OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Lepsza po owa
W a ciciel budowy zwleka z p atno ciami. Firmie Zibiego grozi bankructwo. Borys umawia si z Zosi na randk . Chce by kobieta polubi a go za to jaki jest wi c postanawia ukry e jest milionerem
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Przyjaciele Misia i Margolci
Wró ka Margoluszka. W pracowni Talentuli praca wre. Talentula z Margolcia pracuj nad ró ow sukienk dla Wró ki Margoluszki. W tym samym czasie Mi z u u poch oni ci s obserwacj chmur a Wiewiór z Eugeniuszem odkrywaj tajniki fotografii. Te zwyk e z pozoru czynno ci jednak stan si nieco magiczne: nag e pojawienie si nieznanych gatunków spe nienie marze i odkrycie nowych talentów. Czy Wró ka Margoluszka mog aby mie z tym co wspólnego
01:25
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Dobre maniery. Dobre maniery to temat tego odcinka. Margolcia i Mi przypominaj kiedy u ywamy s ów: prosz dzi kuj i przepraszam. Aby my zapami tali w jakich sytuacjach ich u ywamy uczymy si nowej piosenki. A prawdziw lekcj dobrych manier jest bajka któr dzi us yszymy. Dowiemy si z niej jakie skutki ma niegrzeczne zachowanie samochodzika. Czy autko pogodzi si z innymi zabawkami
01:45
Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
Ojciec Mateusz
Mróz. Kilka dni przed Bo ym Narodzeniem Mateusz i Pluskwa znajduj zw oki w pobli u dworca kolejowego. Okazuje si e zmar y to Dariusz Janasik który pracowa dla firmy detektywistycznej
03:25
Barwy szcz cia
2338 Natalia spotyka niespodziewanie Macieja Wilka. By y partner Zwole skiej znów próbuje j uwodzi i zaprasza na obiad. Darek wci ma w tpliwo ci czy deweloper jest uczciwy i mówi prawd o swoich planach dotycz cych stadionu. Marek próbuje zdoby pieni dze na kupno nowego domu. Tymczasem Iwona wspiera Karola który rozsta si z dziewczyn . Kornel naciska na Jaworskiego by zdecydowa si na kolejn inwestycj i powierzy mu a milion z otych. Miko aj znów odwiedza gabinet Dylskiej tym razem z atrakcyjn Danusi swoj now ukochan . Serial obyczajowy
03:55
Nowa
Prawdziwa mi o. G ówny w tek koncentruje si wokó zmaga m odej absolwentki szko y policyjnej w Szczytnie Ady Mielcarz z trudn rzeczywisto ci pracy w komendzie sto ecznej policji
04:45
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:40
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
07:05
Korona krlw
Jagie o jest w ciek y z powodu ucieczki Cyryla i Witolda. Podczas zjazdu w Radomsku mo ni s podzieleni ka dy ma swojego kandydata na króla. Jadwiga w a obie po ojcu bez korony t skni za Wilhelmem nie wie kiedy go zobaczy bo królowa wci zmienia plany. Pe ka i Niemierza docieraj do Polski. Telenowela historyczna
07:30
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama kraj
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Barwy szcz cia
2339Stefan odkrywa e ukasz zalega z p atno ciami za czynsz. Przyparty do muru Sadowski przyznaje si te ciowi e ma powa ne problemy finansowe. Z kolei Justin traci szans na gigantyczn prowizj gdy Jaworski podpisuje umow z Jezierskim bez jego po rednictwa. Agata pragnie za to zacz prac w fundacji i ma nadziej e Mika zgodzi si na jej wcze niejsze odej cie z Fit Zdrowia. Patryk prosi ojca by zatrudni go w swojej nowej firmie. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
Ranczo
Europejski kandydat. Wójt pozbywa si Czerepacha wysy aj c go do Brukseli na kurs samorz dowy. Ma nadziej e ten awans dla podw adnego który nie zna adnego j zyka obcego oka e si kl sk
13:20
Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
13:40
Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
14:00
Giganci historii
Giganci staro ytno ci. Giganci historii to teleturniej dedykowany mi o nikom historii. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten który zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertów dziennikarzy i konkurentów. Teleturniej w którym liczy si wy cznie wiedza historyczna znajomo realiów epoki niuansów ciekawostek faktów. Dla zawodników to rywalizacja dla widzów pe na emocji lekcja historii. Na zwyci zc teleturnieju czeka tytu Gigantahistorii i nagroda 20 tys. PLN. Pascal mawia e gdyby nos Kleopatry by krótszy inny by by bieg historii. W teleturnieju Giganci historii licz si fakty a nie przypuszczenia. W tym odcinku to fakty dotycz ce historii antycznego wiata
14:45
Kasta
Ziarna i plewy. Serial paradokumentalny Re yseria: Marcin Soboci skiDaniel Bartas Bartkowiak wygl da na skejta. Mówi e ma spraw która przyniesie prawnikom s aw . Dosta wyrok za za miecanie terenu dos ownie jedn pestk dyni. Policjant da mu mandat w wysoko ci 200 z . Bartas go nie przyj . S d uzna go za winnego. Bartas chce i na studia i nie potrzebuje zaczyna ycia od wyroku. Prawnicy badaj temat. Okazuje si e Bartas jest miejskim aktywist ktory promuje w ród m odych jazd na deskorolce. Policja go nie lubi. A s dzia Grzegorz Batoga jest przeciwnikiem nowoczesnych zwyczajów m odzie y i postawi sobie za cel wychowanie m odych za pomoc wyroków
15:15
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
15:45
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Na ryby. W tym odcinku programu Wojciech Cejrowski w Wenezueli. Pora z owi co na obiad. Poznamy india skie sposoby owienia i unikalny amazo ski sprz t obl niczy w dkarski
16:15
Zaczarowany wiat..
W odcinku o zaczarowanych ogrodach Mehoffera. Co niezwyk ego mo emy w nich znale W poszukiwaniu recepty na szcz cie Blanka trafi do niezwyk ych ogrodów Józefa Mehoffera pe nych kwiatów ro lin i tajemniczych zwierz t. Jakim artyst by ucze Jana Matejki i przyjaciel Stanis awa Wyspia skiego Czy jednoro ce istniej tylko w bajkach I jak w muzeum znalaz a si ogromna wa ka Czy sztuka mo e dawa nie tylko rado ale tak e zdrowie
16:30
Nela ma a reporterka
Szpital dla zwierz t w buszu. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
16:50
Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
17:00
Lepsza po owa
Aleks zamierza poprosi Weronik o r k . Przeprowadza prób generaln o wiadczyn i utwierdza si w przekonaniu e to dobry pomys . Borys zamierza wyzna Zosi e nie jest biedakiem
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
18:40
Powrt do przesz o ci
Radio z lufcikiem. odc. 3 Radio z lufcikiem to tytu trzeciego odcinka programu z cyklu Powrót do przesz o ci . Tym razem opowiemy o pocz tkach powstawania telewizji. Wszystko zacz o si od do wiadczalnego studia które uruchomiono w Warszawie przy ul. Ratuszowej. Stamt d w pa dzierniku 1952 roku po raz pierwszy wyemitowano program telewizyjny. 30 minutowy program muzyczno baletowy odbierany by wówczas jedynie na 24 odbiornikach marki Leningrad rozmieszczonych w klubach i wietlicach. Od tego momentu rozwój telewizji nabra niebywa ego tempa
18:50
Barwy szcz cia
2339Stefan odkrywa e ukasz zalega z p atno ciami za czynsz. Przyparty do muru Sadowski przyznaje si te ciowi e ma powa ne problemy finansowe. Z kolei Justin traci szans na gigantyczn prowizj gdy Jaworski podpisuje umow z Jezierskim bez jego po rednictwa. Agata pragnie za to zacz prac w fundacji i ma nadziej e Mika zgodzi si na jej wcze niejsze odej cie z Fit Zdrowia. Patryk prosi ojca by zatrudni go w swojej nowej firmie. Serial obyczajowy
19:20
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Ranczo
Europejski kandydat. Wójt pozbywa si Czerepacha wysy aj c go do Brukseli na kurs samorz dowy. Ma nadziej e ten awans dla podw adnego który nie zna adnego j zyka obcego oka e si kl sk
21:40
Nowa
Po egnanie. Ada jedzie do Szczytna na wr czenie dyplomów. Ewa proponuje jej podwiezienie. Za Warszaw kobiety zauwa aj przystojnego autostopowicza. Tymczasem Wolski prowadzi ledztwo w sprawie zabójstwa
22:30
Kasta
Koledzy. Serial paradokumentalny Re yseria: Jakub Za czak Matka zg asza si do kancelarii. Jej osiemnastoletni syn rzekomo pobi syna bogatychi wp ywowych rodziców. Zosta za to ukarany. Ale ch opak twierdzi e do pobicia wcale nie dosz o
23:00
Historia jednej fotografii
Film o oszczepniczce i zdobywczyni br zowego medalu na XI Igrzyskach Olimpijskich. Maria Kwa niewska uratowa a ycie wielu wi niom niemieckiego nazistowskiego obozu przej ciowego Dulag 121 Pruszków
23:30
Mistrzowie
W adys aw Kozakiewicz. W adys aw Kozakiewicz urodzi si 8 grudnia 1953 r. w Solecznikach wsi oddalonej o 30 km od Wilna na terenie ówczesnego ZSRR. Jego rodzina po mierci Stalina zdecydowa a si skorzysta z repatriacji do Polski gdzie Stanis aw ojciec W adys awa upatrzy wcze niej mieszkanie i prac podczas swych nielegalnych wypraw z przemycanym towarem. Do sportu trafi za spraw swojego starszego brata Edwarda który zosta wypatrzony w szkole przez trenera Ba tyku Gdynia Walentego Wejmana i w czony do zespo u tyczkarzy. Wielokrotny mistrz i rekordzista Polski w skoku o tyczce rekordzista wiata (5.78 m) i mistrz olimpijski z Moskwy (1980). By wspania ym sportowcem ale zawodnikiem trudnym i cz sto niesubordynowanym wchodz cym w konflikt z obowi zuj cymi przepisami. Gdyby by bardziej pos uszny dzia aczom nie mia by w ród nich tylu wrogów i nie musia by tak cz sto zalicza dyskwalifikacji
23:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat