OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Lepsza po owa
Aleks zamierza poprosi Weronik o r k . Przeprowadza prób generaln o wiadczyn i utwierdza si w przekonaniu e to dobry pomys . Borys zamierza wyzna Zosi e nie jest biedakiem
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Zaczarowany wiat..
W odcinku o zaczarowanych ogrodach Mehoffera. Co niezwyk ego mo emy w nich znale W poszukiwaniu recepty na szcz cie Blanka trafi do niezwyk ych ogrodów Józefa Mehoffera pe nych kwiatów ro lin i tajemniczych zwierz t. Jakim artyst by ucze Jana Matejki i przyjaciel Stanis awa Wyspia skiego Czy jednoro ce istniej tylko w bajkach I jak w muzeum znalaz a si ogromna wa ka Czy sztuka mo e dawa nie tylko rado ale tak e zdrowie
01:15
Nela ma a reporterka
Szpital dla zwierz t w buszu. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
01:35
Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
01:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:32
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
Ranczo
Europejski kandydat. Wójt pozbywa si Czerepacha wysy aj c go do Brukseli na kurs samorz dowy. Ma nadziej e ten awans dla podw adnego który nie zna adnego j zyka obcego oka e si kl sk
03:25
Barwy szcz cia
2339Stefan odkrywa e ukasz zalega z p atno ciami za czynsz. Przyparty do muru Sadowski przyznaje si te ciowi e ma powa ne problemy finansowe. Z kolei Justin traci szans na gigantyczn prowizj gdy Jaworski podpisuje umow z Jezierskim bez jego po rednictwa. Agata pragnie za to zacz prac w fundacji i ma nadziej e Mika zgodzi si na jej wcze niejsze odej cie z Fit Zdrowia. Patryk prosi ojca by zatrudni go w swojej nowej firmie. Serial obyczajowy
03:55
Nowa
Po egnanie. Ada jedzie do Szczytna na wr czenie dyplomów. Ewa proponuje jej podwiezienie. Za Warszaw kobiety zauwa aj przystojnego autostopowicza. Tymczasem Wolski prowadzi ledztwo w sprawie zabójstwa
04:45
Historia jednej fotografii
Film o oszczepniczce i zdobywczyni br zowego medalu na XI Igrzyskach Olimpijskich. Maria Kwa niewska uratowa a ycie wielu wi niom niemieckiego nazistowskiego obozu przej ciowego Dulag 121 Pruszków
05:15
Mistrzowie
W adys aw Kozakiewicz. W adys aw Kozakiewicz urodzi si 8 grudnia 1953 r. w Solecznikach wsi oddalonej o 30 km od Wilna na terenie ówczesnego ZSRR. Jego rodzina po mierci Stalina zdecydowa a si skorzysta z repatriacji do Polski gdzie Stanis aw ojciec W adys awa upatrzy wcze niej mieszkanie i prac podczas swych nielegalnych wypraw z przemycanym towarem. Do sportu trafi za spraw swojego starszego brata Edwarda który zosta wypatrzony w szkole przez trenera Ba tyku Gdynia Walentego Wejmana i w czony do zespo u tyczkarzy. Wielokrotny mistrz i rekordzista Polski w skoku o tyczce rekordzista wiata (5.78 m) i mistrz olimpijski z Moskwy (1980). By wspania ym sportowcem ale zawodnikiem trudnym i cz sto niesubordynowanym wchodz cym w konflikt z obowi zuj cymi przepisami. Gdyby by bardziej pos uszny dzia aczom nie mia by w ród nich tylu wrogów i nie musia by tak cz sto zalicza dyskwalifikacji
05:40
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:05
Korona krlw
Panowie polscy s w kryzysie po tym jak Bo niaczka koronowa a Mari na królow W gier. Spytek ma jednak plan i nowego kandydata na króla. Witold po ucieczce z Trok szuka schronienia w zakonie Konrad Wallenrod chce go jak najszybciej ochrzci . Niemierza wraca do domu czy Helena i Cudka zdecyduj si wyjawi mu tajemnic Telenowela historyczna
07:30
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama kraj
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2340Ewa wraca po mierci ojca do szko y ca y czas wspierana przez Aleksa El biet oraz Chowa skiego. ukasz próbuje za to poradzi sobie z problemami finansowymi i prosi w ko cu o pomoc Bruna. Tymczasem Oliwka wi tuje z przyjació mi otwarcie swojego gabinetu w hotelu Sta skich. Justin wykorzystuje okazj by zbli y si do Jowity. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Dzie a arcydzie a
Typy ludowe. Odkrywamy arcydzie a to projekt którego g ównym celem jest wydobycie z ukrycia wybitnych arcydzie zbiorów Polskiej Akademii Umiej tno ci oraz Archiwum PAN i PAU. W programie: Ró norodno i odmienno mieszka ców Bliskiego Wschodu i Turcji uchwycona na fotografiach stanowi cych cz bogatego zbioru Karola Lanckoro skiego
12:15
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
M jak mi o
Ania ma wyjecha z Mart na kilka miesi cy do Berlina ale nie chce opuszcza kolegów i marzy o tym by zamieszka z Budzy skimi. Jasiek wci próbuje pogodzi si z Basi a dziewczyna odkrywa nagle e ma w szkole tajemniczego adoratora. Z kolei Pawe znów ciera si z Krzy kiem gdy ch opak zjawia si nagle w rowerowni i zaczyna mu grozi . A kilka godzin pó niej by y ukochany Franki odnajduje j i porywa. Na drodze Piotra ponownie staje za to Kamila i tym razem zaczyna prawnikowi grozi . Tymczasem Kamil wspierany przez Anit wci robi wszystko by ma a Pola by a na nowo szcz liwa
13:20
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40
Historia jednej fotografii
Film o oszczepniczce i zdobywczyni br zowego medalu na XI Igrzyskach Olimpijskich. Maria Kwa niewska uratowa a ycie wielu wi niom niemieckiego nazistowskiego obozu przej ciowego Dulag 121 Pruszków
14:15
Mistrzowie
W adys aw Kozakiewicz. W adys aw Kozakiewicz urodzi si 8 grudnia 1953 r. w Solecznikach wsi oddalonej o 30 km od Wilna na terenie ówczesnego ZSRR. Jego rodzina po mierci Stalina zdecydowa a si skorzysta z repatriacji do Polski gdzie Stanis aw ojciec W adys awa upatrzy wcze niej mieszkanie i prac podczas swych nielegalnych wypraw z przemycanym towarem. Do sportu trafi za spraw swojego starszego brata Edwarda który zosta wypatrzony w szkole przez trenera Ba tyku Gdynia Walentego Wejmana i w czony do zespo u tyczkarzy. Wielokrotny mistrz i rekordzista Polski w skoku o tyczce rekordzista wiata (5.78 m) i mistrz olimpijski z Moskwy (1980). By wspania ym sportowcem ale zawodnikiem trudnym i cz sto niesubordynowanym wchodz cym w konflikt z obowi zuj cymi przepisami. Gdyby by bardziej pos uszny dzia aczom nie mia by w ród nich tylu wrogów i nie musia by tak cz sto zalicza dyskwalifikacji
14:45
Kasta
Koledzy. Serial paradokumentalny Re yseria: Jakub Za czak Matka zg asza si do kancelarii. Jej osiemnastoletni syn rzekomo pobi syna bogatychi wp ywowych rodziców. Zosta za to ukarany. Ale ch opak twierdzi e do pobicia wcale nie dosz o
15:15
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45
Mwimy po polsku
Jak dobrze zapyta o godzin. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
15:55
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
16:15
Al chemik
Kuchnia dela Pizzo. W tym spotkaniu Królowa Kalina przeprowadza reformy w swoim królestwie. Mirmi i Bart omiej zak adaj zespó hip hopowy E Mc2. Alchemik poznaje nadwornego kucharza Cary ego Dela Pizzo. Okazuje si e gotowanie ma bardzo du o wspólnego z chemi i nauk
16:30
Baw si s owami
Kazimierz Prószy ski. W tym odcinku: Wujek Ignacy opowiada Tomkowi i Micha owi o wynalazkach Kazimierza Prószy skiego. S ownictwo: dzieci poznaj jakie s rodzaje filmów oraz konstrukcj gramatyczn film o...
16:45
Baw si s owami
On wynalaz ona wynalaz a. W odcinku: Smok przypomina kim by Kazimierz Prószy ski. Dzieci ucz si odmiany czasowników w czasie przesz ym w rodzaju m ski i e skim liczby pojedynczej
16:55
Nauka literek z u u
Literka Z. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
17:00
Lepsza po owa
Julia dowiaduje si e Aleks i Weronika staraj si o dziecko. Dziewczyna ma pretensje do matki która nie powiedzia a jej o swoich planach. Weronika wyci ga pochopne wnioski
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50
Barwy szcz cia
Odc. 2340Ewa wraca po mierci ojca do szko y ca y czas wspierana przez Aleksa El biet oraz Chowa skiego. ukasz próbuje za to poradzi sobie z problemami finansowymi i prosi w ko cu o pomoc Bruna. Tymczasem Oliwka wi tuje z przyjació mi otwarcie swojego gabinetu w hotelu Sta skich. Justin wykorzystuje okazj by zbli y si do Jowity. Serial obyczajowy
19:20
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40
Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Paradoks
Paluch. Joanna zajmuje si spraw w której zapad prawomocny wyrok. Na dzia kach zosta zamordowany jeden z pijaczków. Jego kolega przyzna si do winy i zosta skazany na 15 lat wi zienia. Podczas odsiadywania wyroku lekarka przeprowadzi a hipnoz wi nia a wynik jest co najmniej zastanawiaj cy. Joanna odkrywa te brak kluczowego zeznania. Spraw prowadzi prokurator Mali ski który teraz jest medialn gwiazd . Sprawa robi si powa na naczelnik stawia na nogi ca y wydzia i przekazuje jej prowadzenie... M odemu. Joanna przypadkiem odkrywa e M ody ledzi nie tylko Waldemara ale tak e j . Atmosfera mi dzy nimi si och adza. W dodatku znów pojawia si Waldemar. Tym razem przeprasza za swoje zachowanie. Joanna jest troch zdezorientowana. Tymczasem Zieli ski szef Joanny chwali j za dotychczasow prac . Serial kryminalno sensacyjny
21:40
Instynkt
Diabelskie sztuczki. Do sto ecznej komendy trafia nowa policjantka Anna Oster która ma wspó pracowa z podkomisarzem Krzysztofem Tarkowskim dotychczasow gwiazd wydzia u dochodzeniowo ledczego. Anna zajmuje miejsce Oli Lewickiej która zostaje przeniesiona do biura prasowego komendy. Pani komisarz Oster prosto z poci gu z parasolk i baga em trafia na miejsce zbrodni wywo uj c u nowych kolegów po fachu drwi cy u miech. Ale rzednie im mina kiedy nowa partnerka Tarkowskiego obdarzona niezwyk intuicj od razu odkrywa wa ne dowody w prowadzonym ledztwie w sprawie samobójstwa znanego profesora. Przed wieloma laty jego córka zgin aw tajemniczych okoliczno ciach. Sprawca morderstwa do dzi przebywa na wolno ci. mier profesora stanie si nieoczekiwanie punktem wyj cia do nierozwi zanej zagadki kryminalnej sprzed lat. Serial kryminalny
22:30
Kasta
Jeden za du o. Serial paradokumentalny Re yseria: Marcin Soboci skiW a ciciel rodzinnej firmy budowlanej na skraju upad o ci wygrywa przetarg na du inwestycj . Nieoczekiwanie przetarg zostaje uniewa niony a inwestycj przejmuje konkurencja
23:00
A wiara przetrwa a
23:25
Cafe piosenka
Szymon Wydra. Go ciem programu jest Szymon Wydra
23:55
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat