzbogacaj c tradycyjne dania znad Wis y orientalnymi smakami. W programie najm odsza zwyci czyni programu MasterChef Polska poznaje kuchni kultur i codzienne ycie mniejszo ci etnicznych i narodowych mieszkaj cych na terenie Polski. Towarzyszy jej Krzysztof Dopiera a m ody podró nik i autor przewodników po pa stwach azjatyckich. Okazuje si e nie trzeba opuszcza granic Polski by skosztowa orientalnych da
15:45
Prywatne ycie zwierz t
W gnie dzie. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
16:15
Przyjaciele Misia i Margolci
Wró ka Margoluszka. W pracowni Talentuli praca wre. Talentula z Margolcia pracuj nad ró ow sukienk dla Wró ki Margoluszki. W tym samym czasie Mi z u u poch oni ci s obserwacj chmur a Wiewiór z Eugeniuszem odkrywaj tajniki fotografii. Te zwyk e z pozoru czynno ci jednak stan si nieco magiczne: nag e pojawienie si nieznanych gatunków spe nienie marze i odkrycie nowych talentów. Czy Wró ka Margoluszka mog aby mie z tym co wspólnego
16:40
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Dobre maniery. Dobre maniery to temat tego odcinka. Margolcia i Mi przypominaj kiedy u ywamy s ów: prosz dzi kuj i przepraszam. Aby my zapami tali w jakich sytuacjach ich u ywamy uczymy si nowej piosenki. A prawdziw lekcj dobrych manier jest bajka któr dzi us yszymy. Dowiemy si z niej jakie skutki ma niegrzeczne zachowanie samochodzika. Czy autko pogodzi si z innymi zabawkami
17:00
Lepsza po owa
W a ciciel budowy zwleka z p atno ciami. Firmie Zibiego grozi bankructwo. Borys umawia si z Zosi na randk . Chce by kobieta polubi a go za to jaki jest wi c postanawia ukry e jest milionerem
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
18:35
Godki fest ucieszne
Obywatelstwo.
18:50
Barwy szcz cia
2338 Natalia spotyka niespodziewanie Macieja Wilka. By y partner Zwole skiej znów próbuje j uwodzi i zaprasza na obiad. Darek wci ma w tpliwo ci czy deweloper jest uczciwy i mówi prawd o swoich planach dotycz cych stadionu. Marek próbuje zdoby pieni dze na kupno nowego domu. Tymczasem Iwona wspiera Karola który rozsta si z dziewczyn . Kornel naciska na Jaworskiego by zdecydowa si na kolejn inwestycj i powierzy mu a milion z otych. Miko aj znów odwiedza gabinet Dylskiej tym razem z atrakcyjn Danusi swoj now ukochan . Serial obyczajowy
19:20
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:40
Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Ojciec Mateusz
Mróz. Kilka dni przed Bo ym Narodzeniem Mateusz i Pluskwa znajduj zw oki w pobli u dworca kolejowego. Okazuje si e zmar y to Dariusz Janasik który pracowa dla firmy detektywistycznej
21:40
Nowa
Prawdziwa mi o. G ówny w tek koncentruje si wokó zmaga m odej absolwentki szko y policyjnej w Szczytnie Ady Mielcarz z trudn rzeczywisto ci pracy w komendzie sto ecznej policji
22:30
Kasta
Ziarna i plewy. Serial paradokumentalny Re yseria: Marcin Soboci skiDaniel Bartas Bartkowiak wygl da na skejta. Mówi e ma spraw która przyniesie prawnikom s aw . Dosta wyrok za za miecanie terenu dos ownie jedn pestk dyni. Policjant da mu mandat w wysoko ci 200 z . Bartas go nie przyj . S d uzna go za winnego. Bartas chce i na studia i nie potrzebuje zaczyna ycia od wyroku. Prawnicy badaj temat. Okazuje si e Bartas jest miejskim aktywist ktory promuje w ród m odych jazd na deskorolce. Policja go nie lubi. A s dzia Grzegorz Batoga jest przeciwnikiem nowoczesnych zwyczajów m odzie y i postawi sobie za cel wychowanie m odych za pomoc wyroków
23:00
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat